Beleidsregel subsidieregeling verdeling incidentele Rijksbijdrage ter ondersteuning van de naleving op de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument

Geldend van 17-03-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel subsidieregeling verdeling incidentele Rijksbijdrage ter ondersteuning van de naleving op de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in art. 4:81 van Algemene wet bestuursrecht

overwegende dat vanwege de maatregelen inzake COVID-19 verschillende organisaties zijn belast met de controle van coronatoegangsbewijzen en hier kosten voor dragen,

Het Rijk ter compensatie van gederfde inkomsten middelen beschikbaar heeft gesteld.

Het van belang is dat de controle van coronatoegangsbewijzen uitgevoerd wordt,

Besluit: De ‘Beleidsregel subsidieregeling verdeling incidentele Rijksbijdrage ter ondersteuning van de naleving op de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument’ vast te stellen;

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • aanvraagperiode: de periode waarin aanvragen in behandeling worden genomen en worden beoordeeld;

 • aanvrager: een organisatie die een aanvraag om subsidie indient als bedoeld in artikel 4;

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 • Tijdelijke regeling: de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

 • rekentool ondernemers: de rekentool voor berekening van gemaakte kosten voor ondernemers en professionele organisaties, bijlage 1 bij deze regeling;

 • rekentool vrijwilligers: de rekentool voor berekening van gemaakte kosten voor vrijwilligersorganisaties, bijlage 2 bij deze regeling;

 • subsidieplafond: het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling, zoals nader aangeduid in artikel 6.

Artikel 2. Doel regeling

Het doel van deze regeling is de naleving van de controleplicht op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en vergemakkelijken op locaties waar het coronatoegangsbewijs verplicht is.

Artikel 3. Subsidiabele kosten

 • 1. Het college kan op aanvraag een tegemoetkoming in de vorm van een subsidie verstrekken aan een organisatie die kosten ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19(TRM). Daarbij gaat het om een gedeeltelijke vergoeding van de gemaakte kosten. Hiervoor in aanmerking komende kosten zijn:

  • a)

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

  • b)

   in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage;

  • c)

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;

  • d)

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • e)

   materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

  • f)

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a. tot en met e.

 • 2. Onderstaande kosten komen niet in aanmerking:

  • a)

   Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022 of na 26 maart 2022;

  • b)

   Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

  • c)

   Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds;

  • d)

   Kosten die niet samenhangen met de controle van coronatoegangsbewijzen of de ondersteuning daarvan.

 • 3. Een organisatie komt slechts éénmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van in de gemeente Zundert aanwezige inrichtingen waarvoor bij bezoek door publiek het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven, en die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 daadwerkelijk ondersteunen.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en om, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

 • 2. Voor een berekening hiervan wordt de van toepassing zijnde rekentool gebruikt gebaseerd op ingezette uren, zoals opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

 • 3. De hoogte van het uurtarief is voor;

  • a.

   commerciële bedrijven/organisaties vastgesteld op €21,- (Bruto uurloon 14 x 1,5 werkgeverslasten)

  • b.

   vrijwilligersorganisaties afhankelijk van de hoogte van de vrijwilligersvergoeding.

Artikel 6. Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt €84.019,- voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

 • 2. Het college behandelt de aanvragen voor een subsidie na sluiting van de aanvraagprocedure.

 • 3. Indien het subsidieplafond wordt overschreden worden alle aanvragen evenredig gekort tot aan het subsidieplafond wordt voldaan.

Artikel 7. Subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen tot en met 1 mei 2022 worden ingediend via gemeente@zundert.nl. Aanvragen die worden ontvangen na deze datum, worden niet in behandeling genomen.

 • 2. Een aanvraag wordt gericht aan het college door een persoon of personen die bevoegd is/zijn de aanvrager te vertegenwoordigen.

 • 3. De aanvraag bevat:

  • a.

   de door het college vastgesteld formulier (bijlage 1).

  • b.

   het bedrag van de gevraagde subsidie;

  • c.

   de berekening volgens de rekentool (bijlage 2 & 3) die van toepassing is, aangevuld met in ieder geval facturen (voor materiaal en externe inhuur), bewijs van uitbetaling in geval van een vrijwilligersorganisatie en een overzicht van de capaciteit van de inrichting.

 • 4. Wanneer de aanvraag voldoet aan de in het derde lid gestelde voorwaarden ontvangt de aanvrager hierover een bericht.

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • 1. Het college kan een besluit tot toekenning van een tegemoetkoming intrekken en/of terugvorderen indien:

  • a)

   de aanvrager aan wie een tegemoetkoming is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een tegemoetkoming ten onrechte is toegekend;

  • b)

   er achteraf blijkt dat de subsidie is ingezet voor andere activiteiten, moet de subsidie worden terugbetaald.

  • c)

   een toezichthouder van de gemeente Zundert constateert dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten in de betreffende periode niet (correct) wordt uitgevoerd.

  • d)

   het besluit tot toekenning van een tegemoetkoming anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist, dan wel behoorde te weten.

  • e)

   de aanvrager niet of niet volledig voldoet aan het bepaalde in artikel 7, lid 1 van deze beleidsregel.

 • 2. Het college vordert een bedrag dat als gevolg van een besluit als bedoeld in het tweede lid ten onrechte is uitbetaald terug van degene aan wie is uitbetaald.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Indien onverkorte toepassing van enige bepaling van de beleidsregels tot een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor een aanvrager, is het college bevoegd om af te wijken en anders te beslissen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking één dag na bekendmaking.

Artikel 11. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel subsidieregeling verdeling incidentele Rijksbijdrage ter ondersteuning van de naleving op de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 08-03-2022

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue

Bijlage 1 Aanvraagformulier : Subsidieregeling verdeling incidentele Rijksbijdrage ter ondersteuning van de naleving op de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument

 • U kunt uw aanvraag tot en met 1 mei 2022 digitaal indienen.

 • Vul dit formulier in en mail dit naar gemeente@zundert.nl 

 • Vergeet niet om een bewijs/factuur van de werkelijk gemaakte kosten mee te sturen met uw aanvraagformulier.

 • We nemen alleen complete aanvragen in behandeling

Naam aanvrager

 

Adres

 

Woonplaats

 

Type bedrijf:

O Horecaondernemer

O Evenementenorganisator

O Sportvereniging

O Vereniging

O Culturele instelling

O Anders namelijk __________________

KVK nummer

 

Telefoonnummer

 

Emailadres

 

Omschrijving activiteit waar kosten voor zijn gemaakt

 

Datum activiteit (inclusief weeknummers)

 

Uren per week

 

Kosten (inclusief BTW)

 

Rekeningnummer

 

Naam rekeninghouder

 

Bijlage factuur/bewijs dat aantoont dat u extra kosten heeft gemaakt ten aanzien van de CTB-controle

 

Hierbij verklaar ik het aanvraagformulier subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) naar waarheid heb ingevuld.

Ingevuld en aangevraagd door:

Datum

Plaats

_______________________________

_______________________________

Naam

Handtekening

_______________________________

______________________________

Tabel 1: ondernemers

Rekentool compensatie

 

Compensatie loonkosten werknemers en arbeidskrachten

 

Aantal gasten per dag (exclusief afhaal, exclusief terrasgasten)

0

Aantal openingsdagen per week

0

Gemiddelde tijdsinvestering per CTB (in minuten)

0,5

Totaal aantal minuten per week

0

Totaal aantal uren per week

0,0

Gemiddelde bruto loonkosten per uur

14

Werkgeverslasten (factor van bruto uurloon)

1,5

Loonkosten per week

0,0

Aantal weken (in de periode 01/01 - 26/03)

0

Gevraagde compensatie

0,0

 
 

Compensatie kosten externe inhuur, specifiek voor controleplicht CTB

 

Uurtarief extern personeel per uur excl. BTW

0

Percentage BTW

21

Aantal uren inhuur per week

0

Aantal weken (in de periode 01/01 - 26/03)

14

Administratieve kosten ondernemer

0

Gevraagde compensatie

0

 
 

Materiele kosten

 

Aanschafkosten van o.a. scanapparatuur excl. BTW in de periode van 01/01 - 26/03

0

Percentage BTW

21

Gevraagde compensatie

0

 
 

Totale compensatie

0

Tabel 2: vrijwilligersorganisaties

Rekentool compensatie

 

Compensatie loonkosten vrijwilligers

 

Aantal controles per week (exclusief afhaal, exclusief terrasgasten)

0

Gemiddelde tijdsinvestering per CTB (in minuten)

0,5

Totaal aantal minuten per week

0

Totaal aantal uren per week

0,0

vrijwilligersvergoeding per uur (volgens opgave belastingdienst)

0

Aantal weken (in de periode 01/01 - 26/03)

0

Gevraagde compensatie

0,0

 
 

Compensatie kosten externe inhuur, specifiek voor controleplicht CTB

 

Uurtarief extern personeel per uur excl. BTW

0

Percentage BTW

21

Aantal uren inhuur per week

0

Aantal weken (in de periode 01/01 - 26/03)

0

Administratieve kosten

0

Gevraagde compensatie

0

 
 

Materiele kosten

 

Aanschafkosten van o.a. scanapparatuur excl. BTW (in de periode 01/01 - 26/03)

 

Percentage BTW

21

Gevraagde compensatie

0

 
 

Totale compensatie

0