Uitvoeringsbesluit Deeltweewielers 2022

Geldend van 03-03-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Deeltweewielers 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

gelet op artikel 2.7a van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft;

Besluit:

Vast te stellen Het Uitvoeringsbesluit Deeltweewielers 2022.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

 • a) Aanbieder: de aanbieder van deeltweewielers.

 • b) APV: Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft.

 • c) CROW: kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, werk en veiligheid.

 • d) Deeltweewielers: voertuigen als bedoeld in artikel 1.1. onder i van de APV.

 • e) Free floating: de deeltweewieler hoeft na gebruik niet op een vaste plek te worden achtergelaten. Het voertuig kan binnen een bepaald gebied worden geparkeerd op iedere willekeurige plaats.

 • f) Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van een deeltweewieler.

 • g) Gemeente: de gemeente Delft.

 • h) KvK: Kamer van Koophandel.

 • i) Openbare ruimte: openbare plaats als bedoeld in artikel 1.1 onder a van de APV.

 • j) Vaste stallingsruimte: het plaatsen van rekken of andere fysieke stallingsfaciliteiten in de openbare ruimte.

 • k) Vergunning: de vergunning bedoeld als in artikel 2.7a eerste lid van de APV.

 • l) Voertuigplafond: het maximaal aantal deeltweewielers waarvoor in de gemeente vergunningen worden verleend als bedoeld in artikel 2.7a derde lid onder b van de APV.

Hoofdstuk 2 Regels voor vergunning voor deeltweewielers

Artikel 2.1. Categorieën en typen deeltweewielers

 • 1. Vergunningen worden verleend voor de categorieën fietsen, elektrische fietsen en (bijzondere) brom-/snorfietsen.

Artikel 2.2 Voertuigenplafond en maximaal aantal vergunningen

 • 1. Het voertuigenplafond bedraagt 300 fietsen, 200 elektrische fietsen en 200 elektrische (bijzondere) brom-/snorfietsen.

 • 2. Het maximum aantal deeltweewielers per vergunning is 150 fietsen, 100 elektrische fietsen of 100 elektrische (bijzondere) brom-/snorfietsen.

 • 3. Een aanbieder komt in aanmerking voor maximaal één vergunning per categorie.

 • 4. Per categorie, zoals bedoeld in artikel 2.1, worden maximaal twee vergunningen verleend. Indien in de categorie het voertuigenplafond niet wordt bereikt met de uitgifte van het maximaal aantal vergunningen dan kan het college bepalen om extra vergunningen te verlenen in de betreffende categorie.

Artikel 2.3 Duur vergunning

 • 1. De vergunning wordt verstrekt voor een periode van 3 jaar.

Hoofdstuk 3 Vergunningprocedure

Artikel 3.1 Indienen aanvraag vergunning

 • 1. In het elektronisch gemeenteblad en op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad wordt bekend gemaakt of en vanaf wanneer er een of meerdere vergunningen te verdelen zijn.

 • 2. De aanvraag van een vergunning wordt ingediend met een elektronisch aanvraagformulier op de website www.delft.nl

 • 3. Bij de aanvraag levert de aanbieder de volgende documenten:

  • a.

   Statuten van de rechtspersoon en de inschrijving bij de KvK.

  • b.

   Contactgegevens van ten minste één Nederlandstalig contactpersoon.

  • c.

   Het plan van aanpak, met alle bijbehorende documenten, zoals beschreven in artikel 4.1 lid 4

Artikel 3.2 Behandeling vergunningsaanvragen

 • 1. Aanvragen voor een vergunning worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het tijdstip van ontvangst van het aanvraagformulier is bepalend voor de rangschikking.

 • 2. Indien een aanvraag die in behandeling wordt genomen niet compleet is, krijgt de aanvrager eenmalig twee weken de tijd om aanvullende documenten aan te leveren en daarmee de aanvraag te laten voldoen aan artikel 3.1 lid 3.

 • 3. Zodra het maximaal aantal vergunningen en/of het voertuigplafond voor een categorie is bereikt, worden overige ingediende aanvragen niet meer in behandeling genomen. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd.

 • 4. Indien twee of meer in behandeling te nemen aanvraagformulieren op exact hetzelfde tijdstip zijn ontvangen, dan wordt de volgorde van behandeling bepaald op grond van loting.

Artikel 3.3 Beslistermijn

 • 1. Op de aanvraag wordt besloten binnen zes weken na de ontvangst ervan.

 • 2. De beslistermijn kan éénmaal met zes weken worden verdaagd.

Artikel 3.4 Weigeringsgronden voor vergunning deeltweewielers

 • 1. Naast de weigeringsgrond uit artikel 1:8 APV gelden wordt een aanvraag voor een vergunning geweigerd indien:

  • a.

