Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats, rouw- en gedenkpark Tongerseweg Maastricht 2022, eerste wijziging

Geldend van 22-03-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats, rouw- en gedenkpark Tongerseweg Maastricht 2022, eerste wijziging

(Verordening begraaf- en asbestemmingsrechten Tongerseweg Maastricht 2022, eerste wijziging)

DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 januari 2022, organisatieonderdeel BO ruimte, no.2022-01067;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT VAST TE STELLEN DE VOLGENDE VERORDENING:

Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats, rouw- en gedenkpark Tongerseweg Maastricht 2022, eerste wijziging

Hoofdstuk I Verordening

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  administrateur: de ambtenaar die belast is met de begraafplaatsadministratie;

 • b.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledene(n);

 • c.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen;

 • d.

  asbus/asbol: een bus/bol ter berging van as van een overledene;

 • e.

  asverstrooiing: het verstrooien van as van een overledene op het daartoe, door het college van burgemeester en wethouders, aangewezen verstrooiingsveld dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

 • f.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht;

 • g.

  beheerder: de gemeenteambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • h.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht;

 • i.

  gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • j.

  graf: een zand/aardgraf of grafkelder;

 • k.

  grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het bestuursorgaan een grafrecht of het gebruik wordt verleend;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • m.

  grafrecht: het recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf, particulier kindergraf, particuliere grafkelder of het recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een particulier urnengraf of particuliere asbolplek dan wel het recht om as te verstrooien op een verstrooiingsplaats;

 • n.

  herdenkingsboom: een boom geplant ter herinnering aan een overleden familielid of vriend/vriendin met of zonder asverstrooing (ook wel herinneringsboom genoemd);

 • o.

  koopgraven: particuliere graven, ten aanzien waarvan voorheen voor onbepaalde tijd uitsluitend recht is verleend om daarin overledene(n) te begraven en/of asbussen bij te zetten, en welke worden onderscheiden in:

  • -

   koopgraven 1e klas, waarbij de mogelijkheid bestaat een grafkelder aan te brengen.

  • -

   koopgraven 2e klas, waarbij deze mogelijkheid niet bestaat;

 • p.

  kosteloze graven: de graven die niet vallen onder de belastingplicht als bedoeld in artikel 3 van deze verordening. Kosteloos begraven is van toepassing als een onvermogende komt te overlijden en op kosten van de gemeente begraven wordt in een algemeen graf als bedoeld in artikel 5 van de tarievenverordening.

 • q.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overledene(n;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as door het plaatsen van een bio-asbus.

 • r.

  particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overleden of levenloos geboren kinderen, alsmede overleden kinderen tot 12 jaar;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn van levenloos geboren kinderen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

 • s.

  particuliere grafkelder: een betonnen of gemetselde ruimte, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overledene(n);

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

 • t.

  particulier Israëlitisch graf: een graf op het bijzondere gedeelte van de begraafplaats, uitsluitend bestemd voor een kerkelijke gemeenschap, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overledene(n).

 • u.

  particulier Islamitisch graf: een graf op het bijzondere gedeelte van de begraafplaats, uitsluitend bestemd voor een geloofsgemeenschap, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overledene(n).

 • v.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • w.

  particuliere urnennis/asbol: een nis/plek waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met en zonder urn, bevattende de as van overledene(n);

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbollen, bevattende de as van overledene(n);

 • x.

  rechthebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf, een particulier kindergraf, particuliere grafkelder, een particulier urnengraf, een particuliere urnennis/plek, of het doen verstrooien van as op een verstrooiingsplaats;

 • y.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • z.

  verstrooiingsveld: een daartoe bestemde plaats op de gemeentelijke begraafplaats, rouw en gedenkpark waarop as wordt verstrooid;

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en rouw- en gedenkpark gelegen aan de Tongerseweg, alsmede voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met deze begraafplaats, rouw- en gedenkpark.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is gemeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen drie maanden na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De rechten kunnen op verzoek in 5 gelijke termijnen worden betaald, met dien verstande dat afrondingsverschillen worden verrekend met de laatste termijn, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7. Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022.

Artikel 8. Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2022’, vastgesteld 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de datum van bekendmaking van deze verordening, met dien verstande dat eerstgenoemde verordening van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor de ingangsdatum van deze verordening hebben voorgedaan.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op het in artikel 8 bedoelde tijdstip.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is het in artikel 8 bedoelde tijdstip.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening begraaf- en asbestemmingsrechten Tongerseweg Maastricht 2022, eerste wijziging’.

Ondertekening

Aldus besloten door de Raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 22 februari 2022

De Griffier,

H-J. Bodewitz.

De Voorzitter,

J.M. Penn-te Strake.

Bijlage 1

Hoofdstuk II Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de verordening begraaf- en asbestemmingsrechten Tongerseweg Maastricht 2022, eerste wijziging.

Artikel 1 Particuliere graven

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 t/m 5 worden de volgende rechten geheven

1.

Voor de uitgifte van een particulier graf en uitsluitend recht tot begraven c.q. het bijzetten van asbussen in dat graf gedurende 20 jaar met de mogelijkheid dit recht telkens te verlengen met een termijn van 5 of 10 jaar.

 
 

Oud bedrag 2022 in €

Nieuw Bedrag 2022 in €

Index 1,5 %

 

De vakken AA t/m MM en AC, AB, AN, AO, AT, AU,AV:

 

a.

voor een A locatie:

2.228,00

2.260,00

 

b

voor een B locatie:

1.458,00

1.480,00

 

De vakken A t/m H en J t/m V (monumentaal):

 
 
 

c.

voor een A locatie:

2.835,00

2.878,00

 

d.

voor een B locatie:

2.187,00

2.220,00

2.

Voor de uitgifte van een particulier graf (familie huurgraf) en uitsluitend recht tot begraven c.q. het bijzetten van asbussen in dat graf gedurende onbepaalde tijd

 

De vakken AA t/m MM en AC, AB, AN, AO, AT, AU, AV:

 

a.

voor een A locatie:

3.750,00

5.500,00

 

b.

voor een B locatie:

3.750,00

3.750,00

 

De vakken A t/m H en J t/m V: (monumentaal)

 

c.

voor een A locatie:

5.500,00

7.500,00

d.

Voor een B locatie:

 

5.750,00

e.

Voor alle vakken met graven op een A locatie een aanvullend onderhoudsrecht per 20 jaar

1052,00

1.068,00

 

f.

Voor alle vakken met graven op een B locatie een aanvullend onderhoudsrecht per 20 jaar

 

740,00

3.

Bij verlenging van het grafrechtcontract particulier graf voor bepaalde tijd:

 

Voor een periode van 5 jaren;

 

De vakken AA t/m MM en AB t/m AV:

 

a.

voor een A locatie:

557,00

565,00

 

b.

voor een B locatie

365,00

370,00

c.

voor een C locatie:

203,00

205,00

De vakken A t/m H en J t/m V, (monumentaal):

 
 

d.

voor een A locatie:

709,00

720,00

e.

voor een B locatie:

547,00

555,00

 

Voor een periode van 10 jaren;

 

De vakken AA t/m MM en AB t/m AV:

 
 
 

f.

voor een A locatie:

1.114,00

1.130,00

 

g.

Voor een B locatie

729,00

740,00

 

h.

voor een C locatie:

405,00

411,00

 

De vakken A t/m H en J t/m V, (monumentaal):

 
 
 

i.

voor een A locatie:

1.418,00

1.439,00

j.

voor een B locatie:

1.094,00

1.110,00

4.

Bijzettingen

4.1

Indien de bijzetting in een particulier graf van het tweede respectievelijk derde overledene plaats vindt, wordt het grafrecht verlengd tot 20 jaren vanaf datum laatste bijzetting.

 
 

4.2

De kosten van grafrecht bij bijzetting tweede respectievelijk derde overledene in een particulier graf (4.1), bedragen per ontbrekend jaar

 
 
 

De vakken AA t/m MM en AB t/m AV:

 
 
 

a.

voor een A locatie:

111,00

113,00

 

b.

