Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie Kempengemeenten

Geldend van 04-03-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie Kempengemeenten

Reglement als bedoeld in artikel 10 van de:

Verordening rekenkamercommissie Bladel

Verordening rekenkamercommissie Eersel

Verordening rekenkamercommissie Oirschot

Verordening rekenkamercommissie Reusel-De Mierden

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening rekenkamercommissie: de Verordeningen Rekenkamercommissie van de gemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot;

 • b.

  samenwerkingsovereenkomst: de Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissies gemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot;

 • c.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissies van de gemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot als bedoeld in artikel 2 van de verordening rekenkamercommissie;

 • d.

  voorzitter: de persoon die de rekenkamercommissie voorzit;

 • e.

  plaatsvervangend voorzitter: vervanger van de voorzitter;

 • f.

  secretaris: de persoon als bedoeld in artikel 16 van de verordening rekenkamercommissie en

 • g.

  artikel 5 van de samenwerkingsovereenkomst, de rol wordt ingevuld door de ambtelijk ondersteuner;

 • h.

  gemeenteraad: de raden van de gemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot.

 • i.

  college: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot;

.

Artikel 2. De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter is naast de taken genoemd in artikel 3, lid 4 van de verordening rekenkamercommissie en in het artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst belast met:

  • a.

   het doen naleven van dit reglement;

  • b.

   het woordvoerderschap van de rekenkamercommissie;

 • 2.

  Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter de taken van de voorzitter over.

Artikel 3. De secretaris

De secretaris is naast de taken genoemd in artikel 16 van de verordening rekenkamercommissie

en in artikel 5 van de samenwerkingsovereenkomst belast met het budgethouderschap van

de rekenkamercommissie. De rol van secretaris wordt ingevuld door de ambtelijk ondersteuner.

Hoofdstuk 2. De vergaderingen

Artikel 4. Oproep en agenda

 • 1.

  De vergaderingen van de rekenkamercommissie vinden in de regel éénmaal per vier weken plaats. Voor het overige wordt vergaderd als daarom door één of meerdere leden overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de verordening rekenkamercommissie wordt gevraagd.

 • 2.

  Ten minste het weekend voor een vergadering ontvangen de leden een schriftelijke oproep dan wel een digitaal verstuurde uitnodiging onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

 • 3.

  De uitnodiging bevat de voorlopige agenda en de bijbehorende stukken.

 • 4.

  Indien noodzakelijk kan de voorzitter besluiten om uiterlijk achtenveertig uur voorafgaand aan de vergadering een aanvullende agenda en stukken toe te zenden.

 • 5.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de rekenkamercommissie overeenkomstig artikel 14, lid 3 van de verordening rekenkamercommissie de agenda, al dan niet gewijzigd, vast.

Artikel 5. Aanwezigheid en afwezigheid leden

Een lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, laat dit zo spoedig mogelijk voor aanvang van

de vergadering aan de voorzitter weten.

Artikel 6. Verslaglegging

 • 1.

  De voorzitter stelt van de vergadering een besluitenlijst op.

 • 2.

  De besluitenlijst wordt na vaststelling in een volgende vergadering door de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter ondertekend.

 • 3.

  De besluitenlijst is niet openbaar en wordt niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij de rekenkamercommissie anders beslist.

 • 4.

  De rekenkamercommissie bepaalt in haar vergaderingen of en zo ja welke informatie, in welke vorm, openbaar wordt gemaakt.

Artikel 7. Wijze van overleg en stemmingen

 • 1.

  De rekenkamer vergadert overeenkomstig artikel 8 van de verordening rekenkamercommissie als regel in beslotenheid. De rekenkamercommissie kan besluiten derden in de vergadering toe te laten en aan de beraadslagingen deel te nemen.

 • 2.

  De leden van de rekenkamercommissie streven er naar om over formuleringen, conclusies en aanbevelingen consensus te bereiken.

 • 3.

  Ingeval geen consensus kan worden bereikt vindt besluitvorming plaats overeenkomstig artikel 15, lid 2 van de verordening rekenkamercommissie.

 • 4.

  Leden van de rekenkamercommissie kunnen een minderheidsstandpunt laten aantekenen, maar de commissie treedt in zijn conclusies als eenheid naar buiten.

Hoofdstuk 3. Werkwijze

Artikel 8. Onderzoeksprotocol

De rekenkamercommissie stelt een onderzoeksprotocol op waarin wordt vastgelegd wat de werkwijze

is van de commissie bij de uitvoering van onderzoeken. In het onderzoeksprotocol wordt aandacht

besteed aan de criteria voor de selectie van onderzoeksonderwerpen, het opstellen van de onderzoeksopzet, de samenwerking met externe onderzoekers en adviseurs, de gang van zaken inzake hoor en wederhoor, de dossiervorming, de wijze van rapportage, de openbaarmaking van rapporten, de organisatie van publiciteit en het nazorgtraject.

Artikel 9. Communicatie

 • 1.

  De onderzoeksrapporten worden aangeboden aan de belanghebbenden als bedoeld in artikel 12, lid 4 van de verordening rekenkamercommissie. Overige belangstellenden kunnen rapporten kosteloos via internet downloaden.

 • 2.

  Het onderzoeksprotocol en overige relevante stukken wordt ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Alle relevante openbare informatie van de rekenkamercommissie wordt toegankelijk gemaakt via de websites van de gemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot.

 • 4.

  De stukken die van de rekenkamercommissie uitgaan worden door de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter ondertekend.

Artikel 10. Jaarverslag

Het jaarverslag als bedoeld in artikel 2, lid 3 van de verordening rekenkamercommissie wordt voorbereid door de secretaris.

Daar waarin dit Reglement van Orde niet voorziet, beslist de Rekenkamercommissie Kempengemeenten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2021

De rekenkamercommissie Kempengemeenten

De voorzitter, De plaatsvervangend voorzitter,