Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022

Geldend van 17-02-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022

Besluit van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 20 december 2022 en;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit gewijzigd vast te stellen de volgende verordening:

Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

1:1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • bouwwerk: elke constructie van enige omvang en van een materiaal, die op de plaats van bestemming direct en of indirect met de grond verbonden is, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • college: het college van burgemeester en wethouders;

 • gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de Woningwet;

 • gemeente: de gemeente Valkenburg aan de Geul

 • handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten en/of activiteiten, waarmee duidelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;

 • openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties;

 • parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht;

 • voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), met uitzondering van kleine wagens, zoals kruiwagens en kinderwagens, en rolstoelen;

 • weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1:2 Beslistermijn

 • 1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3. Het eerste en tweede lid gelden niet als daarvan wordt afgeweken in de bepalingen van deze verordening vanaf hoofdstuk 2.

Artikel 1:3

(vervallen)

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

 • 1. Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Het doel van deze voorschriften en beperkingen mag alleen de bescherming zijn van het belang waarvoor de vergunning is vereist.

 • 2. Degene aan wie een vergunning is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning

De vergunning is persoonsgebonden, tenzij daarvan wordt afgeweken in de bepalingen van deze verordening.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning

 • 1. De vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd als:

  • a.

   onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt om de vergunning te verkrijgen;

  • b.

   vanwege een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

  • c.

   de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • d.

   van de vergunning of geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of

  • e.

   de vergunninghouder dit verzoekt.

Artikel 1:7 Termijnen (looptijd vergunning)

 • 1. De vergunning geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning anders is bepaald of de aard van de vergunning zich daartegen verzet.

 • 2. De aard van de vergunning verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd als het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

 • 1. Een vergunning kan door het daartoe bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   de openbare veiligheid;

  • c.

   de zedelijkheid en volksgezondheid; en/of

  • d.

   de bescherming van het milieu.

 • 2. Een vergunning kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan acht weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

 • 3. De vergunning wordt geweigerd als:

  • a.

   de aanvrager geen belang heeft bij de vergunning en/of

  • b.

   door gebruikmaking van de vergunning duidelijk strijd ontstaat met andere wettelijke voorschriften.

Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu

Afdeling 1. Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot (dreigende) ongeregeldheden.

 • 2. Degene die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan of aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan of zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie of van een buitengewoon opsporingsambtenaar zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 3. Het is verboden zich te begeven naar of zich te bevinden op openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.

 • 4. Dit artikel is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Artikel 2:2

(vervallen)

Artikel 2:3 Melding betogingen op openbare plaatsen

 • 1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties, meldt dit schriftelijk aan de burgemeester voorafgaand aan de openbare aankondiging en ten minste 48 uren voordat de betoging wordt gehouden.

 • 2. De schriftelijke melding bevat:

  • a.

   naam en adres van degene die de betoging houdt;

  • b.

   het doel van de betoging;

  • c.

   de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

  • d.

   de plaats en, voor zover van toepassing, de route en plaats van beëindiging;

  • e.

   voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; en

  • f.

   maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 3. Degene die de melding doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de melding is opgenomen.

 • 4. Als het moment van de schriftelijke melding valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, dan wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur.

 • 5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid genoemde termijn verkorten en een mondelinge melding in behandeling nemen.

Artikel 2:4

(vervallen)

Artikel 2:5

(vervallen)

Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het college gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing op het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

 • 3. De vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden verleend als het aangeboden materiaal wat betreft inhoud zich niet leent om na ontvangst meteen te worden weggegooid.

 • 4. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:7

(vervallen)

Artikel 2:8

(vervallen)

Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen

 • 1. Het is verboden zonder vergunning of toestemming van de burgemeester voor publiek op te treden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen.

 • 2. De burgemeester kan voor straatartiesten e.d. nadere regels stellen in plaats van of naast de vergunningplicht als bedoeld in het eerste lid. Het is verboden in strijd te handelen met deze nadere regels.

 • 3. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Afdeling 2. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen

Artikel 2:10 Voorwerpen op, aan of boven de weg

(opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving; artikel 7.1.1)

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

(opgenomen in de Verordening Fysieke Leefomgeving: artikel 7.1.2)

Artikel 2:12 Maken of veranderen van een uitweg

(opgenomen in de Verordening Fysieke Leefomgeving; artikel 7.1.3)

Artikel 2:13

(vervallen)

Artikel 2:14 Winkelwagentjes

(gereserveerd)

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

(opgenomen in de Verordening Fysieke Leefomgeving; artikel 7.2.1)

Artikel 2:16 Open straatkolken en dergelijke

(gereserveerd)

Artikel 2:17 Kelderingangen en dergelijke

(gereserveerd)

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

(opgenomen in verordening Fysieke Leefomgeving; artikel 3.9.5)

Artikel 2:19

(vervallen)

Artikel 2:20

(vervallen)

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

(opgenomen in verordening Fysieke Leefomgeving; artikel 7.2.2)

Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn

(opgenomen in verordening Fysieke Leefomgeving; artikel 3.5.1)

Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs

(gereserveerd)

Afdeling 3. Evenementen

Artikel 2:24 Definities

 • 1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoop -, theater - of muziekvoorstellingen, voor zover deze worden gehouden in gebouwen die daarvoor zijn bestemd of overwegend worden gebruikt;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • f.

  activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:9 en 2:39;

 • g.

  sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder g.

 • 2. Onder evenement wordt mede verstaan:

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  een braderie;

 • c.

  een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening;

 • d.

  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

 • e.

  een straatfeest of buurtbarbecue;

 • f.

  een snuffelmarkt, zijnde een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet;

 • g.

  een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s;

 • h.

  een wielertoertocht vanaf 101 deelnemers;

 • i.

  een pelotonstocht met meer dan 29 deelnemers;

 • j.

  het tussen 22.30 uur en 08.00 uur afsteken van professioneel vuurwerk conform het Vuurwerkbesluit; meer dan 200 kilogram consumentenvuurwerk en/of meer dan 20 kilogram theatervuurwerk met uitzondering van oudejaarsavond.

 • 3. Bepaalde categorieën evenementen

 • a.

  Het college kan voor bepaalde categorieën evenementen algemene regels stellen in plaats van of naast de vergunningplicht als bedoeld in het eerste lid van artikel 2:25. Het is verboden in strijd te handelen met deze algemene regels.

 • b.

  De organisator van een evenement als bedoeld onder sub a meldt dit bij de burgemeester tenminste zes weken voorafgaand aan het evenement, door middel van een door de burgemeester vastgesteld meldingsformulier.

 • c.

  De burgemeester kan binnen twee weken na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in sub a te verbieden vanuit een oogpunt van openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, verkeersveiligheid, veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid, gezondheid of ongewenste cumulatie van evenementen.

Artikel 2:25 Evenementenvergunning

 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2. In aanvulling op de weigeringsredenen als bedoeld in artikel 1.8 kan de vergunning worden geweigerd:

 • a.

  in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

 • b.

  in het belang van de verkeersveiligheid, de veiligheid van personen of goederen;

 • c.

  als strijdigheid bestaat met het evenementen- of wielerbeleid, dan wel

 • d.

  vanwege ongewenste cumulatie van evenementen.

 • 3. De burgemeester weigert de vergunning als:

 • a.

  de organisator van een vechtsportwedstrijd of -gala van slecht levensgedrag is;

 • b.

  het evenement gevaar oplevert voor de openbare orde, de gezondheid, de (brand)veiligheid of wanordelijkheden kunnen ontstaan;

 • c.

  een onevenredig groot aantal bezoekers te verwachten is, of

 • d.

  het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het wordt gehouden.

 • 4. Bij de aanvraag voor een vergunning voor een vechtsportwedstrijd of –gala, moeten tevens worden overgelegd:

 • a.

  een lijst met deelnemer(s) aan het evenement;

 • b.

  een lijst met sponsoren voor het evenement alsmede het sponsorbedrag;

 • c.

  een KvK-uittreksel van het beveiligingsbedrijf dat het evenement beveiligt, en

 • d.

  een kopie van het bewijs van lidmaatschap van de brancheorganisatie.

