Regeling vervallen per 01-02-2024

Besluit tot het vaststellen van de Subsidieregeling Collectieve aanpak particuliere woningen Arnhem-Oost

Geldend van 23-11-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Besluit tot het vaststellen van de Subsidieregeling Collectieve aanpak particuliere woningen Arnhem-Oost

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

Overwegende dat:

 • Er in de gemeente Arnhem sprake is van hardnekkige problemen en achterstanden op het gebied van onderwijs, werk, veiligheid en leefbaarheid, gezondheid en wonen;

 • Deze problemen het meest worden gevoeld in hetzelfde gebied, namelijk Arnhem-Oost;

 • Om deze problemen het hoofd te bieden het onder meer van belang is om te komen tot een leefbaarheidsaanpak in de wijken Arnhemse Broek, Geitenkamp, Klarendal, Presikhaaf - West en Malburgen;

 • In deze kwetsbare wijken de leefbaarheid onder druk staat. Om de leefbaarheid in dergelijke wijken te verbeteren heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. Gemeenten en regio's kunnen met geld uit dit fonds investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de particuliere woningvoorraad en het opknappen van de openbare ruimte in de meest kwetsbare gebieden. Hierbij maakt verduurzaming een belangrijk onderdeel uit van al deze plannen, omdat dit bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige woningvoorraad en aan lager energieverbruik;

 • Het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) ten behoeve van de renovatie van woningen in deze gebieden ook daadwerkelijk bij het Volkshuisvestigingsfonds een subsidie heeft aangevraagd;

 • Er voor bepaalde woningen in de postcodegebieden 6821,6822, 6823, 6824, 6826, 6828, 6832, 6833, 6834 en 6841 subsidie is ontvangen van het Volkshuisvestingsfonds, onder meer voor het verduurzamen en renoveren van 1754 woningen. Deze woningen zijn opgenomen in het Plan van Aanpak voor de aanvraag voor subsidie van het Volkshuisvesttingsfonds;

 • De raad bij besluit van 21 juli 2021 het college de opdracht heeft gegeven om de gebiedsgerichte aanpak Arnhem-Oost samen met bewoners en andere partners langs de ontwikkellijnen verder uit te werken in uitvoeringsplannen (zoals bijvoorbeeld plan van aanpak Volkshuisvestingsfonds);

 • Deze uitwerkingsplannen onder meer voorzien in een subsidieregeling waarmee eigenaar-bewoners en eigenaar – verhuurders onder bepaalde voorwaarden subsidie kunnen krijgen om hun woning te verduurzamen;

 • De gemeente gelijktijdig twee subsidieregelingen vaststelt, één ten behoeve van de collectieve aanpak van woningen, één ten behoeve van de individuele aanpak van woningen.

 • Dat de onderhavige regeling ziet op de collectieve aanpak van woningen, waarbij eigenaar- bewoners en eigenaar-verhuurders onder bepaalde voorwaarden subsidie kunnen krijgen om hun woning te kunnen verduurzamen;

 • De onderhavige subsidieregeling ziet op de collectieve aanpak van woningen in bepaalde aangewezen clusters met een Startlabel C tot en met G.; 

 • Bij het aanwijzen van een cluster in Arnhem-Oost gekeken is naar de aanwezigheid van woningen die destijds een label F of G hadden;

 • Als uitgangspunt geldt dat woningen van aangewezen clusters zo worden opgeknapt dat het energielabel E. F. en G van hun woning met drie stappen worden verbeterd, woningen met energielabel D met twee stappen en woningen met energielabel C met één stap (doellabel). Waarbij de bepaling ervan gebruik wordt gemaakt van de NTA 8800 norm. De clusters die mee mogen doen zijn bepaald in bijlage 1;

 • De gemeente Arnhem de aannemer direct zal aansturen en betalen;

 • De aanvrager die gebruik wil maken van de subsidie zal naast het indienen van de aanvraag voor de subsidie tevens een overeenkomst dient te tekenen met de gemeente. Indien er sprake is van een woning van een eigenaar – verhuurder, dient de huurder ook mee te tekenen. In deze overeenkomst worden nadere afspraken tussen gemeente en aanvrager vastgelegd gericht op de uitvoering van de afspraken tussen partijen;

 • Dat de regeling voor twee jaar geldt, zodat in een pilot ervaring opgedaan kan worden. Na evaluatie van de regeling wordt deze eventueel bijgesteld en volgt verdere aanpak van de clusters en woningen.

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 en 4 van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

BESLUIT:

vast te stellen

Subsidieregeling Collectieve aanpak particuliere woningen Arnhem-Oost

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ASV: de Algemene Subsidieverordening Arnhem;

 • b. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • c. Startlabel: Geregistreerd Energielabel bij RVO volgens de NTA 8800;

 • d. Doellabel: Startlabel E, F en G vermeerderd met drie labelstappen, Startlabel D vermeerderd met twee labelstappen en startlabel C vermeerderd met één labelstap;

 • e. Eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die:

  • een woning in eigendom heeft waarin hij/zij zijn/haar hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben; of

  • gerechtigde is van een appartementsrecht, zijnde een woning als bedoeld in artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement zal hebben;

 • f. Eigenaar-verhuurder: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer huurwoningen in eigendom heeft, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 18a of 19 van de Woningwet;

 • g. GelrePas: een persoonsgebonden pas die verstrekt is op grond van de Verordening GelrePas gemeente Arnhem en die recht geeft op bepaalde voorzieningen;

 • h. Cluster: Straten met woningen in Arnhem-Oost zoals door het college als deelbuurt aangewezen in bij deze regeling behorende bijlage 1 die hier herhaald en ingelast beschouwd moet worden;

 • i. ISDE subsidie: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing van het Ministerie van EZK en eventuele opvolgende regelingen;

 • j. SEEH subsidie: subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) van het Ministerie van BZK bestemd voor (gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VVE's), woonverenigingen en wooncoöperaties die energie willen besparen in hun gebouw(en) en eventuele opvolgende regelingen;

  k. Geregistreerd Energielabel: Energielabel volgens de NTA 8800 zoals geregistreerd of te registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);

 • l. VvE: Vereniging van Eigenaars die ten doel heeft het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren;

 • m. NHG-grens: bovengrens Nationale Hypotheek Garantie;

 • n. Uitvoerder van de renovatie: de aannemer die de renovatie/verduurzaming uitvoert;

 • o. Woning: woning in de zin van artikel 1, derde lid van de Woningwet met een WOZ-waarde onder de NHG-grens en een Startlabel lager dan B;

 • p. Woningcorporatie: een instelling als bedoeld in artikel 18a of 19 van de Woningwet;

 • q. WOZ-waarde: waarde Waardering Onroerende Zaken;

 • r. Wet: de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 2: Subsidiëring

Het college kan aan de eigenaar-bewoner of de eigenaar-verhuurder van een woning in een cluster bedoeld in artikel 1, sub h met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken ten behoeve van kosten die in redelijkheid direct verband houden met maatregelen gericht op de aanpak van schimmel, achterstallig onderhoud, isoleren en ventileren van zijn woning en aardgasvrij koken. Deze maatregelen dienen te leiden tot een verbetering van het startlabel met drie stappen.

Artikel 3: Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 5 miljoen totaal.

 • 2. Toekenning van de subsidie vindt plaats per cluster op basis van aanvraag.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Het college stelt per cluster een periode vast waarbinnen de aanvragen voor dat cluster mogen worden ingediend. Deze periode zal vallen tussen 4 april 2022 en 4 april 2024 en wordt gepubliceerd in het Digitale Gemeenteblad.

 • 2. Naast de gegevens en bescheiden die op grond van de ASV moeten worden overgelegd dient de aanvrager de volgende gegevens te overleggen:

  • a.

   Het adres waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en gegevens over de eigenaar en bewoner van het pand;

  • b.

   Het Startlabel;

  • c.

   En kopie van de Gelrepas;

  • d.

   De door aanvrager ondertekende overeenkomst behorend bij de uitvoering van de subsidie;

  • e.

   Indien de subsidie zich richt op activiteiten waarvoor een VvE verantwoordelijk is, een toestemmingsverklaring van die vereniging;

  • f.

   Indien de subsidie zich richt op activiteiten waarvoor een VvE verantwoordelijk is, maar niet alle leden van de VvE komen in aanmerking voor een subsidie op grond van deze regeling, dan dient de VvE een tegemoetkoming te betalen in de kosten van die activiteit die zijn toe te rekenen aan de leden die geen subsidie ontvangen. In de toestemmingsverklaring bedoeld in dit artikellid, sub e dient de VvE zich bereid te verklaren tot het betalen van deze tegemoetkoming.

Artikel 5: Criteria

Maatregelen tot het verduurzamen van woningen komen slechts in aanmerking voor subsidiering op grond van deze regeling indien:

 • 1. De woning binnen een op grond van deze regeling door het college aangewezen cluster ligt en de aanvrager meedoet met de collectieve aanpak door de gemeente van verduurzaming van de woningen;

 • 2. De aanvrager de eigenaar-bewoner of de eigenaar-verhuurder van de woning is;

 • 3. De woning heeft een Startlabel van C, D, E, F of G;

 • 4. Door de uit te voeren maatregelen het Doellabel wordt gerealiseerd.

Artikel 6: Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • a.

  De eigenaar-bewoner van de woning draagt bij aan de verduurzaming door het betalen van een eigen bijdrage van € 2.500,00. Deze verplichting geldt niet voor een eigenaar-bewoner die in het bezit is van een Gelrepas;

 • b.

  De eigenaar-bewoner/VvE dient een ontvankelijke subsidieaanvraag in voor een ISDE-/SEEH subsidie, en keert deze na ontvangst per direct uit aan de gemeente als bijdrage voor de door de gemeente gemaakte kosten voor de verduurzaming;

 • c.

  De eigenaar-verhuurder betaalt voorafgaand aan de start van de renovatie een eigen bijdrage van €2.500,00 vermeerderd met de extra eigen bijdrage als verhuurder van het in bijlage 2 opgenomen bedrag;

 • d.

  De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring;

 • e.

  Een subsidieontvanger informeert het college onverwijld schriftelijk over onder meer:

  • 1.

   verkoop door de eigenaar-bewoner of de eigenaar-verhuurder van de woning waarvoor subsidie is verstrekt;

  • 2.

   ontwikkelingen bij de eigenaar-bewoner of de eigenaar-verhuurder die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen;

  • 3.

   beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, of - bij de eigenaar-verhuurder - tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;

  • 4.

   wijziging van de statuten van de bij de eigenaar-verhuurder voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders en het doel van de rechtspersoon.

Artikel 7: Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 10 ASV én artikel 4:25 en 4:35 van de wet genoemde gevallen in ieder geval geweigerd worden indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat:

 • a. De aanvrager of de aanvraag niet aan de eisen van de regeling voldoet;

 • b. De aanvrager geen eigenaar-bewoner of eigenaar-verhuurder of de VvE is van de woning waarop de aanvraag ziet;

 • c. De aanvraag niet ziet op een woning uit een door het college in bijlage 1 aangewezen cluster;

 • d. De aanvraag niet ziet op een woning met Startlabel C, D, E, F of G;

 • e. De aanvrager geen overeenkomst tekent zoals bedoeld in artikel 4, sub d van deze regeling;

 • f. De aanvrager niet meer mee kan doen met de renovatie van zijn cluster omdat de aanvraagperiode is afgesloten.

 • g. De VvE geen toestemming verleent voor de uitvoering van activiteiten waarvoor zij verantwoordelijk is.

 • h. De VvE geen tegemoetkoming betaalt zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, sub f van deze regeling.

Artikel 8: Hoogte subsidie collectieve aanpak

 • 1. Van renovatie en verduurzaming van een woning van een eigenaar-bewoner die plaatsvindt in een cluster dat gelijktijdig wordt aangepakt, worden de kosten van de activiteiten gesubsidieerd onder aftrek van de eigen bijdrage van €2.500,00 (tenzij degene bezitter is van een Gelrepas) en de te verstrekken ISDE-/SEEH-subsidie.Bij een VvE geldt deze eigen bijdrage per woning. De eigenaar-bewoner is verplicht ISDE-/SEEH-subsidie aan te vragen. Indien de eigenaar-bewoner dit weigert wordt deze belast met een extra eigen bijdrage zoals opgenomen in bijlage 2;

 • 2. Van renovatie en verduurzaming van een woning van een eigenaar-verhuurder die plaatsvindt in een cluster dat gelijktijdig wordt aangepakt, worden de kosten van de activiteiten gesubsidieerd onder aftrek van de eigen bijdrage en het bedrag zoals staat vermeld in bijlage 2;

 • 3. De op grond van het eerste en twee lid verstrekte subsidie aan de subsidieaanvrager wordt uitbetaald aan de uitvoerder van de renovatie.

Artikel 9: Terugvordering van subsidie

 • 1.

  De subsidieontvanger is ook na afronding van de werkzaamheden en vaststelling van de subsidie verplicht aan het college het voornemen tot verkoop van een met subsidiegelden verbeterde woning te melden;

 • 2.

  Het college is bevoegd om van de subsidieontvanger de subsidie, indien deze hoger is dan €500,00, binnen een maand na de verkoop van de woning terug te vorderen, overeenkomstig de hieronder vermelde tabel.

  Verkoop binnen periode van

  Percentage bedrag terugvordering

  1 jaar

  50%

  2 jaar

  40%

  3 jaar

  30%

  4 jaar

  20%

  5 jaar

  10%

 • 3.

  Het college kan vanwege dringende redenen en/of persoonlijke omstandigheden van de subsidieontvanger van terugvordering afzien.

Artikel 10: Vaststelling subsidie

Na oplevering van alle activiteiten moet de subsidie worden vastgesteld. Hiervoor dient de subsidieontvanger binnen acht weken na oplevering een akkoord verklaring en het doellabel te overleggen waaruit blijkt dat de afgesproken activiteiten door de aannemer zijn verricht. Het Doellabel zal worden aangevraagd door de gemeente en wordt geregistreerd bij RVO.

Artikel 11: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 12: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 4 april 2022.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Collectieve aanpak particuliere woningen Arnhem-Oost.

Toelichting

In de gemeente Arnhem – en met name in de gebieden in Arnhem-Oost – is er sprake van hardnekkige problemen en achterstanden op het gebied van onderwijs, werk, veiligheid en leefbaarheid, gezondheid en wonen. De gemeente Arnhem vindt het van belang om deze problemen het hoofd te bieden met een leefbaarheidsaanpak voor de wijken die het meest nodig hebben. In de wijken Arnhemse Broek, Geitenkamp, Klarendal, Presikhaaf-West en Malburgen staat de leefbaarheid onder druk. Om de leefbaarheid in deze kwetsbare wijken te verbeteren heeft het gemeenbestuur bij de rijksoverheid een beroep gedaan op het Volkshuisvestingsfonds. Gemeenten en regio's kunnen met geld uit dit fonds investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de particuliere woningvoorraad en het opknappen van de openbare ruimte in de meest kwetsbare gebieden. Hierbij maakt verduurzaming een belangrijk onderdeel uit van al deze plannen, omdat dit bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige woningvoorraad en aan lager energieverbruik.

Onderdeel van het investeren in deze kwetsbare wijken is het renoveren van huizen in de wijken. Het college heeft mede ten behoeve van de renovatie van huizen bij het Volkshuisvestigingsfonds een subsidie aangevraagd om woningen te kunnen renoveren. Het college heeft daarop van het rijk voor bepaalde woningen binnen de postcodes 6821,6822, 6823, 6824, 6826, 6828, 6832, 6833, 6834 en 6841 subsidie ontvangen, onder meer voor het verduurzamen en renoveren van 1754 woningen. Deze woningen zijn opgenomen in het Plan van Aanpak voor de aanvraag voor subsidie van het Volkshuisvesttingsfonds.

Deze regeling ziet op het gedeelte van de woningen die via een collectieve aanpak worden gerenoveerd. Uitgangspunt van deze regeling is dat woningen per (aangewezen) cluster worden opgeknapt zodat het Startlabel met drie stappen wordt verbeterd of tot minimaal label B (Doellabel). Dit gebeurt in de volgorde van de openstelling door het college van de aanvraagperiode van de clusters. De gemeente Arnhem zal in die gevallen de bewoners/eigenaren van de woning maximaal ontzorgen. Er wordt een compleet pakket aangeboden aan die bewoners, waarbij de gemeente de subsidie direct met de aannemer zal afrekenen. Het Startlabel en Doellabel wordt aangevraagd door de gemeente. De bewoner wordt tevens geholpen om het benodigde papierwerk te verrichten en wordt geholpen bij zijn aanvraag. De bewoner hoeft – behalve als hij in het bezit is van een Gelrepas – alleen een eigen bijdrage te betalen voor de renovatie van zijn woning en een ISDE/-SEEH-subsidie aan te vragen bij het Rijk, de hoogte van de verkregen subsidie aan te tonen en deze na ontvangst per direct uit te keren aan de gemeente.

Artikel 1

Sub c en h

Bij het aanwijzen van een clusters – zoals nu is gebeurd in bijlage 1 – is gekeken naar delen van buurten in Arnhem-Oost waar meerdere woningen met een voorlopig geregistreerd F of G label zich bevinden en woningen in een VvE met een E, F of G label. Hierbij is uitgegaan van de registreerde energielabels van de woning zoals die bij de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds geraadpleegd zijn bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland. De actuele labels kunnen hiervan afwijken en dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn. Gelet daarop is de regeling lopende de aanvraagperiode ten gunste van subsidieaanvragers aangepast.. Wij vragen alle woningeigenaren een Startlabel te overleggen.

Bij de collectieve aanpak kunnen ook woningen met een C, D, E, F en G label meedoen indien woningcorporaties daar renovatieplannen hebben. Dit omdat een dergelijke aanpak zorgt voor de meest effectieve maatregelen versus de kosten nu zich hier veelal dezelfde type woningen bevinden. Bij de aanvraag van de subsidie wordt gekeken naar het Startlabel.

Artikel 2

Bij de collectieve aanpak kunnen zowel eigenaar-bewoners, eigenaar-verhuurders, als VvE’s meedoen met de renovatie. Kosten moeten direct verband houden met de aanpak van schimmel, achterstallig onderhoud, isoleren en ventileren van de woning en aardgasvrij koken. In verband met de collectieve aanpak zal per woning bepaald worden welke maatregelen getroffen gaan worden. Hierbij wordt er namens de gemeente bekeken welke maatregelen het meest effectief zijn ten opzichte van de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.

Artikel 3

Het gemeentebestuur heeft voor aanpak van de leefbaarheid van de kwetsbare wijken een subsidie verkregen. Het bedrag van die subsidie dat uitgegeven gaat worden aan de collectieve aanpak is aan een subsidieplafond gebonden. Dit wordt in dit artikel geregeld. Om de collectieve aanpak goed te laten verlopen én ervoor te zorgen dat er niet meer geld uitgegeven wordt dan het subsidieplafond toestaat, wordt door het college per cluster bepaald in welke periode er subsidie kan worden aangevraagd.

Artikel 4

Zoals bepaald zal het college per cluster een aanvraagperiode worden vastgesteld en bekendgemaakt door het college.

Wanneer een eigenaar van een woning mee wilt doen met de clustergewijze aanpak, moet hij binnen deze periode een aanvraag hebben ingediend. Is de aanvraag niet binnen deze periode ingediend bij het college, kan hij alleen nog meedoen met de individuele regeling, zolang daar het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Omdat er wederzijdse rechten en plichten moeten worden vastgelegd in deze collectieve aanpak, wordt het een en ander nader uitgewerkt in de subsidie uitvoeringsovereenkomst die betrokkene bij de aanvraag van de subsidie getekend moet overleggen. Zo kan hierin bijvoorbeeld de toestemming van de bewoner om de woning te betreden worden geregeld en worden de specifieke maatregelen die zich richten op het isoleren en verduurzamen van de woning nader gespecificeerd.

Artikel 5

Bij de toekenning welke woningen in aanmerking komen voor de regeling gaan wij uit van het Startlabel. Bij de collectieve aanpak kunnen in aangewezen clusters ( waarin woningen van woningcorporaties zitten die door hen worden verduurzaamd) ook woningen met een C, D, E, F en G label meedoen met de renovatie. Dit omdat een dergelijke aanpak zorgt voor de meest effectieve maatregelen in combinatie met de kosten die gemaakt worden.

Door wijziging van de regeling is het mogelijk dat een aanvraag wordt ingediend zowel door de vereniging voor eigenaren, als door de eigenaar-bewoner/eigenaar-verhuurder. Indien er activiteiten moeten worden verricht waar de vereniging voor eigenaren toestemming voor moet geven, is de aanvrager van de subsidie op grond van artikel 4 van deze regeling verplicht om een toestemmingsverklaring van de vereniging te overleggen.

De activiteiten die verricht moeten worden om drie labelsprongen te realiseren worden nader gespecificeerd in de subsidie uitvoeringsovereenkomst die betrokkene bij de aanvraag van de subsidie getekend moet overleggen.

Artikel 6

De eigenaar - bewoner moet – behalve als hij in het bezit is van een Gelrepas – een eigen bijdrage betalen voor de renovatie van zijn woning. Voor dit laatste kan ook de Toekomst Bestendig Wonen Lening worden ingezet. Naast de eigen bijdrage moet de eigenaar-bewoner/VvE ook een ISDE-/SEEH subsidie aanvragen bij het Rijk. Mocht hij dat laatste niet willen dan dient hij een extra bijdrage te betalen, zoals opgenomen in bijlage 2.

De eigenaar-verhuurder moet naast de eigen bijdrage die ook door de eigenaar-bewoner betaald moet worden, nog een extra bedrag betalen zoals opgenomen in bijlage 2. Dit houdt verband met het feit dat deze geen ISDE-/SEEH subsidie aan kan vragen bij het Rijk.

Omdat na de aanpak van de woningen geëvalueerd wordt en er ook verantwoording afgelegd moet worden over de ontvangen subsidiegelden, is de aanvrager verplicht mee te werken aan de monitoring en evaluatie van deze aanpak. Voorts is hij verplicht om onverwijld belangrijke ontwikkelingen te melden aan het college. De belangrijkste situaties zijn opgenomen in de regeling, maar deze zijn niet uitputtend bedoeld.

Artikel 7

Zoals eerder aangegeven dient de aanvraag ingediend te worden door de eigenaar-bewoner, de VvE of de eigenaar verhuurder. Om de subsidie effectief daar te gebruiken waar de leefbaarheid het meest onder druk staat, is ervoor gekozen clusters aan te wijzen waarvoor subsidie beschikbaar is. Deze worden genoemd in bijlage 1 van de regeling, die hierin als herhaald en ingelast wordt beschouwd. De hierin aanwezige huizen met labels Startlabel C, D, E, F en G komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 8

Alle eigenaar-bewoners betalen een eigen bijdrage van €2.500,00, tenzij het een eigenaar-bewoners betreft die een Gelre Pas hebben. Mocht de financiering van de eigen bijdrage een probleem voor de eigenaar-bewoner zijn dan kan hiervoor de Toekomst Bestendig Wonen Lening worden ingezet. Daarnaast wordt van alle eigenaar-bewoners/VvE’s gevraagd om een ISDE-/SEEH subsidie aan te vragen bij het Rijk. Mochten ze hiertoe niet bereid zijn, dan betalen ze zelf een extra bedrag zoals opgenomen in bijlage 2.

Voor eigenaar-verhuurders geldt dat zij naast de eigen bijdrage ook het bedrag bij moeten leggen dat bij de eigenaar-bewoners wordt opgebracht door de ISDE-/SEEH subsidie. Om de aanvraag te vereenvoudigen en om rechtszekerheid te bieden, is hiervoor een gefixeerd bedrag opgenomen in bijlage 2.

Artikel 9

Door de verduurzaming van de woning, wordt de woning ook meer waard. Dit artikel stelt het college in staat om – bij een subsidie hoger dan € 500,00 – subsidie terug te vorderen bij de verkoop van de woning. Hiermee wordt voorkomen dat woningeigenaren profiteren van deze subsidie en de opvolgende eigenaren hier wel voor moeten betalen. Onder het bedrag van €500,00 valt de kosten- baten analyse negatief uit.

In geval de VvE de aanvrager van de subsidie is, dient hij derhalve maatregelen te treffen jegens de eigenaar – bewoners voor deze terugvordering.

Naarmate er meer tijd is verstreken, kan het college een minder groot percentage van de verstrekte subsidie terugvorderen. Bij de terugvordering worden eventuele persoonlijke redenen en/of dringende redenen van de verkoop van de woning meegewogen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de financiële situatie van betrokkene (bijv. executieverkoop) , maar ook eventuele gezondheidsredenen of redenen gelegen in het werk om te moeten verhuizen. Daarnaast kan er sprake zijn van een woning

dat onderwater staat of te weinig overwaarden heeft om het bedrag te kunnen voldoen.

Artikel 10

Binnen anderhalf jaar na de oplevering van de werkzaamheden in de woning, wordt de subsidie vastgesteld. Met de vaststelling van de subsidie worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Hiervoor is van belang dat de aanvrager een akkoordverklaring overlegt.

Artikel 11

Niet alle situaties kunnen vooraf worden overzien. Vandaar dat het college de mogelijkheid krijgt om in bijzondere gevallen ten gunste van de regeling af te wijken ten behoeve van een aanvraag.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

BIJLAGEN

Bijlage 1a Adressenlijst Subsidieregeling Collectieve aanpak particuliere woningen Arnhem-Oost

Adres compleet

POSTCODE

DEEL_SUB_BUURTNAAM

Bontekoestraat 1-1

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 1-2

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 1-3

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 1-4

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 1-5

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 1-6

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 2

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 3-1

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 3-2

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 3-3

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 3-4

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 3-5

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 3-6

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 4

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 5-1

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 5-2

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 5-3

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 5-4

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 5-5

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 5-6

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 6

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 7-1

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 7-2

6826SP

Bontekoestraat e.o.

 

Bontekoestraat 7-3

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 7-4

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 7-5

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 7-6

6826SP

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 8

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 9-1

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 9-2

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 9-3

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 9-4

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 9-5

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 9-6

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 10

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 11-1

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 11-2

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 11-3

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 11-4

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 11-5

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 11-6

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 12

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 13-1

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 13-2

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 13-3

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 13-4

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 13-5

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 13-6

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 14

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 15-1

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 15-2

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 15-3

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 15-4

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 15-5

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 15-6

6826SR

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 16

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 17-1

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 17-2

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 17-3

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 17-4

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 17-5

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 17-6

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 18

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 19-1

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 19-2

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 19-3

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 19-4

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 19-5

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 19-6

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 20

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 21-1

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 21-2

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 21-3

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 21-4

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 21-5

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 21-6

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 22

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 23-1

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 23-2

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 23-3

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 23-4

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 23-5

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 23-6

6826ST

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 24

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 25-1

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 25-2

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 25-3

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 25-4

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 25-5

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 25-6

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 26

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 27-1

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 27-2

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 27-3

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 27-4

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 27-5

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 27-6

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 28

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 29-1

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 29-2

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 29-3

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 29-4

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 29-5

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 29-6

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 30

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 31-1

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 31-2

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 31-3

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 31-4

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 31-5

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 31-6

6826SV

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 32

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 34

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 36

6826SW

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 38

6826SX

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 40

6826SX

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 42

6826SX

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 44

6826SX

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 46

6826SX

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 48

6826SX

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 50

6826SX

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 52

6826SX

Bontekoestraat e.o.

Bontekoestraat 54

6826SX

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 3

6826SB

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 13

6826SB

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 39

6826SC

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 42

6826SH

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 44

6826SH

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 45

6826SC

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 46

6826SH

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 48

6826SH

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 50

6826SH

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 52

6826SH

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 54

6826SH

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 55-1

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 55-2

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 55-3

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 56

6826SH

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 57-1

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 57-2

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 57-3

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 58

6826SH

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 59-1

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 59-2

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 59-3

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 61-1

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 61-2

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 61-3

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 63-1

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 63-2

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 63-3

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 65-1

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 65-2

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Floriszstraat 65-3

6826SE

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 88

6826PS

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 92

6826PS

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 94

6826PS

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 96

6826PS

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 100

6826PS

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 112

6826PT

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 126

6826PT

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 128

6826PT

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 130

6826PT

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 132

6826PT

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 134

6826PT

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 136

6826PT

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 138

6826PT

Bontekoestraat e.o.

Honigkamp 140

6826PT

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 1

6826RR

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 3

6826RR

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 5

6826RR

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 7

6826RR

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 9

6826RR

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 11

6826RR

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 13

6826RR

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 15

6826RR

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 42

6826RS

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 44

6826RS

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 46

6826RS

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 48

6826RS

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 50

6826RS

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 52

6826RS

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 54

6826RS

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 56

6826RS

Bontekoestraat e.o.

Hudsonstraat 58

6826RS

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 3

6826SJ

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 9

6826SJ

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 41

6826SK

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 55-1

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 55-2

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 55-3

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 57-1

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 57-2

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 57-3

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 59-1

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 59-2

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 59-3

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 61-1

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 61-2

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 61-3

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 63-1

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 63-2

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 63-3

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 65-1

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 65-2

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Stellingwerfstraat 65-3

6826SL

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 13

6826RT

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 17

6826RT

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 41

6826RV

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 42

6826RZ

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 44

6826RZ

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 46

6826RZ

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 48

6826RZ

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 50

6826RZ

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 52

6826RZ

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 54

6826RZ

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 55-1

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 55-2

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 55-3

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 56

6826RZ

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 57-1

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 57-2

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 57-3

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 58

6826RZ

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 59-1

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 59-2

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 59-3

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 61-1

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 61-2

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 61-3

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 63-1

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 63-2

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 63-3

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 65-1

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 65-2

6826RW

Bontekoestraat e.o.

Van Galenstraat 65-3

6826RW

Bontekoestraat e.o.

