Regeling vervallen per 26-04-2024

Nadere regel tweejarige subsidie 2023-2024 in het kader van de Cultuurnota Kunst kleurt de stad van de gemeente Utrecht

Geldend van 14-06-2022 t/m 25-04-2024

Intitulé

Nadere regel tweejarige subsidie 2023-2024 in het kader van de Cultuurnota Kunst kleurt de stad van de gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

gelet op de nota Cultuurvisie 2030 & Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad;

Overwegende dat:

De cultuurnota via een tweejarige subsidie de mogelijkheid biedt om nieuwe talentvolle makers en culturele initiatieven te ondersteunen die een aanvulling vormen op het bestaande culturele aanbod.

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie Tweejarige subsidie 2023-2024 in het kader van de Cultuurnota “kunst kleurt de stad”

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Tweejarige subsidieaanvraag: een aanvraag voor subsidie in het kader van de Cultuurnota voor een periode van twee jaar, te weten 2023 en 20244.

 • b.

  Culturele activiteit: een activiteit op het vlak van beeldende kunst, fotografie, muziek, theater, mode, letteren, film, dans, design, architectuur & stedenbouw, digitale cultuur (waaronder games en internetkunst), strip, urban culture, of een mix hiervan;

 • c.

  “Nieuwe makers” en/of “nieuwe culturele initiatieven”: organisaties die in 2015 of later zijn opgericht en in Utrecht culturele activiteiten ontplooien en/of organisaties die in de periode 2021-2022 al de tweejarige subsidie ontvangen.

 • d.

  Adviescommissie: een onafhankelijke commissie die het college van B&W heeft ingesteld. De commissie beoordeelt de aanvragen in samenhang, zowel op inhoud als financieel en adviseert het college van B&W over het wel of niet toekennen van een aanvraag en over de subsidiehoogte

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel om nieuwe talentvolle makers en culturele initiatieven te ondersteunen die een aanvulling vormen op het bestaande culturele aanbod.

De gemeente stelt in de periode 2021-2024 meerjarige subsidies (vierjarig en tweejarig) beschikbaar in het kader van de Cultuurnota en hanteert daarbij vier uitgangspunten;

 • In Utrecht zijn zoveel mogelijk verschillende disciplines, genres en mengvormen daartussen mogelijk te maken met een uitdagend, kritisch, vernieuwend en verbindend cultureel leven als resultaat.

 • Utrecht is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool. Samen maken, tonen en beleven van kunst staat centraal. De culturele sector doet met programma’s, makers, personeel en publiek recht aan de diversiteit die onze stad kenmerkt.

 • Iedereen in Utrecht de kans te bieden zich artistiek te ontplooien, via een stevige keten van cultuureducatie, amateurkunst(educatie) naar talentontwikkeling en eventueel professionaliteit.

 • Kunstenaars en culturele organisaties artistiek, fysiek en financieel de ruimte te bieden om zichzelf én de stad verder te ontwikkelen.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die

 • Zijn opgericht in 2015 of later - dit blijkt uit de statuten – en/of die in de periode 2021-2022 al de tweejarige subsidie ontvangen

 • In Utrecht nog niet eerder vierjarige subsidie op basis van de cultuurnota hebben ontvangen.

 • Aantoonbare ervaring hebben in het uitvoeren van culturele activiteiten in Utrecht. Aanvragers voeren per jaar meerdere culturele activiteiten in Utrecht uit of, in het geval van festivals minimaal een jaarlijkse editie. In de periode tussen 2019 en 2022 hebben in totaal minimaal twee activiteiten plaatsgevonden in Utrecht. Indien activiteiten wel waren gepland en voorbereid maar aantoonbaar vanwege COVID-maatregelen zijn afgelast geldt dit ook als activiteit.

 • Werken overeenkomstig de principes van de Cultural Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Activiteiten die voldoen aan de criteria en die bijdragen aan de uitgangspunten zoals beschreven in de Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’.

 • b.

