Verordening werkgeverscommissie gemeente IJsselstein 2022

Geldend van 19-03-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie gemeente IJsselstein 2022

De raad van de gemeente IJsselstein,

gelezen het voorstel van het presidium van 2 februari 2022,

gelet op artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de volgende

Verordening werkgeverscommissie gemeente IJsselstein 2022

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgevercommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de gemeenteraad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende overeenkomsten, besluiten en regelingen zoals het personeelshandboek voor de griffier en de op de griffie werkzame personen.

 • Tot de taken behoren in elk geval:

  • a)

   Het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de griffier, waaronder de functiebeschrijving en waardering, met uitzondering van de besluiten omtrent het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de vaststelling van de Instructie voor de griffier zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

  • b)

   b. Het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst van de griffier en de instructie voor de griffier.

  • c)

   Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier;

  • d)

   Het voorbereiden en uitvoeren van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende taken;

   Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten van werknemers van de griffie als bedoeld in artikel 107e, lid 2, van de Gemeentewet.

  • e)

   De overige besluiten betreffende de individuele rechtspositie van de werknemers van de griffie;

  • f)

   Het voeren van functionerings- c.q. beoordelingsgesprekken met de werknemers van de griffie.

  • g)

   Het inhuren van derden binnen en buiten de bestaande formatie/personele budget (incl. uitzendkrachten).

  • h)

   Het bij gemeente Ijsselstein geldende personeelshandboek voor griffiepersoneel is van toepassing. De Werkgeverscommissie is bevoegd tot het toepassen en besluiten tot maatwerk en hierin dus af te wijken van het personeelshandboek van de gemeente Ijsselstein.

 • 3. De werkgeverscommissie kan bovengenoemde bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd bij 1a, 1b en 1c en 1h mandateren bij besluit aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4. De voorzitter van de raad wordt uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn om op te treden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de overeenkomsten, besluiten en andere stukken die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de overeenkomsten en besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

Een personeelsadviseur of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

Een personeelsadviseur of een door deze aan te wijzen functionaris draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden. 2. Indien een raadslid de stukken wil inzien kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. De criteria van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) zijn daarbij van toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequenties

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 • 2. De Verordening werkgevercommissie 2020 gemeente IJsselstein wordt per diezelfde datum ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie gemeente IJsselstein 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein van 10 maart 2022,

De voorzitter,

mr. P.J.M. van Domburg

De griffier,

A.J.O. van Kooij