De Houtmanstraat 1

6826PE

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 2

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 3

6826PE

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 4

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 5

6826PE

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 6

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 7

6826PE

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 8

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 9

6826PE

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 10

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 11

6826PE

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 12

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 13

6826PE

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 14

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 15

6826PE

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 16

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 17

6826PE

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 18

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 20

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 22

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 24

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 26

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 28

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 30

6826PJ

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 32

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 34

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 36

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 38

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 40

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 42

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 44

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 46

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 48

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 50

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 52

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 54

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 56

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 58

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 60

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 62

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 64

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 66

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 68

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 69

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 70

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 71

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 72

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 73

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 74

6826PK

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 75

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 76

6826PL

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 77

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 78

6826PL

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 79

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 80

6826PL

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 81

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 82

6826PL

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 83

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 84

6826PL

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 85

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 86

6826PL

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 87

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 88

6826PL

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 89

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 90

6826PL

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 91

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 92

6826PL

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 93

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 95

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 97

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 99

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 101

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 103

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 105

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 107

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 109

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 111

6826PG

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 113

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 115

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 117

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 119

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 121

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 123

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 125

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 127

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 129

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 131

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 133

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 135

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 137

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 139

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Houtmanstraat 141

6826PH

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 2

6826NV

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 4

6826NV

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 6

6826NV

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 8

6826NV

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 10

6826NV

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 12

6826NV

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 14

6826NV

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 16

6826NV

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 18

6826NV

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 20

6826NV

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 22

6826NV

De Moorstraat e.o.

De Moorstraat 24

6826NV

De Moorstraat e.o.

Juinbolstraat 1

6826PD

De Moorstraat e.o.

Juinbolstraat 3

6826PD

De Moorstraat e.o.

Juinbolstraat 5

6826PD

De Moorstraat e.o.

Juinbolstraat 7

6826PD

De Moorstraat e.o.

Juinbolstraat 9

6826PD

De Moorstraat e.o.

Juinbolstraat 11

6826PD

De Moorstraat e.o.

Juinbolstraat 13

6826PD

De Moorstraat e.o.

Juinbolstraat 15

6826PD

De Moorstraat e.o.

Juinbolstraat 17

6826PD

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 2

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 4

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 6

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 8

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 10

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 12

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 14

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 16

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 18

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 20

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 22

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 24

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 26

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 28

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 30

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 38

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 40

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 42

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 44

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 46

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 48

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 50

6826PV

De Moorstraat e.o.

Keulse Slag 52

6826PV

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 16-1

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 16-2

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 16-3

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 16-4

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 18-1

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 18-2

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 18-3

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 18-4

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 20-1

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 20-2

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 20-3

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 20-4

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 22-1

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 22-2

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 22-3

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 22-4

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 24-1

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 24-2

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 24-3

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 24-4

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 26-1

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 26-2

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 26-3

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 26-4

6826NB

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 28-1

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 28-2

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 28-3

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 28-4

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 30-1

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 30-2

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 30-3

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 30-4

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 32-1

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 32-2

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 32-3

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 32-4

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 34-1

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 34-2

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 34-3

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 34-4

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 36-1

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 36-2

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 36-3

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 36-4

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 38-1

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 38-2

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 38-3

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 38-4

6826NC

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 40-1

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 40-2

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 40-3

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 40-4

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 42-1

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 42-2

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 42-3

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 42-4

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 44-1

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 44-2

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 44-3

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 44-4

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 46-1

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 46-2

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 46-3

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 46-4

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 48-1

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 48-2

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 48-3

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 48-4

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 50-1

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 50-2

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 50-3

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 50-4

6826ND

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 52

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 54

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 56

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 58

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 60

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 62

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 64

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 66

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 68

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 70

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 72

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 74

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 76

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 78

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 80

6826NE

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 82

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 84

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 86

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 88

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 90

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 92

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 94

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 96

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 98

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 100

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 102

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 104

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 106

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 108

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 110

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 112

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 114

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 116

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 118

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 120

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 122

6826NG

De Moorstraat e.o.

Lange Wal 124

6826NG

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 1

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 2

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 3

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 4

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 5

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 6

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 7

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 8

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 9

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 10

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 11

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 12

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 13

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 14

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 15

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 16

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 17

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 18

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 19

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 20

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 21

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 22

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 23

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 24

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 25

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 26

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 27

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 28

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 30

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 33

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 35

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 37

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 38

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 39

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 40

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 41

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 42

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 43

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 44

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 45

6826NW

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 46

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 48

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 50

6826NX

De Moorstraat e.o.

Sonoystraat 52

6826NX

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 1

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 3

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 5

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 7

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 9

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 11

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 13

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 15

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 17

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 19

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 21

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 23

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 25

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 27

6826PC

De Moorstraat e.o.

Swartenhondtstraat 29

6826PC

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 1

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 3

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 5

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 7

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 9

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 11

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 13

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 15

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 17

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 19

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 21

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 23

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 25

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 27

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 33

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 35

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 37

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 39

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 41

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 43

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Borselenstraat 45

6826NH

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 1

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 2

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 3

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 4

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 5

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 6

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 7

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 8

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 9

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 10

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 11

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 12

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 13

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 14

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 15

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 16

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 17

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 18

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 19

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 20

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 21

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 22

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 23

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 24

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 25

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 26

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 27

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 28

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 30

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 33

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 35

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 37

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 38

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 39

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 40

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 41

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 42

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 43

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 44

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 45

6826PA

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 46

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 48

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 50

6826PB

De Moorstraat e.o.

Van Ghentstraat 52

6826PB

De Moorstraat e.o.

Dotterlaan 12

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 13

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 14

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 15

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 16

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 17

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 18

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 19

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 20

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 21

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 22

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 23

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 24

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 25

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 26

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 27

6832BD

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 28

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 29

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 30

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 31

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 32

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 33

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 34

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 35

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 36

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 37

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 38

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 39

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 40

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 41

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Dotterlaan 42

6832BE

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 2

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 4

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 6

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 8

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 10-1

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 10

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 10

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 12

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 14

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 16

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 18

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 20

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 22

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 24

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 26

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 28

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 30

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 32

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 34

6832BJ

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 36

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 38

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 40

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 42

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 44

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 46

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 48

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 50

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 52

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 54

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 56

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 58

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 60

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 62

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 64

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 66

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Pinksterbloemstraat 68

6832BK

Dotterlaan/Pinkerstbloemstraat

Drieslag 3-1

6832AM

Drieslag

Drieslag 3-2

6832AM

Drieslag

Drieslag 5-1

6832AM

Drieslag

Drieslag 5-2

6832AM

Drieslag

Drieslag 9-1

6832AM

Drieslag

Drieslag 9-2

6832AM

Drieslag

Drieslag 11-1

6832AM

Drieslag

Drieslag 11-2

6832AM

Drieslag

Drieslag 17-1

6832AM

Drieslag

Drieslag 17-2

6832AM

Drieslag

Drieslag 19-1

6832AM

Drieslag

Drieslag 19-2

6832AM

Drieslag

Huissensestraat 42-1

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 42-2

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 42-3

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 44-1

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 44-2

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 44-3

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 46-1

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 46-2

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 46-3

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 48-1

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 48-2

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 48-3

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 50-1

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 50-2

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 50-3

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 52-1

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 52-2

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 52-3

6833JA

Drieslag

Huissensestraat 54-1

6833JB

Drieslag

Huissensestraat 54-2

6833JB

Drieslag

Huissensestraat 54-3

6833JB

Drieslag

Huissensestraat 56-1

6833JB

Drieslag

Huissensestraat 56-2

6833JB

Drieslag

Huissensestraat 56-3

6833JB

Drieslag

Huissensestraat 58-2

6833JB

Drieslag

Huissensestraat 58-3

6833JB

Drieslag

Huissensestraat 60-2

6833JB

Drieslag

Huissensestraat 60-3

6833JB

Drieslag

Middelgraaflaan 43-1

6832AN

Drieslag

Middelgraaflaan 43-2

6832AN

Drieslag

Middelgraaflaan 45-1

6832AN

Drieslag

Middelgraaflaan 45-2

6832AN

Drieslag

Middelgraaflaan 51-1

6832AN

Drieslag

Middelgraaflaan 51-2

6832AN

Drieslag

Middelgraaflaan 53-1

6832AN

Drieslag

Middelgraaflaan 53-2

6832AN

Drieslag

Middelgraaflaan 59-1

6832AP

Drieslag

Middelgraaflaan 59-2

6832AP

Drieslag

Middelgraaflaan 61-1

6832AP

Drieslag

Middelgraaflaan 61-2

6832AP

Drieslag

Middelgraaflaan 67-1

6832AP

Drieslag

Middelgraaflaan 67-2

6832AP

Drieslag

Middelgraaflaan 69-1

6832AP

Drieslag

Middelgraaflaan 69-2

6832AP

Drieslag

St. Gangulphusplein 8-1

6832AT

Drieslag

St. Gangulphusplein 8-2

6832AT

Drieslag

St. Gangulphusplein 10-1

6832AT

Drieslag

St. Gangulphusplein 10-2

6832AT

Drieslag

St. Gangulphusplein 14-1

6832AT

Drieslag

St. Gangulphusplein 14-2

6832AT

Drieslag

St. Gangulphusplein 16-1

6832AT

Drieslag

St. Gangulphusplein 16-2

6832AT

Drieslag

St. Gangulphusplein 20-1

6832AT

Drieslag

St. Gangulphusplein 20-2

6832AT

Drieslag

St. Gangulphusplein 22-1

6832AT

Drieslag

St. Gangulphusplein 22-2

6832AT

Drieslag

Forelstraat 80

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 82

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 84

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 86

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 88

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 90-1

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 90

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 92

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 94

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 96

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 98

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 100

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 102

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 104

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 106

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 108

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 110

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 112

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 114

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 99-1

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 99-2

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 99-3

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 99-4

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 101-1

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 101-2

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 101-3

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 101-4

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 103-1

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 103-2

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 103-3

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 103-4

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 105-1

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 105-2

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 105-3

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 105-4

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 107-1

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 107-2

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 107-3

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 107-4

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 109-1

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 109-2

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 109-3

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 109-4

6833HN

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 111-1

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 111-2

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 111-3

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 111-4

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 113-1

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 113-2

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 113-3

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 113-4

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 115-1

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 115-2

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 115-3

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 115-4

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 117-1

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 117-2

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 117-3

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 117-4

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 119-1

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 119-2

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 119-3

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 119-4

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 121-1

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 121-2

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 121-3

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 121-4

6833HP

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 123-1

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 123-2

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 123-3

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 123-4

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 125-1

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 125-2

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 125-3

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 125-4

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 127-1

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 127-2

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 127-3

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 127-4

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 129-1

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 129-2

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 129-3

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 129-4

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 131-1

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 131-2

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 131-3

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 131-4

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 133-1

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 133-2

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 133-3

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 133-4

6833HR

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 135-1

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 135-2

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 135-3

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 135-4

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 137-1

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 137-2

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 137-3

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 137-4

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 139-1

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 139-2

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 139-3

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 139-4

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 141-1

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 141-2

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 141-3

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 141-4

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 143-1

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 143-2

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 143-3

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 143-4

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 145-1

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 145-2

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 145-3

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Huissensestraat 145-4

6833HS

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 50

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 52

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 54

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 55

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 56

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 57

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 58

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 59

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 60

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 61

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 62

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 63

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 64

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 65

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 66

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 67

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 68

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 69

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 70

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 71

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 72

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 73

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 74

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 75

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 76

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 77

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 78

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 79

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 80

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 81

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 82

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 83

6833EA

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 84

6833EC

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 85

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 86

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 87

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 88

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 89

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 90

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 91

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 92

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 93

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 94

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 95

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 96

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 98

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 100

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 101

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 102

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 103

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 104

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 105

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 106

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 107

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 108

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 109

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 110

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 111

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 112

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 113

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 114

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 115

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 116

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 117

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 118

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 119

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 120

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 121

6833EB

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Karperstraat 122

6833ED

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat

Forelstraat 42

6833BL

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat - renovatieplannen VHV

Forelstraat 46

6833BL

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat - renovatieplannen VHV

Forelstraat 50

6833BL

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat - renovatieplannen VHV

Forelstraat 52

6833BL

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat - renovatieplannen VHV

Forelstraat 54

6833BL

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat - renovatieplannen VHV

Forelstraat 62

6833BL

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat - renovatieplannen VHV

Forelstraat 64

6833BL

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat - renovatieplannen VHV

Forelstraat 68

6833BL

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat - renovatieplannen VHV

Forelstraat 78

6833BM

Forelstraat/Karperstraat/Huissensestraat - renovatieplannen VHV

Gelderse Rooslaan 2

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 4-1

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 4-2

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 4-3

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 4

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 6

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 8-1

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 8-2

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 8-3

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 8

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 10

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 12

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Gelderse Rooslaan 14

6841BE

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 1

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 2

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 3

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 4

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 5

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 6

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 7

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 8

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 9

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 10

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 11

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 12

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 13

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 14-1

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 14

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 15

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 16

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 17

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 18

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 19

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 20

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 21

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 22

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 23

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 24

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 25

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 26

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 27

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 28

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 29

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 30

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 31

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 32

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 33

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 34

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 35

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 36

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 37

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 38

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 39

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 40

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 41

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 42

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 43

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 44

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 45

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 46

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 47

6841AJ

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 48

6841AL

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 49

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 50

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 51

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 52

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 53-1

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 53

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 54

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 55

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 56

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 57

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 58

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 59

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 60

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 61

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 62

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 63

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 64

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 65

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 66

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 67

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 68

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 69

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 70

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 71

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 72

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 73

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 74

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 75

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 76

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 77

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 78

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 79

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 80

6841AM

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 81

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 83

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Haagdoornstraat 85

6841AK

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 1

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 2

6841AG

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 3

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 5

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 7

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 9

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 11

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 13

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 15

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 17

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 19

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 21

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 23

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 24

6841AG

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 25

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 27

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 28

6841AG

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 29

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 31

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 33

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 35

6841AD

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 37

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 39

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 41

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 43

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 45

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 47

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 49

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 51

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 53

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 55

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 57

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 59

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 61

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 63

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 73

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 74

6841AH

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 75

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 77

6841AE

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 80

6841AH

Haagdoornlaan e.o.

Hazelaarstraat 84

6841AH

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 1A

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 1

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 2

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 3

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 4

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 5

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 6

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 7

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 8

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 9

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 10

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 11

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 12

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 13

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 14

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 15

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 16

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 17

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 18

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 19

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 20

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 21

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 22

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 23

6841AB

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 24

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 25

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 26

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 27

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 28

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 29

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 30

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 31

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 32

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 33

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 34

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 35

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Sleedoornlaan 36

6841AC

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 1

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 3

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 5

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 7

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 9

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 11

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 13

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 15

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 17

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 19

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 21

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 23

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 25

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 27

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 29

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 31

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 33

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Vlierstraat 35

6841AT

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 1

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 2

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 3

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 4

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 5

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 6

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 7

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 8

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 9

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 10

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 11

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 12

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 13

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 14

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 15

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 16

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 17

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 18

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 19

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 20

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 21

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 22

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 23

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 24

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 25

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 26

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 28

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 29

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 30

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 31

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 32

6841AR

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 33

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 34

6841AS

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 35

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 36

6841AS

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 37

6841AN

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 38

6841AS

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 39

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 40

6841AS

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 41

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 42

6841AS

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 43

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 44

6841AS

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 45

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 46

6841AS

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 47

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 48

6841AS

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 49

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 50

6841AS

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 51

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 52

6841AS

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 53

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 55

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 57

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 59

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 61

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Wilgenlaan 63

6841AP

Haagdoornlaan e.o.

Beukenlaan 112

6823MG

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 114

6823MG

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 118

6823MG

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 124

6823MG

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 126

6823MG

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 130

6823MG

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 134

6823MG

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 168

6823MH

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 174

6823MH

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 188

6823MJ

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 190

6823MJ

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 204

6823MJ

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 224

6823MK

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 226

6823MK

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 232

6823MK

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 236

6823MK

Hertenlaan e.o.

Beukenlaan 238

6823MK

Hertenlaan e.o.

Dennenweg 105

6823MP

Hertenlaan e.o.

Dennenweg 109

6823MP

Hertenlaan e.o.

Dennenweg 113

6823MP

Hertenlaan e.o.

Dennenweg 115

6823MP

Hertenlaan e.o.

Dennenweg 131

6823MP

Hertenlaan e.o.

Dennenweg 143

6823MR

Hertenlaan e.o.

Dennenweg 149

6823MR

Hertenlaan e.o.

Dennenweg 151

6823MR

Hertenlaan e.o.

Eekhoornstraat 8

6823LR

Hertenlaan e.o.

Eekhoornstraat 9

6823LP

Hertenlaan e.o.

Eekhoornstraat 25

6823LP

Hertenlaan e.o.

Eekhoornstraat 33

6823LP

Hertenlaan e.o.

Eekhoornstraat 41

6823LP

Hertenlaan e.o.

Eekhoornstraat 43

6823LP

Hertenlaan e.o.

Fazantenweg 28

6823KW

Hertenlaan e.o.

Fazantenweg 32

6823KW

Hertenlaan e.o.

Fazantenweg 40

6823KW

Hertenlaan e.o.

Hazenpad 1

6823LH

Hertenlaan e.o.

Hazenpad 2

6823LH

Hertenlaan e.o.

Hazenpad 3

6823LH

Hertenlaan e.o.

Hazenpad 4

6823LH

Hertenlaan e.o.

Hazenpad 5

6823LH

Hertenlaan e.o.

Hazenpad 6

6823LH

Hertenlaan e.o.

Hazenpad 7

6823LH

Hertenlaan e.o.

Hazenpad 8

6823LH

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 1

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 3

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 5

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 7

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 8

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 9

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 11

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 12

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 13

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 14

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 15

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 17

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 18

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 19

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 20

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 21

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 22

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 23

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 24

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 25

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 26

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 27

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 29

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 31

6823LC

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 32

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 33

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 34

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 35

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 36

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 37

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 39

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 40

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 41

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 42

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 43

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 44

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 45

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 46

6823LE

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 47

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 49

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 50

6823LG

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 51

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 52

6823LG

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 53

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 54

6823LG

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 55

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 56

6823LG

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 57

6823LD

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 60

6823LG

Hertenlaan e.o.

Hertenlaan 63

6823LD

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 2

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 4

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 6

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 8

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 10

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 12

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 14

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 16

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 18

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 20

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 22

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 24

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 25

6823LK

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 26

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 28

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 30

6823LL

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 32

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 34

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 36

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 38

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 39

6823LK

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 40

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 41

6823LK

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 42

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 44

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 45

6823LK

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 46

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 48

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 50

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 52

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 54

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 56

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 58

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 60

6823LM

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 61

6823LK

Hertenlaan e.o.

Jagersweg 62

6823LM

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 1

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 5

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 7

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 9

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 19

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 21

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 23

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 25

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 27

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 29

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 31

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 37

6823KX

Hertenlaan e.o.

Konijnenweg 41

6823KX

Hertenlaan e.o.

Korhoenplein 2

6823LB

Hertenlaan e.o.

Korhoenplein 3

6823LB

Hertenlaan e.o.

Korhoenplein 6

6823LB

Hertenlaan e.o.

Korhoenplein 7

6823LB

Hertenlaan e.o.

Korhoenplein 8

6823LB

Hertenlaan e.o.

Korhoenplein 10

6823LB

Hertenlaan e.o.

Korhoenplein 11

6823LB

Hertenlaan e.o.

Patrijzenplein 8

6823LA

Hertenlaan e.o.

Patrijzenplein 10

6823LA

Hertenlaan e.o.

Patrijzenplein 11

6823LA

Hertenlaan e.o.

Patrijzenplein 13

6823LA

Hertenlaan e.o.

Patrijzenplein 14

6823LA

Hertenlaan e.o.

Patrijzenplein 15

6823LA

Hertenlaan e.o.

Reestraat 2

6823LN

Hertenlaan e.o.

Reestraat 3

6823LN

Hertenlaan e.o.

Reestraat 14

6823LN

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 25

6823KP

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 26

6823KP

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 29

6823KP

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 30

6823KP

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 33

6823KP

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 36

6823KP

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 37

6823KP

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 38

6823KP

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 44

6823KP

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 50

6823KR

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 51

6823KR

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 52

6823KR

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 53

6823KR

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 54

6823KR

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 55

6823KR

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 56

6823KR

Hertenlaan e.o.

Schuttersbergplein 57

6823KR

Hertenlaan e.o.

Sperwerstraat 72

6823DS

Hertenlaan e.o.

Sperwerstraat 82

6823DS

Hertenlaan e.o.

Sperwerstraat 92

6823DS

Hertenlaan e.o.

Dovenetellaan 7

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 9

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 11

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 13

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 15

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 17

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 19

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 21

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 23

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 25

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 27

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 29

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 31

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 33

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 35

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 37

6841EA

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 39

6841EB

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 41

6841EB

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 43

6841EB

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 45

6841EB

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 47

6841EB

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 49

6841EB

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 51

6841EB

Hoefbladlaan

Dovenetellaan 53

6841EB

Hoefbladlaan

Klaverlaan 2

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 4

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 6

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 8

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 10

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 12

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 14

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 16

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 18

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 20

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 22

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 24

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 26

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 28

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 30

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 32

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 34

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 36

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 38

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 40

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 42

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 44

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 46

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 48

6841CH

Hoefbladlaan

Klaverlaan 50

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 52

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 54

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 56

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 58

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 60

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 62

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 64

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 66

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 68

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 70

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 72

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 74

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 76

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 78

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 80

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 82

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 84

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 86

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 88

6841CJ

Hoefbladlaan

Klaverlaan 90

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 92

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 94

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 96

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 98

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 100

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 102

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 104

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 106

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 108

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 110

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 112

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 114

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 116

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 118

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 120

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 122

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 124

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 126

6841CK

Hoefbladlaan

Klaverlaan 128

6841CK

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 1

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 3

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 5

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 7

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 9

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 11

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 13

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 15

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 17

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 19

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 21

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 23

6841CX

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 25

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 27

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 29

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 31

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 33

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 35

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 37

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 39

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 41

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 43

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 45

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 47

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 49

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 51

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 53

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 55

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 57

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 59

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 61

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 63

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 65

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 67

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 69

6841CZ

Hoefbladlaan

Sleutelbloemstraat 71

6841CZ

Hoefbladlaan

Biezenlaan 1

6832HT

Immerloo I

Biezenlaan 29

6832HV

Immerloo I

Biezenlaan 42

6832HW

Immerloo I

Biezenlaan 50

6832HW

Immerloo I

Huissensestraat 226

6833JH

Immerloo I

Huissensestraat 228

6833JH

Immerloo I

Huissensestraat 234

6833JH

Immerloo I

Huissensestraat 236

6833JH

Immerloo I

Kalmoesstraat 37

6832EJ

Immerloo I

Kalmoesstraat 39

6832EJ

Immerloo I

Moeraskersstraat 6

6832JD

Immerloo I

Pijlkruidstraat 26

6832JB

Immerloo I

Pijlkruidstraat 28

6832JB

Immerloo I

Pijlkruidstraat 31

6832JA

Immerloo I

Pijlkruidstraat 36

6832JB

Immerloo I

Pijlkruidstraat 78

6832JC

Immerloo I

Pijlkruidstraat 82

6832JC

Immerloo I

Slangenwortelstraat 42

6832HS

Immerloo I

Slangenwortelstraat 48

6832HS

Immerloo I

Waterlelielaan 20

6832JJ

Immerloo I

Waterlelielaan 22

6832JJ

Immerloo I

Watermuntstraat 40

6832HN

Immerloo I

Watermuntstraat 42

6832HN

Immerloo I

Watermuntstraat 44

6832HN

Immerloo I

Watermuntstraat 45

6832HM

Immerloo I

Watermuntstraat 47

6832HM

Immerloo I

Watermuntstraat 49

6832HM

Immerloo I

Wederikpad 37

6832HJ

Immerloo I

Wederikpad 39

6832HJ

Immerloo I

Wederikpad 43

6832HJ

Immerloo I

Wederikpad 45

6832HJ

Immerloo I

Wederikpad 47

6832HJ

Immerloo I

Zwanebloemlaan 3

6832HC

Immerloo I

Zwanebloemlaan 53

6832HD

Immerloo I

Zwanebloemlaan 55

6832HD

Immerloo I

Zwanebloemlaan 57

6832HD

Immerloo I

Zwanebloemlaan 65

6832HD

Immerloo I

Zwanebloemlaan 67

6832HD

Immerloo I

Zwanebloemlaan 75

6832HE

Immerloo I

Zwanebloemlaan 77

6832HE

Immerloo I

Zwanebloemlaan 79

6832HE

Immerloo I

Biezenlaan 20

6832HW

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Huissensestraat 166

6833JE

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Huissensestraat 174

6833JE

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Huissensestraat 180

6833JE

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Huissensestraat 190

6833JE

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Huissensestraat 210

6833JG

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Huissensestraat 212

6833JG

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Huissensestraat 214

6833JG

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Kalmoesstraat 29

6832EH

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Kalmoesstraat 31

6832EH

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Kalmoesstraat 35

6832EH

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Kroospad 4

6832EG

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Kroospad 6

6832EG

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Pijlkruidstraat 7

6832JA

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Slangenwortelstraat 8

6832HS

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Slangenwortelstraat 34

6832HS

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Watermuntstraat 2

6832HN

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Watermuntstraat 9

6832HM

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Watermuntstraat 12

6832HN

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Watermuntstraat 20

6832HN

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Watermuntstraat 24

6832HN

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Watermuntstraat 25

6832HM

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Watermuntstraat 29

6832HM

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Watermuntstraat 33

6832HM

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Wederikstraat 4

6832HL

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Wederikstraat 10

6832HL

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Wederikstraat 14

6832HL

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Wederikstraat 21

6832HK

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Wederikstraat 24

6832HL

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Wederikstraat 26

6832HL

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Wederikstraat 29

6832HK

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Wederikstraat 33

6832HK

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Zeggepad 8

6832EE

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Zwanebloemlaan 51

6832HD

Immerloo I - renovatieplannen VHV

Broekstraat 117

6828PN

Johan de Wittlaan e.o.

Broekstraat 119

6828PN

Johan de Wittlaan e.o.

Broekstraat 121

6828PN

Johan de Wittlaan e.o.

Broekstraat 123

6828PN

Johan de Wittlaan e.o.

Broekstraat 125

6828PN

Johan de Wittlaan e.o.

Broekstraat 127

6828PN

Johan de Wittlaan e.o.

Broekstraat 129

6828PN

Johan de Wittlaan e.o.

Broekstraat 131

6828PN

Johan de Wittlaan e.o.

Broekstraat 133

6828PN

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 2A

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 2

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 4

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 6

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 8

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 10

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 12

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 14-1

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 14-2

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 16

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 18

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 20

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 22

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 24

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 26

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 28

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

De Rijpstraat 30

6828ZL

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 3

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 4

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 8

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 10

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 12

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 14

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 16

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 18

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 20

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 22

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 23

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 24

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 25

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 26

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 27

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 28

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 29

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 30

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 31

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 32

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 33

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 34

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 35

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 36

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 37

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 38

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 39

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 40

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 41

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 42

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 43

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 44

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 45

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 46

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 47

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 49

6828VW

Johan de Wittlaan e.o.

Groen van Prinstererstraat 50

6828VX

Johan de Wittlaan e.o.

Heemskerckstraat 1

6828ZC

Johan de Wittlaan e.o.

Heemskerckstraat 2

6828ZE

Johan de Wittlaan e.o.

Heemskerckstraat 3

6828ZC

Johan de Wittlaan e.o.

Heemskerckstraat 5

6828ZC

Johan de Wittlaan e.o.

Heemskerckstraat 7

6828ZC

Johan de Wittlaan e.o.

Heinsiushof 2

6828VM

Johan de Wittlaan e.o.

Heinsiushof 4

6828VM

Johan de Wittlaan e.o.

Heinsiushof 6

6828VM

Johan de Wittlaan e.o.

Heinsiushof 8

6828VM

Johan de Wittlaan e.o.

Heinsiushof 10

6828VM

Johan de Wittlaan e.o.

Hugo de Grootstraat 2

6828TR

Johan de Wittlaan e.o.

Hugo de Grootstraat 4

6828TR

Johan de Wittlaan e.o.

Hugo de Grootstraat 6

6828TR

Johan de Wittlaan e.o.

Hugo de Grootstraat 8

6828TR

Johan de Wittlaan e.o.

Hugo de Grootstraat 10

6828TR

Johan de Wittlaan e.o.

Hugo de Grootstraat 12

6828TR

Johan de Wittlaan e.o.

Hugo de Grootstraat 14

6828TR

Johan de Wittlaan e.o.

Hugo de Grootstraat 16

6828TR

Johan de Wittlaan e.o.

J.P. Coenstraat 2

6828RW

Johan de Wittlaan e.o.

J.P. Coenstraat 4

6828RW

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 3

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 4

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 5

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 6

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 7

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 9

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 10

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 11-1

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 12

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 13

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 14

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 15

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 16-1

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 16

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 17

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 18

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 19-1

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 20

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 21-1

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 21-2

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 22

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 23

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 24

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 25

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 26

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 27

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 28

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 29

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 30

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 31

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 32

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 33

6828XB

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 34

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 35

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 36

6828WG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 38

6828WH

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 39

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 40

6828WH

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 41

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 42

6828WH

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 44-1

6828WH

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 44-2

6828WH

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 44-3

6828WH

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 45A

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 45B

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 45C

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 45D

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 45E

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 45F

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 45

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 46

6828WH

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 47A

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 47-1

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 48

6828WH

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 50

6828WH

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 51A

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 52

6828WH

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 53-1

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 54

6828WH

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 55

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 56

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 57

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 58

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 59-1

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 59-2

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 60

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 61

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 62

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 63A

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 63

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 64

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 65

6828XC

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 66

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 67A-1

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 67A-2

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 67-1

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 67-2

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 68

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 69A

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 70

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 71A

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 71

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 72

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 73

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 74

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 75

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 76

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 77

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 78

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 79

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 80

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 81

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 82

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 83

6828XD

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 84

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 85A

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 85B

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 86

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 87

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 88

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 89-1

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 89

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 90

6828WJ

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 91

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 92

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 93

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 94

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 95

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 96

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 97

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 98

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 99-1

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 99-2

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 100-1

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 100-2

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 101-1

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 101-2

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 102

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 103

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 104

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 105

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 106

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 107-2

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 107

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 108

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 109

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 110

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 111

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 112

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 113

6828XE

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 114

6828WK

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 115A

6828XG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 115

6828XG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 116

6828WL

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 117-1

6828XG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 117-2

6828XG

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 118

6828WL

Johan de Wittlaan e.o.

Johan de Wittlaan 119