Besluit van van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van nadere regels op grond van de Havenbeheersverordening Edam-Volendam (Nadere regels Havenbeheersverordening Edam-Volendam)

Geldend van 15-03-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van nadere regels op grond van de Havenbeheersverordening Edam-Volendam (Nadere regels Havenbeheersverordening Edam-Volendam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 1.5 van de Havenbeheersverordening Edam-Volendam;

overwegende:

dat het wenselijk is nadere regels te stellen om geluidhinder te voorkomen teneinde de rust in de haven te kunnen waarborgen;

dat het wenselijk is nadere regels te stellen omtrent grootte en hoogte van een schip met het oog op het aanzien van de gemeente dan wel de omgeving (waaronder het voorkomen van onevenredige aantasting van het woongenot van aanwonenden van de haven);

dat artikel 1:5 van de Havenbeheersverordening Edam-Volendam het college de bevoegdheid geeft nadere regels te stellen in het kader van de orde, de veiligheid, de bescherming van het milieu, de kwaliteit van de dienstverlening in of in de omgeving van de haven of ter voorkoming van gevaar, schade of hinder, met betrekking tot o.a. de voorwaarden waaronder schepen zich in een door het college aangewezen gebied mogen bevinden, dan wel het innemen van een ligplaats;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende Nadere regels Havenbeheersverordening Edam-Volendam.

Artikel 1 (Geluid)hinder

  • 1. Het gebruik van radio’s, andere geluidsapparatuur en het op andere wijze maken van muziek is aan boord toegestaan zolang dit niet hinderlijk is buiten het eigen vaartuig. Dit geldt ook voor het voeren van gesprekken aan boord van een schip.

  • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is verboden de rust in de haven te (doen) verstoren tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens.

Artikel 2 Grootte en hoogte van een schip in relatie tot zijn omgeving

  • 1. Met het oog op de omgeving (waaronder het voorkomen van onevenredige aantasting van het woongenot van aanwonenden van de haven) kan de havenmeester per ligplaats voorschriften geven over de maximale breedte, diepgang, lengte en/of hoogte vanaf de waterlijn.

  • 2. Een schip dat hieraan niet voldoet, wordt het niet toegestaan de betreffende ligplaats in te nemen, dit ter beoordeling van de havenmeester.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels Havenbeheersverordening Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 8 maart 2022,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.