Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 gemeente Land van Cuijk

Geldend van 29-03-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 gemeente Land van Cuijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;

Overwegende:

Dat de gemeente op grond van artikel 7.3. lid 1 van het Besluit omgevingsrecht verplicht is jaarlijks het uitvoerings- en handhavingsbeleid uit te werken in een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven welke van de vastgestelde activiteiten zij het komende jaar zal uitvoeren.

Besluit:

Vast te stellen:

 • 1.

  Het “Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 gemeente Land van Cuijk” waar de ‘Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025’ van de Veiligheidsregio Brabant-Noord onderdeel van uitmaakt.

 • 2.

  Het uitvoeringprogramma kenbaar te maken aan de gemeenteraad door bijgevoegde raadsmededeling.

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 gemeente Land van Cuijk” treedt in werking acht dagen na publicatie in het gemeenteblad.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022 gemeente Land van Cuijk”

1. Inleiding

Voor u ligt het eerste “Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022” (hierna: uitvoeringsprogramma) van de gemeente Land van Cuijk. In het uitvoeringsprogramma leest u hoe de gemeente Land van Cuijk in 2022 uitvoering geeft aan de diverse vergunning- en handhavingstaken. Met dit uitvoeringsprogramma beoogt de gemeente Land van Cuijk een duidelijk beeld te schetsen van de doelen, activiteiten en prioriteiten die voor 2022 zijn vastgesteld.

De basis voor elk uitvoeringsprogramma ligt in een VTH-beleidsplan. Voordat de gemeentelijke herindeling plaatsvond heeft elke afzonderlijke gemeente een dergelijk beleidsplan vastgesteld. Deze beleidsplannen zijn voor elke voormalige gemeente nog geldig en expireren vanaf 2023.

Voor de volledigheid hierna de momenteel nog geldende beleidsplannen:

 • Beleidsplan VTH 2019-2023 Boxmeer (hierna: beleidsplan Boxmeer);

 • Beleidsplan VTH gemeente Cuijk 2020 – 2024 (hierna: beleidsplan Cuijk);

 • Beleidsplan VTH gemeente Grave 2020 – 2024 (hierna: beleidsplan Grave);

 • Beleidsplan VTH gemeente Mill en Sint Hubert 2020 – 2024 (hierna: beleidsplan Mill en Sint Hubert);

 • Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 -2023 Sint Anthonis (hierna beleidsplan Sint Anthonis).

In deze beleidsplannen hebben de voormalige colleges aangegeven welke doelen en prioriteiten zijn gesteld en welke activiteiten het daartoe zal uitvoeren. In 2022 wordt gestart met de harmonisatie om te komen tot een nieuw VTH-beleid voor de gemeente Land van Cuijk. Medio 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Een ontwikkeling die, naast de start van een nieuwe gemeente, een grote impact heeft op de werkzaamheden waar in voorliggend uitvoeringsprogramma op wordt ingegaan.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant ziet er door middel van Interbestuurlijk toezicht op toe dat een gemeente haar taken op een correcte wijze uitvoert. Vanwege de complexiteit van het verwerken van de doelen en prioriteiten uit meerdere beleidsplannen naar één uitvoeringsprogramma heeft er al ambtelijke afstemming met de provincie plaatsgevonden over voorliggend document.

In voorliggend uitvoeringsprogramma wordt, zoals vermeld, uitgegaan van de per gemeente nog geldende beleidsplannen. In de doelen, activiteiten en prioriteiten zitten veel overeenkomsten, maar vanzelfsprekend ook maatwerk voor een specifieke voormalige gemeente. Daar waar noodzakelijk wordt dit specifiek toegelicht.

Dit uitvoeringsprogramma is vastgesteld door het college van de gemeente Land van Cuijk op 24 januari 2022. Het vastgestelde uitvoeringsprogramma wordt bekend gemaakt aan de gemeenteraad en aan de provincie Noord-Brabant. Het uitvoeringsprogramma is gepubliceerd op de website van de gemeente Land van Cuijk en op overheid.nl.

2. Vergunningverlening: wat willen we en hoe gaan we dit bereiken in 2022?

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de doelstellingen van de voormalige gemeenten van het Land van Cuijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening zoals beschreven in de diverse uitvoeringsprogramma's. In de doelen, activiteiten en prioriteiten zitten veel overeenkomsten, maar vanzelfsprekend ook maatwerk voor een specifieke voormalige gemeente. De doelstellingen uit de beleidsplannen van de voormalige gemeenten zijn hierna aangegeven en dienen als uitgangspunt voor het uitvoeringsprogramma van de gemeente Land van Cuijk.

2.1 Doelstellingen VTH-beleidsplan Boxmeer

In het VTH-beleidsplan zijn de beleidsdoelstellingen van de gemeente Boxmeer geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen volgen uit de strategische missie van onze organisatie op het gebied van het omgevingsrecht.

De missie van de gemeente Boxmeer ten aanzien van VTH is:

Een veilige, gezonde en leefbare omgeving, waarin de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners en bedrijven centraal staat en op basis van vertrouwen ruimte voor (economische) ontwikkeling wordt geboden.

In de onderstaande tabel worden de doelstellingen benoemd.

afbeelding binnen de regeling

2.2 Doelstellingen VTH-beleidsplan Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert

In het beleidsplan 2020-2024 zijn de volgende doelen voor de uitvoering van de vergunningverlening opgesomd:

 • 1)

  Wij werken vanuit het “ja, mits” principe. Dat betekent dat het verzoek centraal staat en niet de regelgeving.

 • 2)

  Wij beslissen binnen de wettelijke termijn op aanvragen.

 • 3)

  Het proces van vergunningverlening maken we inzichtelijk en kenbaar voor de betrokkenen.

 • 4)

  We bevorderen de dialoog tussen de aanvrager en zijn omgeving.

 • 5)

  We willen het proces van vergunningverlening continu verbeteren en leren van de opgedane ervaringen. In het kader van de implementatie Omgevingswet worden werkprocessen in 2022 aangepast en beschreven.

2.3 Doelstellingen beleidsplan Sint Anthonis

We verlenen vergunningen snel en adequaat binnen de termijnen. Om de voortgang van de kwalitatief goede aanvragen niet te vertragen laten we onvolledige, gebrekkige aanvragen nadat de gevraagde aanvullingen niet of onvoldoende zijn ingediend, buiten behandeling.

Vergunningverlening is geen doel op zich. Het doel van een kwalitatieve vergunningverlening is de bescherming en verbetering van bebouwing, waarbij veiligheid, gezondheid, leefomgeving en duurzaamheid voorop staan. Een goede vergunningverlening draagt bij aan een leefbare, veilige en duurzame gemeente, waar het prettig is om te wonen, te werken en te verblijven.

2.4 Bereiken doelstellingen VTH-uitvoeringsprogramma Land van Cuijk

De hiervoor vermelde doelstellingen van de diverse gemeenten worden overgenomen in het uitvoeringsprogramma van de gemeente Land van Cuijk 2022. Om deze doelen te bereiken ondernemen we vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet de volgende acties:

Doel

Actie

KPI

Uitvoering

Trekker

Voldoen aan de wettelijke Wabo kwaliteit verplichting zoals vastgelegd in het Bor en het Mor en het leveren van een minimaal benodigd adequaat niveau van Wabo-vergunningen

Controle bij te verlenen vergunning of deze voldoet aan minimaal niveau

In het kader van de herindeling en implementatie Omgevingswet worden werkprocessen beschreven en vastgesteld.

