Verordening Duurzame Toekomstlening Loon op Zand

Geldend van 31-03-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzame Toekomstlening Loon op Zand

De raad van de gemeente Loon op Zand

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2022;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzame Toekomstlening Loon op Zand

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

Aanvrager: eenieder die een aanvraag doet zoals bedoeld in artikel 2.

 • a)

  Duurzame Toekomstlening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand

 • c)

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • d)

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden

 • e)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647; en

 • f)

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Duurzame Toekomstlening.

 • g)

  Onderhands verstrekken: zonder tussenkomst van een commerciële bank of kredietverstrekker.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor een Duurzame Toekomstlening.

Specifiek voor de Duurzame Toekomstlening geldt:

 • a.

  Er zijn 3 type leningen, ieder met aparte voorwaarden. Ieder type lening valt nog steeds onder de ‘Duurzame toekomstlening’. Het gaat om de volgende typen:

  • -

   Persoonlijke lening: hierbij geldt een maximum leenbedrag van €10.000,-, met een maximale looptijd van 15 jaar en een rente van 3%.

  • -

   Hypothecaire lening: hierbij geldt een maximum leenbedrag van €25.000,-, met een maximale looptijd van 30 jaar en een rente van 2%.

  • -

   Verzilverlening: hierbij geldt een minimum leeftijd van 58 jaar, een maximum leenbedrag van €25.000,-, een maximale looptijd van 75 jaar met een rentevaste periode van 40 jaar, en een rente van 1.7%.

 • b.

  De Duurzame Toekomstlening is enkel toepasbaar voor bestaande woningen in de gemeente Loon op Zand, die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning en/of participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente Loon op Zand.

 • c.

  De aanvrager is particulier eigenaar, een huurder, of een Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

 • d.

  De Duurzame Toekomstlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Duurzame Toekomstlening bedraagt minimaal €2.500,- en kan nooit meer bedragen dan maximum €25.000,- inclusief BTW.

 • e.

  Het rentepercentage voor de Duurzame Toekomstlening staat gedurende de looptijd van de lening vast, afhankelijk van het type lening dat wordt aangegaan.

 • f.

  Voor de verzilverlening geldt dat de aanvrager de minimale leeftijd van 58 heeft bij aanvraag.

 • g.

  Voor een hypothecaire lening worden aansluitkosten van €850,- in rekening gebracht. Voor een verzilverlening wordt €475,- in rekening gebracht. Dit zijn notariële kosten en deze kunnen ook in de lening worden ondergebracht. Bij een persoonlijke lening worden geen kosten in rekening gebracht.

 • h.

  De Duurzame Toekomstlening wordt onderhands verstrekt.

 • i.

  De Duurzame Toekomstlening is annuïtair en wordt afgelost op basis van maandannuïteit.

 • j.

  Het is verplicht de maandelijkse aflossingen te doen op basis van een automatische incasso.

 • k.

  Aflossen is te aller tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van €250,-.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden (niet limitatief) gerekend:

  • a.

   Warmtepomp

  • b.

   Zonnepanelen

  • c.

   Zonneboiler

  • d.

   Gevelisolatie en spouwmuurisolatie.

  • e.

   Dakisolatie

  • f.

   Raamisolatie (minimaal HR++)

  • g.

   Groene daken*

  • h.

   Vloer- of bodemisolatie.

  • i.

   Hoog rendement raamisolatie

  • j.

   Bouwkundige aanpassingen zoals realiseren van slaapkamer en badkamer op de begane grond / gelijkvloers maken van badkamer

  • k.

   Deuren verbreden

  • l.

   Automatische raamopener en/of deuropener

  • m.

   Aanbrengen van traplift en / of tweede trapleuning

  • n.

   Badkamer en toilet geschikt / levensloopbestendig maken

  • o.

   Domotica aanpassingen

  • p.

   Overig: het college kan besluiten om een maatregelen die niet op deze lijst staat te honoreren.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

*Groene daken: Om het groen dak in aanmerking te laten komen voor de Duurzame Toekomstlening wordt een minimale kwaliteit verwacht. De kwaliteit is te meten in het aantal punten. Bij 10 punten of meer achten wij de kwaliteit van het groene dak gewaarborgd. Een dak met score lager dan 10 punten komt niet in aanmerking voor een duurzaamheidslening. De puntenverdeling is als volgt (op eigen of andere locatie):

Groene daken: voorzieningen voor comfortverhoging (koeling) van het binnenklimaat en de levensduur van het dak.

 • 1.

  Het waterbergend vermogen wordt getoetst op basis van liters per m2. De te behalen punten voor waterberging zijn:

  • a.

   2 punten bij 20-30 liter per m2;

  • b.

   4 punten bij 30-40 liter per m2;

  • c.

   6 punten bij >40 liter per m2.

 • 2.

  De biodiversiteit van het dak wordt getoetst op basis van de hoeveelheid planten soorten. De te behalen punten voor biodiversiteit zijn:

  • a.

   1 punt bij 6 tot 9 soorten beplanting;

  • b.

   2 punten 10 tot 13 soorten beplanting;

  • c.

   3 punten bij meer dan 14 soorten beplanting.

 • 3.

  Gebruik van inheemse soorten is belangrijk. Inheemse nectar leverende plantensoorten zijn namelijk toegankelijker voor inheemse insectensoorten en leveren minder overlast (woekeren). De te bepalen punten voor inheemse plantensoorten zijn:

  • a.

   1 punt als minimaal 1/3 deel van de beplanting op het dak inheems is;

  • b.

   2 punten als minimaal 2/3 deel van de beplanting op het dak inheems is;

  • c.

   3 punten als minimaal 3/3 deel van de beplanting op het dak inheems is.

 • 4.

  Groene daken zorgen voor verkoeling tijdens warme dagen. Het koelen is vooral van belang in versteende delen van de gemeente. De locatie van het groen dak wordt vandaar getoetst op basis van de hitte kaart. De te behalen punten voor de locatie van het groen dak zijn:

  • a.

   2 punten voor locatie in het buitengebied;

  • b.

   4 punten voor locatie in overige gebieden.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, kan het college in dat geval besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een lening:

 • a.

  Een beperking van de energievraag, dan wel vermindering van CO2 uitstoot.

 • b.

  Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van de aanvrager.

 • c.

  Mensen langer zelfstandig thuis laten wonen.

 • d.

  De voorraad levensloopbestendige woningen uitbreiden.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Loon op Zand stelt het budget vast dat beschikbaar is voor de Duurzame Toekomstlening. Het initiële budget hiervoor wordt gesteld op € 500.000,- (vijfhonderdduizend euro).

 • 2. De Duurzame Toekomstlening is alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

 • 4. Aflossingen van de verstrekte leningen komen terug in fonds. Het is daarmee een revolverend fonds. Dit fonds blijft bestaan tot het moment dat wordt besloten het fonds te sluiten. Tot die tijd kunnen leningen worden verstrekt. Rekening moet worden gehouden met de looptijd van uitstaande leningen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Duurzame Toekomstlening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor de Duurzame Toekomstlening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld digitaal formulier welke te vinden is op de website van de gemeente en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Duurzame Toekomstlening bij SVn in, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of

  • c.

   de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-; of

  • d.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; of

  • e.

   de Duurzame Toekomstlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzame Toekomstlening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzame Toekomstlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzame Toekomstlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening (consumptief/hypothecair), Verzilverlening en Maatwerklening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Loon op Zand en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzame Toekomstlening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzame Toekomstlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzame Toekomstlening gemeente Loon op Zand”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 17 februari 2022.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,