Regeling Gemeente Achtkarspelen Werkvoucher 2019 e.v.

Geldend van 18-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Regeling Gemeente Achtkarspelen Werkvoucher 2019 e.v.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Aanvrager: een natuurlijk of rechtspersoon die optreedt als werkgever en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • 2. Deelnemer: een inwoner van de gemeente Achtkarspelen die aanspraak maakt op ondersteuning bij arbeidsinschakeling zoals bedoeld onder artikel 7, lid 1, onder a van de Participatiewet;

 • 3. Werkvoucher: bewijs van aanspraak op een subsidiebedrag van € 2.000,-, welke een aanvrager middels een declaratieformulier kan verzilveren bij de gemeente voor het in dienst nemen van een inwoner voor minimaal 24 uur per week voor een periode van minimaal zes maanden;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze regeling is, als stimulans, van toepassing op een aanvrager die een deelnemer in dienst wil nemen;

 • 2. De aanvrager heeft de intentie om bij goed functioneren de arbeidsovereenkomst met de deelnemer te verlengen.

 • 3. Een aanvrager kan voor maximaal vijf werknemers per kalenderjaar een Werkvoucher indienen in het kader van deze regeling.

Artikel 3 Eisen ter verkrijging van de vouchers

 • 1. De aanvrager dient de aanvraag in voorafgaand aan ingangsdatum arbeidscontract van de deelnemer middels de ondertekende en volledig ingevuld declaratieformulier;

 • 2. Geen Werkvoucher wordt verleend voor het in dienst nemen van een deelnemer die in het voorgaande zes maanden al eens een dienstbetrekking bij aanvrager heeft gehad;

 • 3. Geen Werkvoucher wordt verleend indien het subsidieplafond is bereikt, zoals vermeld in artikel 5;

 • 4. Om in aanmerking te komen voor een Werkvoucher moet de aanvrager met de deelnemer een arbeidscontract aangaan voor ten minste zes maanden, met een minimale omvang van 24 uur per week;

Artikel 4 Betaling en hoogte van de subsidie

 • 1. Het bedrag van de Werkvoucher wordt vanaf 13 weken na de ingangsdatum van het arbeidscontract zo spoedig mogelijk aan de aanvrager ineens uitbetaald, mits de deelnemer nog bij de aanvrager in dienst is. Dit wordt geverifieerd door (een medewerker van) de gemeente door het opvragen van twee loonstroken en de door aanvrager en deelnemer ondertekende kopie van het arbeidscontract van de deelnemer.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders stelt in het kader van deze regeling een jaarlijks subsidieplafond vast van maximaal 10 werkvouchers;

 • 2. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 6 Citeertitel, inwerkingtreding en duur

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Werkvoucher 2019 e.v.”;

 • 2. Deze regeling treedt, onder gelijktijdige intrekking van de “regeling werkvoucher 2016-2018”, in werking op 1 januari 2019.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen op 14 mei 2019.