Mandaatstatuut Koggenland 2022

Geldend van 10-03-2022 t/m heden

Intitulé

Mandaatstatuut Koggenland 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland (hierna: “het college”) en de burgemeester van de gemeente Koggenland (hierna: “de burgemeester”), ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluiten vast te stellen het navolgende Mandaatstatuut Koggenland 2022:

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: een beslissing als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, Awb;

 • b.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders zoals bedoeld in titel II, hoofdstuk III van de Gemeentewet, de burgemeester zoals bedoeld in titel II, hoofdstuk IV van de Gemeentewet;

 • c.

  functionaris: een medewerker, Teamleider, Afdelingshoofd of Algemeen directeur/Gemeentesecretaris van de gemeente Koggenland, werkzaam onder eindverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;

 • d.

  gemandateerde: de functionaris aan wie (onder)mandaat, volmacht en/of een machtiging is verleend;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever een besluit te nemen zoals bedoeld in afdeling 10.1.1 van de Awb;

 • g.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat (onder)mandaat, volmacht en/of machtiging verleend;

 • h.

  medewerker: een medewerker, niet zijnde een Teamleider, Afdelingshoofd of Algemeen directeur/Gemeentesecretaris van de gemeente Koggenland, werkzaam onder eindverantwoordelijkheid van het bestuursorgaan;

 • i.

  ondermandaat: een door een gemandateerde verleend mandaat van een aan hem/haar gemandateerde bevoegdheid aan een derde;

 • j.

  overzicht: het bij dit besluit behorende overzicht, waarin alle verleende mandaten, volmachten en/of machtigingen zijn opgenomen.

 • k.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

Artikel 2. Reikwijdte mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Dit mandaatstatuut is een functiegericht mandaatstatuut.

 • 2. Mandaat, volmacht en/of machtiging wordt verleend aan de in het overzicht vermelde functionarissen voor de daarbij aangegeven bevoegdheden.

 • 3. Elke gemandateerde is gemachtigd tot het feitelijk uitvoeren van besluiten van de mandaatgever, één en ander voor zover dit voortvloeit uit de aan hem/haar opgedragen taken, niet in strijd is met het bestaande beleid, de vastgestelde richtlijnen en/of voorschriften, er overeenstemming bestaat tussen alle verplichte adviezen en de te nemen beslissingen en niet leidt tot overschrijding van verleende budgetten en/of kredieten.

 • 4. In het overzicht behorende bij dit besluit wordt per afdeling en team uiteengezet aan welke door een gemandateerde beklede functie, welke bevoegdheid wordt verbonden.

 • 5. De gemandateerde volgt bij de uitoefening van een hem/haar toekomende bevoegdheid, de door diens leidinggevende en/of mandaatgever verstrekte aanwijzingen en instructies en onthoudt zich van bevoegdheidsuitoefening als de mandaatgever de wens te kennen geeft om zelf te beslissen.

 • 6. Onverminderd de (onder)mandaat-, volmacht of machtigingsverlening, blijft een beslissing/bevoegdheid in een bepaald geval voorbehouden aan de mandaatgever, indien:

  • a.

   de afdoening van een zaak, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijke handeling, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke of bestuurlijke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat een raadslid, burgemeester of een wethouder persoonlijk op het besluit kan worden aangesproken;

  • b.

   uit te nemen besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen aanzienlijke financiële risico’s of anders belangrijke consequenties kunnen voortvloeien, dan wel tot overschrijding van het budget c.q. de begroting kunnen leiden;

  • c.

   de gemandateerde daartoe de wens te kennen geeft.

Artikel 3. Vervangingsregeling

 • 1. Het organogram van de gemeentelijke organisatie van Koggenland maakt onderdeel uit van dit mandaatstatuut (Bijlage 2).

 • 2. Als mandaat, volmacht of machtiging aan een medewerker is verleend en deze afwezig is, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de Teamleider van het betreffende team waar de medewerker onderdeel van uit maakt.

 • 3. Als mandaat, volmacht of machtiging aan een Teamleider is verleend en deze afwezig is, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door een andere Teamleider van dezelfde afdeling. In geval van een mandaat, volmacht of machtiging aan een Teamleider, is ook steeds het Afdelingshoofd van het team bevoegd.

 • 4. Als mandaat, volmacht of machtiging aan een Afdelingshoofd is verleend en deze afwezig is, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door een ander Afdelingshoofd. In geval van een mandaat, volmacht of machtiging aan een Afdelingshoofd, is ook steeds de Algemeen directeur/Gemeentesecretaris bevoegd.

 • 5. Als de Algemeen directeur/Gemeentesecretaris afwezig is, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door het Afdelingshoofd die dan optreedt als plaatsvervanger van de Algemeen directeur/Gemeentesecretaris, conform de loco-structuur.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van het besluit. Gelijktijdig wordt het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2019 ingetrokken.

Artikel 5. Citeertitel

Dit mandaatstatuut wordt aangehaald als “Mandaatstatuut gemeente Koggenland 2022”.

Ondertekening

De Goorn, 22 februari 2022

De gemeentesecretaris,

E.A. van Wattingen

De burgemeester,

M.M. Bonsen-Lemmers

Overzicht bij Mandaatstatuut Koggenland 2022

1. Algemene bevoegdheden voor de gehele organisatie

 

Omschrijving

Wettelijke grondslag(en)

Mandaat/machtiging/ volmacht verleend aan

Bijzonderheden/opmerkingen

Algemene handelingen

1.1

Het verzenden van ontvangstbevestigingen

 

Alle medewerkers

 

1.2

Het verstrekken van gegevens van feitelijke aard en algemene inlichtingen en informatie betreffende aangelegenheden die geregeld zijn in de administratieve uitvoering en tot het takenpakket van de afdeling gerekend worden

 

Alle medewerkers

 

1.3

Het in ontvangst nemen en het voor ontvangst tekenen van deurwaardersexploten, aangetekende stukken, pakketten en poststukken

 

Alle medewerkers

 

1.4

Het bijhouden van wettelijk voorgeschreven registers (zoals het register inzake de Wet gemeentelijke regelingen (Wgr)

Gemeentewet/

Bijzondere wetten (zoals de Wgr)

Alle Teamleiders

Het register wordt bijgehouden door het team dat hiervoor qua uitvoering verantwoordelijk is

Besluitvorming

1.5

Het verdagen, aanhouden of opschorten van de beslistermijn

Artikel 4:14 en 4:15 Awb

Alle medewerkers

 

1.6

Het vragen van een schriftelijke machtiging

Artikel 2:1 lid 2 Awb

Alle medewerkers

 

1.7

Het horen van aanvrager(s) en/of belanghebbende(n)

Artikelen 4:7 en 4:8 Awb

Alle medewerkers

 

1.8

Het beleggen van een hoorzitting in het kader van een uitgebreide voorbereidingsprocedure

Afdeling 3.4 Awb

Alle medewerkers

 

1.9

Het toezenden van afschriften van ingebrachte bedenkingen of naar voren gebrachte zienswijzen aan de aanvragers en de betrokken bestuursorganen

 

Alle medewerkers

 

1.10

Het doorsturen of terugzenden van stukken die ten onrechte zijn ontvangen

Artikelen 2:3 en 6:15 Awb

Alle medewerkers

 

1.11

Het bieden van gelegenheid tot herstel van vormfouten en het buiten behandeling laten van een aanvraag vanwege niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift of vanwege onvolledigheid van de verstrekte gegevens

Artikel 4:5 Awb

Alle Afdelingshoofden

 

1.12

Bekendmaking en mededeling van aanvragen en besluiten

Afdeling 3.6 Awb

Alle medewerkers

 

Politie en justitie

1.13

Het doen van aangifte bij de politie

Tweede boek, titel I, vierde afdeling van het Wetboek van Strafvordering

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

 

1.14

Het opvragen van inlichtingen uit de registers van politie en justitie

Wet op de justitiële documentatie (Wjd)/

Bijzondere wetten

Medewerker Integrale Veiligheid

 

Overeenkomsten

1.15

 • A.

  Het doen van offerteaanvragen

 

Alle medewerkers

 

1.16

 • B.

  Het nemen van een besluit tot het al dan niet aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst betreffende de (ver)koop of (ver)huur van goederen of diensten met een maximum bedrag of waarde van € 25.000,- excl. btw

 • C.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst betreffende de (ver)koop of (ver)huur van goederen of diensten tot een maximum bedrag of waarde van € 25.000,- excl. btw (ondertekenen)

Artikel 160, eerste lid, onder e, en 171, tweede lid, Gemeentewet (mandaat en volmacht), Inkoopbeleid

Alle Afdelingshoofden

 • Voor overeenkomsten boven de € 10.000,- excl. btw geldt een toetsingsplicht door de afdeling Juridische Zaken en het Inkoopteam

 • Het Afdelingshoofd is bevoegd om alle feitelijke en juridische handelingen behorende bij het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst te verrichten

Overheidsinformatie

1.17

Het afhandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo)

Artikelen 2 en 3 Wob; Woo

Juridisch adviseur

 

1.18

Het afhandelen van verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who)

Artikel 3 Who

Juridisch adviseur

 

Privacy

1.19

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het al dan niet aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een verwerkersovereenkomst

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een verwerkersovereenkomst (ondertekenen)

Artikel 28 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), artikel 160, eerste lid, onder e, en 171, tweede lid, Gemeentewet (mandaat en volmacht)

Alle Afdelingshoofden

Onder de voorwaarde dat deze verwerkersovereenkomst inhoudelijk niet afwijkt van de door de VNG/IBD vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris/

In geval van:

 • Bij inhoudelijke afwijking van de door de door de VNG/IBD vastgestelde standaard verwerkersovereenkomst

 • Na advies van de Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en de Informatiebeveiliger (CISO)

1.20

Het afhandelen van verzoeken/rechten van betrokkenen op grond van de AVG

Artikelen 15 t/m 22 AVG

Juridisch adviseur

 

Gerechtelijke procedures

1.21

Het vaststellen van de inhoud van verweerschriften in bezwaar- en beroepszaken

 

Alle Teamleiders, Juridisch adviseur, Handhavingsjurist, Jurist Omgevingsrecht, Juridisch kwaliteitsmedewerker

 • Bij complexe of politiekgevoelige zaken: na overleg met de afdeling Juridische Zaken én de portefeuillehouder

1.22

Het vergoeden van proceskosten naar aanleiding van een besluit of gerechtelijke uitspraak

Artikel 8:75 Awb

Alle Teamleiders, Juridisch adviseur

 

1.23

Het vaststellen van de verschuldigdheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen

Artikel 4:18 Awb

Alle Teamleiders, Juridisch adviseur

 

1.24

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

Artikel 4:20 Awb

Alle Teamleiders

 

2. Afdeling Dienstverlening

 

Omschrijving

Wettelijke grondslag(en)

Mandaat/machtiging/ volmacht verleend aan

Bijzonderheden/opmerkingen

Team GCC en Burgerzaken

2.1

De afgifte van het bewijs van Nederlanderschap

 

Alle medewerkers Burgerzaken

 

2.2

De legalisatie van handtekeningen

 

Alle medewerkers Burgerzaken

 

2.3

Het voeren van correspondentie ter uitvoering van de Wet BRP

 

Teamleider, Coördinator Burgerzaken

 

2.4

Het voeren van correspondentie ter zake Nationaliteitsrecht

 

Teamleider, Coördinator Burgerzaken

 

2.5

De afgifte van paspoorten en Europese identiteitskaart

 

Alle medewerkers Burgerzaken

 

2.6

De afgifte van het rijbewijs

Artikel 116 en 117 Wegenverkeerswet (WVW)

