Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven

Geldend van 24-05-2022 t/m 30-03-2023

Intitulé

Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de artikelen 1.3 en 1.4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 8 maart 2022

Kenmerk 5.12/2022000357

Uitgegeven: 14 maart 2022

Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

 • -

  evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, inclusief herdenkingen, waarbij een verzameling mensen zich in een bepaald tijdvak in dan wel op een (eventueel beperkt) openbaar toegankelijke inrichting of terrein bevindt of beweegt;

 • -

  Sociale Agenda 2020-2023: door Provinciale Staten vastgestelde agenda met daarin uitgangspunten en kaders op verschillende sociale thema’s.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel het versterken van de leefbaarheid van wijken, buurten, of dorpen binnen de provincie Drenthe.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Een projectsubsidie kan worden verleend voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van wijken, buurten, of dorpen binnen de provincie Drenthe.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen, verenigingen en coöperaties die lokaal actief zijn op sociaal-maatschappelijk terrein binnen de provincie Drenthe.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 14 maart 2022 tot 1 oktober 2023.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en de daarop aangegeven bescheiden.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op artikel 2.7 van de Asv weigeren Gedeputeerde Staten een subsidie als:

  • a.

   de aanvrager eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling;

  • b.

   de aanvrager niet lokaal actief is op sociaal-maatschappelijk terrein binnen de provincie Drenthe;

  • c.

   het bewonersinitiatief reeds in uitvoering is voordat de aanvraag is ingediend;

  • d.

   het bewonersinitiatief een evenement is;

  • e.

   de te verstrekken subsidie minder zou bedragen dan € 5.000,--.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 2.7 van de Asv weigeren Gedeputeerde Staten een subsidie voorzover de aanvrager voor dezelfde activiteit subsidie heeft ontvangen.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt in aanvulling op artikel 1.12 Asv, voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het bewonersinitiatief is geïnitieerd en wordt gedragen door inwoners uit de wijk, buurt of dorp waar het bewonersinitiatief wordt uitgevoerd;

 • b.

  het bewonersinitiatief gaat verder dan het normale werkterrein van de aanvrager;

 • c.

  het bewonersinitiatief bevordert de sociale cohesie in de wijk, buurt, of dorp;

 • d.

  er is aantoonbaar behoefte aan het bewonersinitiatief bij meerdere inwoners in de wijk, buurt, of dorp;

 • e.

  het bewonersinitiatief valt onder één of meer van de zes thema’s van de Sociale Agenda 2020-2023:

  • i.

   leefbaarheid en bereikbaarheid

  • ii.

   wonen

  • iii.

   armoede en laaggeletterdheid

  • iv.

   gezondheid en vitaliteit

  • v.

   iedereen doet mee (inclusie)

  • vi.

   onderwijskwaliteit en gelijke kansen

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Projectkosten komen in aanmerking voor subsidie voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie.

 • 2.

  Kosten voor het inhuren van professionals komen voor subsidie in aanmerking tot een maximumuurtarief van:

  • a.

   middelbaar beroepsonderwijs: € 40,-- per uur

  • b.

   hoger beroepsonderwijs: € 80,-- per uur

  • c.

   wetenschappelijk beroepsonderwijs: € 120,-- per uur

 • 3.

  Kosten voor vrijwilligers komen voor subsidie in aanmerking tot een maximumuurtarief van € 4,50 per uur, tot een maximum van € 125,-- per maand en tot een maximum van € 1.500,-- per jaar.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,--.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen binnen een regio vastgesteld door middel van loting.

Artikel 12 Subsidieplafond

 • 1.

  De hoogte van het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van deze regeling: € 360.000,--.

 • 2.

  De hoogte van de deelsubsidieplafonds bedraagt:

  • a.

   Zuidoost Drenthe (Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden): € 120.000,--;

  • b.

   Zuidwest Drenthe (Midden-Drenthe, Hoogeveen, Westerveld, Meppel, De Wolden): € 120.000,--;

  • c.

   Noord-Drenthe (Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen, Noorderveld): € 120.000,--.

 • 3.

  De uitvoeringslocatie van een bewonersinitiatief is bepalend voor onder welk deelsubsidieplafond als bedoeld in het tweede lid dat bewonersinitiatief valt.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  indien door of namens de subsidieontvanger publicaties worden gedaan of openbaar kennis wordt gegeven van de gesubsidieerde activiteiten, wordt daarbij vermeld dat de activiteit met subsidie van de provincie Drenthe is of wordt gerealiseerd;

 • b.

  de subsidieontvanger draagt er zorg voor dat het met de subsidie aangeschafte materieel en de met de subsidie verbeterde of verduurzaamde voorziening minimaal drie jaar lang beschikbaar of publiek toegankelijk is voor de wijk, buurt of dorp.

Artikel 14 Subsidievaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld.

Artikel 15 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verleend met inachtneming van de Europese regels inzake staatssteun.

Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze regeling wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2024.

Artikel 17 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die voor 1 januari 2024 zijn aangevraagd op grond van deze regeling.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling wijk-buurt-dorp initiatieven.

Ondertekening