Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) gemeente Beesel

Geldend van 16-05-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) gemeente Beesel

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel, ieder voor zover zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende:

Dat de Wet Bibob hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming over het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

Gelet op het bepaalde in:

- de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

- artikel 4:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

- de artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Drank- en Horecawet;

- artikel 30b van de Wet op de Kansspelen;

- de artikelen 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

- de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Beesel;

- de Algemene Subsidieverordening gemeente Beesel.

Besluiten:

 • 1.

  Vast te stellen de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Beesel (Bibob-beleid gemeente Beesel 2019);

 • 2.

  In te trekken de beleidslijn vergunningen vastgesteld op 7 juli 2003 en gewijzigd op 14 februari 2013.

Paragraaf 1: Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  De definities in artikel 1 van de Wet Bibob zijn van toepassing op deze beleidslijn, tenzij daarover in lid 2 anders is bepaald.

 • 2.

  In deze beleidslijn verstaan we onder:

  • a.

   Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

  • b.

   De gemeente: de gemeente Beesel;

  • c.

   Bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders;

  • d.

   Betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de subsidieontvanger, de vergunninghouder, de gegadigde, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is gegund, de onderaannemer, de natuurlijke persoon met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan;

  • e.

   Aanvraag: een aanvraag om een besluit te nemen als bedoeld in artikel 1:3, derde lid van de Algemene wet Bestuursrecht;

  • f.

   Advies: een advies zoals bedoeld in artikel 9 van de Wet Bibob;

  • g.

   Beschikking: een beschikking zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 sub c van de Wet Bibob;

  • h.

   Bureau: het Landelijk Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet Bibob;

  • i.

   RIEC: het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Limburg;

  • j.

   Volledige Bibob-toets: een uitgebreid onderzoek op basis van een daartoe opgesteld Bibob-vragenformulier;

  • k.

   APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Beesel;

  • l.

   DHW: Drank- en Horecawet.

Paragraaf 2: Publiekrechtelijke beschikkingen

Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij aanvragen om een nieuwe beschikking

 • 1.

  Een volledige Bibob-toets vindt plaats bij een aanvraag om een:

  • a.

   Vergunning voor een seksinrichting (artikel 3.2.1 APV);

  • b.

   Escortvergunning (artikel 3.2.1 APV);

  • c.

   Vergunning speelautomatenhal (artikel 2.3.3.1 APV);

  • d.

   Drank en horecavergunning (artikel 3 DHW), met uitzondering van paracommerciële horeca-inrichtingen als bedoeld in artikel 4 van de DHW;

  • e.

   Exploitatievergunning voor openbare inrichtingen (artikel 2.3.1.2 APV).

 • 2.

  Een volledige Bibob-toets vindt plaats bij de hier onder a t/m g genoemde aanvragen indien er sprake is van (eigen) ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC en/of vanuit het OM als bedoeld in artikel 11 juncto artikel 26 van de Wet Bibob en/of het Bureau zoals bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob, die aanleiding vormt om te vermoeden dat bij een aanvraag sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob:

  • a.

   Een aanvraag als bedoeld in artikel 30a van de DHW;

  • b.

   Een aanvraag als bedoeld in artikel 3 van de DHW, in het geval het een horecabedrijf betreft, als bedoeld in artikel 4 van de DHW;

  • c.

   Speelautomatenvergunningen (artikel 30b Wet op de kansspelen);

  • d.

   Een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • e.

   Een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • f.

   Een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob kan worden geweigerd;

  • g.

   Evenementenvergunningen als bedoeld in artikel 2.2.2 APV. De toepassing van de Bibob-toets blijft beperkt tot bij afzonderlijk besluit van de Burgemeester aangewezen evenementen.

Artikel 2.2 Toepassingsbereik bij reeds verleende beschikkingen

Een volledige Bibob-toets vindt plaats met betrekking tot reeds verleende, in artikel 2.1 van dit beleid genoemde beschikkingen indien:

 • 1.

  Vanuit eigen informatie dan wel vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, er aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen dat sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob;

 • 2.

  Informatie als bedoeld in artikel 11 juncto artikel 26 van de Wet Bibob, vanuit het OM, direct of als reactie op een door haar ontvangen signaal van het Bureau, die duidt op een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob;

 • 3.

  Bekend wordt dat tegen betrokkene in een andere gemeente of op een andere locatie binnen de gemeente bij een Bibob-toets een ernstige mate van gevaar is geconstateerd.

Artikel 2.3 Weigeren invullen Bibob-vragenformulier

Bij een weigering om het Bibob-vragenformulier volledig ingevuld te retourneren, zullen allereerst de daartoe gestelde regels van de Algemene wet bestuursrecht toegepast worden. Bij volharding wordt de weigering beschouwd als een ernstige mate van gevaar zoals bedoeld in artikel 4 eerste lid juncto artikel 3 van de Wet Bibob. De verstrekte beschikking wordt als gevolg daarvan ingetrokken.

Artikel 2.4 Toepassingsbereik bij subsidies

Het bestuursorgaan kan een volledige Bibob-toets uitvoeren bij:

 • Een aanvraag voor een gemeentelijke subsidie;

 • De intrekking van een reeds verleende subsidie als bedoeld in de gemeentelijke subsidieregeling

als er sprake is van (eigen) ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC en/of vanuit OM als bedoeld in artikel 11 juncto artikel 26 van de Wet Bibob en/of het Bureau zoals bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob, die aanleiding vormt om te vermoeden dat sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

Paragraaf 3: Privaatrechtelijke transacties

Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

 • 1.

  De gemeente kan de Wet Bibob toepassen met betrekking tot vastgoedtransacties zoals bedoeld in artikel 1 onder o van de Wet Bibob, waarbij de gemeente partij is. Bij de start van de onderhandelingen daartoe zal de gemeente de wederpartij ervan in kennis stellen dat een volledige Bibob-toets deel kan uitmaken van de procedure. In de overeenkomst nemen we een integriteitsclausule op, op basis waarvan de gemeente kan overgaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst bij een ernstige mate van gevaar, dan wel een mindere mate van gevaar. De integriteitsclausule houdt tevens in dat het niet beantwoorden van vragen op grond van artikel 30 en artikel 12 van de Wet Bibob kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

 • 2.

  Het besluit tot uitvoering van de Bibob-toets kan gebaseerd zijn op (eigen) ambtelijke informatie, informatie verkregen van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, informatie verkregen vanuit het OM conform artikel 26 van de Wet Bibob (OM tip) en informatie van het Bureau.

 • 3.

  Indien de Bibobprocedure niet is afgerond voor het sluiten van de overeenkomst , neemt de gemeente het voldoen aan de Bibob-toets op als een ontbindende voorwaarde.

Artikel 3.2 toepassingsbereik bij aanbestedingen

De gemeente voert ten aanzien van een gegadigde of onderaannemer in de zin van de Wet Bibob een volledige Bibob-toets uit bij overheidsopdrachten als er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC en/of vanuit het OM als bedoeld in artikel 11 juncto artikel 26 van de Wet Bibob en/of het Bureau zoals bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob, die aanleiding vormt om te vermoeden dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

De gemeente past de Bibob-toets bij aanbestedingen alleen toe binnen de sectoren milieu, informatie-communicatie-technologie (ICT) of bouw en die, conform de geldende richtlijnen van de gemeente Beesel, voor aanbesteden van werken respectievelijk van diensten en leveringen moeten worden aanbesteed.

Paragraaf 4: vrijstellingen

De Wet Bibob wordt niet toegepast als de aanvraag afkomstig is van of de transactie wordt aangegaan met:

 • a.

  Overheidsinstanties;

 • b.

  Semi-overheidsinstanties; 1

 • c.

  Toegelaten woning(bouw)corporaties (toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform Woningbesluit 1932 middels een daartoe verstrekte vergunning).

Paragraaf 5: Uitvoering

Artikel 5.1 Bibob-toets

In de in deze beleidslijn bepaalde gevallen zal betrokkene, naast de gebruikelijke (aanvraag)formulieren, de Bibob-vragenformulieren moeten invullen en inleveren bij het bestuursorgaan. Daarbij moeten ook de documenten worden bijgevoegd die in deze vragenformulieren zijn vermeld en/of bij het uitreiken van de formulieren door of namens het bestuursorgaan zijn genoemd.

Het niet of niet volledig aanleveren van de in het kader van Bibob gevraagde gegevens leidt op grond van artikel 4:5 Algemene Wet Bestuursrecht tot het niet in behandeling nemen van de aanvraag, dan wel op grond van artikel 4 eerste lid juncto artikel 30 Wet Bibob tot het intrekken van de reeds verstrekte vergunning of subsidie, dan wel de opschorting of ontbinding van een overeenkomst inzake een vastgoedtransactie, dan wel de ontbinding van een overeenkomst inzake een overheidsopdracht.

Het Bibob-vragenformulier en documenten stellen het bestuursorgaan in staat om het eigen onderzoek te verrichten. Het onderzoek behelst in ieder geval de controle en analyse van het door de aanvrager/houder van de vergunning ingevulde Bibob-vragenformulier (inclusief bijlagen), justitiële en politiële gegevens, extra aangeleverde informatie en een open bronnen onderzoek.

Als het bestuursorgaan op basis van het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob genoeg aanwijzingen heeft om in redelijkheid te kunnen aantonen dat er sprake is van een ‘ernstig gevaar’ als bedoeld in de Wet Bibob, kan het overgaan tot:

 • a.

  Intrekking van een eerder verleende beschikking;

 • b.

  Weigering van de aangevraagde beschikking;

 • c.

  Het niet aangaan van een vastgoedtransactie, dan wel het inroepen van een ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 5a onder b van de Wet;

 • d.

  Afwijzing van een inschrijving op een overheidsopdracht. Daarbij kan in geval van een inschrijving op een overheidsopdracht de geconstateerde ernstige mate van gevaar dienen als versterking van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet 2012.

Artikel 5.2 Bibob-advies

Aanvullend op de controle en analyse van de (extra) verstrekte informatie als hiervoor genoemd, kan een advies bij het Bureau worden gevraagd indien:

 • 1.

  Na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over omstandigheden in de persoon van de aanvrager en/of daarmee in verband te brengen betrokkenen, de financier van de betreffende activiteiten en/of onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd dan wel waar de vastgoedtransactie betrekking op heeft;

 • 2.

  Na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de bedrijfsstructuur van aan de uitvoering van de beschikking/vastgoedtransactie te verbinden onderneming(en);

 • 3.

  Na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de financiering van de aan de betreffende beschikking/vastgoedtransactie te verbinden activiteiten;

 • 4.

  De officier van justitie de gemeente de tip geeft om in een bepaalde zaak een Bibob-advies aan te vragen.

De adviesaanvraag bij het Bureau is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen staat daarom geen bezwaar of beroep open. De aanvrager kan zijn aanvraag intrekken. Het bestuursorgaan laat de betrokkene weten dat een advies aan het Bureau is gevraagd.

Artikel 5.3 Beslissing na advies

 • 1.

  Indien uit het afgegeven advies van het Bureau blijkt dat er sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob, kan het bestuursorgaan overgaan tot:

  • a.

   Intrekking van een eerder verleende beschikking;

  • b.

   Weigering van de aangevraagde beschikking;

  • c.

   Het niet aangaan van een vastgoedtransactie, dan wel het inroepen van een ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 5a onder b van de Wet Bibob;

  • d.

   Afwijzing van een inschrijving op een overheidsopdracht, dan wel ontbinding van de overeenkomst inzake een overheidsopdracht. De geconstateerde ernstige mate van gevaar kan tevens dienen als versterking van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de aanbestedingsweg 2012.

 • 2.

  Indien uit het afgegeven advies van het Bureau blijkt dat er sprake is van een ‘minder mate van gevaar’ als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob kan het bestuursorgaan overgaan tot:

  • a.

   Verbinden van voorschriften, gericht op het wegnemen of beperken van het gevaar, aan de beschikking;

  • b.

   Het niet aangaan van een vastgoedtransactie, dan wel het inroepen van een ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel 5a onder b. van de Wet Bibob;

  • c.

   Afwijzing van een inschrijving op een overheidsopdracht. Daarbij kan in geval van een inschrijving op een overheidsopdracht de geconstateerde mindere mate van gevaar dienen als versterking van een of meerdere uitsluitingsgronden als genoemd in de Aanbestedingswet 2012.

Paragraaf 6: Geheimhouding

Artikel 6.1 Geheimhoudingsplicht

Het advies van het Bureau zal worden gebruikt ter onderbouwing van de uiteindelijke beslissing over de vergunning, subsidie, aanbesteding of vastgoedtransactie. In geval aan betrokkene op grond van de Wet Bibob een kopie van het adviesrapport van het Bureau ter hand wordt gesteld, is de betrokkene gebonden aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 28 van de Wet Bibob.

Een ieder die krachtens de Wet Bibob de beschikking krijgt over gegevens van een derde, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover een bij deze wet gegeven voorschrift mededeling toelaat.

Paragraaf 7: Slotbepalingen

Artikel 7.1

 • 1.

  Deze beleidslijn treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidslijn wordt aangehaald als ‘Bibob-beleid gemeente Beesel 2019’

Ondertekening

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, ieder voor zover hun bevoegdheden betreft.

Reuver, 6 mei 2019

Burgemeester van Beesel,

mw. dr. P. Dassen-Housen,

Burgemeester en wethouders van Beesel,

mw. drs. E.H.J. Janssen,

secretaris

mw. dr. P. Dassen-Housen,

burgemeester


Noot
1

Semioverheid is een algemene aanduiding die wordt gebruikt voor allerlei soorten organisaties die 'dicht tegen de overheid aan zitten'. Kenmerken van semioverheid zijn dat sprake is van wettelijke taken en het dienen van een uitgesproken publiek belang en er sprake is van een (flinke) publieke financiering.