 • 5. Het verbod van het eerste lid geldt niet als het een wielertoertocht betreft met minstens 101 en maximaal 250 deelnemers. Voor deze wielertoertochten geldt een meldplicht met een indieningstermijn van zes weken voorafgaand aan het plaatsvinden van de wielertoertocht.

 • 6. De burgemeester kan besluiten een wielertoertocht als bedoeld in het vijfde lid te verbieden als deze in strijd is met het Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg Euregio.

 • 7. Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd voor zover voor het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • 8. Het verbod is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 9. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:25a Circussen, themamarkten en braderieën

 • 1. Het is verboden om roofvogels tentoon te stellen tijdens markten en braderieën

 • 2. De burgemeester kan nadere regels vaststellen met betrekking tot het toelaten van circussen, themamarkten en braderieën.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

 • 1. Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

 • 2. Het is verboden bij een evenement zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde.

 • 3. Het verbod in het tweede lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 4. Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2:27 Definities

 • 1. In deze afdeling wordt onder openbare inrichting verstaan een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, (air-)bed & breakfast, vakantiewoning, afhaal- en bezorgcentra, campings en recreatieparken of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.

 • 2. Een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval een terras, maakt voor de toepassing van deze afdeling deel uit van die besloten ruimte.

 • 3. Onder afhaal- en bezorgcentra wordt verstaan: een inrichting waar voor gebruik ergens anders dan ter plaatse overwegend eetwaren en/of alcoholvrije dranken voor directe consumptie worden bereid en verstrekt.

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

 • 1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. Hieromtrent kunnen door de burgemeester nadere regels worden gesteld.

 • 2. De burgemeester weigert de vergunning als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met bestemmingsplan.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts geheel of gedeeltelijk weigeren als naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat:

 • a.

  de woon- en leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed; of

 • b.

  de exploitant of de leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is;

 • c.

  als de exploitatie van een terras niet voldoet aan de vastgestelde welstandscriteria voor terrassen.

 • 4. Een waterpijpcafé is binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul niet toegestaan.

 • 5. Een terras gelegen op gemeentegrond mag alleen direct grenzend aan de voor-, zij- en/of achtergevel van een openbare inrichting worden ingenomen, tenzij wettelijke regels zich hiertegen verzetten. De burgemeester kan besluiten van dit verbod af te wijken.

 • 6. Eilandterrassen zijn alleen toegestaan op openbare pleinen, direct voor de openbare inrichting gelegen. De burgemeester kan besluiten van dit verbod af te wijken.

 • 7. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in een:

 • a.

  winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet, voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit en er geen sprake is van een terras dat zichtbaar is vanaf de openbare weg;

 • b.

  zorginstelling;

 • c.

  bedrijfskantine of -restaurant;

 • d.

  (air-) bed & breakfast of vakantiewoning geschikt voor het nachtverblijf voor minder dan 11 personen.

 • 8. Op de aanvraag om een vergunning of een vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:28a Intrekkingsgronden exploitatievergunning

 • 1. De burgemeester trekt de vergunning in als:

 • a.

  ter verkrijging van de vergunning gegevens zijn verstrekt die zodanig onjuist of anders blijken te zijn, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

 • b.

  door de wijze van exploitatie het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze nadelig wordt aangetast of dreigt te worden aangetast;

 • c.

  zich in de betrokken openbare inrichting feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die de ernstige vrees rechtvaardigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde;

 • d.

  binnen een termijn van zes maanden na de dagtekening van de vergunning geen gebruik ervan is gemaakt, behalve in geval van overmacht;

 • e.

  de exploitatie van de openbare inrichting voor een periode langer dan één jaar is of wordt onderbroken, behalve in geval van overmacht;

 • f.

  de vergunninghouder of -houders hierom verzoekt respectievelijk verzoeken;

 • g.

  er aanwijzingen zijn, dat in de openbare inrichting personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet 2000 bepaalde.

Artikel 2:29 Sluitingstijd

 • 1. Openbare inrichtingen zijn gesloten van 03:00 uur tot 06:00 uur

 • 2. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.

 • 3. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, zevende lid, aanhef en onder a, gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.

 • 4. Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Wet milieubeheer is voorzien.

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

 • 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

Artikel 2:31 Verboden gedragingen

Het is verboden in een openbare inrichting:

 • a.

  de orde te verstoren;

 • b.

  zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het personeel betreft, of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid;

 • c.

  op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het terras.

Artikel 2:31a Drank in glas op de weg

Het is de exploitant van een openbare inrichting die is gelegen aan een door de burgemeester bij openbare kennisgeving aangewezen weg, verboden zonder vergunning drank in glas te verstrekken, gedurende een door de burgemeester in die openbare kennisgeving aangegeven periode.

Artikel 2:31b Voorkomen glas op straat

 • 1. Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, drinkglazen of aangebroken glazen flessen met drank bij zich te hebben.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

 • a.

  een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;

 • b.

  de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen

 • 1. In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 2. De exploitant van een openbare inrichting laat niet toe dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in dat bedrijf een voorwerp verwerft, verkoopt of op andere wijze overdraagt.

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Als een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van de artikelen 2:28 tot en met 2:30 op als bevoegd bestuursorgaan.

Afdeling 5. Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de Alcoholwet

Artikel 2:34a Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • alcoholhoudende drank;

 • horecabedrijf;

 • horecalokaliteit;

 • inrichting;

 • paracommerciële rechtspersoon;

 • sterke drank;

 • slijtersbedrijf;

 • zwak - alcoholhoudende drank;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Alcoholwet.

Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen

Om oneerlijke mededinging te voorkomen geldt voor paracommerciële rechtspersonen het volgende:

 • 1. in sportkantines mag op zaterdag vóór 14.00 uur geen alcoholhoudende drank worden verstrekt;

 • 2. voetbal- en hockeyverenigingen is het verboden de inrichting geopend te hebben of alcoholhoudende drank te verstrekken:

 • a.

  op zaterdag en zondag na 20.30 uur;

 • b.

  op alle andere dagen na 23.30 uur;

 • 3. tennisverenigingen is het verboden de inrichting geopend te hebben of alcoholhoudende drank te verstrekken:

 • a.

  op zaterdag en zondag na 23.00 uur;

 • b.

  op alle andere dagen na 24.00 uur;

 • 4. overige paracommerciële rechtspersonen is het verboden de inrichting geopend te hebben of alcoholhoudende drank te verstrekken na 23.00 uur;

 • 5. in afwijking van het eerste, tweede en derde lid is het paracommerciële rechtspersonen toegestaan zes keer per jaar tot 02.00 uur af te wijken van de genoemde schenktijden. De paracommerciële rechtspersoon moet dit ten minste vier weken van te voren schriftelijk melden bij de burgemeester, tenzij het om een (periode)kampioenschap gaat;

 • 6. in afwijking van eerste tot en met vierde lid kan de burgemeester bij tijdelijke gelegenheden van zeer bijzondere aard (zoals jubileumfeesten e.d.), gerelateerd aan de doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon, afwijken van de genoemde schenktijden. De paracommerciële rechtspersoon dient hiervoor ten minste 8 weken voor de tijdelijke gelegenheid een vergunning aan te vragen.

Artikel 2:34c Bijeenkomsten van persoonlijke aard of voor derden

Het is verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard - zijnde bijeenkomsten met een vaak feestelijk karakter waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt gedronken, die geen direct verband houden met de doelstelling van de paracommerciele rechtspersoon zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubileums, verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke - en bijeenkomsten die zijn gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken.

Artikel 2:34d Koppeling toegang aan leeftijden

(gereserveerd)

Artikel 2:34e Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven (gereserveerd) Artikel 2:34f Verbod 'happy hours'

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 2:34g Verbod verstrekken van sterk alcoholhoudende drank

Het is verboden in paracommerciële inrichtingen sterk alcoholhoudende drank te verstrekken.

Afdeling 6. Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2:35 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  inrichting: elke ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt gegeven.

 • b.

  houder: degene die een inrichting exploiteert of daarin de feitelijke leiding heeft.

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht dit binnen twee weken daarna schriftelijk te melden bij de burgemeester. Daarbij maakt de melder gebruik van het daarvoor bestemde meldformulier.

Artikel 2:37

(vervallen)

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

 • 1. Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt en de kampeerder zijn verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde exploitant of leidinggevende is verplicht op eerste verzoek van de toezichthouder de gegevens te verstrekken zoals bedoeld in het eerste lid.

Afdeling 6.1 Huisvesting arbeidsmigranten

Artikel 2:38.1 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • shortstay-arbeidsmigranten: personen die hun vaste woon-of verblijfplaats in een ander Europees land dan Nederland hebben en op grond van een EU-paspoort of een tewerkstellingsvergunning legaal in Nederland werkzaam zijn voor maximaal 9 maanden. Onder shortstay-arbeidsmigranten worden tevens verstaan tijdelijke Nederlandse arbeidskrachten.

 • logiesvoorziening: voor tijdelijke bewoning geschikt gemaakte onroerende zaken en woningen.

 • logies: het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden, waarbij degene die hiervan gebruik maakt het hoofdverblijf elders heeft.

Artikel 2:38.2 Exploitatievergunning logiesvoorziening shortstay-arbeidsmigranten

 • 1. Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een logiesvoorziening te gebruiken voor de huisvesting van meer dan vier shortstay-arbeidsmigranten.

 • 2. Een vergunning zoals bedoeld in het eerste lid wordt per logiesvoorziening aangevraagd door:

 • een ondernemer ten behoeve van de huisvesting van voor zijn onderneming werkzame shortstay-arbeidsmigranten;

 • een ABU (algemene Branchevereniging voor Uitzendondernemingen) of VIA (Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars) gecertificeerd uitzendbureau; of

 • een eigenaar van een logiesvoorziening.

 • 3. Bij de aanvraag moet tevens een verklaring omtrent gedrag van de beheerder en de exploitant van de logiesvoorziening worden ingediend. Als de beheerder en/of exploitant niet de Nederlandse nationaliteit heeft en korter dan drie jaar in Nederland verblijft of nog in het buitenland verblijft, dan moet van deze personen een met de verklaring omtrent gedrag gelijk te stellen verklaring uit het buitenland, worden overlegd.

 • 4. De vergunninghouder moet gewijzigde omstandigheden waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van invloed zijn op de verleende vergunning, onmiddellijk bij de burgemeester melden.

 • 5. De burgemeester stelt een aanvraagformulier vast.

 • 6. De burgemeester kan nadere regels stellen over het maximaal aantal logiesvoorzieningen.

Artikel 2:38.3 Weigeringsgronden

Een aanvraag om vergunning zoals bedoeld in artikel 2:38.2 kan, onverminderd de algemene weigeringsgronden van artikel 1:8, worden geweigerd indien en voor zover:

 • a.

  naar het oordeel van de burgemeester moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de logiesvoorziening op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

 • b.

  het beoogde gebruik in strijd is met het bestemmingsplan;

 • c.

  geen verklaring omtrent gedrag als bedoeld in artikel 2:38.2 is overgelegd;

 • d.

  wanneer de logiesvoorziening niet voldoet aan de normen van de SNF (Stichting Normering Flexwonen);

 • e.

  wanneer het een logiesvoorziening betreft die gelegen is op een recreatiepark;

 • f.

  sprake is van huisvesting in een tent, toercaravan of stacaravan;

 • g.

  de wijze van bedrijfsvoering en/of het levensgedrag van de ondernemer/exploitant en/of de beheerder/bedrijfsleider hier aanleiding toe geeft.

Artikel 2:38.4 Vergunningsvoorschriften

De burgemeester kan aan de vergunning voorschriften verbinden met betrekking tot:

 • Het bijhouden van een nachtregister; artikel 2.38 is van overeenkomstige toepassing.

 • Toeristenbelasting.

 • Openbare orde en veiligheid.

 • Parkeren.

Artikel 2:38.5 Vergunningsduur

De burgemeester verstrekt een vergunning als bedoeld in artikel 2:38.2 voor maximaal 5 jaar.

Artikel 2:38.6 Beëindiging exploitatie logiesvoorziening shortstay-arbeidsmigranten

 • 1. Als de exploitatie van de logiesvoorziening wordt beëindigd, doet de exploitant hiervan binnen twee weken na de beëindiging mededeling aan het bevoegde bestuursorgaan.

 • 2. Bij beëindiging van het bedrijf vervalt de vergunning, tenzij de rechtsopvolger van de vergunninghouder binnen vier weken na de beëindiging een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend.

 • 3. Behoudens het geval dat zwaarwegende feiten of omstandigheden zich daartegen verzetten, blijft de vergunning in dat geval van kracht, totdat op de aanvraag van de rechtsopvolger een besluit is genomen.

Afdeling 7. Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:38a Definities

 • 1. In deze afdeling wordt onder speelgelegenheid verstaan een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

 • 2. In deze afdeling voorkomende begrippen die in de Wet op de kansspelen zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in die wet.

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet van toepassing op:

 • a.

  speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid, onder b, van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend;

 • b.

  speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie en Veiligheid of de Kamer van Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen;

 • c.

  speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het kleine kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen te beoefenen, of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de kansspelen, of de handeling als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet op de kansspelen te verrichten.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als:

 • a.

  naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid; of

 • b.

  de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met bestemmingsplan.

 • 3. Op de aanvraag om vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:40 Kansspelautomaten

 • 1. De burgemeester kan vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in een hoogdrempelige inrichting.

 • 2. Geen vergunning wordt verleend voor kansspelautomaten in een laagdrempelige inrichting.

Afdeling 7.1. Speelautomaten

Artikel 2:40.1 Definities

 • 1. De omschrijvingen in artikel 30 van de Wet op de kansspelen zijn eveneens van toepassing op de in deze afdeling genoemde begrippen.

 • 2. In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet op de kansspelen;

 • b.

  speelautomaat: een toestel als bedoeld in artikel 30, onder a, van de wet;

 • c.

  behendigheidsautomaat: een speelautomaat als bedoeld in artikel 30, onder b, van de wet;

 • d.

  kansspelautomaat: een speelautomaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de wet;

 • e.

  hoogdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de wet;

 • f.

  laagdrempelige inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de wet;

 • g.

  aanwezigheidsvergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 30b, eerste lid van de wet;

 • h.

  speelautomatenhal: een inrichting, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, van de wet;

 • i.

  ondernemer/exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

 • j.

  beheerder/bedrijfsleider: de natuurlijke persoon of personen die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke of feitelijke leiding in de speelautomatenhal zijn belast.

Artikel 2:40.2 Verbodsbepaling

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen en/of te exploiteren.

 • 2. De burgemeester kan voor maximaal vijf speelautomatenhallen een vergunning verlenen.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 2:40.3 Aanwezigheidsplicht

Het is verboden een speelautomatenhal voor het publiek geopend te houden, als in het bedrijf geen beheerder of bedrijfsleider aanwezig is die op de vergunning vermeld staat.

Artikel 2:40.4 Vergunningaanvraag

De vergunningaanvraag voor een speelautomatenhal bevat:

 • a.

  een tekening op schaal van de inrichting, waaruit ten minste blijkt:

 • b.

  op welke plaats en in welk aantal kansspel- of behendigheidsautomaten worden opgesteld;

 • c.

  op welke plaats leeftijdscontrole plaatsvindt en entreebewijzen worden verstrekt;

 • d.

  een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • e.

  een overeenkomst of ander schriftelijk stuk waaruit blijkt dat de aanvrager gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • f.

  een verklaring omtrent het gedrag van de ondernemer, of als de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de statuten vertegenwoordigt (vertegenwoordigen) en van de beheerder;

 • g.

  een bewijsstuk als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, waaruit blijkt dat de beheerders en bedrijfsleiders beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot het gebruik van speelautomaten en de daaraan verbonden risico’s van gokverslaving;

 • h.

  een bewijs van lidmaatschap van de VAN Speelautomaten brancheorganisatie;

 • i.

  een bewijs waaruit blijkt dat de ondernemer voornemens is in het eerste jaar van de exploitatie van de speelautomatenhal een Kema-keurcertificaat voor de exploitatie van de speelautomatenhal te verkrijgen;

 • j.

  een ingevuld en ondertekend vragenformulier van de gemeente in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 2:40.5 Beslistermijn

 • 1. De burgemeester beslist binnen 12 weken na de datum waarop hij de aanvraag met bijbehorende stukken heeft ontvangen.

 • 2. De beslissing kan eenmaal voor maximaal 12 weken worden verlengd.

Artikel 2:40.6 Vergunning

 • 1. De vergunning wordt gesteld op naam van de exploitant en is niet overdraagbaar.

 • 2. In de vergunning wordt in ieder geval de naam vermeld van de beheerders/bedrijfsleiders en het vestigingsadres van de speelautomatenhal.

 • 3. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden die zo nodig kunnen worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken.

Artikel 2:40.7 Weigeringsgronden

 • 1. De vergunning wordt geweigerd als:

 • a.

  het maximale aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen reeds is verleend;

 • b.

  de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de weg voor het publiek toegankelijk is;

 • c.

  de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;

 • d.

  de exploitant of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over één of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek;

 • e.

  door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

 • f.

  de wijze van bedrijfsvoering en/of het levensgedrag van de ondernemer/exploitant en/of de beheerder/bedrijfsleider hier aanleiding toe geeft.

 • 2. De burgemeester kan vergunning verlenen om af te wijken van het leeftijdsvereiste, zoals bedoeld in het eerste lid, onder c.

Artikel 2:40.8 Intrekkingsgronden

 • 1. De burgemeester trekt de vergunning in:

 • a.

  als de gegevens die met het oog op het verkrijgen van de vergunning zijn gegeven, zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen indien bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

 • b.

  als niet langer wordt voldaan aan de krachtens artikel 30d, vierde lid, onder a, van de wet gestelde eisen;

 • c.

  indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is verleend, zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 2:40.7, eerste lid, onder e.

 • 2. De burgemeester kan de vergunning intrekken als:

 • a.

  wordt gehandeld in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • b.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 2:40.3 en 2:40.9 van deze Afdeling;

 • c.

  de vergunninghouder de bij of krachtens titel VA van de wet gestelde bepalingen heeft overtreden;

 • d.

  het Kema-keurcertificaat door de ondernemer in het eerste jaar van exploitatie van de speelautomatenhal niet wordt verkregen;

 • e.

  het Kema-keurcertificaat wordt verloren door de ondernemer;

 • f.

  gedurende een periode van ten minste zes onafgebroken maanden geen gebruik van de vergunning wordt gemaakt.

Artikel 2:40.9 Wijziging beheerder/bedrijfsleider

Als een wijziging plaatsvindt in de vergunning ten aanzien van de vermelde beheerder(s) of bedrijfsleider(s), dient de ondernemer binnen vier weken nadat deze situatie is ontstaan, een aanvraag tot wijziging van de vergunning in, waarbij het bewijsstuk als bedoeld in artikel 2:40.4, onder d en e van deze Afdeling wordt overgelegd.

Artikel 2:40.10 Wijziging exploitant/ondernemersvorm

 • 1. Als een ondernemer overlijdt moet, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen twaalf weken na de datum van overlijden een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

 • 2. In alle andere gevallen van wisseling van ondernemer moet binnen vier weken na overname of wijziging van de ondernemersvorm van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De bestaande vergunning vervalt als niet binnen vier weken na de overdracht een nieuwe vergunningaanvraag is ingediend.

 • 3. Als een personele wijziging plaatsvindt in de dagelijkse leiding (bestuur) of de aandeelhouders van een ondernemersvorm, is het tweede lid van toepassing en moet een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 4. Als een nieuwe vergunningaanvraag is ingediend binnen de gestelde termijn, blijft de bestaande vergunning van kracht totdat op de aanvraag is beslist.

Artikel 2:40.11 Aanwezigheidsvergunning aantal speelautomaten in speelautomatenhal

 • 1. De burgemeester kan vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van ten hoogste 150 speelautomaten en 150 spelersplaatsen in een speelautomatenhal.

 • 2. De burgemeester kan vergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 2:40.12 Duur van de aanwezigheidsvergunning

Een aanwezigheidsvergunning wordt verleend voor een periode van één jaar.

Afdeling 8. Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

 • 1. Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2. Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 3. Deze verboden zijn niet van toepassing op personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal of een daarbij behorend erf wegens dringende reden noodzakelijk is.

 • 4. De burgemeester kan een vergunning verlenen om af te wijken van de in het eerste en tweede lid bedoelde verboden.

Artikel 2:42 Plakken en kladden

 • 1. Het is verboden in mergelsteen te krassen en of deze anderszins te beschadigen.

 • 2. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 3. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

 • a.

  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding te plakken of op andere wijze aan te brengen;

 • b.

  met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen.

 • 4. Het in het derde lid gestelde verbod is niet van toepassing voor zover gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 5. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 6. Het is verboden de in het vijfde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

 • 7. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud daarvan.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke

(gereserveerd)

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

 • 1. Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2. Het verbod is niet van toepassing als de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen en dergelijke

(gereserveerd)

Artikel 2:46 Rijden over bermen en dergelijke

(gereserveerd)

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

Het is verboden:

 • a.

  op een openbare plaats te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

 • b.

  zich op een openbare plaats zodanig op te houden dat aan gebruikers of bewoners nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder wordt of kan worden veroorzaakt.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

 • 1. Het is verboden op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

 • a.

  een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;

 • b.

  de plaats, niet zijnde een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.

Artikel 2:48a Verboden lachgasgebruik

Het is verboden op een openbare plaats lachgas - bedoeld of bestemd voor recreatief gebruik - te gebruiken of tanks, ampullen en dergelijke met dat lachgas bij zich te hebben.

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

 • 1. Het is verboden:

 • a.

  zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;

 • b.

  zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

 • 2. Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, appartementsgebouwen, soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van een dergelijk gebouw.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen of bromfietsen

Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek als dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek of als daardoor die ingang versperd wordt.

Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke

(gereserveerd)

Artikel 2:53 Bespieden van personen

(gereserveerd)

Artikel 2:54

(vervallen)

Artikel 2:55

(vervallen)

Artikel 2:56

(vervallen)

Artikel 2:57 Loslopende honden

 • 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

 • a.

  binnen de bebouwde kom als de hond niet is aangelijnd;

 • b.

  op een voor het publiek toegankelijke kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

 • c.

  op een openbare plaats als die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is.

 • 2. De verboden genoemd in het eerste lid, aanhef en onder a en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:

 • a.

  die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden, of

 • b.

  die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

 • 1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

 • 1. Als de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan hij de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

 • 2. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is verplicht de hond kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

 • 3. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is naast de verplichting bedoeld in het tweede lid verplicht de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

 • a.

  vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

 • b.

  door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

 • c.

  zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

 • 4. Onverminderd artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder c, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de minister die het aangaat op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

 • 5. Artikel 2:59a gevaarlijke honden op eigen terrein (gereserveerd)

Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

Ter voorkoming van overlast of schade is het verboden op door het college aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, dieren aanwezig te hebben in strijd met de voorschriften in het aanwijzingsbesluit.

Artikel 2:61

(vervallen)

Artikel 2:62 Loslopend vee

De rechthebbende op vee dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein dat niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen worden getroffen dat dit vee die weg niet kan bereiken.

Artikel 2:63 Duiven

(gereserveerd)

Artikel 2:64 Bijen

 • 1. Het is verboden bijen te houden binnen een afstand van 30 meter van:

 • a.

  a woningen of andere gebouwen waarin overdag mensen verblijven en/of

 • b.

  b de weg.

 • 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet als op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen.

 • 3. Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voor zover de bijenhouder rechthebbende is op de woningen of gebouwen bedoeld in dat lid.

Artikel 2:65 Bedelarij

Het is verboden op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken.

Afdeling 9. Bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66 Definitie

In deze afdeling wordt onder handelaar verstaan de handelaar aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

 • 1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en daarin onverwijld op te nemen:

 • a.

  het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

 • b.

  de datum van verkoop of overdracht van het goed;

 • c.

  een omschrijving van het goed, voor zover van toepassing daaronder begrepen soort, merk en nummer van het goed;

 • d.

  de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en

 • e.

  de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

 • 2. De burgemeester is bevoegd vergunning te verlenen voor het afwijken van deze verplichtingen.

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

 • a.

  de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:

  • a.

   dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;

  • b.

   van een verandering van de onder 1ste bedoelde adressen;

  • c.

   dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

  • d.

   dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan.

