Verordening winkeltijden Hilvarenbeek 2022

Geldend van 18-03-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Hilvarenbeek 2022

De raad van de gemeente Hilvarenbeek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 februari 2022;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening winkeltijden Hilvarenbeek 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag

 • 2. werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • 3. Wet: De Winkeltijdenwet

 • 4. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Wet.

Artikel 2. Openstelling op zondagen en feestdagen

 • Voor de in artikel 2, eerste lid onder a. en onder b., van de wet vervatte verboden, behoudens voor 4 mei na 19:00 uur, geldt een algemene vrijstelling tussen 06:00 uur en 22:00 uur.

Artikel 3. Ontheffing op werkdagen en zon- en feestdagen tussen 22:00 uur en 06:00 uur

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden uit de winkeltijdenwet (artikel 2, lid 1 en lid 2) een winkel voor het publiek geopend te hebben op:

  • a.

   Werkdagen voor 6:00 uur en na 22:00 uur

  • b.

   Zon- en feestdagen voor 06:00 uur en na 22:00 uur

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen aan bedrijven, anders dan een winkel, om op bovenstaande dagen en tijden goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

 • 3. Aan de ontheffing kunnen door Burgemeester en wethouders nader te bepalen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel, dan wel bedrijven anders dan een winkel, op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

 • Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • 1. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2. verandering van omstandigheden of inzichten het naar hun oordeel noodzakelijk maken om maatschappelijke belangen te beschermen;

 • 3. de exploitatie van de winkel, dan wel bedrijven anders dan een winkel, op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • 4. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 5. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • 6. de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

 • Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Winkeltijdenverordening Hilvarenbeek 2019 wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Winkeltijdenverordening Hilvarenbeek 2019 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening Hilvarenbeek 2019 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Hilvarenbeek 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 maart 2022.

De griffier, de voorzitter,

De heer M. Janus De heer E.M.L. Weys