Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

Geldend van 09-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

Gelet op:

De artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 92 van de Woningwet;

De artikelen 5:10 tot en met 5:13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s;

Artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Land van Cuijk;

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende,

dat medewerkers van de sector Risicobeheersing in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord belast zijn met het toezicht op brandveiligheid binnen de gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het derhalve wenselijk is dat zij hun taak rechtmatig en efficiënt kunnen uitoefenen, besluit het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk het volgende:

 • 1.

  De Regionaal Commandant Brandweer van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt de bevoegdheid gemandateerd tot het aanwijzen van medewerkers als toezichthouder, voor zover zij in dienst zijn van de genoemde gemeenschappelijke regeling, belast met het toezicht op de naleving binnen de gemeente Land van Cuijk van de bij of krachtens:

  • a.

   Woningwet en daarmee samenhangende regelgeving zoals het Bouwbesluit, Bouwverordening en ministeriële regelingen voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid;

  • b.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zaken met betrekking tot brandveiligheid en brandveilig gebruik;

  • c.

   Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Land van Cuijk, voor zaken met betrekking tot brandveiligheid en brandveilig gebruik;

  • d.

   in de toekomst in plaats tredende vergelijkbare wetgeving van de wetgeving benoemd onder a, b en c.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 3.

  Dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken;

 • 4.

  De Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Brabant-Noord van deze mandatering te vragen om in te stemmen met deze mandatering, conform artikel 10.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk van 22 februari 2022.

de secretaris,

Johan Postma

de burgemeester (wnd.),

Wim Hillenaar

Toelichting

Toezicht

Sector Risicobeheersing houdt namens het bevoegd gezag toezicht op de brandveiligheid en het brandveilig gebruik van gebouwen. Toezicht is het beoordelen of een bepaalde situatie aan de gestelde normen voldoet. Toezicht geschiedt zowel in de vergunningverlening- als de controlefase alsmede het toezicht op de gebruiksmelding en algemene eisen die voor alle inrichtingen / bouwwerken gelden. Om op de juiste wijze toezicht te kunnen houden, moeten de medewerkers van Sector Risicobeheersing die toezicht houden aangewezen worden als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Bevoegdheden

Toezichthouders worden door de Awb diverse bevoegdheden toegekend, zoals alle plaatsen betreden (voor woningen gelden extra waarborgen), inzage vorderen en afschrift nemen van zakelijke gegevens en bescheiden, zaken onderzoeken, aan opneming onderwerpen en daarvan monsters nemen.

Eenieder is verplicht aan een toezichthouder alle medewerking te verlenen. Hierop staat geen bestuursrechtelijke sanctie. Wel is het strafbaar om niet te voldoen aan een ambtelijk bevel (art. 184 Sr).

Beperkingen

Naast de bevoegdheden wordt de toezichthouder beperkt om van zijn bevoegdheden gebruik te maken indien dat niet redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Daarbij wordt expliciet aangegeven op welke wettelijke voorschriften toezicht wordt gehouden.

Ook kunnen bepaalde bevoegdheden bij de aanwijzing worden beperkt. Hieruit vloeit dus voort dat als deze bevoegdheden niet zijn verleend, een ambtenaar niet zondermeer bevoegd is plaatsen te betreden, vragen te stellen e.d. om te beoordelen of iets een overtreding is.

Aangewezen functies

Op grond van artikel 92 van de Woningwet, artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s, artikel 5:10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Land van Cuijk worden de toezichthouders brandveiligheid door het College van burgemeester en wethouders aangewezen. Deze aanwijzing geschiedt door de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Brabant-Noord te mandateren medewerkers namens het bevoegd gezag aan te wijzen als toezichthouder.

Reikwijdte bevoegdheid

De aangewezen toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Dit zijn de bij of krachtens de Woningwet (Bouwverordening, Bouwbesluit en ministeriële regelingen), de Wet veiligheidsregio’s (Brandbeveiligingsverordening) gegeven voorschriften, als bedoeld in artikel 92 van de Woningwet en artikel 5:10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Ook de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Land van Cuijk bevat bepalingen waar de brandweer bij het toezicht betrokken is.