Subsidieregeling Sociale Basis Vrijwilligersorganisaties Gemeente Overbetuwe

Geldend van 16-03-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Sociale Basis Vrijwilligersorganisaties Gemeente Overbetuwe

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

gelet op artikel 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de

Subsidieregeling Sociale Basis VrijwilligersorganisatiesGemeente Overbetuwe

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016;

 • b.

  Basisvoorziening: dienst of activiteit die voor iedere inwoner van Overbetuwe toegankelijk is, gericht op maatschappelijke ondersteuning.

 • c.

  Bewonersoverleg-organisatie: een bewonersgroep die er is voor alle inwoners van het dorp of de wijk, zich niet beperkt tot één sector en tot doel heeft de leefbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld een dorpsraad of een wijkvereniging.

 • d.

  Dorpsagenda: een agenda van het dorp zelf, over de toekomst van het dorp, de leefbaarheid, voorzieningen en burgerschap. Deze agenda geeft richting aan de ontwikkeling van een dorp en kan richting geven aan keuzes van de gemeente.

 • e.

  Eenmalige subsidie: subsidie voor een eenmalig project of activiteit dat binnen een bepaalde tijd wordt uitgevoerd. Deze kan meerdere keren per jaar aangevraagd worden.

 • f.

  Gemeenschapsvorming: een groep mensen die zich verbonden voelt (zoals een wijk, een vereniging, een virtueel netwerk), die zelf richting en invulling geeft aan hun eigen fysieke, sociale en mentale leefomgeving. Binnen deze groep is ruimte voor iedereen die hier op een positieve wijze deel van uit willen maken en een bijdrage wil leveren.

 • g.

  Jaarlijkse subsidie: subsidie voor activiteiten die van jaar tot jaar gebeuren. De activiteiten hebben een terugkerend en structureel karakter.

 • h.

  Kwetsbare inwoners: inwoners die belemmeringen ervaren om mee te doen in de samenleving als gevolg van een gezondheidsachterstand, beperking of ziekte; geaardheid, afkomst; afstand tot de arbeidsmarkt; financiële problemen; eenzaamheid of het ontbreken van een sociaal netwerk in Overbetuwe.

 • i.

  Maatwerkvoorziening: specifieke en op maat gerichte voorziening om een inwoner te ondersteunen bij zijn zelfredzaamheid; de voorziening is toegekend door de gemeente.

 • j.

  Vrijwilligersorganisatie: organisatie die activiteiten uitvoert in het algemeen belang, waarbij de activiteiten hoofdzakelijk door vrijwilligers worden uitgevoerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe

De Algemene Subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de subsidieregeling

De Subsidieregeling Sociale Basis Vrijwilligersorganisaties richt zich op activiteiten die bijdragen aan gemeenschapsvorming en het verbinden, activeren en ondersteunen van inwoners zodat een sterke sociale basis ontstaat.

Artikel 4 Te subsidiëren activiteiten

 • 1. De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe zoals geformuleerd in het beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025 en daarop volgende beleidsplannen.

 • 2. Bij een aantal subsidiecategorieën worden aanvullende doelen beschreven waar de activiteiten aan moeten bijdragen. Dit is vermeld bij het betreffende artikel.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

 • 1. In aanvulling op artikel 10 tweede lid van de ASV kan een subsidie worden geweigerd, ingetrokken of teruggevorderd als niet is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Subsidie op grond van deze regeling wordt verleend aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

  • b.

   De aanvrager is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

  • c.

   Activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Overbetuwe en komen ten goede aan inwoners van de gemeente.

  • d.

   Er is aantoonbaar behoefte aan de activiteiten en er wordt naar het oordeel van burgemeester en wethouders nog niet voldoende in voorzien binnen de gemeente Overbetuwe.

  • e.

   Voor de activiteit zijn onvoldoende middelen beschikbaar en er is geen financiering op grond van een andere regeling voorgeschreven of mogelijk.

  • f.

