Subsidieregeling duurzaam omgaan met hemelwater gemeente Oost Gelre

Geldend van 03-03-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling duurzaam omgaan met hemelwater gemeente Oost Gelre

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre,

Overwegende

dat, zoals vastgesteld en genoemd in ons gemeentelijk rioleringsplan (GRP Oost Gelre) infiltratie van hemelwater op de plek waar het valt de meest logische keuze is en transport van hemelwater moet worden geminimaliseerd;

dat, eveneens zoals genoemd in ons GRP, van burgers en bedrijven in gemeente Oost Gelre een actieve houding wordt gevraagd om mee te helpen het rioolstelsel minder te belasten met hemelwater;

dat, in veel gevallen het mogelijk is tenminste een gedeelte van het hemelwater te infiltreren op eigen perceel;

dat, dit resulteert in minder belasting van het rioolstelsel en daarmee een lagere kans op wateroverlast bij hevige neerslag, minder vervuiling van het oppervlakte water bij de riool-overstorten en bij de rioolwaterzuiveringen en een bijdrage aan het verminderen van de gevolgen van droogte;

dat, we bewoners en bedrijven actief en positief willen stimuleren om hieraan mee te werken;

dat, gelet op de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Oost Gelre.

BESLUIT:

Vast te stellen, de “Subsidieregeling duurzaam omgaan met hemelwater gemeente Oost Gelre ”.

Artikel 1. Algemene bepalingen

Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden tevens de voorwaarden en bepalingen in de Algemene subsidieverordening gemeente Oost Gelre.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  Afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin (delen van het) hemelwater dat op een daken valt, legaal, via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie;

 • b)

  Apv: Algemene plaatselijke verordening;

 • c)

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d)

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Oost Gelre;

 • e)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • f)

  Duurzaam omgaan met hemelwater: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin (delen van het) hemelwater dat op daken valt, legaal, via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie i.c.m. bergen, vasthouden en infiltreren op eigen terrein;

 • g)

  Gemengde riolering: riolering in de openbare ruimte die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afval- en hemelwater,

 • h)

  Hemelwaterriool: riolering in de openbare ruimte die bestemd is voor hemelwater;

 • i)

  Oppervlaktewater: openbaar water, bijvoorbeeld een vijver zonder dichte bodem of sloot, waarop hemelwater geloosd kan worden;

 • j)

  Private partij: niet-overheden, zoals inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties;

 • k)

  Particulier terrein: terreinen die in eigendom of in gebruik zijn van een private partij;

 • l)

  Vrij verval riolering: gemeentelijke riolering gelegen binnen de bebouwde kom waarin vuil- en/of hemelwater vrij kan afstromen naar het laagste punt in de riolering.

Artikel 3. Algemene voorwaarden voor toekenning subsidie

Voor het toekennen van subsidie zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 • a)

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het duurzaam omgaan met hemelwater (veelal afkoppelen van schoon water van daken) van particulier terrein aangesloten op de vrij verval riolering in de gemeente Oost Gelre;

 • b)

  Subsidie op grond van deze regeling wordt alleen verstrekt aan een private partij;

 • c)

  Subsidies zijn inclusief BTW;

 • d)

  De werkzaamheden, waarvoor subsidie worden aangevraagd, zijn nog niet gestart op het moment van indienen van de aanvraag voor subsidie;

 • e)

  Er wordt minimaal 25 m2 dakoppervlak afgekoppeld van de vrij verval riolering;

 • f)

  Er wordt minimaal 20 mm (20 liter per m2 afgekoppeld dakvlak) hemelwater op eigen terrein geborgen, vastgehouden en/of geïnfiltreerd. Deze minimale hoeveelheid moet binnen 48 uur weer beschikbaar zijn voor een eventuele volgende bui;

 • g)

  Om eventueel overtollig hemelwater af te kunnen voeren naar de straat of oppervlaktewater is schriftelijke toestemming nodig van de betreffende eigenaar;

 • h)

  Het overtollige hemelwater kan alleen naar openbaar gebied worden afgevoerd, indien in dit gebied een hemelwatervoorziening aanwezig is die voldoende capaciteit heeft om het overtollige hemelwater van particulier terrein te verwerken;

 • i)

  De werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, moeten binnen 6 maanden na de verlening zijn voltooid;

 • j)

  De aanvrager stuurt of “upload” bij gereedkomen foto’s van de huidige situatie en de gewijzigde situatie, alsmede een foto van de uitvoering naar het college;

 • k)

  De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse;

 • l)

  De aangelegde voorzieningen moeten zodanig onderhouden worden dat elke voorziening blijft werken. Eenmaal afgekoppeld dakoppervlak mag niet meer worden aangekoppeld;

 • m)

  Een niet goed functionerende voorziening wordt aangeduid als weer aangekoppeld.

Artikel 4. Aanvrager en aanvraag

 • 1. Het college heeft voor het indienen van aanvragen tot subsidie een aanvraagformulier vastgesteld waarop staat welke stukken ingediend moeten worden.

 • 2. De aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, als dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 5. Plafondbedrag subsidie

 • 1. Het plafondbedrag van de subsidie is € 300.000,--. Dit bedrag is beschikbaar in c.q. wordt onttrokken aan de voorziening riolering en/of bestemmingsreserve riolering.

 • 2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst van de aanvraag geldt de datum waarop de aanvraag binnen is.

 • 3. 3 De subsidies die worden toegekend kunnen het plafondbedrag niet overschrijden.

Artikel 6. Hoogte subsidie

De subsidie voor duurzaam omgaan met hemelwater, bedraagt:

 • Tot 150 m2: € 10 per m2 afgekoppeld dakoppervlak;

 • Vanaf 150 m2: de werkelijke kosten met een maximum van de vergoeding van € 10 per m2 afgekoppeld dakoppervlak.

Artikel 7 Beslistermijn en verlening subsidie

 • 1. Het college beslist binnen 6 weken na de ontvangst van alle documenten die nodig zijn om de aanvraag in behandeling te nemen over verlening van de subsidie.

 • 2. Een beschikking tot verlening van de subsidie bevat in ieder geval een omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen dakoppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 8 Intrekking verlening

Als de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend niet binnen 6 maanden na de toekenning zijn voltooid, kan de subsidieverlening worden ingetrokken.

Artikel 9 Vaststelling subsidie

 • 1. De aanvraag voor vaststelling van de subsidie wordt binnen 8 weken na gereedkomen van de werkzaamheden ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier. De aanvraag moet volledig zijn ingevuld en zijn voorzien van alle informatie en bijlagen zoals aangegeven op dit formulier.

 • 2. Op basis van het formulier als bedoeld in het eerste lid, stelt het college de hoogte van de subsidie vast met in achtneming van de maximale kosten als bedoeld in artikel 6 en de beschikking als bedoeld in artikel 7, definitief vast.

Artikel 10 Betaling

De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 4 weken na vaststelling van de subsidie.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie niet verleend als:

 • de aanvraag niet voldoet aan artikel 3, artikel 4 en/of het plafondbedrag subsidie overschrijdt;

 • naar het oordeel van het college, het duurzaam omgaan met hemelwater op eigen terrein of de afvoer van overtollig hemelwater naar openbaargebied of oppervlaktewater in die specifieke situatie niet haalbaar is dan wel op enige wijze risico op overlast op aanliggende percelen veroorzaakt of vanuit milieu-hygiënisch of hydrologisch oogpunt, ongewenst is;

 • indien sprake is van huur: de huurder geen toestemming heeft van de eigenaar van de woning om duurzaam om te gaan met hemelwater.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van deze regeling tot onbillijkheden leidt, afwijken van één of meer bepalingen van deze regeling.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

De regeling treedt in werking na bekendmaking van de regeling.

De regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling duurzaam omgaan met hemelwater gemeente Oost Gelre”.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Oost Gelre op 12 januari 2022,

De secretaris,

J.Heerkens

De burgemeester,

A.Bronsvoort