 • b.

  de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

 • c.

  aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

 • d.

  een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste vijf werkdagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

Artikel 2:69

(vervallen)

Artikel 2:70

(vervallen)

Afdeling 10. Consumentenvuurwerk en carbidschieten

Artikel 2:71 Definities

In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.

Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus, container of opslagvat of explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

 • 1. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder vergunning van het college.

 • 2. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde en in het belang van het voorkomen of beperken van overlast.

 • 3. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

 • 1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

 • 2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3. De verboden zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2.73a Verbod carbidschieten

 • 1. Carbidschieten is verboden.

 • 2. Het is tevens verboden om op een openbare plaats enig voorwerp, waarvan gelet op zijn aard of de omstandigheden waaronder dat wordt aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit is bestemd voor carbidschieten, te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 3. De verboden in het eerste en tweede lid gelden niet voor zover dit onderwerp wordt geregeld in de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.

Afdeling 11. Drugsoverlast

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om, al dan niet tegen betaling, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

Afdeling 12. Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats als deze personen het bepaalde in de artikelen 2:1, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50 en 2:73 van deze verordening groepsgewijs niet naleven.

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen

 • 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht een bevel geven zich gedurende ten hoogste 48 uur niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

 • 2. Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een persoon aan wie ten minste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die opnieuw strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht, een bevel geven zich gedurende ten hoogste 12 weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

 • 3. Een bevel als bedoeld in het tweede lid kan slechts worden gegeven als het strafbare feit of de openbare orde verstorende handeling binnen 12 maanden na het geven van een eerder bevel, gegeven op grond van het eerste of tweede lid, plaatsvindt.

 • 4. De burgemeester beperkt de krachtens het eerste of tweede lid gegeven bevelen, als hij dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk vergunning verlenen om af te wijken van een bevel.

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 • 1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2. De burgemeester kan een last onder bestuursdwang opleggen wegens overtreding van het in eerste lid bepaalde. De burgemeester oefent de bevoegdheid uit als de ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan.

Hoofdstuk 3. Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 3:1 Afbakening

De artikelen 1:2 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 3:2 Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • Advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een seksbedrijf of een prostituee onder de aandacht van het publiek brengt;

 • beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding van een seksbedrijf;

 • bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester;

 • escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling tussen klant en prostituee;

 • exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, voor zover van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens rekening en risico een seksbedrijf wordt uitgeoefend;

 • klant: degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een prostitutiebedrijf of een prostituee aangeboden seksuele diensten;

 • prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

 • prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

 • prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie;

 • raamprostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie, waarbij het werven van klanten gebeurt door een prostituee die zichtbaar is vanuit een voor publiek toegankelijke plaats;

 • seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling;

 • seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf;

 • sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;

 • werkruimte: als zelfstandig aan te merken onderdeel van een seksinrichting waarin de seksuele handelingen met een ander tegen betaling worden verricht.

Afdeling 2. Vergunning seksbedrijf

Artikel 3:3 Vergunning

 • 1. Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan.

 • 2. Op een aanvraag om een vergunning wordt binnen twaalf weken beslist. Deze termijn kan met ten hoogste twaalf weken worden verlengd.

 • 3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

 • 4. Een vergunning kan mede voor één seksinrichting worden verleend.

 • 5. De vergunning wordt verleend aan de exploitant en op diens naam gesteld.

Artikel 3:4 Concentratie seksinrichting

(gereserveerd)

Artikel 3:5 Beperking aantal vergunningen

Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf wordt geen vergunning verleend.

Artikel 3:6 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om vergunning wordt ingediend middels een door het bevoegde bestuursorgaan vastgesteld formulier.

 • 2. Bij de aanvraag wordt vermeld voor welke activiteit vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

 • a.

  de persoonsgegevens van de exploitant;

 • b.

  het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  of in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag de exploitant een vergunning voor een seksbedrijf is geweigerd of een aan de exploitant verleende vergunning voor een seksbedrijf is ingetrokken;

 • d.

  het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;

 • e.

  het adres van een onder het seksbedrijf vallende seksinrichting;

 • f.

  het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;

 • g.

  een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de exploitant;

 • h.

  voor zover van toepassing, de verblijfstitel van de exploitant;

 • i.

  een actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, verstrekt door de Belastingdienst;

 • j.

  bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimtes bestemd voor de uitoefening van het seksbedrijf;

 • k.

  voor zover van toepassing, de plaatselijke ligging van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een situatieschets met een noordpijl en schaalaanduiding;

 • l.

  voor zover van toepassing, de plattegrond van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een tekening met een schaalaanduiding.

 • 3. Als er een beheerder is aangesteld is het tweede lid, onder a tot en met c, g en h, van overeenkomstige toepassing op de beheerder.

 • 4. Het bevoegde bestuursorgaan kan aanvullende gegevens of bescheiden verlangen.

Artikel 3:7 Weigeringsgronden

 • 1. Een vergunning wordt geweigerd als:

 • a.

  de exploitant of de beheerder onder curatele staat;

 • b.

  de exploitant of de beheerder onherroepelijk is veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel, of in enig ander opzicht van slecht levensgedrag is;

 • c.

  de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;

 • d.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

 • e.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aanvrager in strijd zal handelen met aan de vergunning verbonden beperkingen of voorschriften;

 • f.

  er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of zullen zijn die, als het prostituees betreft, nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, als het overige personen betreft, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, slachtoffer zijn van mensenhandel of verblijven of werken in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000;

 • g.

  de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden;

 • h.

  de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, bij meer dan één rechterlijke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500 of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

  • 1e bepalingen, gesteld bij of krachtens de Alcoholwet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze verordening;

  • 2e de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en met 420quinquies, 426 en 429quater van het Wetboek van Strafrecht;

  • 3e artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

  • 4e de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede de artikelen 6 juncto 8 en 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • 5e de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen; of

  • 6e de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

 • i.

  een maximum als bedoeld in artikel 3:5 al is bereikt

 • j.

  de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd zal opleveren met het bestemmingsplan of een bekendgemaakte ontwerpwijziging daarvan.

 • 2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt gelijkgesteld:

 • a.

  een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf;

 • b.

  betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, tweede lid, onder a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan € 375 bedraagt.

 • 3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

 • 4. Voor de berekening van de periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, telt de periode waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is ondergaan, niet mee.

 • 5. Een vergunning kan in ieder geval worden geweigerd:

 • a.

  voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning op grond van artikel 3:9, eerste lid, aanhef en onder a tot en met f, of tweede lid, aanhef onder a tot en met g, of in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is ingetrokken, gedurende een periode van vijf jaar na de intrekking;

 • b.

  als niet is voldaan aan een bij of krachtens artikel 3:6 gestelde eis met betrekking tot de aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen;

 • c.

  als de vergunning geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het uitoefenen van een prostitutiebedrijf in een seksinrichting waarvoor eerder een vergunning is ingetrokken, of in die seksinrichting eerder zonder vergunning een prostitutiebedrijf is uitgeoefend;

 • d.

  als de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de seksinrichting waarvoor de vergunning is aangevraagd;

 • e.

  als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 3:15, eerste en tweede lid;

 • f.

  als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij artikel 3:17 gestelde verplichtingen zal naleven.

Artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning

 • 1. De vergunning vermeldt in ieder geval:

 • a.

  de naam van de exploitant;

 • b.

  voor zover van toepassing, die van de beheerder;

 • c.

  voor welke activiteit de vergunning is verleend;

 • d.

  het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;

 • e.

  het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;

 • f.

  voor zover van toepassing, het adres van de onder dat seksbedrijf vallende seksinrichting waarvoor de vergunning mede is verleend;

 • g.

  de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden;

 • h.

  voor zover van toepassing, de geldigheidsduur van de vergunning;

 • i.

  het nummer van de vergunning.

 • 2. De exploitant draagt er zorg voor dat de vergunning of een afschrift daarvan zichtbaar aanwezig is in de seksinrichting waarvoor de vergunning mede is verleend, en tevens dat aan de buitenzijde van de seksinrichting zichtbaar is dat hij over een vergunning voor die seksinrichting beschikt.

