Nadere regels subsidieregeling activiteiten 25 jaar gemeente Bladel 2022

Geldend van 22-03-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidieregeling activiteiten 25 jaar gemeente Bladel 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel;

gelet op artikel 3 van de ‘Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Bladel 2014’;

besluiten:

tot vaststelling van de Nadere regels subsidieregeling activiteiten 25 jaar gemeente Bladel 2022.

Artikel 1 De aanvraag

 • 1. De aanvrager kan éénmaal in het jubileumjaar 2022 een bijdrage in de kosten van een jubileumactiviteit aanvragen.

 • 2. Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Bladel 2014, wordt door de aanvrager bij de aanvraag een activiteitenprogramma overgelegd.

 • 3. Met inachtneming van artikel 5, derde lid, van de Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Bladel 2014, dient de aanvrager naast een activiteitenprogramma ook een begroting te overleggen. Deze begroting bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Artikel 2 De subsidievaststelling

 • 1. Het college beslist gelijktijdig over de toekenning en de vaststelling van de subsidie.

 • 2. Op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 1 wordt binnen 4 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend een besluit genomen.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Ten behoeve van het verstrekken van de subsidie zoals bedoeld in deze nadere regels, bedraagt het subsidieplafond vanaf de datum van inwerkingtreding van deze nadere regels tot en met 31 december 2022 in totaal € 75.000,-. Per toegekende aanvraag wordt een basisbedrag van € 500,- uitgekeerd. Dit bedrag kan verhoogd worden wanneer wordt voldaan aan de criteria van artikel 5 met € 250,- per criterium. De maximum subsidie per project of activiteit is € 2500,-.

 • 2. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld op grond van het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Indien ten tijde van besluitvorming op een aanvraag het plafond is bereikt, wordt die aanvraag geweigerd.

Artikel 4 Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet een initiatief aan alle hierna genoemde voorwaarden voldoen. De activiteit moet:

 • a.

  worden georganiseerd door verenigingen, stichtingen en organisaties uit de gemeente Bladel;

 • b.

  worden uitgevoerd in het jubileumjaar;

 • c.

  gericht zijn op inwoners van de gemeente Bladel;

 • d.

  plaatsvinden in de gemeente Bladel;

 • e.

  een toevoeging zijn aan het huidige activiteitenaanbod;

 • f.

  geen winstoogmerk hebben;

 • g.

  als jubileumactiviteit aangekondigd kunnen worden via de communicatiekanalen van 25 jaar Bladel en gebruik maken van het 25 jaar Bladel logo;

 • h.

  activiteiten die reeds jaarlijks georganiseerd worden in min of meer dezelfde vorm zijn uitgesloten.

Artikel 5 Aanvullende criteria voor subsidieverhoging

De basissubsidie van € 500,- kan worden verhoogd met € 250,- per criterium op basis van de volgende criteria:

Het initiatief:

 • a.

  Is een samenwerking tussen meerdere verenigingen, stichtingen en organisaties.

 • b.

  Is gericht op inwoners uit alle vijf de dorpen van de gemeente Bladel.

 • c.

  Is gericht op inwoners van alle leeftijden.

 • d.

  Heeft meer dan 100 deelnemers. Bij meer dan 300 deelnemers is een dubbele verhoging mogelijk.

 • e.

  Heeft meer dan 100 bezoekers. Bij meer dan 300 bezoekers is een dubbele verhoging mogelijk.

 • f.

  Wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.

 • g.

  Draagt door zijn unieke activiteitenprogramma bij aan de variatie van het aanbod tijdens het jubileumjaar.

 • h.

  Heeft een link met de historie van de gemeente Bladel.

 • i.

  Benadrukt de identiteit/eigenheid van de gemeente Bladel.

Artikel 6 Verhouding Algemene subsidieverordening

De voorwaarden uit de Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Bladel 2014 zijn van toepassing op aanvragen zoals bedoeld in deze nadere regels.

Artikel 7 Weigering

Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in deze nadere regels of de Algemene subsidieverordening dan wordt de aanvraag geweigerd.

Artikel 8 Coronamaatregelen

Indien een geplande activiteit waarvoor subsidie is verleend niet door kan gaan door coronamaatregelen zal de gemeente niet tot terugvordering overgaan van de redelijkerwijs gemaakte kosten.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Nadere regels subsidieregeling activiteiten 25 jaar gemeente Bladel 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Bladel, op 1-03-2022.

de secretaris,

de burgemeester,