   De activiteiten moeten algemeen bekend zijn voor alle inwoners van het dorp / de wijk voor wie ze relevant zijn.

  • g.

   De aanvrager zorgt dat de activiteit zichtbaar is op de sociale kaart van Ons Overbetuwe.

  • h.

   De aanvrager vraagt een bijdrage (naar vermogen) van de deelnemers aan de activiteit. De bijdrage kan financieel of materieel zijn, of in de vorm van een tegenprestatie.

  • i.

   De aanvrager werkt samen met voor de activiteiten relevante partners in het dorp of de wijk, zoals het Sociaal Team Overbetuwe.

  • j.

   De aanvrager heeft aandacht voor duurzaamheid bij het kopen en gebruik van materialen.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid kunnen aanvullende voorwaarden genoemd worden bij de verschillende subsidie categorieën.

Artikel 6 Maximale subsidie

 • 1. We verwachten van aanvragers dat zij ook andere inkomsten verwerven in de vorm van financiële, materiele dan wel een maatschappelijke bijdrage van derden. We subsidiëren daarom maximaal 80% van de begroting. De hoogte van het subsidiebedrag wordt daarnaast berekend op basis van het tekort in de subsidiabele kosten van de begroting.

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt de hoogte van het subsidiebedrag bij een aantal subsidiecategorieën op een andere manier bepaald. Dit is vermeld bij de betreffende categorie.

Artikel 7 Te subsidiëren kosten

 • 1. Subsidiabele kosten zijn:

  • -

   Redelijke kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit;

  • -

   Organisatiekosten (algemeen, bestuur, secretariaat, kantoorkosten, PR) en huisvestingskosten die noodzakelijk zijn om de activiteit plaats te laten vinden en waarvoor geen goedkopere alternatieven zijn;

  • -

   Materiaalkosten, op basis van de goedkoopst mogelijke kosten of redelijke kosten bij gebruik van duurzame materialen;

  • -

   Vrijwilligerskosten (scholing, waardering);

  • -

   Kosten voor de inzet van beroepskrachten, indien begeleiding van de activiteiten expertise vraagt die niet van vrijwilligers verwacht kan worden en binnen een voor de betreffende functie redelijk uurtarief.

 • 2. Niet-subsidiabele kosten zijn:

  • -

   kosten voor consumpties, catering, viering van jubilea en andere festiviteiten;

  • -

   kosten die op de begroting staan als ‘onvoorzien’ of ‘diversen’;

  • -

   activiteiten die een privé of commercieel belang dienen;

  • -

   oprichtingskosten van rechtspersonen;

  • -

   kosten die eerder door burgemeester en wethouders of op andere wijze zijn of kunnen worden gesubsidieerd.

Artikel 8 Aanvraagprocedure

 • 1. In afwijking op artikel 7 van de Asv moeten aanvragen voor jaarlijkse subsidies uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend zijn

 • 2. In afwijking op artikel 7 van de Asv moeten aanvragen voor eenmalige subsidies uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend zijn.

Artikel 9 Aanvraagformulier

De aanvraag moet door middel van een daartoe door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend. Voor iedere categorie is een apart formulier.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken. Dit wanneer toepassing van het betreffende artikel zal leiden tot een onvoorzien en onredelijk nadelig gevolg voor het mogelijk maken van activiteiten die verbinden, activeren en ondersteunen.

Hoofdstuk 2 subsidie categorieën vrijwilligersorganisaties

Binnen de subsidieregeling Sociale Basis vrijwilligersorganisaties maken we onderscheid tussen een aantal categorieën. Één organisatie kan subsidie aanvragen worden voor één of meerdere categorieën.

Artikel 11 Zorg voor elkaar en ontmoeting

 • 1. Soort subsidie

  Deze categorie omvat jaarlijkse en eenmalige subsidies.

 • 2. Te subsidiëren activiteiten

  Activiteiten die er op gericht zijn dat (kwetsbare) inwoners meedoen, elkaar kunnen ontmoeten en zo lang mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven in Overbetuwe.