Alle medewerkers Burgerzaken

 

2.7

Het voeren van correspondentie ter zake reisdocumenten en rijbewijzen

WVW

Alle medewerkers Burgerzaken

 

2.8

Het ongeldig verklaren van het rijbewijs

WVW

Alle medewerkers Burgerzaken

 

2.9

Uitvoering Kieswet, alle correspondentie waarvan de uitvoering niet is voorbehouden aan het centraal bureau of hoofdstembureau

 

Teamleider, Coördinator Burgerzaken

 

2.10

Het voeren van correspondentie voortvloeiende uit richtlijnen voor geslachtsnaamwijziging

 

Teamleider, Coördinator Burgerzaken

 

2.11

Het ambtshalve inschrijven van personen met als bestemming “onbekend”

Artikel 2.2 Wet BRP

Alle medewerkers Burgerzaken

 

2.12

Het opmaken van een verklaring op basis van artikel 2.8 lid 2 onder e Wet BRP

Artikel 2.8 lid 2 onder e Wet BRP

Teamleider, Coördinator Burgerzaken, BRP-specialist, Backoffice medewerker

 

2.13

Het nemen van besluiten op grond van de artikelen 2.54 t/m 2.60 Wet BRP

Artikel 2.54 Wet BRP

Artikelen 2.55, 2.56 en 2.57, 2.58, 2.59 en 2.60 Wet BRP

Teamleider, Coördinator Burgerzaken, BRP-specialist, Medewerker Frontoffice+, Backoffice medewerker

Teamleider, Coördinator Burgerzaken, BRP-specialist

 

2.14

Het aanwijzen van toezichthouders en (buitengewone) ambtenaren van de burgerlijke stand

 

Afdelingshoofd

Voor wat betreft de overeenkomst van opdracht die aan het aanwijzingsbesluit ten grondslag ligt, geldt hetgeen is bepaald onder 3.78

2.15

Het doen van terugbetalingen van leges bevolkingsregister (voor het niet kunnen leveren van uittreksels)

 

Teamleider, Coördinator Burgerzaken

 

2.16

Het doen van (de maandelijkse) afdrachten leges naturalisatie aan het Ministerie van Justitie

 

Teamleider, Coördinator Burgerzaken

 

2.17

Het aanvragen van eigen verklaringen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

 

Teamleider, Coördinator Burgerzaken

 

2.18

Advisering inzake naturalisatie aan het Ministerie van Justitie

Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)

Backoffice medewerker

 

2.19

Aanvragen optie Nederlanderschap

RWN

Backoffice medewerker

 

2.20

(Ver)huur gemeentelijk woningbedrijf

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen of verlengen of beëindiging (op verzoek van huurder) van een overeenkomst tot verhuur van een woning behorende tot het gemeentelijk vastgoed (waaronder het gemeentelijk woningbedrijf)

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan, wijzigen, verlengenof beëindiging (op verzoek van huurder) van een overeenkomst tot verhuur van een woning behorende tot het gemeentelijk vastgoed (waaronder het gemeentelijk woningbedrijf) (ondertekenen)

Artikel 160, eerste lid onder e, en 171, tweede lid, Gemeentewet (mandaat en volmacht)

Afdelingshoofd

De beëindiging van de huurovereenkomst (anders dan middels opzegging door de huurder) verloopt via het college

Ondermandaat is toegestaan

2.21

Feitelijke afhandeling

Het afhandelen van een huuropzegging, het inschakelen van een deurwaarder bij de invordering en het schouwen van een huurwoning van het gemeentelijk woningbedrijf

 

Alle medewerkers gemeentelijk woningbedrijf

 

2.22

(Inhoudelijke) correspondentie

Het voeren van (inhoudelijke) correspondentie met de huurder van het gemeentelijk woningbedrijf met betrekking tot onder meer de verhoging van huurprijzen, indexering, renovatie, herstructurering, (ver)nieuwbouw en (andere) wettelijke wijzigingen

 

Afdelingshoofd

Ondermandaat is toegestaan

Team Sport

2.23

Sport

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen, (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst tot (ver)huur van sportaccommodaties ten behoeve van sportactiviteiten en tot (ver)huur of (ver)koop van sport- en spelmateriaal

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst tot (ver)huur van sportaccommodaties ten behoeve van sportactiviteiten en tot (ver)huur of (ver)koop van sport- en spelmateriaal (ondertekenen)

Artikel 160 lid 1 onder e en 171 Gemeentewet

Teamleider, Coördinator zwembaden en binnensportaccommodaties

 • Tot een maximum van € 2.500,-

 • Mits passend binnen de financiële kaders

2.24

Het vaststellen van verhuurvoorwaarden voor sportaccommodaties

 

Afdelingshoofd

 

Zorgteam

2.25

Het nemen van (handhavings)besluiten met betrekking tot de Leerplichtwet 1969 (voor zover nog niet wettelijk opgedragen aan de leerplichtambtenaar)

 

Teamleider

 

2.26

Het nemen van beslissingen met betrekking tot het uitvoeren van taken volgens de Wet inburgering (Wi), Jeugdwet, bijzondere bijstand volgens de Participatiewet, Regeling gehandicaptenparkeerkaart (Regeling GPK), Koggenfonds en Kinderkoggenfonds (waaronder ook het verlenen van voorschotten voor bijzondere bijstand)

 

Teamleider

 • Tot een bedrag van max. € 25.000,-

 • Teamleider is bevoegd ondermandaat te verlenen

2.27

Het verlenen van garanties ten behoeve van de kredietbank tot € 6.500,- (vergunninghouders asielzoekers)

 

Teamleider

Teamleider is bevoegd ondermandaat te verlenen

2.28

Het nemen van beslissingen met betrekking tot de uitvoering van taken Wmo tot max. € 25.000,-

 

Teamleider

Teamleider is bevoegd ondermandaat te verlenen

2.29

Het nemen van beslissingen met betrekking tot de uitvoering van taken Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