1 juli 2022 zijn werkprocessen geïmplementeerd en kan controle op kwaliteit ingevoerd worden

Monitoren aan de hand van het zaaksysteem

Adviseur VTH Ondersteuning VTH (hierna O-VTH)

Project ‘digitaal vergunningverlening’

Aanvragen komen veelal digitaal binnen en anders worden deze bij binnenkomst direct gescand en de originele stukken worden naar het archief verzonden

Na de herindeling 1 januari 2022 wordt volledig digitaal gewerkt

Afdeling Vergunningverlening werkt na implementatie van het project ‘digitaal vergunningverlening’ digitaal. Hierdoor zijn geen fysieke stukken meer op de werkplekken aanwezig

Teammanagers en de zaak-verantwoordelijke

Streven naar een minimum percentage gegronde bezwaar-/ beroepschriften op een vergunning

We streven naar kwalitatief goede besluiten

Max. 5 % van de ingekomen bezwaar- / beroepschriften mogen gegrond worden verklaard

Monitoren aan de hand van het zaaksysteem

Senior juridisch adviseur vergunning-verlening Ondersteuning VTH

De afdeling neemt bij een terugbelverzoek binnen 2 werkdagen contact op met betreffende klant.

Applicatie houdt bij of terugbel verzoeken zijn uitgevoerd, anders volgt een reminder

Telefonische vragen worden binnen 2 werkdagen

beantwoord

Telefonisch informatie centrum registreert en controleert terugbel- notities.

Teammanagers en de zaak-verantwoordelijke

Zoveel mogelijk vergunningen te verlenen binnen de wettelijke termijn

Proces zodanig inrichten dat bij concept aanvragen gegevens bekend zijn om snelle afwikkeling aanvraag te borgen

Bij maximaal 20 % van de aanvragen met de reguliere procedurewordt de beslistermijn verlengd

Monitoren aan de hand van het zaaksysteem

Zaakverant-woordelijke

“ja-mits principe”

Indien nodig organiseren we binnen 14 dagen na ontvangst van het initiatief één op één gesprekken met de aanvrager waarbij het initiatief integraal wordt besproken

In het kader van de herindeling en implementatie Omgevings-wet worden werkprocessen intake- en omgevingstafel uitgewerkt met als doel vanaf 1 juli 2022 initiatief binnen 14 dagen na ontvangst met de aanvrager en betrokkenen te bespreken

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.

We monitoren aan de hand van de gespreksverslagen.

Onderdeel werkgroep implementatie Omgevingswet

Zaakverant-woordelijke

Werkgroep implementatie

Omgevingswet /herindeling

Het beleid en de verordeningen ten behoeve van vergunningen is actueel.

We sturen op meer algemene regels en niet op meer regels op detailniveau. We inventariseren de bestaande beleidsregels en beoordelen of die in lijn zijn met dit doel en trekken ze in als dat niet het geval is.

In het kader van de herindeling en implementatie Omgevingswet is er op 1 april 2022 een lijst met de actuele beleidsregels op het gebied van vergunningverlening, de beleidsregels APV en bijzondere wetten beoordeeld op nut en noodzaak.

Jurist vergunningverlening maakt lijst aan de hand van elektronisch bekendgemaakte beleidsregels.

Lijst bespreken we met vergunningverleners en beleidsadviseurs RB. We leggen conclusies voor aan bestuur.

Jurist

vergunning verlening

Werkgroep implementatie

Omgevingswet/

herindeling

Borgen adequaat niveau medewerkers

We ontwikkelen de competenties van de medewerkers zodat zij zijn toegerust voor de nieuwe werkwijze

In het kader van de herindeling en implementatie Omgevingswet zijn er op 1 januari 2022 functieprofielen voor de vergunningverleners Omgevingswet beschreven.

Medewerkers zijn voor 1 juli 2022 getraind in de nieuwe aanpak

We vragen HRM de functieprofielen aan te passen.

We stellen een trainingsplan op en voeren dat uit

HRM en teammangers

Werkgroep implementatie

Omgevingswet /herindeling

We beslissen op aanvragen binnen de wettelijke beslistermijn

Vergunningen worden niet van rechtswege verleend.

In 2022 is geen sprake van ‘van rechtswege’ verleende vergunningen

Monitoren aan de hand van het zaaksysteem

Adviseur Ondersteuning VTH

We maken het werkproces inzichtelijk en kenbaar voor betrokkenen.

We publiceren het vergunning

verleningsproces op de website

In het kader van de herindeling en implementatie Omgevingswet worden nieuwe werkprocessen voor 1 juli 2022 op de gemeentelijke website gepubliceerd

Onderdeel werkgroep implementatie Omgevingswet. Daarnaast hanteren we ook het “4-ogen-principe"

Werkgroep implementatie

Omgevingswet /

herindeling

We bevorderen de dialoog tussen de aanvrager en zijn omgeving

We kiezen een participatievorm voor de dialoog tussen de aanvrager en de omgeving.

Op 1 maart 2022 is een menukaart met participatievormen beschikbaar

Onderdeel werkgroep implementatie Omgevingswet

Werkgroep implementatie

Omgevingswet /

herindeling

We verbeteren het proces van vergunningverlening en leren van de opgedane ervaringen

We stellen een werkprogramma op voor het verbeteren van werkprocessen

In het kader van de herindeling en implementatie Omgevingswet worden werkprocessen beschreven en vastgesteld. 1 juli 2022 zijn werkprocessen

geïmplementeerd

Jaarlijks werkprogramma uitvoeren

Onderdeel werkgroep implementatie Omgevingswet

Werkgroep implementatie Omgevingswet / herindeling

Integraal werken

Bij de behandeling van zaken vindt afstemming plaats tussen de diverse disciplines om integrale advisering tot stand te brengen

Integrale behandeling van VTH-zaken

Hierbij moet onder andere gedacht worden aan werkprocessen vaststellen i.v.m. de Omgevingswet en de WKB. Het inzichtelijk maken van de gevolgen van de Wet VTH

Integrale advisering is opgenomen in de vak applicaties. Hierdoor wordt de integrale behandeling van zaken bewaakt. Daarnaast hanteren we ook het “4-ogen-principe" Onderdeel werkgroep implementatie Omgevingswet

Zaak-verantwoordelijke

Adviseur Ondersteuning VTH

Werkgroep implementatie Omgevingswet /herindeling

3. Toezicht en handhaving: wat willen we en hoe gaan we dit bereiken in 2022?

In dit hoofdstuk wordt in de volgende paragrafen ingegaan op de doelstellingen per voormalige gemeente voor de uitvoering van de taken op het gebied van toezicht & handhaving. Vervolgens wordt benoemd hoe binnen de gemeente Land van Cuijk deze doelstellingen worden bereikt.

3.1 Doelstellingen beleidsplan Boxmeer

afbeelding binnen de regeling

3.2 Doelstellingen beleidsplan Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert

De primaire doelstelling van handhaving is: het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving. Door naleving van wet- en regelgeving worden: onveilige en ongezonde situaties-, aantasting van landschappelijke-, cultuurhistorische-, natuurwaarden en milieukwaliteit- en aantastingen van de kwaliteit van woon- en leefomgeving, verstoringen van de openbare orde voorkomen dan wel beëindigd.

3.3 Doelstellingen beleidsplan Sint Anthonis

Doel 1 | de gemeente bevordert een veilige leefomgeving

Dit doel kent de volgende speerpunten:

Aanpakken van ondermijning

Bij ondermijning of drugsproblematiek treedt de gemeente direct handhavend op. Dit doen we bijvoorbeeld door op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna BIBOB) actief beleid te voeren en door drugswoningen/panden te sluiten in overeenstemming met het geldende Damocles-beleid. Uit de Landelijke Handhavingstrategie Strategie (hierna: LHS) volgt reeds dat bewust en structureel / crimineel gedrag van een overtreder hard wordt aangepakt. De bestuurlijke aanpak wordt waar mogelijk gecombineerd met een strafrechtelijk traject, een en ander in nauwe samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie (hierna: OM).

Het bewaken van de constructieve veiligheid bij bouw en verbouw

De constructieve veiligheid van gebouwen die worden gebouwd of verbouwd is belangrijk omdat fouten in de constructie ernstige gevolgen kunnen hebben. Als een constructie eenmaal gereed is, is het veel moeilijker om de deugdelijkheid van die constructie te controleren. Daarom vinden controles op constructieve veiligheid met name plaats tijdens de bouw.

Het vergroten van de brandveilige omgeving

Brandveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Het hoofdthema daarbij is ‘veiligheid voor mensen’. De gemeente is sinds 2016 aangesloten bij de veiligheidsregio en de toezichthouders en adviseurs van beide organisaties werken integraal en in nauw verband samen.

Doel 2 | de gemeente bevordert een gezonde leefomgeving

Dit doel kent de volgende speerpunten:

Het terugbrengen van milieuovertredingen bij veehouderijen

Goed werkende luchtwassers en andere emissiearme stalsystemen dragen bij aan de vermindering van de uitstoot van geur, fijnstof en ammoniak en daarmee aan de verduurzaming van de agrarische sector. De stalsystemen van alle veehouderijen in onze gemeente blijven periodiek gecontroleerd worden door de toezichthouders van de Omgevingsdienst Brabant Noord (hierna: ODBN).

Het terugbrengen van overtredingen bij asbestsaneringen

Onjuiste sanering van asbest kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van omwonenden. In de sloopfase heeft toezicht op asbestsaneringen dan ook prioriteit. Deze controles worden uitgevoerd door de toezichthouders van de ODBN.

Doel 3 | de gemeente bevordert de leefbaarheid van dorpen en buitengebied

Dit doel kent de volgende speerpunten:

Het tegengaan van illegale bedrijvigheid

Illegale bedrijvigheid kan een negatief effect hebben op het woon- en leefklimaat. Denk hierbij aan verkeersaantrekkende werking, (geluids)overlast of concurrentievervalsing. Het voorkomen van deze effecten begint bij het stellen van duidelijke voorwaarden ten aanzien van (de omvang van) bedrijvigheid. Groeit een bedrijf uit zijn jasje, dan moet het naar een bedrijventerrein en komt de oude locatie vrij voor een startend bedrijf.

Het tegengaan van illegale bewoning

Wanneer al dan niet voor bewoning bestemde panden illegaal worden bewoond kunnen (brand)veiligheidsproblemen ontstaan. Niet voor bewoning bestemde gebouwen, zoals kantoren, bijgebouwen, bedrijfsloodsen of recreatiewoningen, voldoen doorgaans immers niet aan de normen die aan voor bewoning bestemde panden gesteld worden. Ook het met meer dan één huishouden bewonen van een woning of de huisvesting van arbeidsmigranten in (bedrijfs)woningen kan leiden tot (brand)veiligheidsproblemen. Daarnaast kan illegale bewoning de leefbaarheid en openbare orde aantasten.

Het bevorderen van landschapsversterkende maatregelen

We zijn trots op onze groene gemeente en willen het landschap in onze gemeente graag behouden en waar mogelijk verder ontwikkelen en versterken. Dit doen we onder andere door afspraken met ondernemers te maken over landschapsversterkende maatregelen zoals erfbeplanting. Deze afspraken komen tot uiting in voorwaardelijke verplichtingen in het bestemmingsplan. De gemeente controleert of aan deze verplichtingen wordt voldaan.

Doel 4 | de gemeente verbetert haar dienstverlening

Dit doel kent het volgende speerpunt:

Transparant en oplossingsgericht handhaven

Het is van groot belang dat handhaving transparant is. Onze inwoners moeten immers kunnen begrijpen waarom er sprake is van een overtreding. Door begrip ontstaat ook meer bereidheid tot het beëindigen van de overtreding. Meedenken in oplossingen is belangrijk omdat handhavend optreden pas aan de orde is als legalisatie niet mogelijk is.

Doel 5 | de gemeente bevordert duurzaamheid

Dit doel kent de volgende speerpunten:

Het bevorderen van duurzaam en energiezuinig bouwen

Veel maatregelen die bijdragen aan het energieneutraal maken van woningen en andere bouwwerken moeten al in de bouwverbouwfase worden doorgevoerd. Tijdens de bouwcontroles wordt gecontroleerd of de eisen die worden gesteld aan het duurzaam en energiezuinig bouwen worden nageleefd.

Het bevorderen van energiebesparing door bedrijven

Ook in de gebruiksfase kan in bedrijfsgebouwen zoals supermarkten, zorginstellingen en kantoorgebouwen vaak nog veel energie bespaard worden. Het Activiteitenbesluit stelt eisen aan het energieverbruik van bedrijven. Tijdens het regionale project “Branchegerichte aanpak energie” wordt gecontroleerd of aan deze eisen wordt voldaan. Dit doel sluit aan bij doelstelling ‘energietransitie en duurzaamheid’ uit het coalitieprogramma (energie-neutrale gemeente in 2035).

3.4 Bereiken doelstellingen VTH-beleidsplan

De hiervoor vermelde doelstellingen van de diverse gemeenten worden overgenomen in het uitvoeringsprogramma van de gemeente Land van Cuijk 2022.

Om deze doelen te bereiken ondernemen we tevens vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet de volgende acties:

Doel

Actie

KPI

Uitvoering

Trekker

Voldoen aan de wettelijke Wabo kwaliteit verplichting zoals vastgelegd in het Bor en het Mor en het leveren van een minimaal benodigd adequaat niveau van Toezicht Wabo.

De werkzaamheden bestaan voor het grootste deel uit het uitvoeren van bouwcontroles bij nieuwbouw. De grootste risico's (klasse I en II) bij bouwen liggen -zoals vastgesteld in de risicoanalyse- bij bouwen en slopen zonder vergunning en het toezicht op reguliere omgevingsvergunningen/verbouw van openbaar toegankelijke objecten.

In het kader van de herindeling en implementatie Omgevingswet worden werkprocessen beschreven en vastgesteld.

1 juli 2022 zijn werkprocessen geïmplementeerd en kan controle op kwaliteit ingevoerd worden.

Het toezichtsprotocol wordt dit jaar geharmoniseerd

Monitoren aan de hand van het zaaksysteem

Teammanager VTH in samenwerking met de Adviseur Ondersteuning VTH

Aanpak ondermijning

Bij ondermijning of drugsproblematiek treedt de gemeente direct handhavend op met de relevante ketenpartners.

Het VTH-domein wordt hier vaak bij betrokken vanwege strijdig gebruik op grond van het bestemmingsplan en huisvesting arbeidsmigranten

Elke handhavingszaak wordt voortvarend en conform de landelijke handhavingstrategie opgepakt

Monitoren aan de hand van het zaaksysteem

Toezichthouder/handhaver, Buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna: BOA's), coördinator BOA's en juristen Ondersteuning VTH

Streven naar een minimum percentage gegronde bezwaar-/ beroepschriften in een bestuursrechtelijke handhavingstraject

We streven naar kwalitatief goede besluiten

Max. 5 % van de ingekomen bezwaar- / beroepschriften mogen gegrond worden verklaard

Monitoren aan de hand van het zaaksysteem

Juristen Ondersteuning VTH

De afdeling neemt bij een terugbel-verzoek binnen 2 werkdagen contact op met betreffende klant.

Applicatie houdt bij of terugbel-verzoeken zijn uitgevoerd, anders volgt een reminder

Telefonische vragen worden binnen 2 dag beantwoord

Telefonisch informatie centrum registreert en controleert terugbel notities

Teammanagers en de zaakverantwoordelijke.

