Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) 2022 gemeente Heusden

Geldend van 12-03-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) 2022 gemeente Heusden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;

overwegende dat:

 • -

  het kabinet heeft besloten een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is in de periode van 1 januari 2022 tot 26 maart 2022;

 • -

  het kabinet de extra middelen ter beschikking stelt om bij te dragen in de kosten die ondernemers, instellingen en verenigingen maken voor het controleren van het CTB of hen daarbij anderszins te faciliteren;

 • -

  het kabinet voor deze nieuwe regeling € 69.000.000 beschikbaar heeft gesteld. Dit bedrag wordt op basis van inwoneraantallen verdeeld onder de gemeenten. Voor de gemeente Heusden is maximaal € 171.971 beschikbaar;

 • -

  gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de rechtmatige besteding van de ontvangen middelen binnen de daarvoor geldende landelijke kaders;

 • -

  gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de SiSa-verantwoording en het opnemen daarvan in de gemeentelijke jaarrekening 2022;

 • -

  gemeenten zelf verplicht zijn tot een terugbetaling aan het Rijk wanneer het ontvangen voorschot niet (geheel) is uitgegeven en ook dit te verantwoorden in de SiSa- verantwoording van hun jaarrekeningen;

gelet op artikel 3 van de 'Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016';

besluit:

vast te stellen de navolgende ‘Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) 2022’.

Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) 2022

Beleidsdoel

Met een subsidie wil de gemeente Heusden de naleving van de controleplicht op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten ondersteunen en vergemakkelijken op locaties waar dat nodig is.

Afbakening

Voorzieningen in de gemeente Heusden die tussen 1 januari 2022 en 26 maart 2022 op grond van de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen komen in aanmerking voor een bijdrage.

Subsidiabele activiteiten(beoogd effect)

Om te ondersteunen en de naleving te bevorderen is inzet van ondersteunend personeel nodig.

De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken ende materiële kosten van de faciliteiten. De kosten worden vergoed inclusief de betaalde btw. Voor deze betaalde btw kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds.

Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking. Vanaf 25 februari 2022 nemen we afscheid van het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn.

Subsidieplafond

€ 171.971 conform toegekend voorschot door het Rijk.

Aanvragen

Een aanvraag kan tot en met 26 maart 2022 digitaal worden ingediend via info@heusden.nl door het versturen van een volledig ingevuld formulier ‘Aanvraag subsidie naleving controleplicht CTB’. Uitsluitend complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Mandaat

De clustermanager Veiligheid en handhaving is door het college gemandateerd om te besluiten over aanvragen. Beoordeling van de aanvragen vindt plaats binnen veertien dagen na indienen van de aanvraag. 

Voorwaarden

Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking.

De aanvrager moet vooraf verklaren dat hij:

- uitvoering geeft aan de huidige regelgeving over de controleplicht van CTB;

- de gelden rechtmatig besteedt voor dat doel;

- achteraf op een eventueel verzoek van de gemeente zal uitleggen waar de gelden aan zijn besteed. Hierbij kan, afhankelijk van de situatie, het formulier (rekentool) worden gebruikt dat dan beschikbaar wordt gesteld door de gemeente.

Onderstaande kosten komen niet in aanmerking:

- kosten voor activiteiten waarvan redelijkerwijs aangenomen moet worden dat deze geen bijdrage leveren aan het beleidsdoel van deze beleidsregel;

- kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

- kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Subsidiehoogte

 • -

  Een vast bedrag van € 1.000 per locatie, ongeacht omvang en aard van de aanvrager.

 • -

  Verstrekking van een voorschot van 100% van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen totdat het budget op is.

Weigeringsgronden

 • -

  De weigeringsgronden genoemd in artikel 10, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’ zijn van toepassing.

 • -

  Subsidie kan ook worden geweigerd als aan een van de bepalingen in deze beleidsregel niet is voldaan.

Terugbetaling

Wanneer onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de subsidieverlening, wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. Ook als achteraf blijkt dat de subsidie is ingezet voor andere activiteiten of achteraf geen bewijsstukken van gemaakte kosten kunnen worden overgelegd, moet de subsidie worden terugbetaald. Verder moet de subsidie worden terugbetaald wanneer een of meerdere medewerkers van het cluster Veiligheid en handhaving van de gemeente Heusden constateren dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.

Ook wordt de subsidie geheel of gedeelteijk teruggevorderd wanneer het Rijk de specifieke uitkering geheel of gedeeltelijk terugvordert van de gemeente Heusden.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden van 8 maart 2022.

*


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Het college van Heusden,

[Rij 2]

[Cel 1]

[Rij 3]

[Cel 1]

de secretaris,

[Cel 2]

de burgemeester,

[Rij 4]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Rij 5]

[Cel 1]

mr. H.J.M. Timmermans

[Cel 2]

drs. W. van Hees