Gedoogbesluit “Tijdelijke Noodopvang Oekraïense vluchtelingen”

Geldend van 11-03-2022 t/m heden

Intitulé

Gedoogbesluit “Tijdelijke Noodopvang Oekraïense vluchtelingen”

Aanleiding

Door de oorlog in Oekraïne is in de afgelopen periode een flinke toestroom van vluchtelingen naar West-Europa op gang gekomen. Inmiddels hebben de eerste vluchtelingen zich ook in Nederland gemeld. De Rijksoverheid heeft gemeenten verzocht om met spoed geschikte opvanglocaties beschikbaar te stellen. In navolging daarvan heeft de Provincie Limburg de Limburgse gemeenten verzocht om verantwoordelijkheid te nemen voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Op humanitaire gronden en vanuit maatschappelijk oogpunt is de gemeente Horst aan de Maas bereid om een bijdrage te leveren aan de tijdelijke noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas hebben inmiddels nadrukkelijk de bereidheid daartoe uitgesproken.

Tijdelijke noodopvang

In Horst aan de Maas wordt deze crisisopvang gerealiseerd in Sporthal De Berkel, gelegen aan de Linnenstraat 20 in Horst (hierna verder te noemen: “de Opvanglocatie”).

Er is geen sprake van permanente opvang, maar van een tijdelijk verblijf. Voor de duur van (in beginsel) 2 maanden, zullen in steeds wisselende samenstellingen maximaal 150 vluchtelingen in de Opvanglocatie verblijven, in afwachting van doorstroming naar een andere (permanente) opvanglocatie.

Planologisch kader

Voor de Opvanglocatie geldt op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Horst-centrum (onherroepelijk 09-08-2013) de enkelbestemming “Gemengd”. Het gebruik van de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen is in strijd met deze bestemming.

Het vigerende bestemmingsplan kent voor de tijdelijke noodopvang geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden, zodat een buitenplanse afwijkingsprocedure gevolgd zal moeten worden om het gebruik van de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen toe te staan.

Gelet hierop is voor het toestaan van het gebruik van de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie, een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vereist. Daarvoor dient een procedure te worden doorlopen die enige weken in beslag zal nemen.

Beginselplicht tot handhaving

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het bevoegd gezag, in dit geval het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, bij de overtreding van wettelijke voorschriften in beginsel verplicht is om handhavend daartegen op te treden.

Onder bijzondere omstandigheden kan worden afgezien van handhavend optreden en kan de strijdigheid met wet- en regelgeving tijdelijk worden gedoogd. Volgens relevante rechtspraak is gedogen aanvaardbaar indien:

 • 1.

  het gedogen beperkt is in omvang en/of tijd.

 • 2.

  het gedogen expliciet bij een besluit gebeurt.

 • 3.

  sprake is van een zorgvuldige en kenbare belangenafweging.

 • 4.

  duidelijke voorwaarden aan het gedogen worden gesteld.

 • 5.

  regelmatig wordt bezien of de situatie zodanig is dat gedogen nog gerechtvaardigd is en of aan de voorwaarden die aan het gedogen zijn gesteld wordt voldaan.

Voorts dient het gedogen beperkt te blijven tot drie uitzonderingssituaties, te weten overmachtssituaties, overgangssituaties en situaties waarin handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen.

Belangenafweging

De oorlog in Oekraïne leidt tot een plotselinge forse instroom van vluchtelingen in landen in West-Europa waaronder in Nederland. Dit is een onverwachte gebeurtenis waarmee het college geen rekening kon houden. Op voorhand is lastig te voorspellen hoe lang de instroom aanhoudt en hoe deze zich de komende periode zal gaan ontwikkelen. Ook is onzeker wat dat betekent voor het aantal Oekraïense vluchtelingen dat zich in Nederland zal melden en de gevolgen daarvan voor de gewenste opvangcapaciteit in de gemeente Horst aan de Maas. Deze onzekerheden laten onverlet dat er op dit moment een acute en dringende behoefte is aan voldoende locaties verspreid over het land waar de Oekraïense vluchtelingen (tijdelijk) kunnen worden opgevangen.

Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas is van mening dat sprake is van een zwaarwegend humanitair belang dat noopt tot deze tijdelijke gedoogsituatie. Dat belang weegt volgens het college in dit geval zwaarder dan het belang van handhaving van de toepasselijke regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Horst-centrum.

Veiligheid van de Opvanglocatie

Het college hecht eraan dat de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit 2012, met name op het gebied van gezondheid, constructieve veiligheid, brandveiligheid en overige veiligheidsaspecten.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft op donderdag 10 maart 2022 de Opvanglocatie aan een inspectie onderworpen en de Opvanglocatie als geschikt beoordeeld voor de tijdelijke opvang van 150 vluchtelingen, onder de voorwaarden dat:

 • -

  in de periode tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends minimaal twee brandwachten (BHV-gecertificeerd) in de Opvanglocatie aanwezig zijn.

 • -

  indien de twee aanwezige brandwachten niet BHV-gecertificeerd zijn, dan dienen minimaal twee andere BHV-gecertificeerde personen in de Opvanglocatie aanwezig te zijn.

 • -

  de wandelgangen, looppaden en vluchtroutes in de Opvanglocatie dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels en mogen niet op een wijze in gebruik zijn genomen die een gemakkelijke doorgang (kunnen) verhinderen.

In de bij dit gedoogbesluit behorende bijlage is een situatietekening/plattegrond opgenomen met daarop aangetekend de hiervoor vermelde opmerkingen van de Veiligheidsregio.

Verkeersveiligheid

Het gebruik van de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie zal, vergeleken met de huidige sport- en recreatiefunctie van de Opvanglocatie, niet leiden tot een wezenlijke toename van het aantal verkeersbewegingen, dan wel anderszins tot verkeersonveilige situaties leiden.

Toezicht en beheer

In het belang van het borgen van een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners, in het bijzonder de mensen die woonachtig zijn in de directe omgeving van de Opvanglocatie, heeft de gemeente in samenwerking met de politie voorzien in 24-uurs bewaking en bereikbaarheid in zowel de Opvanglocatie als de directe omgeving.

Tevens is 24 uur per dag in de Opvanglocatie een contactpersoon van de gemeente aanwezig die fungeert als aanspreekpunt voor de vluchtelingen zelf en eventuele derden, zoals hulpverleners, waarvan het noodzakelijk is dat deze in de Opvanglocatie aanwezig zijn.

Uitgaande van het tijdelijke gebruik van de Opvanglocatie als doorstroomlocatie, waarbij maximaal 150 vluchtelingen in wisselende samenstelling in de Opvanglocatie verblijven, zijn er geen omstandigheden die leiden tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat in de directe omgeving van de Opvanglocatie.

Communicatie

De gemeente hecht aan het belang van een zorgvuldige en volledige communicatie over het tijdelijk gebruik van de Opvanglocatie als noodopvanglocatie en ontwikkelingen dienaangaande.

In dat kader heeft de gemeente op woensdag 9 maart 2022 bij de buurtbewoners huis-aan-huis een bericht verspreid over het voornemen om sporthal De Berkel tijdelijk als noodopvanglocatie te gebruiken. Daarop heeft de gemeente geen reacties ontvangen die ertoe leiden om te overwegen daarvan af te zien.

Verdere berichtgeving en informatieverstrekking vinden doorlopend plaats op de website van de gemeente www.horstaandemaas.nl en de social media (Facebook) pagina van de gemeente Horst aan de Maas.

Besluit

Gelet op het hiervoor overwogene, waaruit blijkt dat de behoefte aan tijdelijke noodopvang dermate dringend en acuut is, besluit het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas om te gedogen dat, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingplan Horst-centrum, de Opvanglocatie, zijnde sporthal De Berkel, gelegen aan de Linnenstraat 20 in Horst, tijdelijk als noodopvanglocatie (doorstroomlocatie) wordt gebruikt.

Voorwaarden

Aan dit gedoogbesluit verbindt het college de hierna volgende voorwaarden:

A.

Dit gedoogbesluit heeft betrekking op sporthal De Berkel, gelegen aan de Linnenstraat 20 in Horst, gemeente Horst aan de Maas, kadastraal bekend HOR01, sectie D, nummer 5414.

B.

De Opvanglocatie wordt gebruikt als doorstroomlocatie. Dat betekent dat gedurende de duur van dit gedoogbesluit maximaal 150 vluchtelingen in steeds wisselende samenstellingen in de Opvanglocatie zullen verblijven, in afwachting van doorstroming naar een andere (permanente) opvanglocatie.

C.

Dit gedoogbesluit geldt, gerekend vanaf de datum van bekendmaking, voor de duur van 2 maanden en vervalt na het verstrijken van deze termijn van rechtswege.

Het college kan, vóór het verstrijken van de duur van dit gedoogbesluit, besluiten om de duur te verlengen, indien de omstandigheden op dat moment, in het bijzonder de aanhoudende noodzaak tot het beschikbaar hebben van voldoende tijdelijke noodopvanglocaties, daartoe aanleiding geven.

Indien op basis van de op dat moment aan de orde zijnde feiten en omstandigheden redelijkerwijs voorzienbaar is dat het gebruik van de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie langer dan twee maanden noodzakelijk is en het college om die reden besluit tot verlenging van de duur van dit gedoogbesluit, dan wordt tevens de toepasselijke procedure opgestart tot verlening van een (tijdelijke) omgevingsvergunning. Daarmee wordt het tijdelijke gebruik van de Opvanglocatie als noodopvanglocatie gelegaliseerd.

C.

Na het verstrijken van de (verlengde) termijn van dit gedoogbesluit, wordt door de gemeente het strijdige gebruik van de Opvanglocatie met onmiddellijke ingang gestaakt en de voorzieningen die daarin zijn aangebracht ten behoeve van de opvang, indien nodig, direct en permanent verwijderd. Dit is slechts anders indien het college ten behoeve van een voortgezet gebruik van de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie een (tijdelijke) omgevingsvergunning heeft verleend.

D.

De Opvanglocatie dient uiterlijk ten tijde van de feitelijke ingebruikname ten behoeve van de opvang van vluchtelingen te voldoen aan alle eisen van het Bouwbesluit 2012, met name op het gebied van gezondheid, constructieve veiligheid, brandveiligheid en overige veiligheidsaspecten en de ter zake door de Veiligheidsregio Limburg-Noord op 10 maart 2022 gemaakte opmerkingen zoals vermeld in bijgevoegde situatietekening.

E.

Alle risico’s, van welke aard en in welke omvang dan ook, van het gebruik en inrichting van de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie, liggen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich alle rechten voor om dit gedoogbesluit op enig moment, indien de omstandigheden naar zijn oordeel hierom vragen, in te trekken.

Bekendmaking en inwerkingtreding gedoogbesluit

Op basis van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) treedt een besluit niet in werking voordat het bekend is gemaakt. Vervolgens bepaalt artikel 3:41, lid 1, Awb dat de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.

In dit geval ligt er geen aanvraag van een partij om de tijdelijke opvang van vluchtelingen te gedogen, zodat onderhavig gedoogbesluit ambtshalve wordt genomen en in die zin kwalificeert als een gedoogbeslissing van algemene strekking. De bekendmaking van het gedoogbesluit zal, overeenkomstig artikel 3:42 van de Awb en de artikelen 5 en 6 van de Bekendmakingswet, gebeuren door plaatsing van het gedoogbesluit in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Horst aan de Maas op www.officielebekendmakingen.nl.

Het voorliggende gedoogbesluit treedt aldus per direct in werking op het moment van bekendmaking.

In de eerstvolgende uitgave van het huis-aan-huisblad Hallo Horst aan de Maas zal op de gemeentepagina, onder Bekendmakingen, een (informerende) verwijzing naar deze bekendmaking worden opgenomen.

Rechtsmiddelen

Op grond van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356) kunnen tegen een gedoogbesluit geen rechtsmiddelen, zoals bezwaar, worden aangewend. Desgewenst kan een verzoek om handhaving worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Tegen het besluit dat het college daarop zal nemen staan wel rechtsmiddelen open.

Vragen en informatie

Voor vragen en informatie kan contact worden opgenomen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Horst aan de Maas, 077 – 477 9777. Informatieverstrekking vindt daarnaast doorlopend plaats via de website van de gemeente www.horstaandemaas.nl en via de social media (Facebook) pagina van de gemeente Horst aan de Maas.

Ondertekening

Horst, 11 maart 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

De burgemeester,

drs. R.F.I. Palmen

De secretaris,

mr. L.M.C. Beckers

Bijlage 1: Situatietekening/plattegrond sporthal De Berkel.