Voor een B locatie

72,00

74,00

 

c.

voor een C locatie:

41,00

41,00

 

De vakken A t/m H en J t/m V, (monumentaal):

 
 
 

d.

voor een A locatie:

142,00

144,00

 

e.

voor een B locatie:

109,00

111,00

5.

Wordt de verlenging van het grafrecht van een particulier graf gevraagd na het verstrijken van de voorgaande huurtermijn, dan wordt de nieuwe termijn geacht te zijn ingegaan op de dag waarop de voorgaande verliep en wordt het geldend recht geheven van dit jaar.

6.

Voor particuliere graven, waarvoor het grafrechtcontract is aangegaan voor 1 januari 2008 dient voor de bijzetting van een tweede respectievelijk derde overledene een bedrag betaald te worden van:

a.

per grafruimte A-locatie

1.291,00

1.310,00

 

b.

per grafruimte B-locatie

856,00

870,00

c.

per grafruimte C-locatie

432,00

439,00

De genoemde tarieven zijn voor een termijn van 20 jaar.

Voor de in gebruik zijnde grafruimte(n) c.q. graflaag ter verlenging van het grafrecht dient een bedrag per jaar per graflaag betaald te worden van 1/20e deel van de tarieven genoemd in artikel 1. punt 6.

7.

Bij verlenging van het grafrechtcontract particulier graf aangegaan voor 2008:

Voor een periode van 5 jaren;

De vakken AA t/m MM en AB t/m AV:

a. Voor een A locatie: per graflaag

278,00

283,00

b. Voor een B locatie: per graflaag

182,00

185,00

c. Voor een C locatie: per graflaag

101,00

103,00

De vakken A t/m H en J t/m V (monumentaal):

d. Voor een A locatie: per graflaag

354,00

360,00

e. Voor een B locatie: per graflaag

273,00

278,00

Voor een periode van 10 jaren;

De vakken AA t/m MM en AB t/m AV:

f. Voor een A locatie: per graflaag

557,00

565,00

g. Voor een B locatie: per graflaag

365,00

370,00

h. Voor een C locatie: per graflaag

203,00

206,00

De vakken A t/m H en J t/m V (monumentaal):

i. Voor een A locatie: per graflaag

709,00

720,00

j. Voor een B locatie: per graflaag

547,00

555,00

8.

Indien bij beëindiging van het grafrechtcontract de rechthebbende kiest voor het verwijderen van een aanwezige gedenksteen door de gemeente, dient een bijdrage te worden betaald van

115,00

125,00

Artikel 2. Particulier Israëlitisch graf.

1.

Voor de uitgifte van een particulier Israëlitisch graf en uitsluitend recht tot begraven gedurende onbepaalde tijd.

3.750,00

3.750,00

2.

Aanvullend recht inzake onderhoudskosten begraafplaats: per periode van 20 jaar

729,00

740,00

Artikel 3 Particulier Islamitisch graf ( vakken Isla I en Isla II )

1.

Voor de uitgifte van een Islamitisch graf (huurgraf B-locatie) en uitsluitend recht tot begraven in dat graf gedurende 20 jaar met de mogelijkheid dit recht telkens te verlengen met een termijn van 5 of 10 jaar.

1.458,00

1.480,00

2.

Voor de uitgifte van een particulier Islamitisch graf ( huurgraf B-locatie) en uitsluitend recht tot begraven gedurende onbepaalde tijd.

3.750,00

3.750,00

3.

Aanvullend recht van toepassing op grafrecht onbepaalde tijd ( artikel 3, lid 2) inzake onderhouds-kosten begraafplaats: per periode van20 jaar

729,00

740,00

Artikel 4. Bestaand koopgraf (particulier graf voor onbepaalde tijd).

Voor bestaande particuliere graven voor onbepaalde tijd (koop-graven) per periode van 20 jaar, ingaande na de eerste periode van 20 jaar, een aanvullend recht inzake onderhoudskosten begraafplaats geheven van:

a.

Onderhoudsbijdrage keldergraven onbepaalde tijd (voorheen genoemd Koopgraf 1e klas):

1.052,00

1.068,00

b.