 

Teamleider

Teamleider is bevoegd ondermandaat te verlenen

2.30

Het nemen van beslissingen tot terugvordering op grond van de Wmo tot maximaal € 10.000,-

 

Teamleider

Teamleider is bevoegd ondermandaat te verlenen

2.31

Het nemen van beslissingen tot terugvordering betreffende bijzondere bijstand (Participatiewet) tot maximaal € 10.000,-

 

Teamleider

 • Teamleider is bevoegd ondermandaat te verlenen

 • Ingeval van fraude geen (onder)mandaat mogelijk

2.32

Het nemen van beslissingen tot terugvordering op grond van de Jeugdwet tot maximaal € 10.000,-

 

Teamleider

Teamleider is bevoegd ondermandaat te verlenen

Team Openbare Ruimte

2.33

Opdracht geven voor het uitvoeren van gladheidsbestrijding door derden

 

Teamleider

 

2.34

Afhandelen van een verzoek of klacht over het beheer en de inrichting van openbare ruimten

 

Teamleider

 

2.35

Afhandelen van grondzaken, waaronder Snippergroen-zaken

 

Teamleider

 • Tot een (ver)koopsom van € 25.000,-

 • Bij Snippergroen-zaken: conform het vastgestelde Snippergroenbeleid

 • Onder deze bevoegdheid valt ook het voeren van (inhoudelijke) correspondentie en het (besluit tot het) aangaan van een huur-, bruikleen- of koopovereenkomst betreffende gronden van de gemeente Koggenland

2.36

Het geven van toestemming voor het, al dan niet onder een weg, aanleggen van kabels, leidingen, drainage, nutsvoorzieningen, rioleringen, buizen, putten, duikers en dergelijke

 

Teamleider

Inclusief telecomkabels op grond van de Telecommunicatieverordening

2.37

De afhandeling van aanvragen voor een gehandicaptenparkeerplaats

 

Teamleider

Mandaat geldt alleen wanneer volgens advies van de extern medisch adviseur wordt besloten

2.38

Opdrachten ter zake werken, leveringen of diensten (aanbestedingen)

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het uitschrijven van aanbestedingen, het opstellen van een proces-verbaal van aanbesteding, de gunning van opdrachten (inclusief het ondertekenen van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten) en het afwijzen van opdrachten

Artikel 160, eerste lid, onder e, jo. 171, tweede lid, Gemeentewet

Afdelingshoofd

Voorwaarden:

 • In overeenstemming met het Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 • Uitsluitend ter uitvoering van de door de raad vastgestelde meerjarenonderhoudsplan (mop)

 • Ten overvloede: rekening houdende met het gestelde onder artikel 2 lid 6 van het algemene deel van het mandaatstatuut

Ondermandaat is toegestaan aan de Teamleider

Note: ondermandaat is bij deze verleend aan de heer G. van Harskamp (teamleider)

2.39

Proces-verbaal van (eind)opneming en het opstellen van projectverslagen

 

Teamleider

 

2.40

 • A.

  Het nemen van een besluit over het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van zakelijke rechten en kwalitatieve verplichtingen

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van zakelijke rechten en kwalitatieve verplichtingen (ondertekenen)

Artikel 160, eerste lid, onder e, jo. 171, tweede lid, Gemeentewet

Teamleider

 

2.41

Beslissen op het gebruik van sportvelden buiten het seizoen door sportorganisaties

 

Teamleider

 

2.42

Het nemen en intrekken van (al dan niet tijdelijke) verkeersbesluiten

Artikel 15, eerste lid en/of tweede lid, jo. 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW)

Teamleider

 

Team VTH/RO

2.43

De uitvoering van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Omgevingswet

Wabo, Omgevingswet

Teamleider

 • Het gaat hierbij om de uitvoering in de breedste zin van het woord, waarbij het gaat om zowel de vergunningverlenende als toezichthoudende en handhavende taken, evenals het weigeren, intrekken of wijzigen van beschikkingen

 • Geen mandaat wordt verleend voor het opvragen van verklaringen van geen bedenkingen ten behoeve van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo

 • Bij de toepassing van artikel 5.17 Wabo (en straks onder de Omgevingswet), waaronder het opleggen van een ‘bouwstop’, geldt dat de portefeuillehouder voorafgaand over de toepassing wordt geïnformeerd

 • Voor diverse milieutaken geldt het mandaatbesluit van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord, waarbij de directeur van de Omgevingdienst gemachtigd is die taken uit te voeren

2.44

De uitvoering van de Woningwet en daarop gebaseerde wet- en regelgeving

Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening

Teamleider

Sloopmeldingen kunnen (ook) worden afgedaan door Projectleider Bouwkunde en Bouwkundige

2.45

Beslissen of een bouwplan voldoet aan de criteria van de Welstandsnota Koggenland of een beeldkwaliteitsplan

Artikel 6.2 lid 1 Besluit omgevingsrecht (Bor)

Beleidsmedewerker Bouw- en Woningtoezicht

Bouwplannen die niet voldoen aan de Welstandsnota Koggenland, dan wel een vastgesteld beeldkwaliteitsplan worden voorgelegd aan “MOOI Noord-Holland, commissie Westfriesland”

2.46

Beslissen op aanvraag tot het vaststellen van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder (Wgh)

Wgh

Teamleider

 

2.47

Beslissen op aanvragen voor een vergunning of het intrekken van een verleende vergunning op grond van de Wet op de kansspelen

Wet op de kansspelen

Teamleider

 

2.48

Beslissen op aanvragen voor een vergunning en/of ontheffing, alsmede intrekken of wijzigen daarvan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Koggenland (APV)

APV

Teamleider

 

2.49

Aanstellen van verkeersregelaars

Artikel 58 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 3 van de Regeling Verkeersbrigadiers

Teamleider

 

2.50

Beslissen op een aanvraag voor ontheffingen op grond van de Zondagswet

Zondagswet

Teamleider

 

