Regeling vervallen per 31-12-2022

Subsidieregel ondersteuning Oekraïnse oorlogsslachtoffers

Geldend van 19-03-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Subsidieregel ondersteuning Oekraïnse oorlogsslachtoffers

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van 8 maart 2022;

gelet op artikel 3 en artikel 16, van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 19 februari 2020;

overwegende, dat inwoners van Venlo steun wensen te verlenen aan oorlogsslachtoffers uit Oekraïne en dat gemeentelijke ondersteuning van burgerinitiatieven gewenst is;

besluiten:

Tot vaststellen van de Subsidieregel Ondersteuning Oekraïnse Oorlogsslachtoffers

Artikel 1 Grondslag

De subsidieregel vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020 (hierna: Asv Venlo 2020).

Artikel 2 Doel

Het doel van deze subsidieregel is inwoners van Venlo te ondersteunen die in actie willen komen voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Wij ondersteunen twee soorten initiatieven:

 • 1.

  Het verstrekken van noodzakelijke hulpgoederen voor Oekraïense oorlogsslachtoffers die zich in het oorlogsgebied of de aangrenzende regio’s bevinden.

 • 2.

  Het organiseren van verblijfsactiviteiten om Oekraïense vluchtelingen, die in Venlo worden gehuisvest, welkom te laten voelen.

Artikel 3 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze subsidieregel bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  initiatiefnemer: een natuurlijk persoon (inwoner) of in de gemeente Venlo gevestigde rechtspersoon, welke met dit initiatief aantoonbaar geen winst beoogt of anderszins een commercieel belang nastreeft of dient.

 • b.

  acute noodhulp: het transport van noodzakelijke hulpgoederen voor Oekraïense vluchtelingen in Oekraïne zelf of die zich ophouden in buurlanden en wel in de onmiddellijke nabijheid van de grens van Oekraïne.

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

 • d.

  eenmalige subsidie: een bijdrage in de kosten met het oog op bepaalde activiteiten van de initiatiefnemer, anders dan als betaling voor aan de gemeente Venlo geleverde goederen of diensten.

 • e.

  ledige ruimte: de laadruimte van een voertuig uitgaande van een personenbezetting van maximaal 2 personen.

 • f.

  noodzakelijke hulpgoederen: goederen om te voorzien in de acute nood van Oekraïense vluchtelingen in hun primaire levensbehoeften.

 • g.

  Oekraïense vluchteling: vluchteling op grond van het recente oorlogsgeweld in Oekraïne.

 • h.

  verblijfsactiviteiten: sportieve-, recreatieve- of andersoortige-uitstapjes en/of bezigheden voor in de gemeente Venlo verblijvende Oekraïense vluchtelingen.

Artikel 4 Doelgroep/ toepassingsbereik

Deze subsidieregel is van toepassing op initiatieven die gericht zijn op het bieden van acute noodhulp aan Oekraïense vluchtelingen die zich nog in of in de onmiddellijke nabijheid van de grens met Oekraïne bevinden om de eerste/ergste nood te ledigen.

Voor Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente Venlo verblijven zijn de initiatieven bedoeld zodat zij zich welkom voelen in de gemeente.

Artikel 5 Subsidiesoort

De subsidie betreft een eenmalige subsidie en kent twee onderdelen:

 • a.

  Subsidie ten behoeve van acute noodhulp;

 • b.

  Subsidie in verblijfsactiviteiten.

Artikel 6 Aanvraag subsidie

 • 1.

  Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het formulier dat via de gemeentelijke website beschikbaar is.

 • 2.

  Aanvragen voor subsidie dienen minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit te worden ingediend.

 • 3.

  Aanvragen voor onderdeel A. Acute noodhulp, kunnen worden ingediend tot 1 juli 2022.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 2 AsV Venlo 2020 bevat de aanvraag de volgende gegevens:

  • a.

   Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, handtekening van de contactpersoon en indien aan de orde het KvK nummer;

  • b.

   Een beschrijving van het doel, het aantal deelnemers waaronder het aantal Oekraïense vluchtelingen, inhoud, planning en wijze van uitvoering van het initiatief;

  • c.

   Een kostenraming (begroting) en opgave van eventuele andere inkomstenbronnen.

 • 5.

  Indien de aanvraag niet de informatie bevat zoals genoemd in artikel 6 lid 3 wordt de beslistermijn opgeschort met twee weken en krijgt de initiatiefnemer in afwijking op de AsV 2020 maximaal twee weken de gelegenheid om de aanvraag te completeren.

Artikel 7 Beoordelingscriteria

A. Onderdeel acute noodhulp:

 • 1.

