Aanwijzingsbesluit briefadresgever gemeente Woensdrecht

Geldend van 01-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit briefadresgever gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht,

gelezen: Artikel 2.42 sub b Wet BRP;

overwegende dat:

- per 1 januari 2022 de verplichting geldt voor gemeenten om personen zonder een vast woonadres in te schrijven op een briefadres;

- als er geen briefadres beschikbaar is, moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden.

besluit:

Het navolgende ‘Aanwijzingsbesluit briefadresgever gemeente Woensdrecht’ vast te stellen.

Artikel 1 Aanwijzing

De volgende rechtspersoon wordt aangewezen om als briefadresgever op te treden in de gemeente Woensdrecht:

Gemeente Woensdrecht

Huijbergseweg 3

4631 GC Hoogerheide

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2022.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit briefadresgever gemeente Woensdrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2022,

burgemeester en wethouders van gemeente Woensdrecht.

De secretaris, De burgemeester,

A.P.E. Baart MBA drs. J.J.C. Adriaansen