2.51

Het verlenen van vergunningen en ontheffingen in het kader van de Alcoholwet

Alcoholwet

Teamleider

 

2.52

Het nemen van een besluit tot het verwijderen van een voertuig en/of voorwerp op grond van de APV

Artikelen 2:10, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8 en 5:9 en 5:24 APV

Teamleider

 

2.53

Het verlenen van ontheffingen, dan wel het intrekken of wijzigen daarvan op basis van de Verordening Winkeltijden Koggenland

Winkeltijdenwet, Verordening Winkeltijden Koggenland

Teamleider

 

3. Afdeling Bedrijfsvoering

 

Omschrijving

Wettelijke grondslag(en)

Mandaat/machtiging/ volmacht verleend aan

Bijzonderheden/opmerkingen

Team Financiën

3.1

Het uitzetten/opnemen van deposito’s/ kasgeld(leningen)/vaste leningen

 

Afdelingshoofd

 • Conform marktrente

 • Bij afwezigheid van het Afdelingshoofd zijn de Teamleider en de Beleidsmedewerker Financiën bevoegd

3.2

Het inschakelen van een deurwaarder bij vorderingen

 

Teamleider

Bij afwezigheid van de Teamleider is tevens aan de Medewerker Invordering de bevoegdheid verleend om deze bevoegdheid uit te oefenen

3.3

Het oninbaar verklaren van vorderingen

 

Teamleider

Bij afwezigheid van de Teamleider is tevens de Adviseur Planning en control bevoegd

3.4

Het afboeken van oninbare vorderingen/belasting

 

Teamleider

Bij afwezigheid van de Teamleider is tevens aan de Medewerker Invordering de bevoegdheid verleend om deze bevoegdheid uit te oefenen

3.5

Het uitvoeren van de informatieverplichting op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ)

 

Teamleider, Beleidsmedewerker Financiën, Medewerker WOZ/Belastingen

 

3.6

Het doen van aangifte btw, bcf en VPB

 

Teamleider

Bij afwezigheid van de Teamleider is tevens de Beleidsmedewerker Financiën bevoegd

3.7

Het doen van mutaties in verzekeringspolissen

 

Teamleider

Bij afwezigheid van de Teamleider is tevens de Adviseur Planning en control bevoegd

3.8

Verzekeringsovereenkomst

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het al dan niet aangaan, wijzigen, verlengen, oversluiten of (tussentijds) beëindigen van een verzekeringsovereenkomst

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen, oversluiten of (tussentijds) beëindigen van een verzekeringsovereenkomst (ondertekenen)

 

Afdelingshoofd

 

Team Informatie

3.9

Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.10

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Wkpb

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.11

Het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

Wkpb

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.12

Het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

Wkpb

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.13

Het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

Wkpb

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.14

Het verstrekken van een bewijs van inschrijving

Wkpb

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.15

Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

Wkpb

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.16

Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

Wkpb

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.17

Het verstrekken van verklaringen dat op het aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

Wkpb

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.18

Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties in het register en registratie

Wkpb

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.19

Het (doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

Wkpb

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.20

Het opstellen van ambtelijke verklaringen op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG)

Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.21

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Artikel 4 Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.22

Het vaststellen van definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten als bedoeld in artikel 8 Wet BAG

Artikel 8 van de Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.23

Het opmaken van document constatering als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder b van de Wet BAG

Artikel 10 lid 1 onder b van de Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.24

Het inschrijven van de in of op grond van artikel 10 lid 1 Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel gebouwenregister

Artikel 10 lid 1 Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.25

Het ingevolge artikel 11 Wet BAG toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving

Artikel 11 Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.26

Het toekennen, intrekken of wijzigen van huisnummers op grond van artikel 3 Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Artikel 3 Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.27

Het toekennen, intrekken en vernummeren van nummeraanduidingen

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.28

Zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

Artikel 14 Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.29

Het op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14a en 15 Wet BAG

Artikelen 14a en 15 Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.30

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 38 Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 Wet BAG

Artikelen 31, 38 t/m 41 Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.31

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen als bedoeld in artikel 31 Wet BAG

Artikel 31 Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.32

Het op verzoek verlenen van inzage in het adressenregister en het verstrekken van de in de adressenregistratie/gebouwenregistratie opgenomen gegevens als bedoeld in artikel 32 lid 1a Wet BAG

Artikel 32 lid 1a Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.33

Het opstellen van een ambtelijke verklaring strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen bronnen zijn opgenomen

Wet BAG

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.34

Het maken van nadere afspraken over de aansluiting op de registers van de Kamer van Koophandel, inclusief de inzage van niet openbare gegevens

 

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.35

Het bijhouden van de geografische gegevens in de basisregistratie grootschalige topografie door levering van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, tweede en derde lid, en 8 Wet basisregistratie grootschalige topografie (Wet bgt) aan het Kadaster

Artikel 11 Wet bgt

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.36

Het afstemmen met een andere bronhouder over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen

Artikel 12 Wet bgt

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.37

Het voldoen van het geografische gegeven aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus

Artikel 13 Wet bgt

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.38

Het een in de basisregistratie grootschalige topografie weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus worden gesteld

Artikel 14 Wet bgt

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.39

Het leveren van een geografisch gegeven langs elektronische weg naar de Landelijke Voorziening

Artikel 15 Wet bgt

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.40

Het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, eerste lid, Wet bgt beslissen over de wijziging dan wel opneming van het betreffende authentiek gegeven

Artikel 25 en 27 Wet bgt

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.41

Het in onderzoek zetten van een geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft

Artikel 27 Wet bgt

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

3.42

Het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en na opneming van het authentiek gegeven melding maken dat het gegeven niet meer in onderzoek staat. Tevens wordt het authentiek gegeven onverwijld bekend gemaakt aan het bestuursorgaan dat de melding, zoals bedoeld in artikel 25, eerste lid, Wet bgt heeft gedaan

Artikelen 25, 27 en 28 Wet bgt

Gegevensbeheerder/

GEO Coördinator

 

Team Staf

3.43

Het doorsturen van een beroepschrift naar betreffende instantie

 

Juridisch adviseur

 

3.44

Het verstrekken van een opdracht in verband met externe advisering

 

Juridisch adviseur

Maximumbedrag van € 10.000,- per opdracht

3.45

 • A.

