Mandaatbesluit toepassing en uitvoering Parkeerverordening en verordening Parkeerbelastingen door directeur-bestuurder van de Coöperatie Parkeerservice U.A. Zandvoort

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit toepassing en uitvoering Parkeerverordening en verordening Parkeerbelastingen door directeur-bestuurder van de Coöperatie Parkeerservice U.A. Zandvoort

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zandvoort, ieder voor waar het hun eigen bevoegdheden betreft;

gelet op de artikelen van de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 231 van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1. de directeur-bestuurder van de Coöperatie Parkeerservice U.A. Zandvoort te mandateren voor toepassing en uitvoering van de Parkeerverordening en verordening Parkeerbelastingen gemeente Zandvoort met uitzondering van de toepassing van de hardheidsclausule zoals opgenomen in de geldende Parkeerverordening;

 • 2. de directeur-bestuurder van de Coöperatie Parkeerservice U.A. Zandvoort te machtigen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor toepassing en uitvoering van de Parkeerverordening en verordening Parkeerbelastingen gemeente Zandvoort;

 • 3. dit besluit in werking te laten treden op 1 juli 2022.

Ondertekening

Aldus besloten te Zandvoort op 8 maart 2022.

het college van burgemeester en wethouders, namens deze,

de secretaris,

de burgemeester,

de burgemeester,

Toelichting mandaatbesluit

Het mandaatbesluit is alleen van toepassing op de volgende producten/diensten en daaruit volgende taken die voortvloeien uit het lidmaatschap van gemeente Zandvoort van Coöperatie ParkeerService U.A.:

 • beoordeling van aanvragen van parkeervergunningen

 • verlenen van parkeervergunningen

 • intrekken van parkeervergunningen

 • afhandeling van klachten

 • afhandeling van bezwaar en beroep

 • inning van gelden (facturatie parkeerbelasting / financieel afhandeling via derden-derdengeldenregeling)

 • alle communicatie die met deze taken te maken heeft

 • klachtencontactcentrum (telefonisch en per mail/brief) voor vragen over vergunningverlening / uitvoering beleid (niet zijnde beleidsvragen)

Artikel 1 Mandaat

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort mandateert de directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. om, binnen de grenzen van zijn/haar respectievelijke takenpakket, namens hem besluiten te nemen.

 • 2.

  Het mandaat omvat zowel het nemen van het besluit als de ondertekening daarvan.

 • 3.

  Het mandaat omvat mede het nemen van een beslissing op bezwaar.

Ondermandaat

De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. mag zijn/haar bevoegdheid, als bedoeld in artikel 1 en 2, aan medewerkers van Coöperatie ParkeerService U.A. ondermandateren.

Voor dit ondermandaat gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  ondermandaten treden alleen in werking indien zij in het mandaatregister van Coöperatie ParkeerService U.A. zijn opgenomen;

 • b.

  een ondermandaat wordt bekendgemaakt op www.overheid.nl.

Voorwaarden

Bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden worden het geldend recht, wetgeving, beleids- en uitvoeringsregels en circulaires van rijk, provincie en/of gemeente in acht genomen.

De directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. stelt het college van burgemeester en wethouders in kennis van te nemen besluiten en te verrichten handelingen, als zij mogen aannemen dat het verstrekken van informatie daarover gewenst is.

Handhaving Parkeerverordening

De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) en/of Toezichthouders zijn gemandateerd om de verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort houdende regels omtrent belastingen te handhaven.

Artikel 2 Volmacht

De burgemeester verleent de directeur-bestuurder van Coöperatie ParkeerService U.A. de volmacht om de gemeente Zandvoort binnen de grenzen van hun respectievelijke takenpakket in en buiten rechte te vertegenwoordigen, als bedoeld in artikel 171 van de Gemeentewet.