  Activiteiten die plaatsvinden in 2023 en 2024

Niet subsidiabel zijn:

 • Activiteiten die gestart zijn voordat het college een besluit heeft genomen over de aanvraag

 • Activiteiten waarvoor al subsidie is verleend door de gemeente Utrecht

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

De gemeente neemt een subsidieaanvraag in behandeling als:

 • a.

  Deze voldoet aan de eisen en voorwaarden van de geldende Algemene Subsidieverordening;

 • b.

  Deze is ingediend met e-herkenning via het subsidieportaal van de gemeente Utrecht

De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • Een beleidsplan voor de jaren 2023 en 2024 – met daarin artistiek inhoudelijke informatie en informatie over de bedrijfsvoering. Het beleidsplan heeft in totaal maximaal 5.000 woorden en bestaat uit genummerde pagina’s.

 • Een sluitende begroting voor de periode 2023-2024 inclusief toelichting;

Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 zijn als bijlage aan de aanvraag toegevoegd.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen moeten uiterlijk 1 september 2022 om 17:00 uur zijn ingediend. Dit kan uitsluitend met e-herkenning via het digitale loket (www.utrecht.nl/subsidie) bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Aanvragen die na sluitingsdatum, of niet via het digitale loket worden ingediend nemen wij niet in behandeling.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bij de gemeente Utrecht bedraagt maximaal 55.000 euro per subsidiejaar.

Artikel 9 Weigeringsgronden

In de Algemene Subsidieverordening staan een aantal weigeringsgronden opgenomen. In aanvulling daarop neemt de gemeente een subsidieaanvraag niet in behandeling als:

 • a.

  De aanvrager eerder een vierjarige subsidie van de gemeente Utrecht heeft ontvangen in het kader van de cultuurnota

 • b.

  De activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit activiteiten op het gebied van amateurkunsteducatie

 • c.

  De aanvrager niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 of de aanvraag niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6

 • d.

  De aanvraag gelet op artikel 7 niet tijdig of niet correct is ingediend

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

De Adviescommissie beoordeelt of aanvragen aan de criteria voldoen. Die staan in de Cultuurnota 2021-2024 ‘Kunst kleurt de stad’. Die criteria zijn; Artistiek inhoudelijke kwaliteit, zakelijke kwaliteit en betekenis voor de stad

 • a.

  Artistiek - inhoudelijke kwaliteit

De visie en missie van de organisatie en de concrete vertaling hiervan in het activiteitenplan staan centraal bij de beoordeling van de artistiek-inhoudelijke kwaliteit. De artistieke kwaliteit van de activiteiten wordt beoordeeld aan de hand van de kernbegrippen; vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid.

De adviescommissie kijkt daarnaast ook naar de artistieke betekenis in een bredere context zoals; welke betekenis heeft de maker of het initiatief voor de ontwikkeling van het genre, de discipline, het publiek en voor een inclusieve cultuursector in Utrecht?

Bij de beoordeling van de tweejarige subsidie wordt ook specifiek gelet op de ontwikkelpotentie van de aanvrager. Aspecten die de adviescommissie daarbij kan betrekken zijn; de mate waarin de aanvrager bezig is met de ontwikkeling van het eigen profiel, de mate waarin de aanvrager reflecteert op actuele kansen en uitdagingen en de mate van nieuwsgierigheid, wendbaarheid en experiment die de aanvrager in het plan laat zien.

 • b.

  Zakelijke kwaliteit

Hierbij staat centraal of en hoe de organisatie het activiteitenplan op professionele wijze kan realiseren. Daarin spelen de volgende aspecten een rol:

 • De kwaliteit van bedrijfsvoering

 • Een realistische inschatting van kosten en inkomsten

 • Een sluitende begroting

 • Een evenwichtige financieringsmix

 • Een risico- en beheerstrategie bij afwijkende exploitatie

 • Een verhouding tussen het gevraagde bedrag, de activiteiten en het verwachtte resultaat

 • De marketing- en communicatiestrategie

 • Een toelichting op de toepassing van: de code Cultural Governance, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie

c) Betekenis voor de stad

In de Cultuurnota 2021-2024 “Kunst Kleurt de stad” staan vier uitgangspunten genoemd. Binnen de tweejarige subsidieregeling worden alleen de eerste twee uitgangspunten meegenomen in de beoordeling door de adviescommissie. Dat zijn;

 • Pluriformiteit; dit gaat om de vraag of de aanvrager in de periode 2023-2024 een aanvulling vormt op het culturele aanbod in Utrecht; worden er met de activiteiten nieuwe eigentijdse perspectieven en kunstvormen toegevoegd aan de stad? Heeft de aanvrager een visie geformuleerd op de bijdrage die zij aan de culturele sector in Utrecht wil leveren en het eigen onderscheidende profiel

 • Inclusie; Dit gaat om de vraag of de aanvrager in de periode 2023-2024 een aanvulling vormt op de diversiteit en toegankelijkheid van het culturele aanbod in Utrecht. Vormt de aanvrager vanwege de aard van de organisatie, de activiteiten die zij ontplooit dan wel het publiek en/of de deelnemers die zij daarmee bereiken een meerwaarde voor een inclusieve cultuursector?

Artikel 11 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw subsidieaanvraag.

 • We toetsen uw aanvraag aan de formele eisen zoals beschreven in de geldende Algemene Subsidieverordening en in deze nadere regel tweejarige subsidie 2023-2024 in het kader van de Cultuurnota “kunst kleurt de stad”.

 • Wanneer uw aanvraag niet volledig is zoals gesteld in artikel 6, krijgt u het verzoek om de gegevens binnen een week aan te vullen. Als we de aanvulling niet tijdig en compleet ontvangen nemen we de aanvraag niet in behandeling.

 • Aanvragen die voldoen aan de formele eisen leggen wij ter beoordeling voor aan de adviescommissie.

 • De aanvrager licht het plan toe in een gesprek met de adviescommissie. Dit gesprek is geen onderdeel van de beoordeling, alleen een toelichting op de aanvraag.

 • Tijdens de behandeling van uw aanvraag geven wij geen informatie over de voortgang.

 • De aanvragen za de adviescommissie eerst individueel toetsen aan de criteria. Daarbij komt de beoordeling op basis van consensus tot stand

 • De Adviescommissie hanteert de volgende puntensystematiek:

 • De maximale score voor het criterium artistieke en zakelijke kwaliteit is elk 30 punten. De maximale score voor Betekenis voor de stad is 40 punten, voor inclusie en pluriformiteit elk 20 punten. De maximale totaalscore per aanvraag is daarmee 100 punten. Wanneer op het criterium artistieke of zakelijke kwaliteit 0 punten wordt gescoord is de aanvraag niet subsidiabel.

 • Indien een aanvraag subsidiabel is adviseert de commissie ook over de hoogte van het subsidiebedrag. De commissie kan gemotiveerd afwijken van het gevraagde bedrag.

 • De adviescommissie beoordeelt vervolgens alle subsidiabele aanvragen in samenhang met elkaar. Op basis van die afweging en de bijbehorende puntentelling maakt zij een rangschikking.

 • Wanneer het budget niet toereikend is om alle subsidiabele aanvragen te honoreren, bepaalt de rangschikking welke aanvragen binnen het budgettaire kader kunnen worden toegekend.

 • Op basis van het advies van de adviescommissie besluiten burgemeester en wethouders binnen 13 weken over de aanvraag.

 • U ontvangt de beschikking in december 2022.

Artikel 13 Evaluatie

Het beleid zoals vastgelegd in de Cultuurnota Kunst kleurt de stad en waarvoor deze subsidie wordt ingezet wordt tussentijds geëvalueerd door een externe visitatiecommissie. De adviescommissie evalueert in haar rapport deze tweejarige subsidie als onderdeel van dat beleid. Daarnaast vindt er ook ambtelijke monitoring en evaluatie plaats. De uitkomsten van deze evaluaties kunnen leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie tweejarige subsidie 2023-2024 in het kader van de Cultuurnota “kunst kleurt de stad”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 8 maart 2022

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen