Categorale aanwijzing toezichthouders Awb

Geldend van 11-03-2022 t/m heden

Intitulé

Categorale aanwijzing toezichthouders Awb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis,

De burgemeester van Maassluis

overwegende dat;

 • 1.

  het van belang is toezichthouders, als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht, aan te wijzigen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de hieronder genoemde wet- en regelgeving

 • 2.

  de eenheid en het overzicht in het aanwijzen van toezichthouders kunnen worden verbeterd ten behoeve van een effectieve handhaving op wettelijke voorschriften

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft

besluit

vast te stellen

Categorale aanwijzing toezichthouders Awb

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder toezichthouder, als bedoeld in artikel 5.11 Awb: een persoon die, bij of krachtens wettelijk voorschrift, is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift

Artikel 2

Als toezichthouders zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit aangewezen:

De personen, werkzaam in de ondergenoemde functies in het Team Veiligheid, Vergunningen en Handhaving in dienst van het cluster Inwoners & Veiligheid van de gemeente Maassluis

 • a.

  Teammanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

 • b.

  Medewerker vergunningen

 • c.

  Medewerker bouwen

 • d.

  Medewerker bouwzaken

 • e.

  Sr. medewerker bouwzaken

 • f.

  Juridisch medewerker Wabo

 • g.

  Juridisch medewerker bijzondere wetten

 • h.

  Projectleider Ondermijning/BIBOB

 • i.

  Uitvoerend Haven- en Marktmeester

 • j.

  Haven en Marktmeester

 • k.

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

 • l.

  Sr. medewerker handhaving

 • m.

  De personen van buiten de organisatie die, op basis van inhuur of op een andere basis, werkzaam zijn in de functies als genoemd onder lid 1

Artikel 3

De toezichthouder is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • Wet milieubeheer

 • Wet geluidhinder

 • Wet bodembescherming

 • Waterwet

 • Omgevingswet

 • Leegstandwet

 • Huisvestingswet

 • Huisvestingsverordening stadsregio Rotterdam

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 • Woningwet

 • Erfgoedwet

 • Wet natuurbescherming

 • Wet basisregistratie personen

 • Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 • Havenbeveiligingswet

 • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maassluis

 • Afvalstoffenverordening gemeente Maassluis

 • Havenbeheersverordening gemeente Maassluis

 • Alle overige vigerende verordeningen gemeente Maassluis

 • Alle eerder genoemde besluiten m.b.t. de aanwijzing van toezichthouders van afdeling ROVM, Afdeling OOW en team VVH in te trekken.

Artikel 4

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de onder artikel 2 genoemde functies

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Elektronisch Gemeenteblad

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Categorale aanwijzing toezichthouders Awb

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,

in hun vergadering van 18 januari 2021

de secretaris,

de burgemeester,

Vastgesteld door de burgemeester van Maassluis