Subsidieregeling side events WK Volleybal Vrouwen 2022

Geldend van 31-08-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling side events WK Volleybal Vrouwen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

overwegende dat,

Het Wereld Kampioenschap Volleybal Vrouwen 2022 plaatsvindt van 23 september t/m 15 oktober 2022.

Side events kunnen bijdragen aan het versterken van volleybalverenigingen, sportparticipatie voor iedereen, de leefbaarheid binnen buurten, wijken en dorpen van Apeldoorn en de betrokkenheid van de Apeldoornse samenleving vergroten.

Om initiatieven voor deze side events vanuit de samenleving te bevorderen hebben wij subsidieregeling ontwikkeld.

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling side events WK Volleybal Vrouwen 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

 • 2. Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   Participatie & Cohesie: sociale betrokkenheid vergoten en verbinding creëren

  • d.

   Gezondheid & Vitaliteit: het belang van een gezonde en actieve leefstijl

  • e.

   Beleving & Ervaring: een positieve ervaring neerzetten om inspiratie en enthousiasme voor bewegen en sport te stimuleren

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is:

 • 1.

  Betrokkenheid van de Apeldoorns samenleving vergroten;

 • 2.

  (Mede) zorgdragen voor een warme aanloop naar het evenement;

 • 3.

  Zorgdragen voor lokale versterking van volleybal en verbinding van lokale netwerken middels volleybal;

 • 4.

  Bijdragen aan de leefbaarheid binnen buurten, wijken en dorpen van Apeldoorn door lokale samenwerkingen en activiteiten;

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt voor side events als bedoeld in artikel 2.1 een subsidieplafond vast. Voor deze regeling is het totaalbedrag van € 20.000,00 beschikbaar

Artikel 4 Criteria

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een side event dat:

  • a.

   in het teken staat van het WK volleybaltoernooi vrouwen 2022;

  • b.

   georganiseerd wordt in de periode van 17 juni tot 15 oktober 2022;

  • c.

   geen louter persoonlijk, individueel of bedrijfsmatig oogmerk kent;

  • d.

   valt binnen 1 van de WK thema’s: participatie & cohesie, gezondheid & vitaliteit en beleving & ervaring, zoals omschreven

Artikel 5 De subsidieaanvraag

 • 1. Het college kan op aanvraag aan een rechtspersoon of een natuurlijk persoon subsidie verstrekken voor side event t/m een maximum van € 2.000,00 per aanvraag.

 • 2. Een aanvrager kan slechts één subsidieaanvraag op grond van deze subsidieregeling indienen.

 • 3. De aanvraag wordt uiterlijk 22 april ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 4. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag volledig is.

 • 5. Indien het subsidieplafond wordt bereikt op een dag waarop er meerdere volledige aanvragen binnenkomen, wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door middel van loting.

 • 6. De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een plan waarin in ieder geval het volgende beschreven staat:

  • a.

   een beschrijving en begroting van het side event. De begroting bevat tevens een opgave van de bijdragen van derden;

  • b.

   welke doelgroep en welk doel bereikt gaat worden;

  • c.

   omschrijving binnen welk WK thema het side event valt.

 • 7. Indien het subsidieplafond uit artikel 3 niet is bereikt, kan het college besluiten een nieuwe aanvraagperiode in te stellen.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Alle kosten die redelijkerwijs direct zijn toe te rekenen aan het side event zijn subsidiabel.

 • 2. Niet subsidiabel zijn de volgende kosten:

  • a.

   Kosten van catering en/of consumpties, tenzij deze kosten nodig zijn om het doel van het side event te bereiken en het gaat om gezonde voeding

  • b.

   Niet noodzakelijke en bovenmatige kosten.

  • c.

   Vrijwilligersvergoeding / loonkosten

Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger

Het college kan, in aanvulling op de bepalingen uit de Asv, aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opleggen:

 • a.

  Het initiatief wordt bekendgemaakt via de voor de buurt of doelgroep geëigende communicatiekanalen;

 • b.

  De subsidieontvanger draagt zorg voor de vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van het side event;

 • c.

  Bij de publiciteit over het side event wordt vermeld dat het side event (mede) tot stand is gekomen door een subsidie op grond van deze subsidieregeling en dat het een side event van het WK volleybal vrouwen 2022 betreft.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  De aanvraag niet voldoet aan de criteria zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling;

 • b.

  De aanvraag wordt gedaan voor een side event die naar het oordeel van het college reeds in voldoende mate wordt uitgevoerd door anderen;

 • c.

  Het side event onvoldoende toegankelijk is;

 • d.

  De aanvraag een event betreft waarvoor al subsidie is verleend; dan wel een aanvraag betreft die reeds heeft plaatsgevonden.

 • e.

  Er geen sprake is van eigen inzet, in de vorm van geld, natura of eigen capaciteit;

 • f.

  De ingediende begroting een onbetrouwbare financiële basis heeft.

Artikel 9 Subsidieverlening en -vaststelling

 • 1. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de termijn waarbinnen het side event moet plaatsvinden en de termijn waarbinnen de subsidie ambtshalve wordt vastgesteld.

 • 2. Binnen zes weken na uitvoering van het side event waarvoor subsidie is verleend, dient de aanvrager de documenten te overleggen die in de verleningsbeschikking zijn aangegeven (bijvoorbeeld foto’s en facturen inclusief bijbehorende betaalbewijzen).

 • 3. Na ontvangst en goedkeuring van de in het tweede lid genoemde documenten stelt het college de subsidie ambtshalve vast en kan het eventueel teveel verstrekte voorschot worden teruggevorderd.

Artikel 10 Voorschot

Aan de subsidieontvanger wordt een eenmalig voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag uitbetaald.

Artikel 11 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in, bijzondere gevallen, afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en kan worden kan worden aangehaald als “Subsidieregeling side events WK volleybaltoernooi vrouwen”.

Ondertekening

Apeldoorn, 22 februari 2022

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

De secretaris,

De burgemeester,