Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening corona noodfonds Gemeente Noordwijk 2022

Geldend van 02-03-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Verordening corona noodfonds Gemeente Noordwijk 2022

De raad van de gemeente Noordwijk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2022, inzake de Verordening corona noodfonds Gemeente Noordwijk 2022;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening corona noodfonds Gemeente Noordwijk 2022

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: gemeenteraad van de gemeente Noordwijk;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • c.

  wet: Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • d.

  eenmalige tegemoetkoming: tegemoetkoming als zijnde een steunmaatregel

Artikel 2. Doelstelling en reikwijdte verordening

 • 1. Het corona noodfonds is ingesteld met als doel ondersteuning te bieden bij het actief beperken en herstellen van de nadelige gevolgen in de Noordwijkse samenleving ten gevolge van de Corona-pandemie. Het corona noodfonds biedt slechts ondersteuning daar waar geen overige compensatie (bijvoorbeeld van de Rijksoverheid) beschikbaar is.

 • 2. De volgende tegemoetkomingen kunnen worden verleend:

  • a.

   eenmalige tegemoetkoming aan niet commerciële instelling

  • b.

   eenmalige tegemoetkoming aan brede doelgroep

  • c.

   eenmalige tegemoetkoming voor kleine initiatieven

Artikel 3. Tegemoetkomingsplafond

 • 1. De raad besluit in totaal, voor het jaar 2022, de volgende tegemoetkomingsplafonds vast te stellen:

  • a.

   Voor eenmalige tegemoetkoming aan individuele niet-commerciële instellingen een bedrag van €500.000,-

  • b.

   Voor eenmalige tegemoetkoming aan een brede niet-commerciële doelgroep een bedrag van € 500.000,-

  • c.

   Voor eenmalige tegemoetkoming ten behoeve van kleine initiatieven een bedrag van € 60.000,-

Artikel 4. Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in artikel 3 genoemde tegemoetkomingsplafonds.

 • 2. Het college stelt nadere regels, waarin de criteria voor de tegemoetkoming, de doelgroepen en de wijze van verdeling van de tegemoetkoming per aanvraag of beleidsterrein zoals bedoeld in artikel 2, kunnen worden omschreven.

 • 3. Het college is bevoegd om modellen vast te stellen voor de over te leggen bescheiden en het gebruik hiervan verplicht stellen.

 • 4. Het college is bevoegd om voorwaarden aan de beschikking tot tegemoetkoming en de vaststelling van de tegemoetkoming te verbinden.

HOOFDSTUK 2. AANVRAAG VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 5. Bij aanvraag in te dienen gegevens

 • 1.

  De aanvraag voor een tegemoetkoming wordt digitaal via E-herkenning ingediend bij het college.

 • 2.

  Bij een aanvraag om een tegemoetkoming overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de situatie waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen.

 • 3.

  De balans op het moment van de aanvraag.

 • 4.

  Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede en derde lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, zijn. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:2 van de wet kan het college besluiten dat geen aanvullende gegevens overlegd behoeven te worden.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

Het college kan termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan te wijzen tegemoetkomingen.

Artikel 7. Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag, dan wel, indien het college hiertoe regels heeft opgesteld, 13 weken gerekend vanaf de uiterste indieningtermijn voor het aanvragen van de tegemoetkoming.

HOOFDSTUK 3. WEIGERING VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 8. Weigeringsgronden

De tegemoetkoming kan, naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de wet genoemde gevallen, geheel of gedeeltelijk worden geweigerd als naar het oordeel van het college redenen bestaan om aan te nemen dat:

 • a.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, met de op grond van internationale verdragen algemeen erkende rechten van de mens, het algemeen belang of de openbare orde; of

 • b.

  verstrekking van de tegemoetkoming niet past binnen het gevoerde gemeentelijk beleid dan wel de betreffende activiteiten in dat kader onvoldoende prioriteit hebben; of

 • c.

  de activiteiten niet aanwijsbaar ten goede komen aan ingezetenen van de gemeente; of

 • d.

  de aanvrager ook zonder verstrekking van de tegemoetkoming over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten te dekken; of

Artikel 9. Wet BIBOB

Het college kan bepalen dat de gevraagde tegemoetkoming kan worden geweigerd of de verleende tegemoetkoming kan worden ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur.

HOOFDSTUK 4. VERLENING EN VASTSTELLING VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 10. Verlening en vaststelling tegemoetkoming

 • 1. Bij een tegemoetkoming tot een bedrag van € 5.000,- vindt de verlening en vaststelling in één besluit plaats.

 • 2. Bij een tegemoetkoming boven een bedrag van € 5.000,- geeft het college aan op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen tegemoetkoming plaatsvindt.

 • 3. Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot verlening van de tegemoetkoming te verbinden met betrekking tot het beheer en gebruik van de tegemoetkoming.

HOOFDSTUK 5. VERPLICHTINGEN VAN DE ONTVANGER VAN DE TEGEMOETKOMING

Artikel 11. Verplichtingen van de ontvanger van de tegemoetkoming

De ontvanger van de tegemoetkoming informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:

 • a.

  besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor de tegemoetkoming is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon;

 • b.

  relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;

 • c.

  ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot verlening van de tegemoetkoming verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen;

 • d.

  wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

HOOFDSTUK 6. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 12. Hardheidsclausule

 • 1. indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel van deze verordening leidt tot een onbillijke situatie, dan is het college bevoegd hiervan af te wijken;

 • 2. In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 13. Inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022.

 • 2. De verordening vervalt op 1 januari 2023.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening corona noodfonds Gemeente Noordwijk 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 februari 2022

J. Jaspers

Griffier

W.J.A. Verkleij

Voorzitter