Artikel 12 Gemeenschapsvorming en dorpsagenda’s

 • 1. Soort subsidie

  Deze categorie omvat eenmalige subsidies.

 • 2. Te subsidiëren activiteiten

  Het voorbereiden van een door het dorp of de wijk opgestelde dorpsagenda en/of de uitvoering van de hierin genoemde activiteiten en/of processen.

 • 3. Aanvullende subsidievoorwaarden

  De aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden zoals beschreven in artikel 4, en aan de volgende aanvullende voorwaarden:

  • -

   De aanvrager betrekt inwoners van het dorp of de wijk actief bij de voorbereiding en/of uitvoering van de dorpsagenda en zorgt dat alle inwoners op de hoogte (kunnen) zijn van (de voorbereiding van) de dorpsagenda.

Artikel 12 Wijk- of dorpsgerichte bewonersoverleg-organisaties

 • 1. Soort subsidie

  Deze categorie omvat jaarlijkse subsidies.

 • 2. Te subsidiëren activiteiten

  Een bewonersoverleg-organisatie vervult één of meerdere van de volgende functies:

  • -

   Representatieve functie: de traditionele rol van inspraakorgaan voor de gemeente, uitgezonderd de door de raad of door burgemeester en wethouders ingestelde adviescommissies.

  • -

   Adviserende functie: adviseren van gemeente en inwoners. Bijvoorbeeld namens inwoners advies aan de gemeente vragen. Of adviseren over fondsen en subsidies.

  • -

   Activerende functie: stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Inwoners inspireren om zelf het heft in handen te nemen en successen te vieren.

  • -

   Verbindende functie: verbinden van initiatieven of bewoners door gezamenlijke activiteiten te organiseren, ontmoetingen te faciliteren en ervaringen te delen.

 • 3. Maximaal subsidiebedrag

  In afwijking van de hoofdregel in artikel 6 is de jaarlijkse subsidie maximaal € 1.000 per dorp binnen de gemeente Overbetuwe of de vier wijken in Elst. De wijk- en dorpindeling is te vinden op onze gemeentelijke site.

Artikel 13 Sporten, spelen en leren

 • 1. Soort subsidie

  Deze categorie omvat jaarlijkse en eenmalige subsidies.

 • 2. Te subsidiëren activiteiten

  Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende activiteiten:

  • a)

   Stimuleren sporten en spelen

   Jaarlijkse of eenmalige activiteiten gericht op het stimuleren en promoten van sporten en spelen die in overeenstemming zijn met het gemeentelijk sport- en speelbeleid. Dit kan zijn het vraaggericht (laten) ondersteunen van verenigingen en hun vrijwilligers en/of het werkgeverschap van een combinatiefunctionaris die onderdeel uitmaakt van het gemeentelijk beleid voor sport en bewegen in de buurt.

   Maximaal subsidiebedrag

   In afwijking van artikel 6 wordt subsidie verleend voor maximaal 70% van de begroting.

  • b)

   Sporten met een beperking

   Verenigingen of andere vrijwilligersorganisaties die sportactiviteiten voor mensen met een psychische of lichamelijke beperking ontwikkelen, organiseren en uitvoeren, kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor hun leden met een beperking die in Overbetuwe wonen.

   Aanvullende subsidievoorwaarden sporten met een beperking

   De aanvraag voldoet naast de subsidievoorwaarden in artikel 5 aan de volgende aanvullende voorwaarde:

   • -

    Bij de subsidieaanvraag wordt het aantal leden met een beperking vermeld dat op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar in Overbetuwe woont. Desgevraagd, moet een bewijs voor dit aantal leden kunnen worden overlegd.

  • Subsidiebedrag

   In afwijking van artikel 6 is de jaarlijkse subsidie € 65 per lid met een beperking.

  • c)

   Scholing vrijwilligers sportverenigingen

   Voor een vrijwilliger van een sportvereniging kan subsidie aangevraagd worden voor het volgen van een erkende kaderopleiding of –training.

   Aanvullende subsidievoorwaarden scholing vrijwilligers

   De aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden zoals beschreven in artikel 5, uitgezonderd de onderdelen g, h en i en aan de volgende aanvullende voorwaarden:

   • -

    Het gaat om een kaderopleiding of –training in het kader van sportactiviteiten bij een erkend instituut. Bijvoorbeeld een trainersopleiding voor speciale doelgroepen zoals jeugd, senioren en mindervaliden.

  • Maximaal subsidiebedrag

   In afwijking van artikel 6 wordt subsidie verleend voor de helft van de kosten per training, tot maximaal € 1.000 per organisatie/vereniging per jaar.

  • d)

   Natuur- en Milieu Educatie (NME)

   Activiteiten gericht op het bevorderen en promoten van Natuur- en Milieu Educatie die in overeenstemming zijn met het gemeentelijk beleid openbare ruimte en duurzaamheid (Integraal kwaliteitsplan openbare ruimte en/of de Routekaart duurzaamheid of hierop volgend beleid).

   • -

    Bieden van lesmateriaal en activiteiten om scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van natuur-, milieu- en duurzaamheidsaanbod, en/of

   • -

    Het ontwikkelen van aansprekende programma’s voor natuur- en milieuactiviteiten en stimulering.

  • e)

   Scouting

   Voor het organiseren van scoutingactiviteiten voor jeugdigen kan jaarlijks subsidie worden aangevraagd.

   Aanvullende subsidievoorwaarden scouting

   De aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden zoals beschreven in artikel 5, en aan de volgende aanvullende voorwaarde:

   • -

    De scoutingsvereniging is aangesloten bij scouting Nederland en de leden betalen contributie. Desgevraagd moet een bewijs voor dit aantal leden kunnen worden overlegd.

  • Subsidiebedrag

   In afwijking van artikel 6 is het jaarlijkse subsidiebedrag per jeugdlid tot en met 17 jaar € 40.

  • f)

   Kindervakantie-speelweken

   Het bieden van een gestructureerd vrijetijdsaanbod voor kinderen tot en met 12 jaar in de zomervakantie. Voor de organisatie van een kindervakantieweek kan subsidie worden aangevraagd.

   Maximaal subsidiebedrag

   • -

    In afwijking van artikel 6 is het jaarlijkse subsidiebedrag maximaal € 225 per dag met een maximum van 5 dagen per jaar.

Artikel 14 Kunst, cultuur en erfgoed

 • 1. Soort subsidie

  Deze categorie omvat jaarlijkse en eenmalige subsidies.

 • 2. Te subsidiëren activiteiten

  Algemeen toegankelijke activiteiten gericht op het bevorderen en promoten van kunst- en cultuurdeelname die in overeenstemming zijn met het gemeentelijk kunst en cultuurbeleid:

  • -

   Activiteiten die verenigingen ondersteunen in het ontwikkelen van cultureel aanbod, en/of

  • -

   Het ontwikkelen van programma’s voor cultuuractiviteiten en –stimulering, en/of

  • -

   Activiteiten die bijdragen aan de bewustwording van de geschiedenis van Overbetuwe, haar kunstschatten en haar cultureel erfgoed, zowel fysiek als digitaal.

   Binnen deze categorie wordt daarnaast onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:

  • a)

   Theater

   Een plek voor het vertonen en bijwonen van theater, optreden, performances en andere soorten voorstellingen.

  • b)

   Musea

   Musea zijn gericht op het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en/of immateriële blijken van mens en omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

  • c)

   Muziekverenigingen

   Verenigingen met actieve jeugdleden die met elkaar muziek beoefenen kunnen een jaarlijkse subsidie aanvragen.

 • Aanvullende subsidievoorwaarden.

 • De aanvraag voldoet naast de subsidievoorwaarden in artikel 5 aan de volgende aanvullende voorwaarde:

  • -

   Bij de subsidieaanvraag wordt het aantal leden vermeld dat op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar in Overbetuwe woont. Desgevraagd, moet een bewijs voor dit aantal leden kunnen worden overlegd.

 • Maximaal subsidiebedrag

 • In afwijking van artikel 6 is de jaarlijkse subsidie maximaal € 3.000 per muziekvereniging. Het subsidiebedrag per jeugdlid is maximaal € 200 per jaar.

  • d)

   Koren, toneel en media

   Verenigingen of andere vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren zoals voorstellingen, uitvoeringen, optredens en/of exposities.

 • Maximaal subsidiebedrag

 • In afwijking van artikel 6 is het subsidiebedrag maximaal € 125 per activiteit voor maximaal 2 activiteiten per organisatie per jaar.

  • e)

   Kunst- en cultuurinitiatieven

   Incidentele activiteiten die gericht zijn op de beleving van de bezoeker. Deze activiteiten dienen behalve een cultureel doel ook een maatschappelijk doel. Hierbij ligt de nadruk op het verbinden van mensen met kunst, cultuur en erfgoed. Onder deze activiteiten vallen de volgende organisaties:

   • -

    Historische-, culturele en theaterverenigingen/-stichtingen: groep mensen die in verenigingsverband historische, culturele of theateractiviteiten beoefent.

   • -

    Oranjevereniging: houdt zich bezig met een aantal uiteenlopende activiteiten, meestal rond Koningsdag, maar ook in de rest van het jaar.

 • Maximaal subsidiebedrag

 • In afwijking van artikel 6 is het subsidiebedrag per bijeenkomst maximaal 1/3 van de subsidiabele kosten op basis van de (activiteiten)begroting van de aanvrager met een maximum tot:

  € 250

  Voor bijeenkomsten van 15 tot 100 personen

  € 500

  Voor bijeenkomsten tot 200 personen

  € 750

  Voor bijeenkomsten tot 500 personen

  € 1.000

  Voor bijeenkomsten vanaf 500 personen

  • f)

   Cultuureducatie

   Activiteiten gericht op het doelbewust leren over en met kunst, cultuur en erfgoed via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools.

 • Maximaal subsidiebedrag

 • In afwijking van artikel 6 is de subsidie een vast bedrag voor het aantal leerlingen in het basisonderwijs dat deelneemt aan een activiteit:

  € 750

  15 tot 100 leerlingen

  € 1.500

  tot 200 leerlingen

  € 2.250

  tot 300 leerlingen

  € 3.000

  tot 400 leerlingen

  € 3.750

  vanaf 400 leerlingen

Artikel 15 Innovatieve subsidies

 • 1. Soort subsidie

  Deze categorie omvat eenmalige subsidies.

 • 2. Te subsidiëren activiteiten innovatieve subsidies

  We nodigen partijen uit om na te denken over duurzame innovatie binnen het sociaal domein. Deze eenmalige subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van een basisvoorziening of werkwijze met een vernieuwend karakter. Deze voorziening is bij voorkeur collectief, ofwel beschikbaar voor groepen inwoners.

 • 3. Aanvullende subsidievoorwaarden innovatieve subsidies

  De aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden zoals beschreven in artikel 5, en aan de volgende aanvullende voorwaarden:

  • -

   De voorziening is vernieuwend ten opzichte van bestaand aanbod.

  • -

   De aanvrager formuleert een duidelijke doelstelling en een plan van aanpak waarin is beschreven hoe de basisvoorziening na afloop van de innovatiefase kan worden voortgezet.

  • -

   De aanvrager levert zelf een bijdrage in de vorm van tijd, kennis en netwerk.

 • 4. Maximaal subsidiebedrag

  In afwijking van artikel 6 is de subsidie maximaal € 1.000.

Hoofdstuk 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sociale Basis Vrijwilligersorganisaties gemeente Overbetuwe 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 8 maart 2022.

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

P.J.E. Breukers

de burgemeester,

R.P. Hoytink-Roubos