Regeling vervallen per 31-12-2022

Beleidsregel coronanoodfonds 2022 gemeente Noordwijk

Geldend van 03-03-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Beleidsregel coronanoodfonds 2022 gemeente Noordwijk

Burgemeester en wethouders van Noordwijk;

Vooruitlopend op het raadsbesluit van 22 februari 2022, waarin de Verordening Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2022 wordt vastgesteld

Overwegende:

dat de raad het college in artikel 4 van deze verordening de bevoegdheid geeft om

 • -

  te besluiten over het verstrekken van tegemoetkoming met in achtneming van het in artikel 3 genoemde tegemoetkomingsplafond;

 • -

  nadere regels vast te stellen, waarin de criteria voor tegemoetkomingverlening, de doelgroepen en de wijze van verdeling van de tegemoetkoming per aanvraag of beleidsterrein kunnen worden omschreven;

dat het noodzakelijk is:

 • -

  om regels op te stellen voor ondersteuning van in de gemeente Noordwijk gevestigde maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis gemiste inkomsten en hogere kosten hebben en daardoor in financiële nood (zijn) komen te verkeren;

 • -

  om regels op te stellen voor kleine COVID-19 gerelateerde initiatieven gericht op ontmoeten, bewegen en op maatschappelijke participatie;

 • -

  om regels op te stellen voor initiatieven die zich richten op een brede doelgroep binnen de gemeente Noordwijk

gelet op artikel 160, lid 1, sub b van de Gemeentewet en 4:81 van de Algemene wet

bestuursrecht;

besluiten de volgende beleidsregel vast te stellen: Beleidsregel coronanoodfonds 2022 Gemeente Noordwijk

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a. College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • b. Coronacrisis: ontstane crisis naar aanleiding van de genomen maatregelen ter voorkoming van (verdere) verspreiding van het corona-virus;

 • c. Corona-virus: COVID-19;

 • d. Maatschappelijke organisaties: culturele- jeugd- en welzijnsinstellingen of verenigingen, buurthuizen, algemene speel- en recreatievoorzieningen, sportverenigingen. De activiteiten die worden aangeboden komen hoofdzakelijk ten goede aan de inwoners van Noordwijk.

 • e. Kleine initiatieven: initiatieven die zich richten op het organiseren en inrichten van COVID-19 gerelateerde activiteiten (gericht op ontmoeten, bewegen en op maatschappelijke participatie). Voorbeelden zijn Bewegingssessies door het Sportbedrijf, een fietscoach in De Keuvel, Masterclass behouden en werven vrijwilligers.

 • f. Brede doelgroep: initiatieven die zich richten op een brede doelgroep binnen de gemeente Noordwijk. Voorbeelden zijn: Mondkapjes beschikbaar stellen voor kwetsbare groepen, inhuur BOA’s in de winkelstraten en reclamecampagnes van Noordwijk Marketing om toeristen weer naar Noordwijk te krijgen.

 • g. Onvermijdbare kosten: kosten die aanvrager verplicht is om te maken, ook wanneer activiteiten niet doorgaan. Daaronder vallen onder andere contract- en (in)huurkosten van activiteiten die niet doorgaan (bij annulering) dan wel activiteiten die extra moeten worden opgezet (indien een activiteit elders moet worden uitgevoerd). De relatie met de COVID-19 maatregelen moet daarbij wel worden aangetoond.

Artikel 2. Toepassingsbereik

De Verordening Corona-noodfonds Gemeente Noordwijk 2022 is van toepassing, tenzij daarvan in deze beleidsregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3. Doeleinden

 • 1. Deze beleidsregel heeft tot doel om aan de in artikel 4 genoemde doelgroepen in 2022 onder de in deze beleidsregel opgenomen voorwaarden een tegemoetkoming beschikbaar te stellen.

 • 2. Deze beleidsregel is gericht:

  • -

   op het beperken van de schade (gemiste inkomsten en gemaakte en te maken onvermijdbare kosten) die ontstaat/is ontstaan door de in 2022 als gevolg van COVID-19 op te leggen en opgelegde (overheids)maatregelen

  • -

   op het ondersteunen van COVID-19 gerelateerde activiteiten

 • 3. De tegemoetkoming draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen van gemeente Noordwijk.

Artikel 4. De doelen

Deze beleidsregel richt zich op het realiseren van 3 doelen:

 • 1.

  Het ondersteunen van de zelfredzaamheid van de inwoners door middel van het verstrekken van een tegemoetkoming voor kleine budgetinitiatieven.

 • 2.

  Het beperken van de door COVID-19 veroorzaakte economische schade bij maatschappelijke organisaties die, door de COVID-19 maatregelen, aantoonbaar in financiële nood (komen te) verkeren door gemiste inkomsten en/of (onvermijdbare) kosten waarvoor zij geen of onvoldoende beroep kunnen doen op andere steunmaatregelen.

 • 3.

  Het realiseren van initiatieven die zich richten op het beschermen en waarborgen van de sociale infrastructuur.

Artikel 5. Budgetplafonds

In de begroting 2022 is voor deze beleidsregel € 1.060.000 gereserveerd. Per doelgroep is een budgetplafond vastgesteld:

 • 1.

  Voor aanvragen die vallen onder artikel 4 lid 1 is het budgetplafond € 60.000.

 • 2.

  Voor aanvragen die vallen onder artikel 4 lid 2 is het budgetplafond € 500.000.

 • 3.

  Voor aanvragen die vallen artikel 4 lid 3 is het budgetplafond € 500.000.

Indien een aanvraag zorgdraagt voor overschrijding van een van de onder 1 tot en met 3 opgenomen budgetsplafonds wordt de aanvraag, in ieder geval voor het meerdere, afgewezen.

Indien een aanvraag, onder toepassing van artikel 15, leidt tot overschrijding van 1 van de budgetplafonds vindt saldering plaats binnen deze budgetplafonds en wordt dit verantwoord in de eerstvolgende financiële voortgangsrapportage (voor- c.q. najaarsnota).

Artikel 6. Vorm en hoogte van de tegemoetkoming

 • 1. Ten aanzien van artikel 4 lid 1: de jaarlijkse tegemoetkoming is per organisatie gemaximeerd op € 5.000.

 • 2. Ten aanzien van artikel 4 lid 2: de jaarlijkse tegemoetkoming is per organisatie gemaximeerd op € 5.000.

 • 3. Ten aanzien van artikel 4 lid 3: de jaarlijkse tegemoetkoming is per organisatie gemaximeerd op € 50.000.

Artikel 7. De voorwaarden

 • 1. Ten aanzien van aanvragen die vallen onder artikel 4 lid 1 (met focus op voor het voor de inwoner organiseren van activiteiten die zijn gericht op ‘ondersteuning van de zelfredzaamheid’)

 • Aanvrager toont aan dat de activiteiten er toe bijdragen dat inwoners ook ten tijde van de COVID-19 crisis

  • elkaar (blijven) ontmoeten,

  • gaan en blijven bewegen, en/of

  • met elkaar (blijven) deelnemen aan de maatschappij.

 • 2. Ten aanzien van aanvragen die vallen onder artikel 4 lid 2

  • a.

   De maatschappelijke organisatie toont aan dat zij voor het doen van de aanvraag:

   • alle mogelijke andere regelingen (heeft) benut zoals coronacompensatie regelingen van de Rijksoverheid en koepelorganisaties

   • alle maatregelen heeft genomen om niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal terug te brengen;

  • b.

   De maatschappelijke organisatie vraagt en ontvangt een bedrag aan dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan.

 • 3. Ten aanzien van aanvragen die vallen onder artikel 4 lid 3 (met focus op het ‘brede-doelgroep gerichte’ beschermen van de sociale infrastructuur)

 • Aanvrager toont aan dat de activiteiten, ten tijde van en/of na afloop van de coronacrisis

  • de deelname, in het bijzonder van kwetsbare groepen, vergemakkelijken en/of

  • bijdragen aan de uitstraling van de gemeente Noordwijk, zijnde een gemeente waar het in en na de COVID-19 periode prettig wonen, werken, winkelen en recreëren is.

 • 4. De bijdrage moet worden besteed in en aan de periode en aan het doel waarvoor het wordt verstrekt.

Artikel 8. Het aanvragen van de tegemoetkoming

 • 1. De aanvraag voor de tegemoetkoming kan worden ingediend door een maatschappelijke organisatie die moet zijn een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging.

 • 2. De aanvraag kan uitsluitend worden verstrekt aan maatschappelijke organisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Noordwijk.

 • 3. Maatschappelijke organisaties kunnen per kalenderjaar slechts eenmaal een aanvraag indienen.

 • 4. De aanvraag voor een tegemoetkoming wordt uiterlijk 1 oktober 2022 ingediend. Dit is de uiterlijke sluitingsdatum, waarop de volledige aanvraag ingediend moet zijn.

 • 5. De aanvraag dient via E-herkenning te worden ingediend.

 • 6. Na de sluitingsdatum ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 • 7. De aanvraag bevat in ieder geval:

  • De basisgegevens (adres- en bedrijfsgegevens) van aanvrager,

  • De (digitale) ondertekening,

  • De doelomschrijving en de motivering van de aanvraag,

  • Een overzicht van:

   • -

    de voorgenomen activiteiten met daaraan gekoppeld de te maken kosten voor het uitvoeren hiervan, en/of

   • -

    bewijsstukken van de door aanvrager vanwege de Corona-maatregelen geleden of te lijden bedrijfskosten (zoals huur- en inkomstenderving, en gemaakte en/of door hem te maken onvermijdbare en in redelijkheid niet te dragen kosten).

  • Indien gevraagd: aanvullende (bedrijfs-, financiële-, of overige) informatie

 • 8. In afwijking van de voorgaande leden is het college bevoegd om, indien het daar aanleiding toe ziet, ook meer of minder gegevens te verlangen.

Artikel 9. Beoordeling en besluit aanvragen

 • 1. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van datum van ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2. Het college besluit binnen 8 weken (4:14 Awb).

Artikel 10. Weigeringsgronden

Artikel 35 van de Algemene wet bestuursrecht (algemene weigeringsgronden) is van toepassing op deze beleidsregel. De tegemoetkoming kan verder worden geweigerd indien. De kosten/tekorten niet door de COVID-19 maatregelen zijn/worden veroorzaakt.

 • 1.

  De aanvraag geen directe relatie heeft met de bestrijding van de negatieve gevolgen van de coronacrisis.

 • 2.

  Het verzoek of initiatief een individueel commercieel oogmerk heeft.

 • 3.

  De aanvraag ziet op een structurele tegemoetkoming.

 • 4.

  De aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een wettelijke taak.

 • 5.

  De aanvraag niet dient tot het bereiken van één of meer van de volgende doelstellingen: bescherming van de sociale infrastructuur, beperking van economische schade en ondersteuning van de zelfredzaamheid van inwoners.

 • 6.

  De aanvraag wordt ingediend door een individu die geen organisatie of onderneming vertegenwoordigt.

 • 7.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • 8.

  Ook na afloop van een opgelegde hersteltermijn de benodigde (bewijs)stukken niet zijn aangeleverd.

 • 9.

  De financiële onderbouwing onduidelijk, ondeugdelijk, niet sluitend of onvoldoende is.

 • 10.

  De financiële schade al gecompenseerd kan worden door een andere regeling (lokaal, regionaal dan wel nationaal).

 • 11.

  Het niet aannemelijk kan worden gemaakt dat de maatschappelijke organisatie, ook met de tegemoetkoming, na de COVID-19 crisis (nog) levensvatbaar zal zijn.

 • 12.

  Niet aannemelijk kan worden gemaakt dat de beleidsdoelen van de gemeente Noordwijk ook met de tegemoetkoming kunnen worden gerealiseerd.

Artikel 11. Extra verplichtingen

 • 1. Gelden die ontvangen zijn op grond van de rijksregelingen coronasteun dienen te worden opgenomen als baten in het exploitatieoverzicht.

 • 2. Gelden die ontvangen zijn voor de huurlasten in 2022 in verband met COVID 19 dienen te worden opgenomen als baten in het exploitatieoverzicht.

 • 3. Het college stelt de hoogte van het te ontvangen bedrag vast met inachtneming van de maximale tegemoetkoming zoals bedoeld onder lid 1.

Artikel 12. Verantwoording en afrekening

 • 1. Bedragen tot en met € 5.000 worden bij de verlening direct vastgesteld. Aparte verantwoording vindt alleen plaats op grond van de interne audit (steekproef) dan wel wanneer er sprake is van (vermoede) onregelmatigheden ten aanzien van de ingediende aanvraag en/of besteding.

 • 2. Indien de tegemoetkoming op jaarbasis meer dan € 5.000 bedraagt moet de besteding uiterlijk op 1 juni van het jaar volgend op het jaar van verlening worden verantwoord. Daarvoor dient de aanvrager in:

  • De jaarrekening met, indien aanwezig, een accountantscontrole en/of

  • De toelichting op de besteding van de bijdrage, en/of

  • Die gegevens die bij de in de verleningsbeschikking opgenomen verantwoordingsparagraaf worden benoemd.

 • 3. Als uit de verantwoording blijkt dat het bedrag niet of niet volledig nodig was, dan betaalt de maatschappelijke organisatie het overschot na schriftelijk verzoek van het college zo spoedig mogelijk terug.

 • 4. Verhoging van de bijdrage bij afrekening is niet mogelijk.

Artikel 13. Terugvordering

 • 1. Het college kan besluiten tot terugvordering van de verleende tegemoetkoming in geval:

  • de aanvrager in het kader van (het verzoek om) de tegemoetkoming onrechtmatig heeft gehandeld;

  • tegemoetkoming ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt;

  • de aanvrager onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt dan wel informatie heeft achtergehouden.

  • de aanvrager niet heeft voldaan/voldoet aan de in deze beleidsregel en of in de verleningsbeschikking opgelegde verplichtingen.

 • 2. De aanvrager kan bij terugvordering geen beroep doen op verrekening, korting of compensatie jegens de gemeente.

Artikel 14. Niet voorzienbare gevallen

Artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15. Geldingsduur

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2022 en expireert op 31 december 2022.

Artikel 16. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel coronanoodfonds 2022 gemeente Noordwijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 25 januari 2022

Het college van burgemeesters en wethouders van Noordwijk,

De secretaris,

de burgemeester,