Regeling vervallen per 10-10-2023

Mandatering beslissingsbevoegdheid subsidieregelingen

Geldend van 12-03-2022 t/m 09-10-2023

Intitulé

Mandatering beslissingsbevoegdheid subsidieregelingen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

overwegende:

 • -

  dat een subsidieloket wordt ingericht en organiek wordt ondergebracht bij het Cluster Vergunningen, toezicht en handhaving dat wordt belast met de uitvoering van de verschillende subsidieregelingen;

 • -

  dat momenteel wordt gewerkt aan een organisatiebreed delegatie- en mandaatbesluit waarvan de vaststelling binnen afzienbare tijd wordt verwacht;

 • -

  dat het wenselijk is om vooruitlopend daarop de op basis van de Algemene subsidieverordening Waterschap Limburg (vastgesteld bij besluit algemeen bestuur van 2 januari 2017, bekend gemaakt op 4 januari 2017), zoals nadien gewijzigd bij besluit van het algemeen bestuur van 29 september 2021 (bekend gemaakt op 8 oktober 2021), aan ons bestuur toekomende onderstaande bevoegdheden aan respectievelijk de secretaris-directeur (mandaat) en de clustermanager Vergunningen toezicht en handhaving (ondermandaat) te mandateren overeenkomstig de onderhavige regeling teneinde tot een optimalisering van het proces subsidieverlening te komen;

 • -

  dat onder mandaat ook volmacht en machtiging wordt verstaan;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht, het Delegatie- en mandaatbesluit d.d. 4 januari 2017 alsmede de Algemene subsidieverordening Waterschap Limburg;

BESLUIT

Artikel 1 (Onder)mandaat

Aan respectievelijk de secretaris-directeur (mandaat) en de clustermanager Vergunningen toezicht en handhaving (ondermandaat) de volgende bevoegdheden te mandateren:

 • a.

  Het nemen van besluiten ingevolge de Algemene subsidieverordening Waterschap Limburg waaronder:

  • -

   het nemen van de subsidieverleningsbeschikking;

  • -

   het nemen van de subsidievaststellingsbeschikking.

 • b.

  Onder de bevoegdheid bedoeld onder sub a. wordt ook begrepen het nemen van besluiten tot weigeren, intrekken of wijzigen van subsidies, het verstrekken van cofinancieringsverklaringen en het verrichten van cofinanciering, het niet in behandeling nemen van aanvragen voor subsidie, het verlenen van voorschotten, het betalen van voorschotten of subsidiebedragen, het betalen van subsidiebedragen in gedeelten, het wijzigen en intrekken van de verplichting tot betaling van voorschotten of subsidiebedragen, het terugvorderen van onverschuldigd betaalde voorschotten en subsidiebedragen.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder mandaat: afdoenings- en ondertekeningsmandaat.

 • 2. Het verlenen van ondermandaat door de Clustermanager VTH is niet toegestaan.

 • 3. Het mandaat wordt geacht niet te zijn verleend indien:

  • a.

   door de uitoefening van het mandaat vastgestelde budgetten zouden worden overschreden;

  • b.

   de uitoefening van het mandaat voor de organisatie onwenselijke financiële gevolgen heeft of zou kunnen hebben;

  • c.

   de gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij het desbetreffende besluit.

 • 4. Van de gemandateerde bevoegdheden mag slechts gebruik worden gemaakt overeenkomstig de vastgestelde subsidieregelingen en vastgesteld beleid.

 • 5. De door of namens de mandaatgever gegeven of te geven instructies voor een rechtmatige uitvoering dienen te worden gevolgd.

 • 6. Van de gemandateerde bevoegdheden wordt periodiek verantwoording afgelegd aan de mandaatgever.

 • 7. De stukken, die op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, dienen te worden gesteld op briefpapier van Waterschap Limburg.

 • 8. De stukken, die op grond van deze regeling worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot: een blijk van mandaat, de functieaanduiding van de gemandateerde alsmede de handtekening en naam van de gemandateerde.

Artikel 3 Geldigheidsduur

Dit besluit verliest zijn gelding op de datum van inwerkingtreding van het gewijzigde organisatie-brede delegatie- en mandaatbesluit als bedoeld in de hiervoor opgenomen overwegingen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 22 februari 2022.

De secretaris-directeur,

b/a

ir. E.J.M. Keulers MMO

De dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck