Beleidsregel - Stikstofgebruiksruimte Bedrijventerrein Heesch West

Geldend van 17-03-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel - Stikstofgebruiksruimte Bedrijventerrein Heesch West

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het de beleidsregel ‘Toekenning stikstofruimte bedrijventerrein Heesch West’ heeft vastgesteld in de collegevergadering van 7 december 2021.

Inhoud

Deze beleidsregel in de zin van artikel 1:3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht bevat bepalingen over het toekennen en evenwichtig verdelen van de Stikstofgebruiksruimte bij de invulling van de bestemming ‘bedrijvigheid’ op het bedrijventerrein Heesch West. Het betreft een gemeenschappelijke beleidsregel van de gemeente ’s Hertogenbosch en Bernheze die slechts kan worden gewijzigd met instemming van beide colleges van burgemeester en wethouders.

De beleidsregel hoort bij het plan voor het nieuwe regionaal bedrijventerrein Heesch West, waarvan het bestemmingsplan tegelijkertijd is vastgesteld. De beleidsregel ziet dan ook uitsluitend op het plangebied van het project Heesch West. In de beleidsregel over stikstof worden de gebruiksregels over stikstof in het bestemmingsplan verder uitgewerkt.

Plangebied

Het plangebied voor deze beleidsregel wordt gevormd door de gronden behorende tot de bestemming ‘Bedrijventerrein’, zoals vastgelegd op de verbeelding van het bestemmingsplan Heesch West. Dit plangebied is gelegen tussen 's-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59 en ten noorden van de Zoggelsestraat. Het plangebied valt zowel binnen het grondgebied van de gemeente Bernheze als dat van 's-Hertogenbosch. Aan de oostzijde is het plangebied globaal begrensd door Achterste Groes/Achterstraat en aan de westzijde door de Weerscheut.

Wijzigingen

In juni 2021 zijn de conceptbeleidsregels gepubliceerd waarover inspraak is gevraagd. De inspraakreacties op de beleidsregel voor stikstof hebben niet geleid tot wijzigingen. Wel zijn diverse ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in deze beleidsregels. Dit betreft een aantal technische wijzigingen om aan te sluiten op de geactualiseerde onderbouwing en onderzoeken (Passende Beoordeling) en de meest recente inzichten en jurisprudentie.

Inzage

Tegen de vastgestelde beleidsregels is geen beroepsmogelijkheid. De beleidsregels liggen met ingang van 24 maart 2022 op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Ook vindt u de stukken via de publicatie in het Gemeenteblad en via de website https://lokaleregelgeving.overheid.nl.

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Plangebied: de gronden met de bestemming “Bedrijventerrein” zoals vastgelegd op de verbeelding behorende bij het Bestemmingsplan.

 • 2.

  Bestemmingsplan: de bestemmingsplannen “Heesch West” van de gemeente ’s Hertogenbosch en de gemeente Bernheze.

 • 3.

  Emissie: de emissie van Stikstof als gevolg van alle stikstofuitstotende (bedrijfs)activiteiten, met uitzondering van de uitstoot van Stikstof die verband houdt met ‘Motorvoertuigen die samenhangen met bezoeken’.

 • 4.

  Motorvoertuigen die samenhangen met bezoeken: Alle motorvoertuigen, licht-, middel- en zwaar vrachtverkeer, die samenhangen met bezoeken aan de ter plaatse toegestane bedrijfsactiviteiten.

 • 5.

  Positieve beoordeling: de aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5 lid 5 sub 6 van het Bestemmingsplan getuigt van een evenwichtige verdeling van de stikstofgebruiksruimte in overeenstemming met artikel 3 van deze Beleidregel.

 • 6.

  Stikstof: NOx en NH3.

 • 7.

  Stikstofberekening: een stikstofberekening met gebruik making van het op het moment van indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5 lid 5 sub 6 van het Bestemmingsplan meest recente versie van AERIUS-Calculator, waarbij de aangevraagde Emissie is ingevoerd in overeenstemming met de op dat moment meest recente versie van de ‘Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator’ zoals beschikbaar is gesteld op de website: ‘www.bij12.nl’.

 • 8.

  Stikstofgebruiksruimte: de maximale toegestane emissie aan NOx en NH3 per jaar binnen het Plangebied

Artikel 2 Emissie en Stikstofgebruiksruimte

 • 1.

  De Actuele Stikstofgebruiksruimte is de Stikstofgebruiksruimte verminderd met de Emissie na toedeling bij omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3 lid 7 De Actuele Stikstofgebruiksruimte bedraagt bij vaststelling van de Beleidsregel 7.500 kg NOx per jaar en 300 kg NH3 per jaar.

 • 2.

  Bij iedere aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5 lid 5 sub 6 van het Bestemmingsplan, wordt door de aanvrager een Stikstofberekening overgelegd waaruit de aangevraagde Emissie in kg NOx en kg NH3 per jaar volgt.

 • 3.

  Indien sprake is van een Positieve beoordeling en toedeling van de aangevraagde Emissie op basis van artikel 3, wordt deze geregistreerd zoals opgenomen in artikel 4 en afgeboekt. Daarmee ontstaat een nieuwe Actuele Stikstofgebruiksruimte als bedoeld in artikel 2 lid 1.

Artikel 3 Beoordeling

 • 1.

  In overeenstemming met artikel 5 lid 5 sub 6 van het Bestemmingsplan, dient bij omgevingsvergunning te worden bepaald of sprake is van een evenwichtige verdeling van de Stikstofgebruiksruimte.

 • 2.

  Om te beoordelen of sprake is van een evenwichtige verdeling van Stikstofgebruiksruimte, dient de Emissie die samenhangt met de te verlenen omgevingsvergunning te worden beoordeeld aan de hand van de artikel 3 lid 3, 4, 5 en 6.

 • 3.

  Van een evenwichtige verdeling is in ieder geval sprake indien:

  • 3.1.

   de emissie van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten niet meer bedraagt dan 93,75 kg NOx en 3,75 kg NH3 per hectare per jaar;

  • 3.2

   de emissie van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten meer bedraagt dan 93,75 kg NOx en 3,75 kg NH3 per hectare per jaar, maar de gemiddelde emissie van het totaal van de aangevraagde en toegekende emissies zoals geregistreerd, niet meer bedraagt dan 93,75 kg NOx en 3,75 kg NH3 per hectare per jaar;

 • 4.

  Van een evenwichtige verdeling kan tevens sprake zijn indien de emissie van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten meer bedraagt dan genoemd in artikel 3 lid 3, op voorwaarde dat:

  • 4.1.

   de in de aanvraag opgenomen emissiereducerende maatregelen en/of emissiebeperkend materieel naar het oordeel van het bevoegd gezag gelet op de aangevraagde activiteit toereikend zijn om de uitstoot van Stikstof te beperken;

  • 4.2.

   naar het oordeel van het bevoegd gezag in redelijkheid de bedrijfsbelangen zich verzetten tegen maatregelen die leiden tot een lagere emissie;

  • 4.3.

   geen onevenredig groot deel van de resterende Stikstofgebruiksruimte wordt toegekend, waardoor de uitgifte van de resterende gronden in het gebied bemoeilijkt wordt;

 • 5.

  In de beoordeling of sprake is van een evenwichtige verdeling als bedoeld in artikel 3 lid 4 wordt de Voorlopige reserveringen die geregistreerd zijn als bedoeld in artikel 4 lid 2 betrokken.

 • 6.

  Wanneer meerdere aanvragen zijn ingediend, is de datum van ontvangst van een ontvankelijke aanvraag om omgevingsvergunning met Stikstofberekening uit artikel 2 lid 2 bepalend voor de volgorde van beslissing.

 • 7.

  Bij een Positieve beoordeling kan de aangevraagde Emissie worden toegedeeld in de omgevingsvergunning, waarna deze wordt geregistreerd zoals aangegeven in artikel 4.

 • 8.

  Emissie wordt niet toegedeeld wanneer daardoor de Actuele Stikstofgebruiksruimte uit artikel 2 lid 1 onder de 0 kg NOx/jaar en/of onder de 0 kg NH3/jaar komt. De omgevingsvergunning moet dan tevens geweigerd worden op basis van artikel 5 lid 5 sub 6 onder a sub a van het Bestemmingsplan.

Artikel 4 Voorlopige reservering Emissie en Registratie Emissie

 • 1.

  Voorlopige reservering van de Emissie uit de Stikstofgebruiksruimte vindt plaats op het moment dat sprake is van een ontvankelijke aanvraag met Stikstofberekening.

 • 2.

  De aangevraagde Emissie wordt als Voorlopige reservering geregistreerd en weergegeven in de Overzichtstabel als bedoeld in artikel 4 lid 5.

 • 3.

  Nadat een Positieve beoordeling is verkregen en de aangevraagde Emissie is toegedeeld bij omgevingsvergunning wordt deze geregistreerd en vindt afboeking plaats van de Stikstofgebruiksruimte met de bij omgevingsvergunning toegedeelde Emissie, zoals volgt uit artikel 2 lid 3. Dit wordt verwerkt in de Overzichtstabel als bedoeld in artikel 4 lid 5.

 • 4.

  Wanneer de ontvankelijke aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5 lid 5 sub 6 van het Bestemmingsplan met Stikstofberekening wordt afgewezen, vervalt de Voorlopige reservering uit artikel 4 lid 2. Dit wordt verwerkt in de Overzichtstabel als bedoeld in artikel 4 lid 5.

 • 5.

  De Voorlopige reservering, toegedeelde Emissie , Actuele Stikstofgebruiksruimte en Stikstofgebruiksruimte na Voorlopige reservering wordt bijgehouden in een Overzichtstabel, die geraadpleegd kan worden via www.heeschwest.nl. In de bijlage bij deze beleidsregel is een voorbeeld van een Overzichtstabel opgenomen.

Artikel 5 Wijziging van deze beleidsregel

 • 1.

  Het wijzigen van deze beleidsregel is uitsluitend toegestaan indien de wijziging een gezamenlijk besluit van zowel het college van burgemeester en wethouders van ’s Hertogenbosch als het college van burgemeester en wethouders van Bernheze betreft.

 • 2.

  Bij een wijziging van deze beleidsregels dient te allen tijde te worden voldaan aan de artikel 5 lid 5 sub 6. van bestemmingsplan Heesch West, waarbij de maximale emissie van stikstof zoals bedoeld in artikel 5 lid 5 sub 6. onder a sub a niet mag worden overschreden.

Ondertekening

Namens deze,

P. Hurkmans

Secretaris

M. Moorman

Burgemeester

Bijlage bij beleidsregel stikstofgebruiksruimte Heesch West:

afbeelding binnen de regeling