Onderhoudsbijdrage aardgraven onbepaalde tijd (voorheen genoemd Koopgraf 2e klas):

729,00

740,00

Artikel 5. Algemeen graf (bij uitzondering beschikbaar).

Voor de uitgifte van een algemeen graf gedurende 10 jaar zonder mogelijkheid tot verlengen:

Algemeen graf, inclusief vaste gedenksteen met naamplaat:

932,00

945,00

Artikel 6. Het begraven van een overledene.

1.

Voor een begraving in een particulier (ook kindergraf, keldergraf, israelitisch graf, islamitisch graf) en algemeen graf

 

a.

voor een persoon ouder dan 12 jaar

350,00

355,00

b.

voor een persoon van 0 tot en met 12 jaar

203,00

205,00

Bovenvermelde tarieven zijn exclusief grafdelfkosten.

2.

Het in het eerste lid vermelde recht wordt verhoogd, indien de begrafenis of bijzetting plaats heeft:

 

a.

op maandag t/m vrijdag na 15.00 uur met 25%;

25%

25%

 

b.

op zaterdag tot 15.00 uur met 50%;

50%

50%

 

c.

op zondag niet zijnde een feestdag met 100% ( indien het een Joodse of Islamitische begraving betreft waarbij de overledene gestorven is op de zaterdag voorafgaande)

100%

100%

 

d.

buiten de door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen gewone arbeidstijden, niet vallen op de onder a en b genoemde dagen, met 100%, tenzij de begrafenis of bijzetting geschiedt krachtens enige wetsbepaling of ter uitvoering van een door de bevoegde autoriteit gegeven last.

 
 
 

d.

Bij vertraging van het vastgelegde tijdblok van begraven met meer dan een half uur, per half uur;

35,00

37,50

3.

Voor het delven en dichten van een graf wordt het volgende recht geheven van:

 

a.

tot 1,20 m. (1 diep)

640,00

650,00

 

b.

tot 1,80 m. (2 diep)

675,00

675,00

 

c.

tot 2,40 m. (3 diep)

795,00

695,00

4.

Voor het delven en dichten van een keldergraf voorzijde wordt het volgende recht geheven van:

 

a.

tot 1,20 m. (1 diep)

640,00

650,00

 

b.

tot 1,80 m. (2 diep)

675,00

775,00

 

c.

tot 2,40 m. (3 diep)

795,00

925,00

5.

Herstel opgebroken verharding pad ( indien van toepassing

 
 

450,00

450,00

Artikel 7. Opgraven, herbegraven, verzamelen en cremeren van stoffelijke overschotten.

1.

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot vanuit een particulier graf of algemeen graf, binnen de 10 jaar van de minimale grafrusttermijn, teneinde dit stoffelijk overschot te doen cremeren of te doen herbegraven in een particulier graf op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats wordt een recht geheven van

1.350,00

1.350,00

 

De opgraving wordt door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd. Artikel 29 Wet Lb. is van toepassing.

 
 

2.

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot vanuit een particulier graf of algemeen graf, na de 10 jaar van de minimale grafrusttermijn, teneinde dit stoffelijk overschot te doen cremeren of te doen herbegraven in een particulier graf op dezelfde begraafplaats of op een andere begraafplaats wordt een recht geheven van:

 

a.

Voor een persoon ouder dan 12 jaar

685,00

750,00

 

b.

Voor een kind van 0 tot en met 12 jaar

345,00

375,00

 

De opgraving wordt door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd.

 
 

3.

In het bedrag, genoemd in het 1e en 2e lid, zijn ook niet begrepen de kosten van herbegraven of bijzetten in een andere grafruimte, de crematie en het verwijderen en herplaatsen van de gedenksteen. Indien voor het transport voor de herbegraving of crematie anders dan een eenvoudige kartonnen/houten beenderkist noodzakelijk is, is dat evenmin begrepen in de bedragen genoemd in lid 1.

 
 

4.

Voor het herbegraven in hetzelfde graf na de opgraving bedoeld in lid 1 en 2 wordt niet opnieuw een recht of aanvullend recht geheven.

 
 

5.