Integraal werken

Bij het uitvoeren van controles worden zoveel als mogelijk alle aspecten meegenomen waarvoor de gemeente het bevoegde gezag is. Dit om inefficiëntie te voorkomen

Integraliteit van elke controle

Bij elke handhavings-zaak hier oog voor houden. Het voortzetten van (teamoverschrijdende) controles en daarbij overleggen om integraliteit van casuïstiek te bevorderen en te bewaken.

Monitoren aan de hand van het zaaksysteem

Toezichthouder/handhaver, BOA's, coördinator BOA's, juristen en adviseurs Ondersteuning VTH

Naleefgedrag

We controleren op naleving van de regels waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is.

Handhaving is een methode die de gemeente inzet en geen doel op zichzelf. Handhaving wordt, zoveel als mogelijk, ingezet om een strijdige (onveilige) situatie te beëindigen en niet als een strafmaatregel.

We handhaven in lijn met de landelijke handhavingstrategie.

Monitoren aan de hand van het zaaksysteem

Toezichthouder/handhaver, BOA's, coördinator BOA's, juristen en adviseurs Ondersteuning VTH

Mediation c.q. minnelijke geschillen-beslechtiging

De insteek is om conflicten sneller op te lossen door het draagvlak bij beide partijen te creëren.

Het effect van mediation/

minnelijke geschillen-beslechtiging is lastig meetbaar. Het is vooral een werkwijze die "gemeengoed” moet worden en binnen de organisatie moet worden uitgedragen. Ook de bezwaarschriftencommissie, Rechtbank en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteren wanneer mogelijk deze werkwijze ook.

Nagenoeg alle juridisch adviseurs handhaving hebben een training mediation. Bij elke zaak wordt hier aandacht voor gehouden

Juridisch adviseurs ondersteuning VTH

Borgen adequaat niveau medewerkers

We ontwikkelen de competenties van de medewerkers zodat zij zijn toegerust voor de nieuwe werkwijze die in het kader van de Omgevingswet op ons af komen.

In het kader van de herindeling en implementatie Omgevingswet zijn er op 1 januari 2022 functieprofielen voor de bij de toezicht & handhaving betrokken medewerkers beschreven.

Medewerkers zijn voor 1 juli 2022 getraind in de nieuwe aanpak.

We vragen HRM de functieprofielen aan te passen.

We stellen een trainingsplan op en voeren dat uit. Daarnaast hanteren we ook het “4-ogen-principe".

HRM en Teamleider

Werkgroep implementatie

Omgevingswet / herindeling

We verbeteren het proces toezicht & handhaving en leren van de opgedane ervaringen

We stellen een werkplanwerkp op voor het verbeteren van werkprocessen.

In het kader van de herindeling en implementatie Omgevingswet worden werkprocessen beschreven en vastgesteld. 1 juli 2022 zijn werkprocessen en werkplan

Programma’s geïmplementeerd

Jaarlijks werk-programma uitvoeren

Onderdeel werkgroep implementatie Omgevingswet

Werkgroep implementatie Omgevingswet / herindeling

In samenwerking en senior juristen en adviseurs Ondersteuning VTH

3.5 Prioritering volgens VTH-beleidsplannen

De prioriteiten in de VTH-beleidsplannen zijn tot stand gekomen op basis van risicoanalyses. Op basis daarvan is per onderwerp de prioriteit hoog, middel en laag toegekend. Om tot deze prioritering te komen is gebruik gemaakt van een vergelijkbare systematiek in de vorm van een risicomatrix.

In de risicomatrix is de gemiddelde verwachte ernst weergegeven van de gevolgen van overtreding van gedragsregels die voor het desbetreffende handhavingsthema gelden.

De hierna genoemde negatieve effecten zijn te onderscheiden:

 • Volksgezondheid: Dit effect leidt tot situaties waarin het lichamelijk welzijn van mens en dier wordt bedreigd (gezondheidsklachten/ ziekten);

 • Fysieke veiligheid: Dit effect leidt tot situaties waarin de veiligheid van mens en dier fysiek wordt bedreigd;

 • Sociale kwaliteit leefomgeving: Dit effect heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de sociale leefomgeving;

 • Financieel- economische schade/ aansprakelijkheid: Dit effect leidt mogelijk tot financiële schade/ aansprakelijkheid;

 • Natuur- / dorpsschoon: Dit effect heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de natuur- en cultuurhistorische waarden;

 • Bestuurlijk imago: Dit effect leidt tot aantasting van het beeld van de gemeente bij burgers en bedrijven.

Op basis van de beschikbare formatie worden onderwerpen opgepakt, hier wordt verderop in dit uitvoeringsprogramma op ingegaan. Dit wil echter niet zeggen dat een activiteit met een lage prioriteit, altijd laag blijft. Door aanvullende informatie c.q. signalen kan een activiteit met een oorspronkelijk lage prioriteit toch een hoge prioriteit krijgen.

3.6 Bereikbaarheid buiten kantoortijd

De gemeente Land van Cuijk is vanzelfsprekend buiten kantoortijd bereikbaar voor calamiteiten. Enerzijds telefonisch en anderzijds via een app waarmee burgers 24/7 meldingen over de openbare ruimte kunnen doorgeven.

Daarnaast kent de gemeente Land van Cuijk een crisisorganisatie. Wanneer er sprake is van GRIP-situaties wordt via andere hulpdiensten zoals brandweer en politie opgeschaald. Hierin wordt de gemeente betrokken.

Tot slot is er nog de mogelijk voor een burger om 24/7 milieu-gerelateerde klachten in te dienen binnen en buiten kantooruren bij de provinciale milieuklachtenlijn. Deze meldingen komen uit bij de geconsigneerde van de ODBN die op basis van de casus afweegt of direct handelen noodzakelijk is. De ODBN draait overigens ook mee in de crisisorganisatie met een adviserende rol.

3.7 Opvolging van overtredingen

Handhaving vindt plaats conform de Landelijke handhavingstrategie. De colleges van de voormalige gemeenten die opgegaan zijn in de gemeente Land van Cuijk hadden deze strategie reeds vastgesteld. De LHS is voor de volledigheid als bijlage 1 bij dit uitvoeringsprogramma gevoegd en wordt hiermee ook door het college van de gemeente Land van Cuijk vastgesteld.

Kort samengevat is de visie van de Landelijke handhavingstrategie:

 • Onafhankelijkheid: sterke, slagkrachtige en onafhankelijke handhavingsinstanties.

 • Professionaliteit en vakmanschap: training, opleiding, kennis- en informatie-uitwisseling.

 • Betrouwbaarheid: beginselplicht tot handhaven en verantwoording afleggen.

 • Eenvoud: een passende interventie bij iedere bevinding en hoe daartoe te komen.

 • Gezamenlijkheid: overleg, afstemming en planmatig en informatie gestuurd gezamenlijk optreden.

De LHS maakt gebruik van een interventiematrix. Ten opzichte van de Brabantse handhavingstrategie is een extra categorie overtredingen toegevoegd, namelijk de categorie ‘vrijwel nihil’. Dit is een versoepeling. In de Brabantse handhavingstrategie wordt een overtreding namelijk minimaal aangemerkt als ‘beperkt’.

Om naleving van regels af te dwingen, hebben de gemeente en haar handhavingspartners zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke instrumenten tot hun beschikking. In de sanctiestrategie staat beschreven wanneer en hoe deze middelen worden ingezet. In de onderstaande figuur 3.1 is de interventiematrix met straf- en bestuursrechtelijke instrumenten opgenomen.

afbeelding binnen de regeling

Figuur 3.1 Interventiematrix

De LHS gaat uit van het principe zo licht mogelijk starten met ingrijpen, gericht op herstel en het vervolgens snel inzetten van zwaardere middelen wanneer naleving uitblijft. De toezichthouders, handhavers en juristen van de gemeente Land van Cuijk bepalen het in te zetten sanctiemiddel met behulp van de interventiematrix.

Er wordt in principe gekozen voor de minst zware (combinatie van) interventie(s) uit de matrix, tenzij de toezichthouder of handhaver motiveert dat in de betreffende situatie een andere (combinatie van) interventie(s) passender is.

Voor het toepassen van bestuurlijke sanctiemiddelen, zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang wordt de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen gehanteerd. Voor de bepaling van dwangsomhoogtes en termijnen wordt de bij voornoemde handreiking behorende bijlage met overzicht van dwangsomhoogte en termijnen per type overtreding gehanteerd. Beide documenten zijn voor de volledigheid als respectievelijk bijlage 2 en 3 bij dit document gevoegd. De colleges van de voormalige gemeenten die opgegaan zijn in de gemeente Land van Cuijk hadden ook deze documenten vastgesteld. Ook het college van de gemeente Land van Cuijk hanteert deze werkwijze en stelt het werken met deze documenten met de vaststelling van voorliggen uitvoeringsprogramma dan ook vast.

4. Wat is er nodig om de gestelde doelen te bereiken?

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Als eerste wordt de beschikbare personele capaciteit weergegeven. Daarna wordt voor vergunningen en toezicht & handhaving aan de hand van de verwachte werkzaamheden beschreven of de beschikbare capaciteit overeenkomt met de benodigde capaciteit voor te verrichten werkzaamheden

4.1 Kennis, kunde en capaciteit

De betreffende eisen op het gebied van minimale kennis, kunde en capaciteit zijn vastgelegd in de Wet VTH en deze eisen zijn gebaseerd op de kwaliteitscriteria 2.2 van de Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. In het kader van de herindeling zijn de inhoud van de functies en de werkprocessen al zoveel als mogelijk op de Omgevingswet afgestemd.

In verband met de komst van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 juli 2022, zijn de processen al in voorbereiding en deze zullen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet definitief zijn. Voor de BOA's zijn aanvullende landelijke bekwaamheidseisen.

Om de objectiviteit van de werkzaamheden te borgen, is er binnen de functies in het VTH-domein een scheiding aangebracht tussen vergunningverlening en toezicht & handhaving. De vergunningverleners zijn ondergebracht in het team Vergunningverlening, de toezichthouders/handhavers en BOA's zijn ondergebracht in het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Wanneer er sprake is van het overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang wordt het dossier overgedragen aan de handhavingsjuristen. Deze zijn ondergebracht in het team Ondersteuning vergunningverlening, toezicht en handhaving. De toezichthouders en de vergunningverleners nemen vanaf dat moment de rol van adviseur in. Om onduidelijkheden in de uitvoering te voorkomen worden er werkafspraken gemaakt tussen beide clusters.

4.2 Personele capaciteit VTH-domein

Om de in hoofdstuk 2 en 3 beschreven doelstellingen te bereiken is personele capaciteit nodig. Binnen de gemeente Land van Cuijk is de capaciteit voor het VTH-domein ondergebracht in de teams “Veiligheid, Toezicht & Handhaving”, “Vergunningverlening” en “Ondersteuning Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving”.

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke functies en personele capaciteit er voor Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving beschikbaar is:

Onderdeel

Functie

Benodigde Formatie (in FTE’s)

Beschikbare formatie (in FTE's)

Vergunningen

Vergunningverlener

20,00

14.95

 

Vergunningverlener APV

6,00

6.67

 

Juridisch adviseur

4,00

2.86

 

Administratief medewerker

2,50

3.00

Subtotaal

 

32,50

27.48

Toezicht & Handhaving

Toezichthouder/handhaver

5,00

5.44

 

BOA (domein I)

10,50

10.50

 

BOA (domein II)

2,50

2.00

 

Coördinator toezicht & handhaving BOA’s

0,00

1,00

 

Juridisch adviseur

7,00

6,62

 

Administratief medewerker

0,67

0,67

Subtotaal

 

25,67

26,23

Algemeen

Frontoffice

4,00

3,35

 

Administratief medewerker

2,5

2,67

 

Adviseur VTH

3,00

2,89

Subtotaal

 

9,5

8,91

Totaal

 

67,67

62,62

In paragraaf 4.3 en 4.4 wordt in detail ingegaan of met de beschikbare capaciteit de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Vooruitlopend op de conclusies in paragraaf 4.3 en 4.4 wordt ingegaan op het verschil aan benodigde formatie en beschikbare formatie bij vergunningverlening.

Om de benodigde formatieplekken in te vullen zijn in 2021 reeds vacatures opengesteld. In de tabel op pagina 21 is een prognose aangegeven van de te verwachten aanvragen in 2022. Op basis van deze prognose kan 21.05 Fte voor vergunningverlening noodzakelijk zijn. Dit kan een tekort veroorzaken van 1,05 Fte. Mocht dit tekort in de praktijk blijken, dan kan de inhuur van tijdelijke krachten noodzakelijk zijn. Het risico bij het invullen van de vacatures vergunningverleners is de schaarste van goede professionals op de arbeidsmarkt. Indien de vacatures voor vergunningverleners niet allen op korte termijn ingevuld kunnen worden, dan is de inhuur van tijdelijke vergunningverleners noodzakelijk.

De detailstructuur op basis waarvan de functies voor de gemeente Land van Cuijk bepaald zijn, kent geen “coördinator Toezicht en Handhaving voor de BOA's. De intentie is om in heel 2022 deze expertise in te huren. De coördinator heeft als taak de aansturing van de BOA's. Deze insteek is gekozen vanwege het grote aantal BOA's. Indien deze behoefte blijft bestaan kan in het derde kwartaal 2022 worden bepaald in welke vorm dit wenselijk is en kan overwogen worden of dit structurele formatie moet worden.

4.3 Benodigde capaciteit vergunningverlening

Bij de raming van het aantal producten voor 2022 gaan wij uit van gemiddelde resultaten van voorgaande jaren. De raming hebben wij vervolgens naar boven bijgesteld vanwege de verwachting dat door de economische opgang, transitie in de veehouderij en de geprogrammeerde woningbouw het aantal (bouw)aanvragen voor 2022 verder zal toenemen. Het resultaat, de prognose 2022, staat in de tabel op pagina 21. De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zijn van invloed op de cijfers. Omdat de invoeringsdatum nog niet vaststaat, is uitgegaan van de producten en fte's van voorafgaande jaren.

Activiteiten

Ken getal

(uren/product)

Aantal 2021 CGM

Aantal 2021 Boxmeer

Aantal 2021 SINT Anthonis

Prognose

2022 LvC

Benodigde Fte’s 2022

Aantal Fte’s

 
 
 
 
 
 

21,05

Aantal uren

 
 
 
 
 
 

30517,2

Omgevingsrecht

 
 
 
 
 

Omgevingsvergunning, activiteit bouwen

 
 
 
 

Publiekstoegankelijk gebouw

 

15

4

11

2

20

306

Bedrijfsgebouw

 

15

69

38

35

170

2556

Woongebouw

 

15

5

12

2

23

342

Grondgebonden woning(en)

 

14

51

45

8

125

1747,2

Overige bouwwerken

 

10

379

286

44

851

7500

Subtotaal

 
 
 
 
 
 

12451,2

 
 
 
 
 
 
 

Omgevingsvergunning, activiteit afwijken bestemmingsplan

 

10

207

380

67

785

7848

Principe verzoeken

 

10

93

80

21

233

2328

 
 
 
 
 
 
 

Subtotaal

 
 
 
 
 
 

10176

 
 
 
 
 
 
 

Intrekken niet gebruikte omgevingsvergunningen

 

2

26

24

73

148

295,2

 
 
 
 
 
 
 

Adviesgesprekken

 

1

393

566

250

1451

1450,8

Meldingen

 

2

33

30

19

98

196,8

Vooroverleggen

 

6

568

228

71

1040

6242,4

Subtotaal

 
 
 
 
 
 

7890

 
 
 
 
 
 
 

Totaal

 
 
 
 
 
 

30517,2

* Er is uitgegaan van aanvragen/melding tot 1 november en het aantal is geëxtrapoleerd over heel 2021.