  Besluiten tot het aansprakelijk stellen van derden voor aan de gemeente toegebrachte schade tot een maximumbedrag van € 25.000,- per schadegeval

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aansprakelijk stellen van derden voor aan de gemeente toegebrachte schade tot een maximumbedrag van € 25.000,- per schadegeval

 

Juridisch adviseur

 

3.46

 • A.

  Besluiten tot het aanvaarden of afwijzen van een aansprakelijkstelling van derden tot een bedrag van € 2.500,- per schadegeval

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aanvaarden of afwijzen van een aansprakelijkstelling van derden tot een bedrag van € 2.500,- per schadegeval

 

Juridisch adviseur

Hieronder ook begrepen de eigen bijdrage tot € 2.500,- per schadegeval op basis van de verzekeringsovereenkomst

3.47

Het bevestigen van ontvangst en van intrekking van een bezwaarschrift

Artikel 6:14 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

 

3.48

Het verdagen van de beslistermijn van een beslissing op het bezwaarschrift

Artikel 7:10 lid 3 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

 

3.49

Het doen van een verzoek tot instemming met verder uitstel als bedoeld in artikel 7:10 lid 4 BW

Artikel 7:10 lid 4 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

 

3.50

Het doen van een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 7:10 lid 5 Awb

Artikel 7:10 lid 5 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

 

3.51

Het nemen van beslissingen op bezwaarschriften na/in geval:

 • er niet wordt gehoord;

 • ambtelijk horen; of

 • als het advies van de bezwaarschriftencommissie wordt gevolgd en de bezwaarschriftencommissie adviseert om het bezwaar [1] ontvankelijk en ongegrond of [2] niet-ontvankelijk te verklaren

Awb

Alle Afdelingshoofden, alle Teamleiders

 • Deze bepaling is op alle afdelingen van toepassing. De beslissing op bezwaar wordt genomen door het Afdelingshoofd of de Teamleider dat/die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het besluit

 • Met inachtneming van de regels van afdeling 10.1.1 Awb (mandaat), waaronder:

 • Bevoegdheid bestaat alleen als het primaire besluit ook in mandaat is genomen

 • Het besluit mag in bezwaar niet door dezelfde persoon worden genomen als het primaire besluit

3.52

Het ingevolge artikel 6:6 Awb stellen van een termijn waarbinnen verzuim ex artikel 6:5 Awb kan worden hersteld

Artikelen 6:5 en 6:6 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

3.53

Het verzenden van stukken in het kader van de behandeling van het bezwaarschrift door de bezwaarschriftencommissie aan partijen en gemachtigde

Artikel 6:17 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

3.54

Het ter inzage leggen van het bezwaarschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen

Artikel 7:4 lid 2 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

3.55

Het ingevolge artikel 7:6 lid 4 Awb buiten toepassing verklaren van het bepaalde in lid 3 van artikel 7:6 Awb, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden

Artikel 7:6 lid 3 en 4 Awb

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

3.56

Het ingevolge van artikel 9 lid 1 Verordening behandeling bezwaarschriften alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen

Artikel 9 lid 1 Verordening behandeling bezwaarschriften

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

3.57

Het ingevolge artikel 10 lid 1 Verordening behandeling bezwaarschriften bepalen van de plaats en tijdstip van de zitting waarin belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen

Artikel 10 lid 1 Verordening behandeling bezwaarschriften

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

3.58

Het ingevolge artikel 11 lid 1 Verordening behandeling bezwaarschriften ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uitnodigen van de belanghebbenden en het verwerend orgaan

Artikel 11 lid 1 Verordening behandeling bezwaarschriften

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

3.59

Het ingevolge artikel 11 lid 2 en 3 Verordening behandeling bezwaarschriften op verzoek wijzigen van het tijdstip van de zitting en het mededelen van deze wijziging uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting

Artikel 11 lid 2 en 3 Verordening behandeling bezwaarschriften

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

3.60

Het ingevolge artikel 11 lid 4 Verordening behandeling bezwaarschriften in bijzondere gevallen afwijken of afwijking toe te staan van de termijn als genoemd in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel

Artikel 11 lid 4 Verordening behandeling bezwaarschriften

Secretaris Commissie Bezwaarschriften

Machtiging van de voorzitter van commissie bezwaarschriften

3.61

Het bevestigen van ontvangst van een klacht in de zin van titel 9.1 Awb

Artikel 9:6 Awb

Juridisch adviseur

 

3.63

Het behandelen van een klacht conform de bepalingen in hoofdstuk 9 Awb en het bepaalde in de Klachtenregeling Koggenland

Hoofdstuk 9 Awb

Juridisch adviseur

 

3.63

Het toepassing geven aan artikel 9:8 Awb (buiten behandeling laten klacht)

Artikel 9:8 Awb

Juridisch adviseur

 

3.64

Het al dan niet bieden van gelegenheid tot het horen van klager en beklaagde

Artikel 9:10 Awb

Juridisch adviseur

 

3.65

Het verdagen van de afhandeling van een klacht

Artikel 9:11 Awb

Juridisch adviseur

 

3.66

Het tot stand brengen van arbeidsvoorwaardenregelingen

 

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

 

3.67

Het uitvoeren van vastgestelde arbeidsvoorwaardenregelingen en personeelsbeleid

 

Alle Teamleiders

 

3.68

Het afhandelen van circulaires over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

 

Alle medewerkers HRM

 

3.69

Het vaststellen van de ledenbrieven van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)

 

Teamleider

 

3.70

Het feitelijk regelen van de salarisadministratie (waaronder salarisbetaling)

 

KOM-medewerker salarisadministratie

 

3.71

Het voorbereiden en coördineren met betrekking tot de werving en selectie van opengestelde vacatures tot het benoemen van personeel

 

Alle medewerkers HRM

 

3.72

Het berichten inzake sollicitaties

 

Alle medewerkers HRM

 

3.73

Het afdoen van open sollicitaties

 

Alle medewerkers HRM

 

3.74

Het nemen van besluiten ten aanzien van verplaatsingskosten

 

Afdelingshoofd

 

3.75

Arbeidsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen, (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een arbeidsovereenkomst (ondertekenen)

Artikel 7:610 e.v. BW, artikelen 2.1 en 2.10 cao gemeenten en artikel 7:900 e.v. BW

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

 

3.76

Stage- en werkervaringsovereenkomst

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen, (tussentijds) beëindigen van stage- en werkervaringsovereenkomsten

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van stage- en werkervaringsovereenkomsten (ondertekenen)

Artikelen 2.8 en 2.9 cao gemeenten

Alle Teamleiders

 

3.77

Begeleiding bij uitstroom

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen, (tussentijds) beëindigen van overeenkomsten in verband met begeleiding bij uitstroom

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van overeenkomsten in verband met begeleiding bij uitstroom (ondertekenen)

 

Afdelingshoofd

 

3.78

Studieovereenkomst

 • A.

  Het nemen van een beluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen, (tussentijds) beëindigen van een studieovereenkomst

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een studieovereenkomst (ondertekenen)

Artikel 8.2 cao gemeenten

Alle Afdelingshoofden, gezamenlijk met een medewerker HRM

De studieovereenkomst wordt ondertekend door het betreffende Afdelingshoofd en een medewerker HRM

3.79

Inhuur van derden

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst ten behoeve van de inhuur van derden

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de uitvoering tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst ten behoeve van de inhuur van derden (ondertekenen)

Artikel 7:400 e.v. BW

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

 • Alle personele aangelegenheden

 • Onder deze bepaling valt onder andere het aangaan van een overeenkomst van opdracht, waaronder een detacherings- of dienstverleningsovereenkomst

3.80

Het toekennen van vakantie en verlof

Artikel 7:634 e.v. BW en hoofdstuk 6 cao gemeenten; Wazo

Alle Teamleider: voor eigen medewerkers

Alle Afdelingshoofden: voor eigen Teamleiders

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris: voor Afdelingshoofden

 

3.81

Het nemen van besluiten ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid

Artikel 7:629 e.v. BW en hoofdstuk 7 cao gemeenten

Afdelingshoofd

 

3.82

Het toekennen van een uitkering na overlijden

Artikel 10.20 cao gemeenten

Afdelingshoofd

 

3.83

Het toekennen van faciliteiten in het kader van opleiding en ontwikkeling

Artikel 8.2 cao gemeenten

Alle Teamleiders

Na budgettaire afstemming met HRM en Afdelingshoofd

3.84

Het verlenen van voorschotten op salaris

 

Afdelingshoofd

 

3.85

Het nemen van besluiten ten aanzien van het uitbetalen van verlof- en overuren

 

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

 

3.86

Verzekering van personeel

 

Afdelingshoofd

 

3.87

Het uitvoeren van ambtsjubilea

Artikel 3.17 cao gemeenten

Afdelingshoofd

 

3.88

Het beoordelen (aansprakelijkstelling) en vergoeden van schade in de uitoefening van de functie:

 • -

  Alle vormen van schade (bijvoorbeeld bij arbeidsongevallen)

 • -

  Schade aan persoonlijke eigendommen

Artikelen 6:170, 7:611 en 7:658 BW

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

 

3.89

Het toekennen, wijzigen of intrekken van toelagen, extra uitkering, inschaling functioneel salarisniveau en salarisperiodieken

Hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 cao gemeenten

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

 

3.90

Het vaststellen van vergoedingen

Hoofdstuk 3, paragraaf 4 cao gemeenten

Alle Teamleiders

 

3.91

Het uitvoeren van de regels in het kader van de wet- en regelgeving omtrent ABP

 

Alle medewerkers HRM

 

3.92

Het vaststellen en waarderen van functies

Artikel 3.1 cao gemeenten

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

 

3.93

Het uitvoeren van sociale verzekeringswetten (Wazo, WAO/WIA, WW, ZW, Wvp en WVLZ)

Wazo, WAO/WIA, WW, ZW, Wvp en WVLZ

Alle medewerkers HRM

 

3.94

Het vaststellen van de functionarissen van dit mandaatstatuut

 

Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

 

4. Afdeling Bestuur

 

Omschrijving

Wettelijke grondslag(en)

Mandaat/machtiging/ volmacht verleend aan

Bijzonderheden/opmerkingen

Team Beleid

4.1

Het nemen van besluiten op een aanvraag aangaande subsidies, bevoorschotting, uitbetaling en afrekening (conform de Subsidieverordening en de toepasselijke beleidsregels)

 

Teamleider

 • Bevoegdheid is tevens toegekend voor negatieve besluitvorming, met uitzondering van verzoeken waarbij een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule

 • Bij afwezigheid van de Teamleider is aan de Senior Beleidsmedewerker Welzijn en Zorg de bevoegdheid verleend om deze bevoegdheid uit te oefenen

4.2

Het toekennen van een muziekgeldtoelage

Verordening Lesgeldbijdrage

Teamleider

Zie toelichting onder punt 4.1

4.3

Het toekennen van subsidie voor leerlingenvervoer, ISOVSO/45 WBO

Verordening Leerlingenvervoer, Beleidsregels Leerlingenvervoer

Teamleider

Zie toelichting onder punt 4.1

4.4

Het verlenen van een beschikking op grond van Wet kinderopvang

Wet kinderopvang

Teamleider

Zie toelichting onder punt 4.1

4.5

Het aanwijzen van toezichthouders voor prostitutiebedrijven

Artikel 6:2 APV

Korpschef politie NHN

Er is sprake van instemming van de gemandateerde op grond van artikel 10:4 lid 2 Awb jo. artikel 166 Gemeentewet

4.6

De afgifte van legitimatiebewijzen voor toezichthouders van prostitutiebedrijven

Artikel 5:12 Awb

Korpschef politie NHN

 

4.7

Het nemen van een besluit tot het verwijderen van een voertuig en/of voorwerp op grond van de APV

Artikelen 2:10, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9 en 5:24 APV

Teamleider

 

Team Projectmanagement

4.8

Het verlenen van een vergunning op basis van artikel 15 Leegstandswet

Leegstandswet

Teamleider

 

4.9

Het beslissen op aanvragen voor een starterslening

 

Teamleider

Beslissen in mandaat is alleen mogelijk wanneer het advies van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

wordt gevolgd

4.10

Het doen van bestellingen/het verstrekken van opdrachten met betrekking tot de uitvoering van werken

 

Teamleider, Projectleider

Tot maximaal € 2.500,- per opdracht

4.11

Proces-verbaal van (eind)opneming en het opstellen van projectverslagen

 

Teamleider, Projectleider

 

4.12

(Ver)koop

 • A.

  Het nemen van een besluit tot het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst tot (ver)koop van een woning behorende tot het gemeentelijk vastgoed (waaronder het gemeentelijk woningbedrijf)

 • B.

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij het aangaan, wijzigen, verlengen of (tussentijds) beëindigen van een overeenkomst tot (ver)koop van een woning behorende tot het gemeentelijk vastgoed (waaronder het gemeentelijk woningbedrijf) (ondertekenen)

Artikel 160, eerste lid onder e, en 171, tweede lid, Gemeentewet (mandaat en volmacht)

Afdelingshoofd

 • Geen mandaat en volmacht bij ‘reguliere’ (ver)koop (= een (ver)koop zonder voorwaarden/voorbehouden), tenzij de betreffende onroerende zaak voorkomt op de meest recente, door het college vastgestelde, verkooplijst en onder de door het college bij deze verkooplijst gestelde mandaat-/volmachtvoorwaarden. Bij een ‘reguliere’ (ver)koop vindt ondertekening van de overeenkomst in beginsel dus plaats door de burgemeester

 • Bij ‘voorwaardelijke’ (ver)koop (= een (ver)koop onder voorwaarden/voorbehouden): wel volmacht, onder een totstandkomingsvoorwaarde of opschortende/ontbindende voorwaarde (zoals een voorbehoud van goedkeuring door het college en/of de raad)

4.13

Het toekennen van urgentiepunten aan een huurwoning

 

Urgentiecommissie

 

Bijlage 1: Vertegenwoordiging in rechte

Het vertegenwoordigen van de gemeente of een bestuursorgaan van de gemeente in woord en geschrift in alle soorten rechtsgedingen (waaronder bezwaar- en beroepsprocedures) en bij alternatieve vormen van geschillenbeslechting (zoals mediation en arbitrage):

 • Burgemeester

 • Alle wethouders

 • Algemeen directeur/Gemeentesecretaris

 • Alle Afdelingshoofden

 • Alle Teamleiders

 • Juridisch adviseur

 • Jurist Omgevingsrecht

 • Handhavingsjurist

 • Juridisch kwaliteitsmedewerker

 • Alle Beleidsmedewerkers

 • Medewerker Ruimtelijke Ordening

 • Juridisch medewerker Wonen en Ondernemen

 • Medewerker Gemeentelijk Woningbedrijf

 • Medewerker Integrale veiligheid

 • P&O-adviseur

Bijzonderheden:

 • Alle Afdelingshoofden en alle Teamleiders zijn bevoegd ondermandaat te verlenen aan medewerkers.

 • Voordat op verzoek van (een bestuursorgaan van) de gemeente Koggenland een gerechtelijke procedure wordt gestart, dient het bevoegde gezag eerst een procesbesluit te nemen (artikel 160, eerste lid, onder f, Gemeentewet). Bij het voeren van verweer is het nemen van een procesbesluit – voor zover het zijn/haar afdeling en expertise betreft - gemandateerd aan de hierboven genoemde functies.

 • De vertegenwoordiging vindt plaats in overleg met de afdeling Juridische Zaken en - bij politieke of anderszins gevoelige zaken - de verantwoordelijke portefeuillehouder.

 • Met inachtneming van artikel 160, eerste lid, onder f, Gemeentewet heeft de gemeenteraad op 12 februari 2007 het college gemachtigd om namens de raad te besluiten tot het voeren van en het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van bestuursrechtelijke procedures en het instellen van alle rechtsmiddelen in alle instanties zowel eisend als verwerend.

Bijlage 2: Organogram

Afdelingshoofd Dienstverlening

Afdeling Dienstverlening

Teamleider GCC, Burgerzaken en Sport

Team GCC en Burgerzaken

Team Sport

Teamleiders Zorg (2x)

Teams Zorg (2x)

Teamleider Openbare Ruimte

Team Openbare Ruimte

Teamleider VTH/RO

Team VTH/RO

 

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Afdeling Bedrijfsvoering

Team Financiën

Teamleider Financiën

Team Informatie

Teamleider Informatie

Team Staf

Teamleider Staf

 

Afdelingshoofd Bestuur

Afdeling Bestuur

Teamleider Beleid

Team Beleid

Teamleider Projectmanagement en Bestuursondersteuning

Team Projectmanagement

Team Bestuursondersteuning

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3: Overzicht functies binnen de gemeentelijke organisatie die een directe relatie hebben tot dit besluit

Om privacyredenen is Bijlage 3 niet online te raadplegen. Voor vragen over de functies die binnen de gemeentelijke organisatie een directe relatie hebben tot dit besluit, kunt u contact opnemen via info@koggenland.nl.