Regeling Adviesraad Sociaal Domein gemeente Eersel 2022

Geldend van 16-03-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling Adviesraad Sociaal Domein gemeente Eersel 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 11 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Besluit:

Vast te stellen de volgende regeling, regelende onder meer de doelstelling, de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Eersel.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel.

 • c.

  Doelgroepen: de personen/groepen, die vallen onder de werkingssfeer van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet, hierna te noemen Sociaal Domein.

 • d.

  Belangenorganisaties: organisaties die de belangen behartigen van de doelgroepen die vallen onder de werkingssfeer van het Sociaal Domein.

 • e.

  Adviesraad Sociaal Domein gemeente Eersel: het adviesorgaan, zoals bedoeld in deze regeling; hierna te noemen Adviesraad.

Artikel 2: Doelstelling

Het doel van de Adviesraad is belangenorganisaties op een gestructureerde manier te betrekken bij de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van alle onderwerpen die behoren tot het Sociaal Domein, om zo bij te dragen aan de totstandkoming of verbetering van dit beleid.

Artikel 3: Taken en bevoegdheden

 • 1.

  Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid rondom alle onderwerpen die behoren tot het Sociaal Domein.

 • 2.

  Het gevraagd adviseren van instellingen in de gemeente Eersel terzake hun beleid in zoverre de belangen van de doelgroepen genoemd in artikel 1 onder c. daarmee gemoeid zijn.

 • 3.

  Het fungeren als erkende overlegpartner, vertegenwoordiger en belangenbehartiger van belangenorganisaties genoemd in artikel 1 onder d. in de gemeente Eersel in contacten met overheden en instellingen.

Artikel 4: Samenstelling

 • 1.

  De Adviesraad bestaat uit maximaal 18 leden, inclusief de voorzitter en de secretaris die onafhankelijk zijn ten opzichte van de hierna genoemde vertegenwoordiging. De voorzitter wordt door het college benoemd. De secretaris wordt door de Adviesraad benoemd. De samenstelling van de leden bestaat uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties die de volgende doelgroepen vertegenwoordigen:

  Senioren

  Mantelzorgers

  Vrijwilligers

  Mensen met een lichamelijke beperking

  Mensen met een verstandelijke beperking

  Mensen met een psychische beperking

  Jeugd

  Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, minima en statushouders.

 • 2.

  De Adviesraad kiest uit haar leden een vice-voorzitter en een penningmeester.

 • 3.

  Deskundigen of vertegenwoordigers van groepen, zowel gemeentelijk als extern, kunnen per onderwerp worden uitgenodigd in de Adviesraad.

 • 4.

  De Adviesraad kan werkgroepen in het leven roepen waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen.

Artikel 5: Lidmaatschap

 • 1.

  De benoeming van de leden inclusief de voorzitter en secretaris geschiedt voor de periode van vier jaar. De leden zijn na afloop van deze periode opnieuw benoembaar. Het lidmaatschap duurt maximaal acht achtereenvolgende jaren.

 • 2.

  De Adviesraad bepaalt, bij vacatures in de Adviesraad, op welke wijze het meest adequaat hierin kan worden voorzien.

 • 3.

  Een lid van de Adviesraad kan niet zijn: wethouder, raadslid, commissielid of werknemer van de gemeente Eersel.

Artikel 6: Vergaderingen

 • 1.

  De Adviesraad vergadert zo vaak als zij dit nodig acht, doch tenminste 4 maal per kalenderjaar.

 • 2.

  De Adviesraad neemt geen besluiten indien minder dan de helft van de leden aanwezig is.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in het tweede lid worden afgeweken, waarvan mededeling wordt gedaan in het uit te brengen advies.

 • 4.

  De Adviesraad besluit bij gewone meerderheid van stemmen. De minderheid kan vorderen dat uit het advies het afwijkende standpunt blijkt.

 • 5.

  De voorzitter en de secretaris van de Adviesraad hebben geen stemrecht.

 • 6.

  De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar.

 • 7.

  De deuren kunnen gesloten worden indien de voorzitter of de secretaris van de Adviesraad of één van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 8.

  Indien de Adviesraad vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de vergadering verzetten, vindt de vergadering plaats met gesloten deuren.

Artikel 7: Geheimhoudingsplicht

De Adviesraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2 lid 5 van de Algemene wet bestuursrecht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van het college zal de Adviesraad informatie met een vertrouwelijk karakter niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 8: Werkwijze

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders informeert de Adviesraad zodat deze haar taak goed kan vervullen. Met betrekking tot informatie gericht op beleids- en besluitvorming van de onderwerpen die vallen onder het Sociaal Domein wordt informatie gegeven op een zodanig tijdstip dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleids- en besluitvorming.

 • 2.

  In het geval dat het college van burgemeester en wethouders beslist of een voorstel doet richting gemeenteraad in afwijking van het advies van de Adviesraad worden de redenen daarvan aan de Adviesraad schriftelijk mede gedeeld.

 • 3.

  Als de Adviesraad, met redenen omkleed, besluit een door het college van burgemeester en wethouders gevraagd advies niet uit te brengen, wordt dit zo spoedig mogelijk medegedeeld.

 • 4.

  Als de Adviesraad gepubliceerde voorstellen onder haar aandacht krijgt, waarover geen adviesaanvraag is ontvangen, maar waarover zij niettemin wenst te adviseren, geeft zij hiervan kennis aan het college. Het advies dient dan binnen vier weken na dagtekening van de kennisgeving te worden uitgebracht, tenzij in overleg een ander tijdstip wordt overeengekomen.

 • 5.

  Tussen het college van burgemeester en wethouders en de Adviesraad vindt minimaal éénmaal per jaar een overleg plaats.

Artikel 9: Faciliteiten en vergoedingen

Het college faciliteert de Adviesraad door:

 • 1.

  Het beschikbaar stellen van vergaderruimte, waaronder mede begrepen het verstrekken van koffie/thee, alsmede het op het verzoek faciliteren door middel van het ter beschikking stellen van hulpmiddelen zoals een beamer, scherm of flip-over en kopiëerwerk.

 • 2.

  Het ter beschikking stellen van een door de Adviesraad te besteden bedrag van € 5.000,-- per jaar vanaf 2023, waarvan een bedrag van € 500,-- is bedoeld voor onkostenvergoeding van de voorzitter en een bedrag van € 1.000,-- is bedoeld voor onkostenvergoeding van de secretaris.

 • 3.

  De onder 2 genoemde bedragen zijn inclusief eventueel te betalen premies en/of loonheffingen.

Artikel 10: Huishoudelijk reglement

Op grondslag van en ter uitvoering van deze regeling stelt de Adviesraad een huishoudelijk reglement vast, waarin de praktische zaken zijn geregeld, waaronder de mogelijke vergoedingen aan de leden.

Artikel 11: Inwerkingtreding

 • 1.

  De nieuwe Regeling Adviesraad Sociaal Domein gemeente Eersel 2022, treedt in werking op de dag na bekendmaking in het digitaal gemeenteblad.

 • 2.

  De oude Regeling Adviesraad Wmo gemeente Eersel, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 27 maart 2018, wordt op dezelfde datum ingetrokken.

Artikel 12: Citeerartikel

Deze Regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling Adviesraad Sociaal Domein gemeente Eersel 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel op 1 maart 2022

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

de burgemeester, de heer drs. W.A.C.M. Wouters