Aantal Fte’s

 
 
 
 
 
 

7,6

Aantal uren

 
 
 
 
 
 

10953,6

APV en Bijzondere wetten

Evenementenvergunning

 

15

203

175

28

487

7308

Alcoholwetvergunning

 

10

28

16

3

56

564

Alcoholwetontheffing

 

3

24

10

0

41

122,4

Exploitatievergunning

 

4

10

1

20

37

148,8

Ligplaatsvergunningen

 

1

34

0

0

41

40,8

Objecten openbare weg

 

4

81

25

0

127

508,8

Standplaatsvergunning

 

6

68

14

1

100

597,6

Terrasvergunning

 

3

23

6

0

35

104,4

Collectevergunningen

 

1

45

0

3

58

57,6

Overige vergunningen/ontheffingen

 

3

63

204

0

320

961,2

Wet Bibob

 

10

34

5

6

54

540

Totaal

 
 
 
 

10953,6

Totaal FTE’s

 
 
 

29,29

* Er is uitgegaan van aanvragen/melding tot 1 november en het aantal is geëxtrapoleerd over heel 2021.

APV en Bijzondere wetten

Het is nog maar zeer de vraag of de reguliere evenementen in 2022 doorgang vinden, gelet op de verspreiding van het COVID-19 virus. Toch zijn voor evenementenvergunningen de reguliere uren geraamd. De verwachting is dat als er evenementen plaatsvinden daarvoor de niet de gebruikelijke draaiboeken kunnen worden gebruikt. Voor de nieuwe vorm van evenementen (of zelfs nieuwe evenementen) zullen nieuwe invullingen en oplossingen moeten worden gevonden. Het uitvoeringsprogramma biedt daar ruimte voor en koppeling met het evenementenbeleid is ook geborgd.

4.3.1 Conclusie

Personele capaciteit Wabo -vergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ):

In de tabel op pagina 21 is een prognose aangegeven van de te verwachten aanvragen in 2022. Hieruit blijkt dat er naar verwachting 21.05 Fte voor vergunningverlening noodzakelijk kan zijn. Er is aan formatie aanwezig 14.95 Fte als vergunningverlener. Vacatures voor 5 fte aan vergunningverleners zijn in 2021 reeds opengesteld. In de tussentijd wordt het tekort reeds opgevuld door de inhuur van tijdelijke vergunningverleners.

Personele capaciteit APV-vergunningen (Algemene Plaatselijke Verordening):

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat er naar verwachting 7.6 Fte voor APV-vergunningverlening noodzakelijk is. Er is reeds aan formatie aanwezig 6,67 Fte als APV-vergunningverlener. Dit betekent een tekort van 0,93 Fte. Gezien het nog maar zeer de vraag is of de reguliere evenementen etc. in 2022 doorgang vinden, gelet op de verspreiding van het COVID-19 virus wordt er nog geen extra vacature opengesteld of APV-vergunningverlener ingehuurd. Bij eventuele piekmomenten kan een beroep worden gedaan op de Frontoffice-medewerker voor tijdelijke ondersteuning.

Personele capaciteit adviseurs VTH, juridisch adviseurs en front- en backoffice:

De huidige formatie van adviseurs VTH, juridisch adviseurs en medewerkers front- en backoffice is gebaseerd op de samenvoeging van de formaties van de verschillende gemeenten. De juridisch adviseurs vertegenwoordigen de gemeente in bezwaar en beroep.

Het front- en backoffice verzorgt onder andere administratieve ondersteuning en het frontoffice specifiek het klantcontact aan balie en telefoon. De adviseurs VTH faciliteren de afdelingen bij inhoudelijke projecten, kwaliteitsbewaking, beleidsplannen, etc. In 2022 wordt gemonitord of de personele capaciteit toereikend is.

4.4 Benodigde capaciteit toezicht en handhaving

Aan de hand van een productenlijst, gebaseerd op de "gemene deler” van de producten uit de verschillende VTH-beleidsplannen (waaronder ook het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeenten) wordt inzichtelijk gemaakt aan welk product welke tijd besteed wordt. De werkzaamheden worden opgepakt op basis van de risicoprioritering uit de VTH-beleidsplannen waar in paragraaf 3.5 reeds op in is gegaan. Er wordt onderscheid gemaakt in het toezicht in het kader van de Wabo en daaraan belendende wetgeving en het toezicht door de BOA's.

4.4.1 Wabo-toezicht

Het Wabo-toezicht gebeurt door de toezichthouder/handhaver. De onderstaande productenlijst vermeldt welke toezicht- en handhavingsactiviteiten in 2022 worden uitgevoerd. De producten spreken voor zich. Bij activiteit 6. wordt gedoeld op het toezicht dat noodzakelijk is als een handhavingstraject is ingezet. Hierbij valt te denken aan een opgelegde last onder dwangsom of een stillegging van bouwwerkzaamheden. In de productenlijst is ook een urenraming opgenomen, deze is gebaseerd op basis van de risicoprioritering uit de VTH-beleidsplannen.

Onderdelen Wabo

Activiteiten

Uren

Milieutoezicht

zie werkprogramma ODBN 2022 (bijlage 5)

n.v.t.*

Toezicht & Handhaving Wabo

1. Constructieve veiligheid van gebouwen

170

 

2. Sloopwerkzaamheden op basis Bouwbesluit

35

 

3. Uitvoeren toezicht op verleende omgevingsvergunning (activiteiten: bouwen, werk, werkzaamheden uitvoeren, monumenten, kappen, in- en uitrit, slopen op basis van RO)

3.794

 

4. Bouwen zonder benodigde vergunning/ vergunningsvrij bouwen

506

 

5. Strijdig gebruik bestemmingsplan, gebouwen, erven of gemeentegrond

506

 

6. Toezicht tijdens handhavingstraject

935

 

7. Toezicht in relatie WOZ/ BAG

168

 

8. Flexibel in te zetten uren voor onvoorziene taken en ondermijning

800

 

9. Brandveiligheid, algemeen, inclusief horeca en evenementen

782

 

10. Werktafel woonoverlast

350

 

11. Arbeidsmigranten

200

Totaal

 

8.246

* Urenraming van de ODBN is niet opgenomen doordat deze niet ten laste komt van de gemeentelijke personele capaciteit

4.4.2 Toezicht door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren/toezichthouders

De BOA's voeren bestuursrechtelijk en strafrechtelijke werkzaamheden uit. De capaciteit van het BOA-team is onderverdeeld in Domein 2, Domein 1 Leefbaarheid en Domein 1 Bijzondere onderwerpen. Gemiddeld is er 1 koppel per dag beschikbaar op leefbaarheid (o.a. in de wijken) om de meldingen/ signalen / controleverzoeken, op basis van prioriteiten en de interventiematrix zoals genoemd in 3.5, uit te voeren. De andere uren van de BOA's worden ingezet op bijzondere onderwerpen (vaak hoog geprioriteerd en in het belang van de openbare orde en veiligheid). De uren voor deze onderwerpen worden geregisseerd en planmatig ingezet.

De uren binnen bijzondere onderwerpen vloeien voort vanuit het geraamde beleid of vanuit de inschatting wat aan capaciteit nodig geacht wordt op basis van prioritering. In 2022 zal bezien worden of de uren voldoende zijn om de gewenste doelen te behalen.

Onderdelen BOA

Activiteiten

Uren

Domein 1

Toezicht &

Handhaving Leefbaarheid

(6905)

 • 1.

  Dagelijks werk op basis van prioriteit (o.a. meldingen, controles, signalen, surveillance)* monodisciplinair / kort / eenvoudig

3005

 • 2.

  Overlast door Personen

2300

 • 3.

  Overlast verkeer – Fietsen

1000

 • 4.

  Woningen

600

Domein 1

Bijzondere

onderwerpen

(8320)

 • 5.

  Alcohol en Horeca

1450

 • 6.

  BRP/LAA

870

 • 7.

  Huisvesting Arbeidsmigranten

600

 • 8.

  Ondermijnende Criminaliteit; o.a. prostitutie, radicalisering, interventieteam, actiedagen

1300

 • 9.

  Overlast Evenementen

1400

 • 10.

  Overlast Vuurwerk

300

 • 11.

  Complexe Woonoverlast (Wet Aanpak Woonoverlast)

400

 • 12.

  Werktafel woonoverlast; Semi-complexe APV overlast met nader onderzoek / afstemming / regie nodig (geen buurtbemiddeling en uitsluitend zaken binnen taken en bevoegdheden BOA's)

800

 • 13.

  Rampen en Crises

200

 • 14.

  Corona Covid-19

1000

Domein 2

(3875)

 • 1.

  Milieu

468

 • 2.

  Welzijn dier en plant

468

 • 3.

  Overlast op of aan het water

1050

 • 4.

  Natuur- & buitengebied, Water-Bodem-Milieu & luchtverontreiniging

941

 • 5.

  Ondermijnende criminaliteit m.b.t. Natuur-buitengebied-water-milieu-bodemverontreiniging

468

 • 6.

  Overlast Vuurwerk

108

 • 7.

  Bijtincidenten

372

Totaal

19100

Los van deze capaciteit loopt er een project op de overlast AZC welke valt onder sturing van het cluster Veiligheid. De hiervoor in te zetten uren/middelen komen niet ten laste van voorliggend uitvoeringsprogramma. De hierboven weergegeven uren zijn op basis van de formatieve bezetting (2,5 fte) en voor Domein 2 komen 240 uren boven de formatieve bezetting uit. Dit komt door de inzet in Mook en Middelaar, welke door gefactureerd wordt aan die gemeente en voor 2022 gecontinueerd zal worden.

4.4.3 Conclusie

Personele capaciteit toezicht & handhaving ( Wabo ):

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat er naar verwachting 5,7 fte voor toezicht & handhaving Wabo noodzakelijk is. Er is 5,44 fte aan formatie beschikbaar, waarvan 0,44 fte het eerste kwartaal wordt ingehuurd. Gedurende het jaar wordt de voortgang van werkzaamheden in relatie tot de inzet van toezicht bewaakt. Met de verwachte inwerkingtreding op 1 juli 2022 van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal een gedeelte van het bouwtoezicht bij private partijen worden ondergebracht. Dit betekent dat er minder fte voor dit toezicht benodigd is. In het VTH-beleidsplan, dat in 2022 voorbereid wordt en waar vanzelfsprekend ook weer een uitvoeringsprogramma uit voortvloeit, zal hier rekening mee worden gehouden.

Personele capaciteit buitengewoon Opsporingsambtenaren/ toezichthouders:

De huidige formatieve capaciteit van het BOA-team á 10,5 FTE Domein 1 en 2,5 FTE domein 2 zoals genoemd is in paragraaf 4.2 is niet voldoende om alle Toezichts- en Handhavingstaken uit te voeren conform de huidige afspraken en VTH-beleidsplannen. Hierdoor was het noodzakelijk om vooraf in het uitvoeringsprogramma van 2022 de keuze te maken de uren bij een aantal activiteiten te verlagen tot binnen de huidige formatie. Voorbeelden hiervan waarin minder uren opgenomen zijn dan in de beleidsstukken aangegeven is; Toezicht op Basis Registratie Personen, Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, Alcohol en Horeca en Semi-complexe overlast.

We nemen het komende jaar 2022 de tijd om te monitoren en eventueel bij te sturen binnen de huidige bezetting. Ook kan een goed overzicht gemaakt worden van de beleidsharmonisatie en welke capaciteitsclaim dit legt binnen het BOA-team. Zo kan in 2022 de balans opgemaakt worden of en per wanneer het noodzakelijk is de formatie uit te breiden. Bij uitbreiding van de formatie kan er in de avonduren in het weekend in de basis gemiddeld een koppel meer beschikbaar zijn.

Personele capaciteit adviseurs VTH, juridisch adviseurs en front- en backoffice:

De huidige formatie van juridisch adviseurs en medewerkers front- en backoffice is gebaseerd op de samenvoeging van de formaties van de verschillende gemeenten. De juridisch adviseurs hebben de opvolging van een handhavingstraject in hun takenpakket. Hieronder valt onder andere het opstarten van bestuursrechtelijke sancties en het vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar en beroep. Het front- en backoffice verzorgt onder andere administratieve ondersteuning en het frontoffice specifiek het klantcontact aan balie en telefoon. De adviseurs VTH faciliteren de afdelingen bij inhoudelijke projecten, kwaliteitsbewaking, beleidsplannen, etc. In 2022 wordt gemonitord of de personele capaciteit toereikend is.

Algemeen

Momenteel worden er verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een Maas en Leijgraaf- breed Interventieteam. Nu is nog onbekend hoe dit interventieteam eruit gaat zien en welke T&H- capaciteit hiervoor moet worden vrijgemaakt. Vaststaat dat hier een bijdrage aan geleverd gaat worden. De inzet voor het interventieteam geeft immers gevolg aan een aantal doelstellingen van de VTH-beleidsdocumenten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aanpak van ondermijning. Inzet op Prostitutie en Seksinrichtingen wordt eveneens een taak voor de gemeente welke komend jaar verder vorm dient te krijgen in beleid en uitvoering.

4.5 Financiële middelen VTH

In de begroting van de gemeente Land van Cuijk voor 2022 is rekening gehouden met de formatie (personele middelen) die nodig is voor de uitvoering van de VTH-taken en de bijbehorende beleidswerkzaamheden. Naast de formatie zijn tevens de uitvoeringsbudgetten van de 5 gemeenten samengevoegd (financiële middelen).

Op basis van monitoring van de voortgang wordt inzicht verkregen in de realisatie, zowel ten aanzien van de personele als financiële middelen. Gedurende het eerste kwartaal mag verwacht worden dat er steeds meer zicht komt op deze budgetten en eventuele benodigde aanpassingen van deze budgetten. Zicht in administratieve zin, zijn de budgetten goed samengesteld, bij het juiste team terechtgekomen, en beleidsmatig inzicht, zijn er voldoende middelen voor het uitvoeringsprogramma 2022.

We verwachten dat we aan het einde van het eerste kwartaal 2022, o.a. op basis van inzicht in de realisatie reeds bepaalde effecten kunnen meenemen in de voorbereiding op het begrotingsproces 2023 en de kaderbrief 2022. Ook in de tweede helft van 2022 zullen waar nodig aanpassingen aan het college en de gemeenteraad worden voorgelegd in de aanloop naar het jaarverslag 2022.

De kosten van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de ODBN zijn eveneens gewaarborgd in de begroting van de gemeente Land van Cuijk. Er is €3.472.159,- gebudgetteerd voor de uitvoering van het werkprogramma van de ODBN. Aan de hand van door de ODBN maandelijks aangeleverde voortgangsrapportages wordt de voortgang en benutting van de hiervoor beschikbare budgetten gemonitord.

Over de financiële en personele middelen wordt gerapporteerd in het jaarverslag over 2022. Dit wordt in 2023 door het college van de gemeente Land van Cuijk wordt vastgesteld en ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd.

5. Welke ketenpartners hebben we nodig om onze doelstellingen te bereiken?

Een juiste afstemming met interne en externe (handhavings)partners is essentieel om het uitvoeringsprogramma goed uit te kunnen voeren. Om die reden wordt er in de dagelijkse uitvoeringspraktijk dan ook afstemming gezocht met diverse partners. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diverse ketenpartners waarmee we samenwerken en die nodig zijn om onze doelstellingen te bereiken.

5.1 Omgevingsdienst Brabant Noord

De uitvoering van de VTH-milieutaken is ondergebracht bij de ODBN. Hierbij moet gedacht worden aan advisering rondom vergunningverlening en toezicht & handhaving. Jaarlijks wordt ambtelijk een ODBN-werkprogramma voorbereid. In aanloop naar de gemeente Land van Cuijk is dit werkprogramma ambtelijk voorbereid met medewerkers uit de voormalige gemeenten. Op 24 november 2021 heeft de Stuurgroep Land van Cuijk het werkprogramma van de ODBN voor 2022 vastgesteld. Dit werkprogramma is als bijlage 4 toegevoegd.

5.2 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Sinds 2017 werken de Veiligheidsregio Brabant-Noord (hierna: Veiligheidsregio) en de gemeenten met een Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid voor gebouwen. Eén van de bestuurlijke kaders die gemeenten hebben meegegeven aan Veiligheidsregio Brabant-Noord is ‘’het voorkomen van slachtoffers bij brand’’. De Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid voor de periode 2022 – 2-25 (hierna: toezichtstrategie) is dan ook vormgegeven rond dit doel. Binnen de strategie heeft de brandweer, door middel van toezicht en handhaving op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften, een belangrijk instrument in handen om minder branden, slachtoffers en schade te realiseren.

Toezicht en handhaving blijft de kern van de toezichtstrategie. Door middel van een fysieke controle wordt getoetst of voldaan wordt aan wet- en regelgeving. Toezicht en handhaving vindt plaats conform de Landelijke Handhavingstrategie en de inspectieonderwerpen zijn gebaseerd op het Bouwbesluit 2012 en de Omgevingswet (het Besluit Bouwwerken Leefomgeving).

Naast toezicht en handhaving wordt door de Veiligheidsregio ook ingezet op preventie. Dit wordt vormgegeven door:

 • De zelfscan: eigenaren of gebruikers van een gebouw worden gevraagd zelf een aantal controlepunten met betrekking tot brandveiligheid in hun gebouw na te lopen. Hierdoor worden zij op een laagdrempelige manier gestimuleerd om zelf na te denken over de brandveiligheid en wordt bewustwording vergroot. Daarnaast geven de uitkomsten van de zelfscan ook inzicht of voldaan wordt aan wet- en regelgeving.

 • Kennissessies en trainingen: Op vaste momenten in het jaar worden door de brandweer kennissessies en trainingen georganiseerd. Tijdens de kennissessies delen we kennis, informatie en tips over brandveiligheid met de deelnemers. Tijdens de trainingen gaan de deelnemers ook actief ermee aan de slag. Vanuit ons programma Maatschappij Maatschappelijke aandacht voor veiligheid is de afgelopen jaren al veel ervaring opgedaan met het geven van diverse kennissessies en trainingen. Deze leveren een grote bijdrage aan het vergroten van het bewustzijn rondom brandveiligheid.

Met de vaststelling door het college van voorliggend uitvoeringsprogramma wordt de toezichtstrategie eveneens vastgesteld. Zodra alle colleges binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord akkoord geven op de toezichtstrategie worden met de VTH-afdelingen werkafspraken gemaakt over o.a. inhoud en kwaliteit van rapporteren, aanleveren van dossiers en het rapporteren van het toezicht. Hiervoor worden de huidige werkafspraken geactualiseerd naar de nieuwe strategie.

5.3 Andere organisaties

Hierbij kan gedacht worden aan collega’s binnen de gemeente Land van Cuijk van het taakveld Openbare Orde en Veiligheid en Ruimtelijk Beleid. Voor 2022 is de insteek om bestaande overlegvormen met externe partners zoveel als mogelijk te handhaven. Bij afstemming met externe partners kan onder andere gedacht worden aan partners die belast zijn met strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving (politie, OM en Samen Sterk in Brabant), maar ook de Veiligheidsregio.

Begin 2022 zal tevens gestart worden met werkoverleggen en overleggen die teamoverstijgend zijn. Vooral de laatste overlegvorm om integraliteit te bereiken en bewaken om de doelstellingen in de VTH-beleidsplannen en de uitvoering van voorliggend uitvoeringsprogramma te bereiken. Gedurende 2022 worden de overlegvormen geëvalueerd om de efficiëntie te waarborgen en noodzaak vast te stellen.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat de mogelijkheid verkend wordt tot samenwerking tussen de gemeente Land van Cuijk en de gemeente Maashorst voor het opstellen van VTH-documenten. De gemeente Maashorst staat voor eenzelfde uitdaging als de gemeente Land van Cuijk met betrekking tot het opstellen van een nieuw VTH-beleid gebaseerd op de Omgevingswet.

6. Hoe bewaken we de voortgang en de resultaten?

Het uitvoeringsprogramma benoemt de publieke waarde die Land van Cuijk op het gebied van VTH wil realiseren voor haar inwoners en bestuurders. Om te kunnen beoordelen of de werkzaamheden zoals genoemd in dit uitvoeringsprogramma daadwerkelijk worden uitgevoerd en bijdragen aan de realisatie van de gestelde doelen heeft Land van Cuijk een aantal maatregelen getroffen:

 • Zaakgericht en digitaal werken: alle activiteiten worden als zaak geregistreerd en informatie wordt opgeslagen bij de zaak in het zaaksysteem RX Mission zodat alle betrokkenen beschikken over actuele statusinformatie.

 • Wij gaan op basis van de data uit onze applicaties analyseren in hoeverre we ons in de uitvoering houden aan de gestelde prioriteiten (kwantitatief) en daarmee resultaat bereiken (kwalitatief).

Doelen daarbij zijn:

 • Het kunnen evalueren op basis van de beschreven doelen. Het benoemen en bemeten van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) en periodieke rapportage hierover aan management en bestuur. Doel is om de (tussentijdse) rapportages en KPI’s te koppelen aan de Planning- en-control cyclus.

 • Het verkrijgen van informatie om in het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 en het VTH-beleidsplan beter in staat te zijn om doelstellingen voor het toezicht SMART te formuleren (nulmeting).

 • Het verkrijgen van informatie voor het opstellen van een jaarlijks VTH evaluatieverslag.

 • Input leveren voor de beleidscyclus om:

  • juistheid van de argumenten in de prioritering;

  • effectiviteit van toegepaste strategieën;

  • kwaliteit van de omgevingsanalyse;

  • zo objectief als mogelijk te evalueren of de beschikbare middelen al dan niet voldoende zijn.

Wij gaan in 2022 beginnen met het monitoren en waar gewenst sturen we op basis daarvan bij in de uitvoering. De monitoring borgt dat we met regelmaat het lopende proces volgen en verbeteren. Ook het monitoren van de met externe partners gemaakte afspraken valt hieronder. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de met het OM, de ODBN en de Veiligheidsregio gemaakte (werk)afspraken.

Ondertekening

Land van Cuijk, 25 januari 2022

Burgemeester en wethouders Land van Cuijk,

Johan Postma

Secretaris / algemeen directeur

Wim Hillenaar

wnd. Burgemeester

Bijlage 1: Landelijke handhavingstrategie

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2: Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3: Bijlage behorende bij de handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 4: Werkprogramma Omgevingsdienst Brabant Noord 2022

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 5: Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022 – 2025

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling