Beleidsregel subsidie controle coronatoegangsbewijzen

Geldend van 24-03-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel subsidie controle coronatoegangsbewijzen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren;

Gelet op het besluit van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 24 september 2021 inzake een incidentele bijdrage aan de veiligheidsregio’s t.b.v. de ondersteuning van de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen op basis van artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio’s;

Gelet op het feit dat het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek deze bijdrage gelden ter beschikking aan de gemeenten in de regio heeft gesteld voor de uitvoering van de bijdrageregeling;

Gelet op artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

Gelet op de brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 26 januari 2022 waarbij de eerdere regeling wordt verlengd van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022;

Gelet op artikel 4:81 Awb;

Overwegende dat de minister / de Veiligheidsregio de volgende kaders hebben gesteld over doelstelling en toekenningmogelijkheden:

Gelet op artikel 3 van de 'Algemene Subsidieverordening Wijdemeren 2021;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende ‘beleidsregel subsidie controle coronatoegangsbewijzen’.

Doelstelling

Vanwege het opheffen van het overgrote deel van de maatregelen wordt de controle van een coronatoegangsbewijs op grond van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (hierna: Tijdelijke regeling) essentieel geacht. Deze controle wordt uitgevoerd door beheerders van voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven. Om daarbij te ondersteunen en de naleving van de verplichtingen te bevorderen is inzet van ondersteunend personeel nodig. Deze ondersteuners zijn geen toezichthouders en hebben geen publiekrechtelijke bevoegdheden.

In aanmerking komende kosten

Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van de Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen (compliance assistance). Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking.

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

 • i.

  verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

 • ii.

  verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;

 • iii.

  in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

 • iv.

  materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

 • v.

  verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder i tot en met iv.

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds (zie kopje ‘niet vergoedbare kosten’ onder iii).

Niet vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

 • i.

  kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022;

 • ii.

  kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

 • iii.

  kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Verantwoording

Op grond van artikel 34a van de Wet veiligheidsregio’s, zijn op deze specifieke uitkering de artikelen 17a en 17b van de Financiële verhoudingswet van overeenkomstige toepassing, wat wil zeggen dat de verantwoording van de besteding van de middelen verloopt via het bekende SiSa-systeem (Single information, single audit) (zowel voor Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek als voor de individuele gemeenten). Niet bestede middelen vloeien terug naar het Rijk.

Besluit tot vaststelling van de Beleidsregel subsidie controle coronatoegangsbewijzen, luidende als volgt:

Artikel 1.

Op basis van deze beleidsregel kan het college subsidie verlenen aan bedrijven en instellingen in Wijdemeren die verantwoordelijk zijn voor de controle op de coronatoegangsbewijzen.

Artikel 2.

 • a. Aanvragen kunnen digitaal via www.wijdemeren.nl worden ingediend door voor de toegangscontrole verantwoordelijke bedrijven en instellingen op basis van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • b. Het tijdvak waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan is vanaf de inwerkingtreding van deze beleidsregel tot en met 15 april 2022 om 17.00 uur.

 • c. De aanvraag moet zijn voorzien van bewijsstukken over de inzet en kosten van de toegangscontrole.

 • d. Een aanvraag is eerst ontvankelijk (mits ingediend binnen het tijdvak zoals in lid b genoemd) als alle vereiste stukken zijn ingediend.

 • e. Onvolledige aanvragen worden afgewezen

Artikel 3.

 • a. Subsidie kan alleen worden verleend voor kosten zoals bepaald in de kaderstelling van minister en Veiligheidsregio (zie bovenstaande overwegingen).

 • b. Het moet kosten betreffen gemaakt voor locaties in de gemeente Wijdemeren.

Artikel 4.

 • a. Een aanvraag wordt afgewezen indien niet wordt voldaan aan de kaders van de bijdrageregeling van de minister waarnaar is verwezen in deze beleidsregel.

 • b. Een aanvraag kan tevens worden afgewezen indien de aanvrager een (voornemen tot) last onder dwangsom heeft ontvangen voor een overtreding in het kader van de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19.

 • c. Verder moet de subsidie worden terugbetaald wanneer een handhaver of toezichthouder van de gemeente Wijdemeren constateert dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.

Artikel 5.

 • a. Een subsidie op basis van deze beleidsregel bedraagt maximaal 2000,- euro per aanvrager.

 • b. Gelet op de hoogte van de maximale subsidie en het karakter van een declaratieregeling achteraf, vallen subsidieverlening en subsidievaststelling samen.

 • c. Er geldt een subsidieplafond van € 93.477,00.

 • d. Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst met inachtneming van artikel 2 lid d.

 • e. Bij het bereiken van het subsidieplafond worden de overige ontvankelijke aanvragen afgewezen.

 • f. Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen voor subsidie in aanmerking.

 • g. Sportverenigingen komen in aanmerking voor de regeling. Wat betreft de vergoedingen worden als maatstaf de maximale vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de Belastingdienst gehanteerd.

 • h. Indien na uitkering van de aanvragen blijkt dat niet het gehele budget is besteed, zal het evenredig worden verdeeld over de aanvragers die aantoonbaar meer dan € 2000,- hebben verantwoord.

Artikel 6

 • a. De Algemene Subsidieverordening Wijdemeren 2021 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing ter zake van intrekking en terugvordering van de subsidie.

 • b. Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na haar publicatie.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Wijdemeren,

de secretaris,

dhr. R.S.M. Heintjes MCM

de burgemeester,

mw. drs. C.R. Larson