   De aanvraag wordt ingediend voor andere categorieën of typen deeltweewielers bedoeld in artikel 2.1;

  • b.

   Het maximaal aantal voertuigen voor de betreffende categorie(n) is bereikt, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid;

 • 2. De aanvraag niet voldoet aan artikelen 3.1 lid 3, 4.1 en 4.2.

Hoofdstuk 4. Toelatings- en exploitatievoorwaarden en kwaliteitseisen

Artikel 4.1 Toelatingsvoorwaarden

 • 1. De aanbieder is ingeschreven bij de KVK, en heeft geen moeder-, dochter- of zusteronderneming die ook een vergunning heeft aangevraagd voor het aanbieden van deeltweewielers in Delft.

 • 2. De exploitant beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering na uitgifte vergunning ten aanzien van de gemeente, gebruikers en derden.

 • 3. De aanbieder heeft één vast Nederlands sprekend aanspreekpunt (telefonisch en per e-mail) voor de gemeente.

 • 4. De aanbieder overlegt een plan van aanpak met daarin tenminste:

  • a.

   Een exploitatieplan, waarin is beschreven:

   • -

    het maximaal aantal deeltweewielers dat in de stad aanwezig is.

   • -

    Op welke locaties in de stad deeltweewielers worden aangeboden.

   • -

    welke maatregelen aanbieder neemt om te voorkomen dat deeltweewielers clusteren op locaties.

   • -

    welke maatregelen worden genomen om het gebruik van deelvoertuigen te vergroten.

   • -

    welke maatregelen worden genomen om overlast door hinderlijk of foutief gestalde voertuigen te voorkomen.

   • -

    op welke wijze invulling wordt gegeven aan het aanbieden van deeltweewielers in de zone uit bijlage 2.

  • b.

   Een klachtenplan waarin is beschreven

   • -

    Hoe klachten door derden kunnen worden ingediend.

   • -

    Hoe de indiener van de klacht op de hoogte wordt gesteld van de afhandeling, waarbij de beantwoording en afhandeling binnen 24 uur na ontvangst heeft plaats gevonden. Voor klachten die bij de gemeente worden ingediend, gaat de termijn van afhandeling in op het moment dat de klacht door de gemeente is doorgestuurd naar de aanbieder

   • -

    Op welke wijze de klachten en de afhandeling door de aanbieder worden geregistreerd.

  • c.

   Een dataplan, waarin wordt beschreven welke data wordt opgeslagen ten behoeve van welk doel en waaruit blijkt dat bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gehandeld in overeenstemming met de relevante wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming.

 • 5. Om toezicht te houden op de vergunningsvoorschriften levert de aanbieder actuele data aan het College.

 • 6. De volgende data wordt ieder half jaar geanonimiseerd zonder extra kosten aangeleverd:

  • a.

   Aantal actieve gebruikers in Delft

  • b.

   Gemiddeld gebruik van de deeltweewielers

  • c.

   Gemiddeld aantal kilometers per rit

  • d.

   Gemiddeld aantal ritten per dag

  • e.

   Locatie van herkomst en bestemming van de ritten.

  • f.

   Locatie van stilstaande Deeltweewielers en duur van stilstand

  • g.

   Aantal klachten

  • h.

   Aard van klachten

  • i.

   Afhandelingstijd van klachten

 • 7. De gemeente is nooit de opdrachtgever voor de verzameling van data.

Artikel 4.2 Exploitatievoorwaarden en kwaliteitseisen

 • 1. De aanbieder biedt deeltweewielers zonder vaste stallingsruimte aan in Delft.

 • 2. De aanbieder zorgt dat zijn contactgegevens (ten minste: naam en telefoonnummer) op zijn deeltweewielers zichtbaar en goed leesbaar aanwezig zijn.

 • 3. De aanbieder verwijdert op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur binnen 4 uur na een melding een defect of hinderlijk geparkeerd voertuig. Meldingen buiten dit tijdvenster worden de eerstvolgende dag voor 12.00 uur opgelost.

 • 4. De aanbieder houdt zich aan de zonering waarbinnen deeltweewielers niet mogen worden aangeboden, zoals opgenomen in bijlage 1. De aanbieder dient ervoor te zorgen dat het onmogelijk is voor gebruikers om een gebruikssessie te beëindigen wanneer de gebruiker zich in de zone bevindt.

 • 5. De aanbieder houdt zich aan de zonering waarbinnen deeltweewielers niet volgens het free floating principe mogen worden aangeboden, zoals opgenomen in bijlage 2. Aanbieder maakt in haar exploitatieplan inzichtelijk hoe zij in deze zone voertuigen aanbiedt.

 • 6. De aanbieder draagt zorg voor het correct stallen of het uit de openbare ruimte verwijderen van hinderlijk of foutief gestalde deeltweewielers binnen 6 uur na melding.

 • 7. De exploitant zorgt ervoor dat 95% van aantal voertuigen dat is opgenomen in de vergunning op straat overdag beschikbaar en/of te gebruiken is.

 • 8. Indien de aanbieder het aanbieden van voertuigen wil onderbreken waardoor de gebruiker geen of slechts gedeeltelijk beschikking zal hebben tot deeltweewielers van de betreffende aanbieder, dient hij deze onderbreking minimaal 1 maand van tevoren te bespreken met de gemeente. Het college kan op basis van de verstrekte informatie de vergunning heroverwegen.

 • 9. Het aandeel deeltweewielers dat langer dan drie dagen ongebruikt op één locatie staat bedraagt maximaal 15%. Het aandeel voertuigen dat langer dan zeven dagen ongebruikt op één locatie staat bedraagt maximaal 5%. Geen enkel voertuig mag langer dan 28 dagen ongebruikt op één locatie staan

 • 10. Gemotoriseerde deeltweewielers dienen emissievrij te zijn.

 • 11. De deeltweewielers moeten real time traceerbaar zijn met uniek nummer.

 • 12. Vergunninghouder levert ieder half jaar een rapportage aan het College, waarin de data uit artikel 4.1 lid 6 is opgenomen.

Hoofdstuk 5 Experimenten

Artikel 5.1 Aanvraagprocedure voor een experiment

 • 1. Een vergunning in het kader van een experiment kan worden ingediend via de op de website www.delft.nl aangegeven aanvraagprocedure.

Artikel 5.2 Indiening vereisten, voorwaarden en voorschriften voor experimenten

 • 1. Een vergunning voor een experiment kan verleend worden:

  • a.

   als gebieden waar volgens het College, al dan niet tijdelijk, een vermindering van vervoersmogelijkheden optreedt of waar een specifieke doelgroep behoefte heeft aan een vorm van vervoer die daar niet of beperkt aanwezig is, of;

  • b.

   als het College de impact van nieuwe vormen van deeltweewielers op de openbare ruimte wil onderzoeken.

 • 2. Aan de vergunning kunnen voorwaarden en voorschriften verbonden worden die verband houden met de in artikel 2.7a tweede lid van de APV genoemde belangen en de voorwaarden uit het uitvoeringsbesluit kunnen analoog worden toegepast.

 • 3. Het voertuigplafond bedoeld in artikel 2.2, eerste lid is niet van toepassing op experimenten.

 • 4. Vergunningen voor experimenten worden verleend voor de duur van maximaal 1 jaar.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6.1 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie op Overheid.nl.

Artikel 6.2 Overgangsbepaling

 • 1. Vanaf het moment van inwerkingtreding van dit uitvoeringsbesluit geldt een overgangsperiode tot 1 oktober 2022 voor aanbieders die op dat moment actief zijn in Delft.

Artikel 6.3 Citeerregel

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als “Uitvoeringsbesluit Deeltweewielers 2022“

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2022

De burgemeester,

De secretaris,

Bijlage 1: gebied waar het verboden is om deeltweewielers aan te bieden

Op grond van artikel 2:7a lid 4 van de APV is het verboden om deeltweewielers ter gebruik aan te bieden op alle wegen, weggedeelten of plaatsen in het gebied weergeven in onderstaande afbeelding en dat wordt begrensd door hieronder genoemde straten:

 • aan de noordzijde door het de Nieuwe Plantage;

 • aan de oostzijde door het Oostplantsoen, Oosterstraat en Oranje Plantage;

 • aan de zuidzijde door de Nieuwelaan, Ireneboulevard en Zuidwal;

 • aan de westzijde door de middenberm van de Nieuwe Gracht, de middenberm van de Coenderstraat, de middenberm van de Spoorsingel, de middenberm van de Phoenixstraat en de middenberm van de Wateringsevest.

De Paardenmarkt, Nieuwe Langendijk, het gedeelte van het Vesteplein gelegen tussen de Zuidwal en Asvest en de oostzijde van de Westvest ter hoogte van huisnummers 143 en 305 zijn uitgezonderd van dit verbod.

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2: zone waarbinnen deeltweewielers niet op basis van het free-floating principe mogen worden aangeboden

In het gebied weergeven in onderstaande kaart is het niet toegestaan om deeltweewielers volgens het free-floating principe aan te bieden.

afbeelding binnen de regeling