Regeling vervallen per 24-12-2022

REGELING ADVIESCOMMISSIE ALLOCHTONEN

Geldend van 26-02-2004 t/m 23-12-2022

Intitulé

REGELING ADVIESCOMMISSIE ALLOCHTONEN

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

Burgemeester en wethouders van Nijmegen,

Vaststelling van de vervangende regulering bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 10 februari 2004 (agendapunt nr. 2.6 – registratie nr. 4.4333). De inwerkingtreding van de verordening is gelet op het bepaalde in artikel 142 van de Gemeentewet gesteld op 26 februari 2004, op welk tijdstip de onderhavige publicatie in de plaats is getreden van het voorgaande gemeenteblad GB03-90.

- 1e wijziging van de regeling bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 31 mei 2011 (agendapunt nr. 2.1 – registratie nr. 11.0000925).

De regeling wordt sedert besluitvorming gehanteerd. Tevens is de vorige regeling, gepubliceerd in gemeenteblad 04-022 ingetrokken.

- 2e wijziging van de regeling bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 21 augustus 2012 (agendapunt nr. 3.19 – registratie nr. 12.0015823).

De regeling wordt sedert besluitvorming gehanteerd. Tevens is de vorige regeling, gepubliceerd in gemeenteblad 2011-078 ingetrokken.

Artikel 1 Taak

De commissie heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagdte adviseren over de inrichting van de multiculturele samenleving en de problematiek van allochtonen. Zij doet dit ten aanzien van:

 • a.

  onderwerpen die in het gezamenlijk overleg tussen het college en de commissie worden aangewezen als belangrijk en waaraan de gemeente het komend jaar extra aandacht wil besteden;

 • b.

  ontwikkelingen die naar de mening van de commissie nopen tot een signaal aan het college.

Artikel 2 Advisering

 • 1. Een advies van de commissie kan gaan over:

 • a.

  de inhoud van een aan de orde zijnd beleidsterrein of onderwerp en

 • b.

  over de wijze waarop de gemeente het best met de betrokken groepen over het onderwerp kan communiceren.

 • 2. Het college verschaft de commissie op haar verzoek alle inlichtingen die zij voor de advisering redelijkerwijs nodig kan hebben. Het is aan het college om te bepalen of niet-openbare gegevens aan de commissie worden verstrekt.

 • 3. De commissie is te allen tijde bevoegd adviseurs en belanghebbenden in haar vergadering uit te nodigen.

 • 4. Het college verstrekt de commissie in een vroegtijdig stadium informatie over in voorbereiding zijnde plannen die voor allochtonen van belang zijn. Indien de commissie gevraagd of ongevraagd advies omtrent een plan heeft uitgebracht, doet het college ingeval van een afwijkend besluit daarvan gemotiveerd mededeling aan de commissie. Betreft het een plan waarover de raad moet beslissen, dan maakt het college in het voorstel aan de raad melding van het advies.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. De leden van de commissie worden benoemd door het college op voordracht van een benoemingsadviescommissie.

 • 2. De commissie bestaat uit tien leden. De commissie dient zodanig samengesteld te zijn dat zij een zo getrouw mogelijke afspiegeling is van de allochtone gemeenschap in Nijmegen waarbij rekening gehouden wordt met de omvang van de etnische groepen, de opbouw in leeftijd en de numerieke verhouding tussen mannen en vrouwen met als streven dat ten minste 40% van de leden van het vrouwelijk geslacht is.

 • 3. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar; zij kunnen voor een zelfde periode een maal opnieuw benoemd worden.

 • 4. Het college benoemt een van de leden tot voorzitter op voordracht van de benoemingsadviescommissie. Deze voorzitter dient de steun te hebben van de meerderheid van de commissie. Voor de voorzitter geldt dezelfde zittingsperiode als voor de leden.

 • 5. Geen lid kunnen zijn leden van het college en van de gemeenteraad en ambtenaren van de gemeente Nijmegen.

Artikel 4 Benoemingsadviescommissie

 • 1. De benoemingsadviescommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de commissie en een vertegenwoordiger namens het college, alsmede een door beide leden aangewezen derde lid dat geen deel mag uitmaken van de commissie. Dit lid treedt op als voorzitter.

 • 2. Alle groeperingen uit de allochtone gemeenschap en zelforganisaties kunnen kandidaten voor de commissie voordragen.

 • 3. De benoemingsadviescommissie kan ook zelf zoeken naar kandidaten, met name wanneer bepaalde groeperingen ondervertegenwoordigd dreigen te raken.

 • 4. Bij het advies aan het college informeert de benoemingsadviescommissie het college ook over de door de groeperingen aangedragen kandidaten die niet worden voorgedragen.

Artikel 5 Positie leden

De leden hebben zitting in de commissie zonder last van of ruggespraak met de groepering die hen heeft voorgedragen.

Artikel 6 Stemrecht

Alle leden van de commissie hebben stemrecht. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. In adviezen kunnen meerderheids- en minderheidsstandpunten worden opgenomen.

Artikel 7 Overleg met het college

Ten minste twee keer per jaar heeft de commissie overleg met een vertegenwoordiging van het college over de onderwerpen die in het komende jaar extra aandacht zullen krijgen en waarover het college adviezen wenst te ontvangen. Op deze onderwerpen zal het college in de adviesvraag specifiek aangeven op welke punten advies gewenst is en welke rol de commissie kan spelen bij de consultatie van betrokkenen. De commissie wordt uitgenodigd in dit overleg ook signalen af te geven over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de multiculturele samenleving in zijn algemeenheid en de positie van allochtonen in het bijzonder.

Artikel 8 Het secretariaat

Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door een door het college aan te wijzen ambtenaar. Deze wordt aangesteld met instemming van de commissie. De secretaris heeft een adviserende stem en verzorgt de informatievoorziening vanuit de gemeentelijke organisatie naar de commissie. Ingeval van langdurige afwezigheid wegens ziekte, buitengewoon verlof en dergelijke draagt het college zorg voor gehele of gedeeltelijke vervanging

Artikel 9 Vergaderingen

De vergaderingen worden gehouden op uitnodiging van de voorzitter of wanneer ten minste drie leden de wens daartoe aan de voorzitter te kennen hebben gegeven.

Artikel 10 Openbaarheid

De vergaderingen zijn openbaar, tenzij ten minste drie van de aanwezige leden daar bezwaar tegen heeft.

Artikel 11 Geheimhouding

 • 1. De commissie kan in een besloten vergadering op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd.

 • 2. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen totdat de commissie haar opheft.

 • 3. Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot het college heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat het college haar opheft.

 • 4. Op grond van het belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de commissie overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.

 • 5. De commissie kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opleggen ten aanzien van stukken die zij aan het college overlegt. Het bepaalde in artikel 55 van de Gemeentewet is van toepassing.

Artikel 12 Huishoudelijk reglement

De commissie kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze regeling, andere gemeentelijke regelingen en de wet. Het reglement behoeft de goedkeuring van het college.

Artikel 13 Vergaderfaciliteiten

De commissie kan voor haar vergaderingen gebruik maken van de vergaderruimten en –faciliteiten van het stadhuis.

Artikel 14 Financiële middelen

Het college stelt financiële middelen beschikbaar ter bekostiging van presentiegelden. Voorts stelt het jaarlijks een bedrag vast ter bestrijding van beperkte administratieve uitgaven van de commissie.

Artikel 15: Presentiegeld

Op de vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen is de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden van toepassing. Per kalenderjaar komen maximaal zeven, uitsluitend plenaire, vergaderingen voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16 Onvoorzien

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college, nadat de commissie ter zake haar opvatting te kennen heeft gegeven.

Artikel 17 Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als de "Regeling Adviescommissie Allochtonen".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Nijmegen in hun vergadering van 10 februari 2004.

De secretaris,

ir. H.K.W. Bekkers

De burgemeester,

mevr. dr. G. ter Horst

Toelichting op de Regeling Adviescommissie Allochtonen

Het doel van de Adviescommissie Allochtonen (hierna te noemen “de commissie”) om het college (van burgemeester en wethouders) te ondersteunen bij de uitwerking van een aantal kernonderwerpen die betrekking hebben op de versterking van de multiculturele samenleving en verbetering van de positie van allochtonen die in een achterstandssituatie verkeren. De commissie kan hierbij hoofdlijnen van het beleid aangeven, maar wordt door het college nadrukkelijk ook gevraagd om suggesties voor concrete actie.

De commissie levert hiertoe deskundige adviezen en geeft het college ook signalen uit de allochtone gemeenschap die voor de juiste invulling van beleid en uitvoering van belang zijn. De gemeente beperkt zich overigens niet tot het consulteren van de commissie: ook zal zij bij de uitwerking van een concreet beleidsterrein specifieke groepen betrekken. De commissie kan worden gevraagd te adviseren over de wijze waarop die groepen worden gekozen en gevraagd naar hun mening, dit steeds afhankelijk van het onderwerp.

Nijmegen kent een sterk toegenomen diversiteit binnen de allochtone gemeenschap: er zijn weinig landen op de wereld die in Nijmegen níet vertegenwoordigd zijn; uit 30 landen van herkomst komen zelfs minimaal 50 personen. Dit betekent dat het oude systeem van vertegenwoordiging door voordrachten van een beperkt aantal zelforganisaties niet meer voldoet. Bovendien wil het college een commissie waarin ook vrouwen en de verschillende leeftijdsgroepen beter vertegenwoordigd zijn. De mogelijkheid van voordrachten vanuit de zelforganisaties en andere georganiseerde groepen blijft; echter een benoemingsadviescommissie ziet erop toe dat de gewenste representativiteit zoveel mogelijk tot stand komt. Behalve de criteria van evenredige verdeling over de landen van herkomst, seksen en leeftijdsgroepen zal ook de deskundigheid op een aantal terreinen in de overwegingen meegenomen worden.

In de werkwijze zullen het college en de commissie samen een strategie ontwikkelen rond een beperkt aantal thema’s waarvan in gezamenlijk overleg wordt vastgesteld dat zij van cruciaal belang zijn. Op deze thema’s levert de commissie inhoudelijke adviezen maar ook adviezen over de wijze waarop de betrokken allochtone groepen het best betrokken kunnen worden bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering. Daarnaast blijft de commissie, indien zij dat nodig acht, ongevraagd adviezen leveren aan het college.