  De subsidie bedraagt een bijdrage in uitsluitend de transportkosten;

 • 2.

  De te vervoeren goederen dienen gericht te zijn op de primaire levensbehoeften;

 • 3.

  De goederen dienen kwalitatief geschikt te zijn voor het beoogde doel;

 • 4.

  De te vervoeren goederen in het kader van de acute noodhulp dienen minimaal 50% van de ledige ruimte van het voertuig te beslaan;

B. Verblijfsactiviteiten:

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvraag voldoen aan alle hierna genoemde criteria:

 • 1.

  Er dient sprake te zijn van een sportief- recreatief- of andersoortige activiteit of bezigheid die er op is gericht om Oekraïense vluchtelingen zich welkom te laten voelen in Venlo. Hiervan zijn uitgesloten (buurt)BBQ en (buurt)feesten.

 • 2.

  Het betreft een activiteit buiten ‘geplaveide’ paden en die niet tot het regulier aanbod van rechtspersonen behoort;

 • 3.

  Minimaal 60% van de deelnemers aan de activiteit bestaat uit in de gemeente Venlo verblijvende Oekraïense vluchtelingen;

Artikel 8 De berekeningswijze van de subsidie

A. Onderdeel acute noodhulp:

Voor acute noodhulp bedraagt de bijdrage voor:

 • Personenauto’s € 500,-;

 • Busjes/bussen en vrachtwagens € 1.000,-.

Een initiatiefnemer kan maximaal 3 aanvragen indienen.

B. Verblijfsactiviteiten:

 • Voor verblijfsactiviteiten wordt een bijdrage verstrekt van maximaal € 75,- per individuele deelnemer.

 • Per verblijfsactiviteit wordt een maximale vergoeding van € 1.000,- verstrekt

Een initiatiefnemer kan maximaal 3 aanvragen indienen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het verstrekken van subsidie kan naast het bepaalde in de AsV en voor zover nodig hieronder nog herhaald, worden geweigerd, indien:

 • a.

  De aanvraag niet voldoet aan de eisen van deze subsidieregel;

 • b.

  de initiatiefnemer doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet dan wel het gemeentelijk beleid;

 • c.

  het initiatief enkel betrekking heeft op de organisatie van een feest;

 • d.

  het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privébelangen van de initiatiefnemer;

 • e.

  subsidie niet wordt aangewend voor de uitvoering van het initiatief;

 • f.

  het initiatief kan rekenen op subsidie binnen andere subsidieregels van gemeente Venlo dan wel andere overheden;

 • g.

  het initiatief is eerder ingediend ten behoeve van deze subsidieregel of een andere subsidieregel.

Artikel 10 Verplichtingen van de initiatiefnemer

 • 1.

  De initiatiefnemer dient de subsidie te besteden aan de uitvoering van het initiatief en administreert de uitgaven.

 • 2.

  Bij veranderde omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van het initiatief wordt het college meteen geïnformeerd.

Artikel 11 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor onderdeel A, geldt een subsidieplafond van € 20.000,-; Voor onderdeel B, geldt een subsidieplafond van € 82.500,-.

 • 2.

  Bij overschrijding van het plafond wordt de subsidie verdeeld op volgorde van ingekomen ontvankelijke aanvragen.

 • 3.

  In het geval op 1 juli 2022 van onderdeel A nog subsidie resteert, wordt het plafond voor onderdeel B hiermee opgehoogd.

Artikel 12 Subsidieverlening en vaststelling

 • 1.

  De subsidieverlening en -vaststelling vallen samen. Het subsidiebedrag wordt na verlening in zijn geheel uitbetaald aan de initiatiefnemer.

 • 2.

  De initiatiefnemer dient binnen 6 weken na afloop van het initiatief een inhoudelijk (o.a. beeldmateriaal van bepakking en moment aflevering) en financiële verantwoording in (bijv. kopieën van betaalde rekeningen waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed).

Artikel 13 Algemene subsidieverordening

Voor zover daarvan in deze subsidieregel niet wordt afgeweken, geldt de Algemene subsidieverordening 2020 onverkort.

Artikel 14 Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en vervalt op 31 december 2022. Deze subsidieregel blijft zijn werking houden voor aanvragen waarop nog niet is beslist, bezwaar- en beroepsprocedures en mogelijk te nemen wijzigings- of intrekkingsbesluiten.

Ondertekening

Ondertekening

Venlo, 16 maart 2022

Burgemeester en wethouders van Venlo,

de secretaris, de burgemeester

Twan Beurskens, Antoin Scholten