Artikel 3:9 Intrekkingsgronden

 • 1. De vergunning wordt ingetrokken als:

 • a.

  de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;

 • b.

  de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is gegeven;

 • c.

  is gehandeld in strijd met de artikelen 3:10, 3:13, aanhef en onder a, 3:14, eerste of tweede lid, 3:15 en 3:17, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onderdeel b, aanhef en onder 1°;

 • d.

  zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid;

 • e.

  zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, onder a tot en met i;

 • f.

  de vergunninghouder dat verzoekt;

 • g.

  de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert met het bestemmingsplan.

 • 2. De vergunning kan worden geschorst of ingetrokken als:

 • a.

  is gehandeld in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen;

 • b.

  in verband met gewijzigde wettelijke voorschriften, gewijzigde omstandigheden of gewijzigde inzichten de bescherming van de belangen met het oog waarop het vergunningsvereiste is gesteld, zwaarder wegen dan het belang van de vergunninghouder bij behoud van de vergunning;

 • c.

  een niet in de vergunning vermelde persoon exploitant of beheerder is geworden;

 • d.

  is gehandeld in strijd met een of meer van de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde bepalingen, onverminderd het eerste lid, aanhef en onder c;

 • e.

  is gehandeld in strijd met de in het bedrijfsplan beschreven maatregelen;

 • f.

  zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de woon- en leefomgeving of de gezondheid van prostituees of klanten;

 • g.

  de exploitant of de beheerder het toezicht op de naleving van het in dit hoofdstuk bepaalde belemmert of bemoeilijkt;

 • h.

  er bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn die onherroepelijk zijn veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel;

 • i.

  gedurende ten minste zes maanden geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Artikel 3:10 Melding gewijzigde omstandigheden

De vergunninghouder meldt elke verandering waardoor zijn seksbedrijf niet langer in overeenstemming is met de op grond van artikel 3:8, eerste lid, in de vergunning opgenomen gegevens, zo spoedig mogelijk aan het bevoegde bestuursorgaan. Deze kan een gewijzigde vergunning verlenen, als het seksbedrijf aan de vereisten voldoet.

Artikel 3:11 Verlenging vergunning

 • 1. Op een aanvraag om verlenging van een vergunning zijn de artikelen 3:3, 3:5, 3:6 tot en met 3:8 en 3:15, derde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat actuele gegevens en bescheiden waarover het bevoegde bestuursorgaan al beschikking heeft niet nogmaals overgelegd dienen te worden.

 • 2. Als ten minste twaalf weken voorafgaand aan de vervaltermijn van de vergunning verlenging van de vergunning is aangevraagd, blijft de vergunning van kracht totdat op de aanvraag om verlenging is besloten.

Afdeling 3.1 Regels voor alle seksbedrijven

Artikel 3:12 Sluitingstijden seksinrichtingen; aanwezigheid; toegang

 • 1. Het is de exploitant en de beheerder verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben of daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven, tenzij bij vergunning anders is bepaald, op:

 • a.

  maandag tot en met vrijdag tussen 00:00 en 08:00 uur;

 • b.

  zaterdag en zondag tussen 0:00 en 12.00 uur

 • 2. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die inrichting gesloten dient te zijn voor bezoekers.

 • 3. Het is een prostituee verboden zich te bevinden in een seksrichting, tenzij bij vergunning anders is bepaald, op:

 • a.

  maandag tot en met vrijdag tussen 00:30 en 07:30 uur;

 • b.

  zaterdag en zondag tussen 00:30 en 11.30 uur

 • 4. Het is de exploitant en de beheerder verboden personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt toe te laten of te laten verblijven in een seksinrichting.

Artikel 3:13 Adverteren

Het is verboden in advertenties voor een seksbedrijf:

 • a.

  geen vermelding op te nemen van het telefoonnummer, bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder e, van het nummer, bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder i, en van de bedrijfsnaam;

 • b.

  vermelding op te nemen van een ander telefoonnummer dan bedoeld onder a; en

 • c.

  als het een prostitutiebedrijf betreft, onveilige seks aan te bieden of te garanderen dat prostituees die voor of bij het betreffende bedrijf werken vrij zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Afdeling 3.2 Regels voor alle prostitutiebedrijven en prostituees

Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel prostituees; verbod werken voor onvergund prostitutiebedrijf

 • 1. Prostitutie vindt uitsluitend plaats door een prostituee die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

 • 2. Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich te laten werken die:

 • a.

  nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt;

 • b.

  in Nederland verblijft of werkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000.

 • 3. Het is een prostituee verboden:

 • a.

  te handelen in strijd met het eerste lid;

 • b.

  werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

Artikel 3:15 Bedrijfsplan

 • 1. Een prostitutiebedrijf beschikt over een bedrijfsplan, waarin in ieder geval wordt beschreven welke maatregelen de exploitant treft:

 • a.

  op het gebied van hygiëne;

 • b.

  ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het zelfbeschikkingsrecht van de prostituees;

 • c.

  ter bescherming van de gezondheid van de klanten;

 • d.

  ter voorkoming van strafbare feiten.

 • 2. De door de exploitant te treffen maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, waarborgen dat:

 • a.

  de hygiëne in een seksinrichting voldoet aan de algemene eisen die hiervoor in de branche gelden en dat dit controleerbaar is;

 • b.

  inzichtelijk en controleerbaar is welke maatregelen een exploitant in zijn bedrijfsvoering en inrichting van de werkruimten treft voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor prostituees;

 • c.

  in de werkruimten te allen tijde voldoende condooms met een CE-markering voor gebruik beschikbaar zijn;

 • d.

  in de werkruimten voor de prostituees een goed functionerende alarmvoorziening aanwezig is;

 • e.

  de prostituee zich regelmatig kan laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen en door de exploitant voldoende geïnformeerd is over de mogelijkheden van een dergelijk onderzoek;

 • f.

  de prostituee niet gedwongen wordt zich geneeskundig te laten onderzoeken;

 • g.

  de prostituee vrij is in de keuze van de arts(en) die zij wil bezoeken;

 • h.

  de prostituee klanten en diensten kan weigeren zonder dat dat voor haar andere werkzaamheden gevolgen heeft;

 • i.

  de prostituee kan weigeren alcohol of drugs te gebruiken zonder dat dat voor haar werkzaamheden gevolgen heeft;

 • j.

  aan de voor de exploitant werkzame beheerder voldoende professionele eisen op het gebied van agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening worden gesteld en waar nodig wordt gezorgd voor scholing hierin;

 • k.

  de exploitant zich een oordeel vormt over de mate van zelfredzaamheid van de prostituee voordat deze voor of bij hem gaat werken, teneinde vast te stellen of zij voldoet aan de eisen die hij hiervoor in zijn bedrijfsplan heeft opgenomen;

 • l.

  de exploitant voor elke voor of bij hem werkzame prostituee kan aantonen onder welke verhuur- of arbeidsvoorwaarden zij haar diensten aanbiedt;

 • m.

  de exploitant of beheerder zich er regelmatig van vergewist dat de prostituee niet door derden gedwongen wordt tot prostitutie en dat hij in dit kader informatie van hulpverleningsinstanties ter beschikking stelt;

 • n.

  de exploitant aan de voor of bij hem werkzame prostituees informatie ter beschikking stelt over de mogelijkheden om hulp te krijgen als een prostituee wil stoppen met haar werk in de prostitutie;

 • o.

  de overlast aan de omgeving van de onder het seksbedrijf vallende seksinrichtingen beperkt wordt.

 • 3. Het bedrijfsplan wordt overgelegd bij de aanvraag om een vergunning.

 • 4. De exploitant meldt een voorgenomen wijziging van het bedrijfsplan onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan. De wijziging wordt na goedkeuring van het bevoegde bestuursorgaan als onderdeel van het bedrijfsplan aangemerkt, als deze voldoet aan de eisen die overeenkomstig het eerste en tweede lid aan een bedrijfsplan worden gesteld.

 • 5. De rechten voor prostituees, die worden gewaarborgd op grond van het tweede lid, worden op schrift gesteld en in een voor haar begrijpelijke taal uitgereikt aan elke prostituee die werkzaam is voor of bij de exploitant.

