Regeling vervallen per 31-12-2022

Tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds

Geldend van 02-03-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Oost Gelre

Besluit:

Vast te stellen de ‘Tijdelijke Subsidieregeling Cultuurfonds’.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Oost Gelre.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre.

 • c.

  Subsidieplafond: Het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling.

 • d.

  Kunst en cultuursector: Onder de kunst en cultuursector verstaan wij de volgende sectoren, genres en vormen (in aansluiting op de definities vanuit de Rijksoverheid):

  • -

   Podiumkunsten (zoals muziek, concerten, dans, toneel, theater etc.),

  • -

   Musea,

  • -

   Beeldende kunsten (zoals schilderen en standbeelden),

  • -

   Film,

  • -

   Letteren (zoals leesbevordering en literatuuronderwijs),

  • -

   De creatieve industrie (zoals architectuur, design en nieuwe media).

  • -

   Materieel en immaterieel erfgoed (zoals archeologie, monumenten en volksfeesten).

Artikel 2 Doel van deze regeling

Het doel van deze regeling is het ondersteunen van organisaties en evenementen in de kunst en cultuursector. Dit doen we middels het tegemoet komen in de extra kosten die organisaties maken vanwege de aanhoudende Coronamaatregelen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor extra kosten die zijn gemaakt aan de hand van de aanhoudende Coronamaatregelen, op het gebied van kunst en cultuur, die voldoen aan de volgende criteria:

 • 1.

  De extra kosten zijn of worden gemaakt door organisaties die als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 2.

  De kosten zijn of worden gemaakt door organisaties die in Oost Gelre gevestigd zijn, of hebben een actuele subsidierelatie met de gemeente Oost Gelre of organisaties die al meerdere jaren een evenement in Oost Gelre hebben georganiseerd.

 • 3.

  De kosten zijn gemaakt tussen 31 juli 2021 en 31 maart 2022.

 • 4.

  De extra kosten die gemaakt zijn staan los van de reguliere activiteiten waarvoor de organisatie via de Nadere regels Welzijnssubsidies mogelijk al subsidie ontvangt.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de extra kosten die resteren na aftrek van eventuele bijdragen van derden (bijvoorbeeld inkomsten uit giften of sponsoring) en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn en behoren tot extra gemaakte kosten vanwege de aanhoudende Coronamaatregelen.

 • 2. Niet in aanmerking komen de kosten waarin, door de gemeente, al eerder tegemoet is gekomen aan de hand van bijdragen, subsidies en fondsen. (Denk hierbij aan het eerdere Cultuurfonds, maar ook de CTB-regeling etc.).

Artikel 5 Hoogte subsidie

De subsidie is gelijk aan 100% van de subsidiabele kosten, doch bedraagt maximaal € 5.000 per aanvrager.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een aanvraag kan worden afgewezen:

 • 1.

  Als deze niet voldoet aan deze regeling of aan de ASV;

 • 2.

  Voor zover de aanvrager een aanvraag indient voor een subsidiebedrag hoger dan € 5.000;

 • 3.

  Als op het moment van de ontvangst van de aanvraag het subsidieplafond is overschreden.

 • 4.

  Als de aanvraag niet vanuit de kunst en cultuursector komt.

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen vanaf 1 maart 2022 ingediend worden.

 • 2. Per natuurlijke- of rechtspersoon wordt maar één aanvraag in behandeling genomen.

 • 3. Een aanvraag wordt gericht aan het college, ondertekend door een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan. Bij de aanvraag wordt tenminste gevoegd:

  • a.

   Een begroting met toelichting van de extra gemaakte kosten, anders dan reguliere kosten;

  • b.

   Bewijsstukken van de gemaakte kosten;

  • c.

   Het gevraagde subsidiebedrag.

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • 1. De subsidie wordt bij een toekenning direct vastgesteld.

 • 2. Achteraf dient er een inhoudelijk verslag en verantwoording te worden aangeleverd.

 • 3. Het subsidiebedrag wordt ook bekendgemaakt op de website.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 64.000 euro.

 • 2. Verstrekking van subsidie vindt plaatst op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt de datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 5. Als aanvulling op lid 4 krijgt de aanvrager die nog geen subsidie of bijdrage vanuit gemeente Oost Gelre heeft ontvangen vanuit de extra Coronasteunmaatregelen voorrang op de aanvrager die al eerder een bijdrage heeft ontvangen.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling gaat in op de eerste dag na de bekenmaking.

 • 2. De Subsidieregeling vervalt op 31 december 2022.

 • 3. Bij de inwerkingtreding van deze subsidieregeling, wordt de Tijdelijke Subsidieregeling Cultuurfonds, vastgesteld op 4 mei 2021, ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld te Lichtenvoorde op 22 februari 2022,

Burgemeester en wethouders,

Dhr. J. Heerkens

Secretaris

Mw. A.H. Bronsvoort

Burgemeester