Opgravingen uit een algemeen graf vinden behoudens toestemming van burgemeester en wethouders niet eerder plaats dan 15 jaar na de begraving

 
 

6.

Samenvoegen stoffelijke resten: de rechthebbende op een particulier graf kan burgemeester en wethouders schriftelijk verzoeken, na de minimale grafrusttermijn van 10 jaar laatste begraving, de stoffelijke resten te verzamelen en deze te doen herbegraven onder in het graf, teneinde opnieuw ruimte te creëren voor het begraven van maximaal twee stoffelijke overschotten.

 
 

Voor deze werkzaamheden wordt een bedrag per stoffelijk overschot geheven van

Genoemde kosten zijn exclusief grafdelfkosten

525,00

375,00

7.

Indien het samenvoegen van de stoffelijke resten, genoemd in lid 6, gecombineerd wordt met het begraven van een recent overledene, wordt daarvoor een bedrag per lijk geheven van

325,00

300,00

Artikel 8. Asbestemmingen.

1.

Voor uitgifte van een particulier urnengraf en uitsluitend recht tot het bijzetten van asbussen in dat graf gedurende 10 of 20 jaar, max. 3 asurnen, met de mogelijkheid dit recht telkens te verlengen met een termijn van 5 of 10 jaar.

 

1e uitgiftetermijn van 10 jaar:

 
 

a.

De vakken K en M

770,00

781,00

b.

De vakken KK, JJ, HH, GG, AW

608,00

617,00

 

1e uitgiftetermijn 20 jaar:

 
 

c.

De vakken K en M

1.377,00

1.398,00

d.

De vakken KK, JJ, HH, GG, AW

1.134,05

1.150,00

 

Bij verlenging van het huurcontract particulier urnengraf voor een periode van 5 jaren:

 
 

e.

De vakken K en M

385,00

390,00

f.

De vakken KK, JJ, HH, GG, AW

304,00

308,00

 

Bij verlenging van het huurcontract particulier urnengraf voor een periode van 10 jaren:

 
 

g.

De vakken K en M

770,00

781,00

h.

De vakken KK, JJ, HH, GG, AW

608,00

617,00

2.*

Voor uitgifte van een particuliere asbus/asbol in het herdenkingsmonument voor asbestemmingen voor een periode van 10 of 20 jaar, inclusief een QR code en digitaal herinneringsprofiel:

 

450,00

650,00

 • -

  Huurtermijn 10 jaar

450,00

 • -

  Huurtermijn 20 jaar

650,00

*

Asbollen en QR-code met digitaal platform worden aangeboden door een particuliere partij waarmee de gemeente afspraken maakt over de dienstverlening; dat betekent dat de hier genoemde tarieven voor deze diensten indicatief zijn en overeenkomstig te maken afspraken tussen de gemeente en die partij worden geind door die partij. Er is dus hier, bij wijze van uitzondering, géén sprake van het heffen van rechten als bedoeld in artikel 3 van de verordening.

 
 

3.

Voor het bijzetten van een asbus in een bestaand particulier urnengraf op de begraafplaats

115,00

115,00

4.

Voor het bijzetten van een asbus in een bestaand particulier graf op de begraafplaats

115,00

115,00

5.

Voor het plaatsen van een asbus/asbol in het herdenkingsmonument voor asbestemmingen

 

115,00

6.

Voor het registreren van een asbus/asbol in het herdenkingsmonument voor asbestemmingen bij plaatsing door een uitvaartondernemer

 

25,00

7.

Voor het bijzetten van een asbus in een algemene nis/kast in afwachting van de definitieve bestemming

a.

Voor het 1e jaar

45,00

45,00

b.

vanaf het 2e jaar, per jaar

25,00

25,00

8.

Naar elders: voor het meegeven van de asbus(sen) uit een bestaand urnengraf aan de nabestaanden / rechthebbende voor bijzetting thuis of verstrooiing op een dierbaar plekje wordt een bedrag geheven van

50,00

75,00

9.

Indien de bijzetting van een urn/asbus in een particulier urnengraf van de tweede respectievelijk derde urn plaatsvindt op een tijdstip gelegen binnen 5 jaren voor de vervaldatum van de oorspronkelijke huurtermijn, kan deze termijn op verzoek verlengd worden tot 5 of 10 jaren vanaf de laatste bijzetting.

