Besluit Ondermandaat Financiën, Planning & Control

Geldend van 08-03-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit Ondermandaat Financiën, Planning & Control

De teammanager F, P&C;

Overwegende dat:

Het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van team F, P&C te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

Gelet op het bevoegdhedenbesluit gemeente Venray;

Besluit

  • 1.

    De aan de teammanager F, P&C verleende bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte overzicht te verlenen aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

  • 2.

    Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing het bevoegdhedenbesluit gemeente Venray, het daarbij behorende bevoegdhedenregister en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

  • 3.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is.

Ondertekening

Venray,

Teammanager Financiën, Planning & Control

Arjan Verhagen

Register ondermandaat/subvolmacht Team F, P&C

Nummer

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzon-dere voor-waarden / toelich-ting

Team F, P&C

F1

Uitvoering bankzaken (o.a. openen, wijzigen, opheffen bankrekeningen, contracten telebankieren, machtigen personen voor binnenhalen dagafschriften, geld storten, pinnen).

Art. 160, lid 1 sub e en 171 Gemeente-wet

College en burgemeester

De op grond van het Treasury statuut geautoriseerde personen.

Met in achtne-ming van het Treasury statuut Venray

F2

Versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen (aanlevering bij deurwaarder)

Art. 4:112, 4:113 Awb, 4:114 Awb

teammanager F, P&C

Medewerker Financieel Beheer

 

F3

Het verlenen van uitstel van betaling en ondertekenen van de beschikking tot uitstel van betaling

Art. 4:94 Awb

teammanager F, P&C

Medewerker Financieel Beheer

 

F4

Het vaststellen bij beschikking van de verschuldigde wettelijke rente

Art. 4:99 Awb

teammanager F, P&C

Medewerker Financieel Beheer

 

F5

Besluiten tot aanspannen van rechtszaken over vorderingen

Art. 160 Gemeentewet

teammanager F, P&C

Medewerker Financieel Beheer, Budgethouder, Jurist

 

F6

Het uitzetten van overtollige liquide middelen

Treasury statuut 2014 Gemeente Venray

teammanager F, P&C

De op grond van het Treasury statuut geautoriseerde personen.

Met in achtneming van het Treasury statuut 2014 Gemeente Venray

F7

Het aantrekken van kortlopende (korter dan 1 jaar) financieringsmiddelen

Treasury statuut 2014 Gemeente Venray

teammanager F, P&C

De op grond van het Treasury statuut geautoriseerde personen.

Met in acht-neming van het Treasury statuut Venray

F8

Het aantrekken van langlopende (langer dan 1 jaar) financieringsmiddelen

Treasury statuut 2014 Gemeente Venray

teammanager F, P&C

De op grond van het Treasury statuut geautoriseerde personen.

 

F9

Het doen van aangifte BTW, BCF en VPB

 

teammanager F, P&C

Medewerker Financieel Beheer

 

F10

Verwerking betalingen en ontvangsten; betaalmiddelen

 

teammanager F, P&C

Medewerker Financieel Beheer

 

F11

Bewaring van gemeentegelden, inning van ontvangsten en het doen van betalingen

 

teammanager F, P&C

Medewerker Financieel Beheer

 

F12

Oninbaar verklaren en afboeken van vorderingen m.u.v. gemeentelijke belastingen, tot een bedrag van € 15.000,00

 

teammanager F, P&C

Medewerker Financieel Beheer

 

F13

Benoeming onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen waaronder begrepen controle- en dwanginvorderings-werkzaamheden

Artikel 231lid 2 sub d Gemeentewet

teammanager F, P&C

Medewerker Financieel Beheer/Belastingen

 

Venray,

Teammanager Financiën, Planning & Control

Arjan Verhagen