Regeling vervallen per 10-03-2023

Incassoreglement gemeente Horst aan de Maas 2022

Geldend van 04-03-2022 t/m 09-03-2023

Intitulé

Incassoreglement gemeente Horst aan de Maas 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingschuldige, ten gunste van de rekening van de gemeente Horst aan de Maas;

 • b.

  formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet vermeld staat en daadwerkelijk moet worden betaald;

 • c.

  belastingschuldige: degene te wiens naam de belastingaanslag is gesteld;

 • d.

  belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven;

 • e.

  invorderingsambtenaar: degene die aangesteld is door het college van B&W conform artikel 231 lid 2 onderdeel c van de Gemeentewet; en tevens eindverantwoordelijke is ten aanzien van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Horst aan de Maas;

 • f.

  afschrijvingstijdvak: periode verdeeld in maanden welke aanvangt op het moment waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op het moment dat de laatste termijn wordt afgeschreven;

 • g.

  gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen: dit zijn de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de reinigingsheffing die samen op één aanslagbiljet staan.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

Alle aanslagen gemeentelijke belastingen komen in aanmerking voor automatische incasso.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso

 • 1. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen.

 • 2. De invorderingsambtenaar kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1. Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats via de website van de gemeente. Hiervoor is een DigiD nodig. De aanmelding kan tevens plaatsvinden door het papieren machtigingsformulier aan te vragen of te printen vanaf de website, in te vullen, te ondertekenen en te retourneren naar de invorderingsambtenaar van de gemeente Horst aan de Maas.

 • 2. De aanmelding voor de automatische incasso kan worden ingediend voordat de aanslag(en) voor het desbetreffende belastingjaar is/zijn opgelegd.

 • 3. De aanmelding voor de automatische incasso moet binnen zijn voordat er voor de betreffende aanslag een dwangbevel is betekend.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso wordt geacht mede van toepassing te zijn op alle komende aanslagen welke na aanmelding en acceptatie van de machtiging nog aan de belastingschuldige worden opgelegd.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. De machtiging wordt alleen beëindigd conform artikelen 10 en 16 van dit reglement.

Artikel 8 Berekening termijnbedrag

 • 1. Bij betaling van de gecombineerde aanslag gemeentelijke belasting (of de aanslag onroerendzaakbelasting, rioolheffing of reinigingsheffing afzonderlijk) door middel van automatische incasso, moeten de aanslagen worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste twee bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elke van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2. Voor alle overige aanslagen gemeentelijke belastingen, waarvoor automatische incasso mogelijk is volgens artikel 3 van dit reglement, gelden bij een automatische incasso dezelfde termijnen als bij niet automatisch geïncasseerde aanslagen.

 • 3. De invorderingsambtenaar heeft het recht, indien wijziging van de hoogte van de formele belastingschuld daartoe aanleiding geeft of indien één of meer termijnbedragen niet geïncasseerd konden worden, gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingschuldige.

Artikel 9 Tijdstip van afschrijving

 • 1. De automatische incasso vangt niet eerder aan dan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

 • 2. De eerste afschrijving zal, met inachtneming van hetgeen geregeld is in het derde lid, plaatsvinden op of omstreeks een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3. De invorderingsambtenaar zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand doch niet eerder dan in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

Artikel 10 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt van gemeentewege beëindigd:

 • 1.

  als de automatische incasso voor dezelfde aanslag gemeentelijke belastingen twee maanden niet slaagt dan wel ten onrechte is teruggeboekt of gestorneerd. Dit geldt ook voor situaties waarin de verstrekte machtiging een niet-bestaand rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd rekeningnummer betreft.

 • 2.

  als de belastingschuldige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de automatische incasso zouden kunnen belemmeren.

Artikel 11 Overlijden

 • 1. Overlijden van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door middel van het insturen van de ingevulde en ondertekende wijziging / intrekking machtiging voor automatische incasso.

Artikel 12 Echtscheiding

 • 1. Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. Indien als gevolg van echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bij de machtiging opgegeven rekeningnummer dan dient de belastingschuldige aan de invorderingsambtenaar zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer mee te delen waarop de automatische incasso wel kan plaatsvinden.

Artikel 13 Verhuizing

Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 14 Wijziging IBAN

Wijzigingen betreffende het IBAN worden (tijdig) doorgegeven door middel van het formulier “Wijziging machtiging voor automatische incasso”. Deze kan op aanvraag worden verstrekt of worden ingevuld via de website van de gemeente Horst aan de Maas, www.horstaandemaas.nl. Hiervoor is een DigiD nodig. De wijziging zal na ontvangst zo spoedig mogelijk worden verwerkt.

Artikel 15 Terugboeking geïncasseerd bedrag

 • 1. Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan deze zijn/haar bank binnen 56 dagen de opdracht geven het termijnbedrag op het eigen IBAN terug te storten.

 • 2. Indien de belastingschuldige gebruik maakt van internetbankieren kan deze het afgeschreven bedrag in de eigen bankomgeving (website of app), binnen 56 dagen na afschrijving, laten terugboeken.

Artikel 16 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1. De machtiging tot automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden ingetrokken door het inzenden van het formulier “Intrekking machtiging voor automatische incasso”, of een schriftelijke en ondertekende mededeling door belastingschuldige aan Unit Beheer en Administratie. Dit kan tevens worden doorgegeven via de website van de gemeente. Hiervoor is een DigiD nodig. De intrekking treedt in werking met ingang van de eerstvolgende voorgenomen datum van automatische incasso, mits die intrekking tenminste 14 dagen voor die datum is ontvangen door de invorderingsambtenaar.

 • 2. Indien bij het incasseren van een vordering twee maal een stornering plaatsvindt wordt de automatische incasso beëindigd door de invorderingsambtenaar.

Artikel 17 Betalingstermijnen na beëindiging automatische incasso

Als de automatische incasso wordt beëindigd, door twee storneringen of op eigen verzoek, worden de op de aanslag genoemde vervaldata vervangen door de in de betreffende belastingverordening genoemde vervaldata zoals die gelden voor een aanslag zonder automatische incasso.

Artikel 18 Aanmelding incasso-overeenkomst na beëindiging door twee storneringen

Na beëindiging van de incasso-overeenkomst door twee storneringen, kan de belastingschuldige zich opnieuw melden voor een automatische incasso. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

 • 1.

  Incasso voor dezelfde vordering als waarvoor al twee storneringen hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt wel duidelijk aangegeven dat dit de laatste mogelijkheid is tot deelname aan automatische incasso.

 • 2.

  Incasso voor een nieuwe vordering.

De invorderingsambtenaar kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit Incassoreglement treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Met de inwerkingtreding van dit Incassoreglement wordt het Incassoreglement gemeente Horst aan de Maas 2021 ingetrokken.

 • 3. Dit incassoreglement wordt aangehaald als: Incassoreglement gemeente Horst aan de Maas 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 21 februari 2022.

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

De burgemeester,

drs. R.F.I. Palmen

De secretaris,

mr. L.M.C. Beckers