 • 6. In de seksinrichting wordt in ten minste twee talen en voor de klant goed zichtbaar bekend gemaakt dat een prostituee klanten en diensten mag weigeren en mag weigeren alcohol of drugs te gebruiken.

Artikel 3:16 Minimale verhuurperiode werkruimte

Een werkruimte wordt bij aanvang van het huren voor ten minste 4 aaneengesloten weken verhuurd.

Artikel 3:17 Verdere verplichtingen van de exploitant en beheerder prostitutiebedrijf

 • 1. De exploitant of de beheerder is aanwezig gedurende de uren dat het prostitutiebedrijf daadwerkelijk wordt uitgeoefend.

 • 2. De exploitant van een prostitutiebedrijf draagt er zorg voor dat:

 • a.

  de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees redelijkerwijs hun eigen werktijden kunnen bepalen;

 • b.

  er een deugdelijke bedrijfsadministratie wordt gevoerd waarin de actuele gegevens zijn opgenomen van in ieder geval;

  • i.

   de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees;

  • ii.

   de verhuuradministratie;

  • iii.

   met betrekking tot alle voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees, de documentatie die ten grondslag ligt aan de vorming van het oordeel over de mate van zelfredzaamheid, bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, onder k;

  • iv.

   de werkroosters van de beheerders.

 • c.

  de bedrijfsadministratie met inachtneming van de wettelijke termijnen wordt bewaard en te allen tijde beschikbaar is voor toezichthouders;

 • d.

  medewerkers van de gemeentelijke gezondheidsdienst en van andere door de burgemeester of het college aangewezen instellingen worden toegelaten tot seksinrichtingen als ze voornemens zijn voorlichtings- en preventieactiviteiten uit te voeren of voorlichtingsmateriaal te verspreiden;

 • e.

  onverwijld bij de politie wordt gemeld ieder signaal van mensenhandel of andere vormen van dwang en uitbuiting;

 • f.

  onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan wordt gemeld als gedurende ten minste één maand geen gebruik gemaakt zal worden van de vergunning. Deze melding vermeldt de reden en de verwachte duur;

 • g.

  gedaan wordt wat nodig is voor een goede gang van zaken binnen het prostitutiebedrijf.

Afdeling 3.3 Raam- en straatprostitutie

Artikel 3:18 Raamprostitutie

Het is een prostituee verboden:

 • a.

  zich vanuit een gebouw of vanuit de toegang naar een gebouw aan klanten die zich op of aan de weg bevinden beschikbaar te stellen; en

 • b.

  passanten hinderlijk te bejegenen of zich aan passanten op te dringen dan wel zich ongekleed of vrijwel ongekleed achter het raam van een seksinrichting of in de toegang tot een seksinrichting op te houden.

Artikel 3:19 Straatprostitutie

Het is verboden zich op of aan de weg of op, aan of in een andere vanaf de weg zichtbare plaats, niet zijnde een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend, zich op te houden met het kennelijke doel zich beschikbaar te stellen voor prostitutie of het verrichten van seksuele ontuchtige handelingen als dit kennelijk geschiedt in het kader van prostitutie.

Artikel 3:20 Handhaving straatprostitutie

Met het oog op de naleving van het verbod, bedoeld in artikel 3:19, eerste lid, kan door een politieambtenaar of toezichthouder het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

Afdeling 4. Overige bepalingen

Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten

 • 1. Het is een klant verboden seksuele handelingen te verrichten met een prostituee van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij werkzaam is voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

 • 2. Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere voor publiek toegankelijke plaats gebruik te maken van de diensten van een prostituee.

 • 3. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, geldt niet in een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend .

Artikel 3:22 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk tentoon te stellen, aan te bieden of aan te brengen als de burgemeester aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt.

Artikel 3:23 Sekswinkels

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

Hoofdstuk 4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1. Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting

Artikel 4:1 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • dorpskern: Valkenburg, Vilt, Berg, IJzeren en Sibbe, Houthem en Schin op Geul;

 • gevoelige gebouwen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1. van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • gevoelige terreinen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1. van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

 • incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;

 • inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, met dien verstande dat de artikelen 4:2 tot en met 4:5 uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type A of type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt;

 • woning: gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd is;

 • geluidgevoelige ruimte: ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m2;

 • geluidgevoelige gebouwen: gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende inrichting;

 • verblijfsruimten: ruimten als bedoeld in artikel 1.1, sub e van het Besluit geluidhinder binnen geluidgevoelige gebouwen.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 • 1. De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden niet voor zeven door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen gedifferentieerd per dorpskern.

 • 2. Het college maakt de aanwijzing ten minste vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend.

 • 3. Als een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, kan het college een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

 • 4. Het geluidniveau, veroorzaakt door de inrichting/festiviteit mag in geluidgevoelige ruimten van woningen van derden en verblijfsruimten niet meer bedragen dan 50/45/40 dB(A) in de respectievelijke dag-/avond-/nachtperiode.

 • 5. Vanaf 24:00 uur mag geen muziekgeluid ten gehore worden gebracht op het terras/buitenterrein van de inrichting en dienen ramen en deuren gesloten te worden gehouden behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.

 • 6. Een half uur voor het sluitingsuur of de eindtijd moet het geluidniveau worden teruggebracht naar de reguliere exploitatie.

 • 7. Bij het bepalen van de geluidniveaus als bedoeld in het vierde lid wordt geen strafcorrectie van 10 dB(A) vanwege muziekgeluid toegepast.

Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten

 • 1. Het is een inrichting toegestaan maximaal vijf incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college. De interval tussen deze dagen bedraagt minimaal 10 dagen.

 • 2. Het college stelt een formulier vast voor het doen van de melding. De melding moet via de website (www.valkenburg.nl) worden ingediend.

 • 3. De melding wordt geacht te zijn gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

 • 4. De melding wordt geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

 • 5. Het geluidniveau veroorzaakt door de inrichting, mag in geluidgevoelige ruimten van woningen van derden en verblijfsruimten niet meer bedragen dan 50/45/40 dB(A) in de respectievelijke dag-/avond-/nachtperiode.

 • 6. Vanaf 24:00 mag geen muziekgeluid ten gehore worden gebracht op het terras/buitenterrein van de inrichting en dienen ramen en deuren gesloten te worden gehouden behoudens het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.

 • 7. Een half uur voor het sluitingsuur of de eindtijd moet het geluidniveau worden teruggebracht naar de reguliere exploitatie.

 • 8. Bij het bepalen van de geluidniveaus als bedoelt in het vijfde lid wordt geen strafcorrectie van 10 dB(A) vanwege muziekgeluid toegepast.

Artikel 4:4

(vervallen)

Artikel 4:5 Onversterkte muziek

(gereserveerd)

Artikel 4:5a Traditioneel schieten

(gereserveerd)

Artikel 4:5b Geluidhinder in de openlucht

(gereserveerd)

Artikel 4:5c Geluidhinder door dieren

(gereserveerd)

Artikel 4:5d Geluidhinder door motorvoertuigen en bromfietsen

(gereserveerd)

Artikel 4:5e Geluidhinder door vrachtauto’s

(gereserveerd)

Artikel 4:5f Routering

(gereserveerd)

Artikel 4:6 Overige geluidhinder

 • 1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2. Bij de beoordeling of sprake is van geluidhinder gelden de geluidsnormen conform de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit. De beoordeling vindt verder plaats aan de hand van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999.

 • 3. Het college kan een vergunning verlenen om af te wijken van het in het eerste lid bedoelde verbod.

 • 4. Diegene die de zorg heeft voor een dier moet voorkomen dat omwonenden hiervan geluidhinder ondervinden.

 • 5. Op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 4:6a Mosquito

(gereserveerd)

Afdeling 2. Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:7 Straatvegen

(gereserveerd)

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

(opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving; artikel 3.3.1)

Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

(opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving; artikel 3.3.2)

Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden

(opgenomen in de verordening Fysieke Leefomgeving; paragraaf 3.9)

Afdeling 4. Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:13 Opslag mest en dergelijke

(opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving; artikel 3.3.3)

Artikel 4:14

(vervallen)

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

(gereserveerd)

Artikel 4:16 Vergunningplicht handelsreclame

(opgenomen in de verordening fysieke leefomgeving; paragraaf 3.8)

Afdeling 5. Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4:17 Definitie

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan een niet-grondgebonden onderkomen of voertuig dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 • 1. Het is verboden zonder vergunning van het college ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd.

 • 2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd in het belang van de bescherming van:

 • a.

  natuur en landschap; of

 • b.

  een stadsgezicht en/of

 • c.

  het voorkomen of beperken van overlast.

 • 4. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Afdeling 1. Parkeerexcessen en stopverbod

Artikel 5:1

(vervallen)

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf en dergelijke

(opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving; artikel 7.3.1)

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

(opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving; artikel 7.3.2)

Artikel 5:4 Defecte voertuigen

(opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving; artikel 7.3.3)

Artikel 5:5 Voertuigwrakken

(opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving; artikel 7.3.4)

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen

(opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving; artikel 7.3.5)

Artikel 5:7 Reclamevoertuigen

(opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving; artikel 7.3.6)

Artikel 5:8 Grote voertuigen

(opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving; artikel 7.3.7)

Artikel 5:9 Uitzicht belemmerende voertuigen

(gereserveerd)

Artikel 5:10 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan

(gereserveerd)

Artikel 5:10a Stationair draaiende motoren van voertuigen

 • 1. Het is verboden motoren van voertuigen, airconditioningsinstallaties daarbij inbegrepen, zonder vergunning van het college langer dan vijf minuten stationair te laten draaien.

 • 2. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

(gereserveerd)

Artikel 5:12 Overlast van fietsen of bromfietsen

(gereserveerd)

Afdeling 1.a. Wegslepen

Artikel 1.a.1 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994 worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten wegen en weggedeelten.

Artikel 1.a.2 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1. De voertuigen die worden weggesleept worden onmiddellijk overgebracht naar een plaats van bewaring.

 • 2. Als plaats van bewaring als bedoeld in het eerste lid wordt aangewezen: het afgesloten terrein in eigendom van Logicx Valkenburg, bestemd voor het stallen van voertuigen en gelegen aan de Valkenberg 8, 6301 PM Valkenburg aan de Geul.

 • 3. De openingstijden van de in het tweede lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 1.a.3 Overbrengen en in bewaring stellen van motorvoertuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Als gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, artikel 164, zevende lid of artikel 174, eerste lid van de Wegenverkeerswet 194, is artikel 1.a.2 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.a.4 Nadere regels

Met het oog op de in deze afdeling bedoelde belangen, kan het college over de uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd in deze afdeling, nadere regels vaststellen.

Afdeling 2. Collecteren

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen

 • 1. Uiterlijk drie weken van te voren moet een openbare inzameling van geld of goederen worden gemeld bij het college door middel van het door het college vastgestelde meldformulier.

 • 2. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 3. De meldplicht geldt niet voor een inzameling die in besloten kring wordt gehouden.

Afdeling 3. Venten

Artikel 5:14 Definitie

 • 1. In deze afdeling wordt onder venten verstaan het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

 • 2. Onder venten wordt niet verstaan:

 • a.

  het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

 • b.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet;

 • c.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in hoofdstuk 2 in de Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul.

Artikel 5:15 Ventverbod

Het is verboden te venten:

 • a.

  als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt;

 • b.

  op maandag t/m vrijdag tussen 18.00 uur en 08.00 uur alsmede op zaterdag en zondag, en

 • c.

  op door het college aangewezen openbare plaatsen op maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 uur en 08.00 uur alsmede op zaterdag en zondag.

Artikel 5:15a Vrijheid van meningsuiting

 • 1. Het verbod als bedoeld in artikel 5:15 geldt niet voor venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het venten van gedrukte en geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet verboden op door het college aangewezen openbare plaatsen of op door het college aangewezen dagen en uren.

Artikel 5:16

(vervallen)

Afdeling 4. Standplaatsen

Artikel 5:17 t/m Artikel 5:20

(opgenomen in de Verordening Fysieke leefomgeving; hoofdstuk 2)

Artikel 5:21

(vervallen)

Afdeling 5. Snuffelmarkten

(gereserveerd)

Afdeling 5.a Detailhandel

Artikel 5.a.1 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren worden verkocht.

Artikel 5.a.2 Openstelling avondwinkel

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet opgenomen verboden voor winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 06.00 uur, alsmede van het onder c vervatte verbod tussen 22.00 en 06.00 uur.

 • 2. Het college kan voor ten hoogste twee winkels ontheffing verlenen.

 • 3. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

 • a.

  de winkel moet gesloten zijn tussen 00.00 uur en 06.00 uur;

 • b.

  er mogen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Alcoholwet.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door het geopend zijn van de winkel.

Artikel 5.a.3 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op tijdstippen waarop geen detailhandel mag plaatsvinden voor:

 • a.

  bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 • b.

  het uitstallen van goederen en/of

 • c.

  tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, (sport)evenementen, veilingen en beurzen.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- of leefsituatie, de openbare orde of veiligheid in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door het open zijn van de winkel.

Artikel 5.a.4 Detailhandelverbod

Op Goede Vrijdag, op 24 december en op 4 mei mag na 19.00 uur geen detailhandel plaatsvinden zonder ontheffing van het college.

Artikel 5.a.5 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2. Het college kan de beslistermijn in het eerste lid met ten hoogste acht weken verlengen.

Artikel 5.a.6 Overdracht ontheffing

 • 1. Het college kan toestemming geven voor het overdragen van de ontheffing als bedoeld in deze afdeling.

 • 2. In de schriftelijke aanvraag om de toestemming als bedoeld in het eerste lid vermeldt de aanvrager de volledige naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 5.a.7 Intrekken en wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn, of bij de afwezigheid van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn, of

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende daarom verzoekt.

Artikel 5.a.8 Toerisme

De verboden in artikel 2, eerste lid, onder a en b en tweede lid van de wet gelden niet tussen 06.00 en 22.00 uur, vanwege de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente.

Artikel 5.a.9 Detailhandel op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college kan categorieën winkels en overige vormen van detailhandel aanwijzen waarvoor de verboden van artikel 2 van de wet niet gelden tot het tijdstip waarop op grond van deze verordening horeca-inrichtingen gesloten moeten zijn (algemeen sluitingsuur).

 • 2. De aanwijzing als bedoeld in het eerste lid wordt niet gegeven als de woon- of leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de detailhandel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door het open zijn van de detailhandel.

Artikel 5.a.10 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college kan bepalen dat de vrijstelling als bedoeld in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de hele gemeente.

Afdeling 6. Openbaar water en waterstaatswerken

(gereserveerd)

Afdeling 7. Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

(opgenomen in de Verordening Fysieke leefomgeving; paragraaf 3.7)

Artikel 5:31A

(vervallen)

Artikel 5:32 Crossterreinen

(gereserveerd)

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden

(opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving; artikel 3.7.1)

Afdeling 8. Vuurverbod

(opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving; paragraaf 3.6)

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

(opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving; artikel 3.6.1)

Afdeling 9. Asverstrooiing

(gereserveerd)

Hoofdstuk 6. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 Strafbepaling

Overtreding van bij of krachtens de in deze verordening bepaalde artikelen en de op grond van artikel 1.4 daarbij gegeven voorschriften, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 6:2 Toezichthouders

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

 • de buitengewone opsporingsambtenaren als genoemd in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;

 • de ambtenaren van de politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a en c, en tweede lid van de Politiewet 1993, en

 • algemeen toezichthouders, die de taak hebben toezicht op gemeentelijke verordeningen uit te oefenen.

 • 2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college of de burgemeester aan te wijzen personen inclusief de al dan niet in (onbezoldigde) dienst van de gemeente zijnde personen.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Degenen belast met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde, veiligheid, bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner(s).

Artikel 6:4 Intrekking Omgevingsverordening

De Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2021 wordt ingetrokken.

Artikel 6:5 Overgangsrecht

 • 1. Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening (APV) en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. Lopende aanvragen om een vergunning op grond van de Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2021 en waarvoor deze verordening (APV) overeenkomstige besluiten kent, worden behandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 6:6 Inwerkingtreding

Deze (gewijzigde) verordening treedt in werking op de dag van bekendmaking op www.overheid.nl .

Artikel 6:7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022.

Ondertekening

Aldus gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2023.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

De griffier, De burgemeester,