 
 
 

Het recht per ontbrekend jaar bedraagt:

 
 

a.

De vakken K en M:

77,00

78,00

b.

De vakken KK, JJ, HH, GG:

61,00

62,00

10.

Het in lid 3, 4 en 5 vermelde recht wordt verhoogd, indien de bijzetting van asbus en/of asbol plaats heeft:

 
 
 

a.

van ma t/m vr na 15.00 uur met 25%;

25%

25%

 

b.

op zaterdag tot 16.00 uur met 50%,

50%

50%

 

c.

Buiten de door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen gewone arbeidstijden, vallend op de onder a. genoemde dagen, met 100%, tenzij de bijzetting geschiedt krachtens enige wetsbepaling of ter uitvoering van een door de bevoegde autoriteit gegeven last.

100%

100%

11.

Wordt de verlenging van het recht van een ruimte voor het bewaren van asbussen, gevraagd na het verstrijken van de voorgaande huurtermijn, dan wordt de nieuwe termijn geacht te zijn ingegaan op de dag waarop de voorgaande verliep en wordt het geldend recht geheven van dit jaar

 
 

12.

Voor particuliere urnengraven waarvoor het grafrechtcontract is aangegaan voor 1 januari 2008 (eerste urnplaatsing) dient voor de bijzetting van een tweede respectievelijk derde urn een bedrag betaald te worden van 50% respectievelijk 25% van de tarieven genoemd in artikel 8, lid 9.

 
 

13.

Indien bij beëindiging van het urnengrafrechtcontract de rechthebbende kiest voor het verwijderen van een aanwezige gedenksteen door de gemeente, dient een bijdrage te worden betaald van

55,00

65,00

Artikel 9. Asverstrooiing.

1.

Voor het verstrooien van de as van een overledene:

 

a.

op de strooivelden van de begraafplaats en gedenkpark Tongerseweg in bijzijn familie

95,00

95,00

 

b.

op de strooivelden begraafplaats en gedenkpark Tongerseweg zonder familie

65,00

65,00

 

c.

op de strooivelden begraafplaats en gedenkpark Tongerseweg in opdracht van Crematorium la Grande Suisse zonder familie

Bij vier asbussen en meer; per asbus

Kosten ophalen asbus binnen cirkel 15 km.

65,00

50,00

25,00

65,00

50,00

25,00

2.

Het in het eerste lid vermelde recht wordt verhoogd, indien de verstrooiing plaats heeft:

 

a.

op zaterdag met 50%

50%

50%

Artikel 10. Rechten plaatsen van graf/gedenktekens

Het recht voor het plaatsen van graftekens bedraagt

112,00

125,00

Artikel 11. Rechten voor gebruik van monumentale graf/gedenktekens

Het recht voor het in bruikleen krijgen van monumentale graf/gedenktekens binnen het historische, monumentaal gedeelte (vakken A t/m V en AA) per 20 jaar bedraagt

700,00

750,00

Artikel 12. Rechten voor het planten van een herdenkingsboom

1. 

 

Het recht voor het planten en laten groeien van een herdenkingsboom met of zonder asbestemming: bioasbus of verstrooiing in plantgat:

 

2.650,00

150,00

 • -

  voor een periode van 25 jaar

2.650,00

 • -

  met QR-code ( digitale registratie van een herinneringsprofiel)

150.00

2.

De herdenkingsboom is tevens te combineren met een asbus/asbol in het herdenkingsmonument voor asbestemmingen of verstrooiing op het strooiveld. Zie artikel 8 lid 2 en artikel 9 lid 1.

Artikel 13 Rechten voor het registreren van een QR code met herinneringsprofiel.

Voor het registreren en aanmaken van een QR-code met een herinneringsprofiel voor zowel bestaande als nieuwe aard- als urnengraven

 

150,00

Aldus besloten door de Raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 22 februari 2022

De Griffier,

H-J. Bodewitz.

De Voorzitter,

J.M. Penn-te Strake.