Reglement Adviescommissie realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant

Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement Adviescommissie realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en de artikelen 1.19, 2.13, 3.12 en 4.13 van de Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich in het kader van de Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant laten adviseren over het nemen van subsidiebesluiten en het wenselijk is hiertoe een commissie in te stellen en de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van die commissie vast te leggen;

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

commissie: Adviescommissie realisering Natuurnetwerk als bedoeld in artikel 82 van de Provinciewet;

Natuurnetwerk Brabant: samenhangend netwerk van natuurgebieden, dat van nationaal en internationaal belang is en het veiligstellen van ecosystemen als doel heeft, en is opgenomen en begrensd in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

subsidieregeling: Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant.

Artikel 2 Instelling

Er is een Adviescommissie realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over subsidieaanvragen voor wat betreft:

 • a.

  artikel 1.6 tot en met artikel 1.11 van de subsidieregeling;

 • b.

  artikel 2.6 van de subsidieregeling;

 • c.

  artikel 3.6 van de subsidieregeling;

 • d.

  artikel 4.6 van de subsidieregeling;

 • e.

  artikel 5.6 tot en met 5.8 van de subsidieregeling.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, waaronder de voorzitter.

 • 2. De commissie heeft een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3. Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor bij de benoeming van de leden dat de leden deskundig zijn op een of meer van de volgende terreinen:

  • a.

   natuur en milieu;

  • b.

   ondernemerschap;

  • c.

   bedrijfseconomie;

  • d.

   juridisch en publiek en private vastgoed- en grondtransacties.

Artikel 5 Benoeming leden en voorzitters

 • 1. Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden.

 • 2. De benoeming, genoemd in het eerste lid, wordt gedaan op voordracht van het Groen ontwikkelfonds Brabant.

 • 3. Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de leden voor een periode van ten hoogste vier jaar, waarna maximaal eenmaal herbenoeming voor de duur van maximaal vier jaar kan plaatsvinden.

Artikel 6 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

 • a.

  het intrekken of vervallen van de subsidieregeling;

 • b.

  het nemen van ontslag als lid;

 • c.

  het overlijden van het lid;

 • d.

  een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten;

 • e.

  het verstrijken van de benoemingsperiode, genoemd in artikel 5, derde lid.

Artikel 7 Aanwijzing secretariaat

 • 1. Gedeputeerde Staten wijzen, op voordracht van het Groen ontwikkelfonds Brabant, een secretaris aan.

 • 2. De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 8 Vergaderorde

 • 1. De commissie vergadert afhankelijk van behoefte en aantal aanvragen per periode.

 • 2. De secretaris nodigt hiertoe namens de voorzitter de leden van de commissie uit.

 • 3. Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 4. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

Artikel 9 Besluitvorming en advies

 • 1. Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2. De commissie neemt alle beslissingen over uit te brengen adviezen bij meerderheid van stemmen.

 • 3. De leden dienen zich bij hun advies over een aanvraag te baseren op de door de aanvrager bij de aanvraag verstrekte gegevens en documenten en onthouden zich, buiten de vergadering om, van contact met de aanvragers omtrent de aanvraag.

 • 4. Een lid onthoudt zich van deelname aan de besprekingen, advisering en stemming over subsidieaanvragen in geval van directe of indirecte betrokkenheid bij een van de ingediende aanvragen

 • 5. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 6. De commissie kan niet adviseren indien niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 7. De commissie brengt een gemotiveerd schriftelijk advies uit.

 • 8. Het advies wordt, namens de commissie, ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1. De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 11 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1. De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak.

 • 2. Voor zover de leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over vertrouwelijke gegevens, zijn zij verplicht tot geheimhouding hiervan.

Artikel 12 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie alle archiefbescheiden over aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 13 Werkwijze

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de voorzitter over de door haar te volgen werkwijze.

Artikel 14 Vergoeding

 • 1. De leden ontvangen een vergoeding overeenkomstig artikel 2.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2. De leden ontvangen een reiskostenvergoeding conform artikel 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 2.1 van de Regeling decentrale politieke ambtsdragers, waarbij de vergoeding plaatsvindt op basis van:

  • a.

   openbaar vervoer 2e klasse trein; of

  • b.

   € 0,19 per km inclusief parkeren.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 22 februari 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA