Regeling vervallen per 01-01-2024

Opdracht, mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant

Geldend van 16-03-2022 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Opdracht, mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maakt bekend dat zij met het college en de burgemeester van de gemeente Eindhoven, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, gelet op de het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Jeugdwet en de Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant, hebben vastgesteld het Mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck.

 • c.

  DVO21: Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant 2022 tot en met 2023.

 • d.

  Jeugdhulp en Veilig Thuis: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Veilig Thuis, Spoed Eisende Zorg en Jeugdzorgplus, als bedoeld in de DVO21.

Artikel 2. Reikwijdte van het mandaat

 • 1. Het college geeft opdracht, verleent mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, om namens de gemeente Cranendonck:

  • a.

   te beslissen tot het aangaan of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners betreffende Jeugdhulp en Veilig Thuis;

  • b.

   te beslissen tot het wijzigen van de overeenkomsten betreffende Jeugdhulp en Veilig Thuis, die per overeenkomst een financiële impact heeft van minder dan 6,5% van de totale opdrachtwaarde per kalenderjaar voor alle aan de DVO21 deelnemende gemeenten.

 • 2. De burgemeester geeft volmacht aan de burgemeester van Eindhoven met het recht van assumptie en substitutie1 door een lid van het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven of door een door hem aangewezen medewerker van de gemeente Eindhoven genoemde overeenkomsten te ondertekenen, welke overeenkomsten ook bindend zijn voor de gemeente Cranendonck.

Artikel 3. Ondermandaat

Het college en de burgemeester, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, verleent toestemming als bedoeld in artikel 10:9 Awb om, voor zover het de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit mandaatbesluit, ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022 en eindigt op 1 januari 2024.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit DVO21 ZOB”.

Ondertekening

Cranendonck, 21 februari 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck,

,Burgemeester

,secretaris

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van de gemeente Cranendonck


Noot
1

Het recht van assumptie wil zeggen dat de gevolmachtigde (hier de burgemeester van Eindhoven) op grond van deze volmacht kleine foutjes in de te ondertekenen stukken eventueel kan herstellen; Het recht van substitutie wil zeggen dat de gevolmachtigde op zijn beurt ook weer iemand anders volmacht kan geven.