Tijdelijke Subsidieregeling Coronasteun Cultuursector Leiden 2022

Geldend van 02-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Tijdelijke Subsidieregeling Coronasteun Cultuursector Leiden 2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leiden inzake een tijdelijke regeling voor Coronasteun aan de cultuursector in Leiden,

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden,

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021,

gelet op de door de raad vastgestelde Cultuurvisie 2022,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Tijdelijke Subsidieregeling Coronasteun Cultuursector Leiden 2022.

Titel I Algemene Bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Leiden;

 • c.

  Coronasteunbudget Rijk: het bedrag dat Leiden van het Rijk ontvangt om de door de lokale cultuursector geleden Coronaschade te kunnen compenseren en de cultuursector meer wendbaar en weerbaar te helpen maken;

 • d.

  Coronasteunmaatregelen Rijk: de generieke en specifieke maatregelen van het Rijk in verband met gederfde inkomsten als gevolg van de Corona-uitbraak en de maatregelen ter bestrijding ervan;

 • e.

  C6: de grotere Leidse cultuurorganisaties Gebr. de Nobel, Ins Blau, Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal, BplusC, De Lakenhal en De Pieterskerk;

 • f.

  Leidse makers: makers van cultuurproducten in muziek, theater, beeldende kunst, mode, design, letteren, games, films, dans of strip; woonachtig en/of werkzaam in Leiden;

 • g.

  Culturele organisatie: organisatie die haar kernactiviteiten ontleent aan één of meerdere kunst- en cultuurdisciplines, waaronder ook culturele evenementen;

 • h.

  Weerstandsvermogen: Bij de beoordeling van de subsidies wordt een eigen financieel vermogen van de subsidieaanvrager van maximaal 10% van de totale jaaromzet als weerstandsvermogen aangemerkt en bij de beoordeling over de hoogte van het te verlenen subsidiebedrag buiten beschouwing gelaten.

Artikel 2. Doel Regeling

Deze regeling beoogt Leidse culturele organisaties en Leidse makers financiële steun te bieden tijdens de Coronacrisis.

Artikel 3. Doelgroep

Deze subsidieregeling is bedoeld voor:

 • -

  culturele organisaties (Titel II); en

 • -

  Leidse makers werkzaam in de cultuursector (Titel III).

Artikel 4. Reikwijdte subsidie

De subsidie op basis van deze regeling is aanvullend op de generieke en specifieke (Corona)steunmaatregelen van het Rijk, provincie en gemeente, en op Coronasteun van (cultuur)fondsen en derden.

Artikel 5. Hardheidsclausule

Het college kan een of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de in artikel 2 genoemde doelen van de regeling, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6. Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021 (ASV)

De ASV is van toepassing, voor zover daar in deze regeling niet van wordt afgeweken, en met uitzondering van het in deze regeling bepaalde over de verrekening huurkwijtschelding.

Titel II Coronasubsidies Leidse culturele organisaties

Artikel 7. Vereisten aanvrager

De aanvragende culturele organisatie

 • a.

  Heeft geen winstoogmerk; en

 • b.

  Levert een belangrijke bijdrage aan ambities Cultuurvisie 2020; en

 • c.

  Is een belangrijke partner in en van de gemeente Leiden; en

 • d.

  Geeft iets terug aan de stad voor deze Coronasubsidie; bijvoorbeeld (alternatieve) culturele activiteiten, innovatieve activiteiten, stages, studeerplekken, etc.

Artikel 8. Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden

 • 8.1 Er zijn drie sporen waarbinnen een subsidieaanvraag door organisaties mogelijk is: Overleven, Overbruggen en Transformeren:

  • A.

   Overleven: ondersteuning in het voortbestaan van Leidse culturele organisaties. Subsidie mogelijk voor compensatie van (een deel van) de door Corona geleden netto schade;

  • B.

   Overbruggen: ondersteuning in de kosten om binnen de geldende Coronamaatregelen van het Rijk cultuuruitingen aan te kunnen bieden. Subsidie mogelijk ter compensatie van (een deel van) de kosten om binnen de geldende Coronamaatregelen van het Rijk cultuuruitingen aan te kunnen bieden

  • C.

   Transformeren: ondersteuning bij maatregelen en activiteiten om tijdens en na de Coronacrisis een sterke, samenwerkende, weerbare & wendbare Leidse cultuurorganisatie te zijn, die bijdraagt aan realisatie van de ambities uit de Cultuurvisie 2020.

 • 8.2 Een organisatie kan subsidies aanvragen voor meerdere van de hiervoor genoemde subsidiesporen, maar:

  • -

   per project kan slechts één keer subsidie aangevraagd worden op basis van deze regeling;

  • -

   voor iedere categorie kan maximaal één keer per jaar subsidie worden verkregen;

  • -

   voor één en hetzelfde project kan niet op basis van deze regeling en ook op basis van een andere culturele subsidieregeling van de gemeente subsidie worden aangevraagd.

Artikel 9. Criteria Overleven

In aanvulling op de vereisten genoemd in artikel 7 zijn de criteria voor toekenning:

 • a.

  De aanvragende organisatie ontvangt al jaarlijks een subsidie van de gemeente van minimaal € 75.000;

 • b.

  De aanvragende organisatie heeft eerst/ook een beroep gedaan op de andere Coronasteunregelingen voor zover van toepassing, en zelf alles in het werk gesteld om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten; en

 • c.

  Compensatie kan worden verleend voor (een deel van) de netto schade, voor zover die wordt veroorzaakt door de Rijksmaatregelen inzake Corona. De schade wordt berekend op basis van het saldo van:

  • -

   gemiste inkomsten als gevolg van de Coronamaatregelen; en

  • -

   extra inkomsten als gevolg van de generieke en specifieke compensatieregelingen van het Rijk (exclusief gemeentelijke matching), alsmede van door andere overheden getroffen (coulance)regelingen; en

  • -

   lagere uitgaven als gevolg van de Coronamaatregelen; en

  • -

   extra kosten als gevolg van de Coronamaatregelen; en

  • -

   extra bijdragen van derden; deze bijdragen dienen eerst ingezet te worden voordat netto schade gecompenseerd wordt; en

 • d.

  De netto schade bedraagt op jaarbasis minimaal € 10.000.

Artikel 10. Criteria Overbruggen

In aanvulling op de vereisten genoemd in artikel 7 zijn de criteria voor toekenning:

 • a.

  De aanvragende organisatie ontving in de afgelopen drie jaar al een cultuursubsidie van de gemeente;

 • b.

  Compensatie kan worden verleend voor (een deel van) de kosten die gemaakt worden vanwege de Coronamaatregelen. De aanvraag heeft betrekking op kosten als:

  • -

   aanpassing locatie voor uitvoering cultuuractiviteiten;

  • -

   inhuur extra personeel;

  • -

   minder bezoekers;

  • -

   minder inkomsten;

  • -

   kosten annuleringen.

 • c.

  De aanvragende organisatie neemt vóóraf en tijdig contact op met Team Cultuur van de gemeente Leiden over de afweging tussen het door kunnen laten gaan van een culturele activiteit en de te maken kosten indien de activiteit uiteindelijk niet door kan gaan.

Artikel 11. Criteria Transformeren

In aanvulling op de vereisten genoemd in artikel 7 zijn de criteria voor toekenning:

 • a.

  De aanvragende organisatie ontvangt al jaarlijks een subsidie van de gemeente die € 75.000 of meer bedraagt;

 • b.

  De aanvragende organisatie heeft eerst/ook een beroep gedaan op de andere Coronasteunregelingen voor zover van toepassing, en zelf alles in het werk gesteld om de om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten; en

 • c.

  De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • -

   flexibilisering, innovaties cultuurprogrammering; en/of

  • -

   aanpassingen in het gebouw of organisatie om het publiek de komende jaren veilig en Coronaproof te kunnen ontvangen); en/of

  • -

   aanpassingen in het bedrijfs-verdienmodel naar aanleiding van de Coronacrisis; en/of

  • -

   maatregelen in het kader van gezamenlijke en meer efficiënte huisvesting; en/of

  • -

   maatregelen om de financiële positie tijdens en na de Coronacrisis te versterken; en/of

  • -

   een project dat door de C6 wordt uitgevoerd ter realisatie van de Cultuurvisie 2020 en de daarbij horende Uitvoeringsagenda.

Artikel 12. Hoogte subsidie en verdeelregels

 • 12.1 Voor subsidieverlening organisaties op grond van deze regeling is een maximaal bedrag beschikbaar van het Coronasteunbudget Rijk;

 • 12.2 De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de in de artikelen 7, 9, 10 en 11 genoemde criteria, waarbij geldt dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld.

 • 12.3 Het maximale te subsidiëren bedrag per organisatie en per jaar bedraagt

  • -

   voor Overleven: maximaal € 100.000;

  • -

   voor Overbruggen: maximaal € 10.000;

  • -

   voor Transformeren: maximaal € 25.000.

 • 12.4 De hoogte van de te verlenen Coronasubsidie op grond van deze regeling staat in verhouding tot omvang van omzet, subsidie, activiteiten en bereik van de organisatie

Titel III Coronasubsidie Leidse Makers

Artikel 13. Vereisten aanvrager

De aanvrager:

 • -

  is een zelfstandige maker of een makers-collectief;

 • -

  is werkzaam in de cultuursector; zoals in de muziek, theater, beeldende kunst, mode, design, letteren, games, film, dans of strip;

 • -

  heeft aantoonbaar binding met de gemeente Leiden en laat de cultuuruitingen binnen Leiden plaatsvinden.

Artikel 14. Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden

Subsidie kan worden aangevraagd voor een bijdrage in de kosten van een cultureel project

Artikel 15. Criteria subsidieverlening projecten makers

Subsidie kan worden verleend voor aanvragen van Leidse makers; In aanvulling op de vereisten genoemd in artikel 13 zijn de criteria bij toekenning:

 • a.

  Het project is Coronaproof, innovatief en vindt plaats/is zichtbaar in Leiden; en

 • b.

  De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn direct te relateren aan de coronacrisis; en

 • c.

  Per jaar kan maximaal één maal een projectsubsidie worden aangevraagd; en

 • d.

  Het project past binnen de geldende coronamaatregelen; en

 • e.

  Het project draagt bij aan de doelen uit het de Cultuurvisie 2020; en

 • f.

  Er is voor deze projectactiviteiten geen andere culturele projectsubsidie van de gemeente Leiden ontvangen.

Artikel 16. Hoogte subsidie en verdeelregels

 • 16.1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een maximaal bedrag beschikbaar van het Coronasteunbudget Rijk;

 • 16.2 De aanvragen van makers worden beoordeeld aan de hand van de in de artikel 15 genoemde criteria, waarbij geldt dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld;

 • 16.3 Het maximale te subsidiëren bedrag per organisatie en per jaar bedraagt € 7.500;

 • 16.4 De hoogte van de te verlenen Coronasteun staat in verhouding tot omvang van omzet, subsidie, activiteiten en bereik van de organisatie

Titel IV Vereisten aanvraag

Artikel 17. Vereisten aanvraag

 • 17.1 Een aanvraag moet voldoen aan de aanvraagvereisten zoals opgenomen in de ASV.

 • 17.2 De aanvraag wordt schriftelijk en bij voorkeur digitaal ingediend bij het college via het betreffende aanvraagformulier via de website van de gemeente www.leiden.nl/subsidies.

 • 17.3 Bij de aanvraag overlegt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

  • c.

   een sluitende begroting met inkomsten en uitgaven voor deze activiteiten. De begroting bevat ook een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • d.

   in geval van een aanvraag categorie I (compensatie nettoschade): het ingevulde format voor de berekening van netto schade zoals ontwikkeld voor de Compensatie Schade Cultuur en Corona.

 • 17.4 Een aanvraag kan gedurende het kalenderjaar worden aangevraagd, doch uiterlijk tot 1 december 2022;

 • 17.5 Indien een aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager een termijn gegund van tien werkdagen om de aanvraag aan te vullen.

Titel V Bevoorschotting, verantwoording, vaststelling

Artikel 18. Bevoorschotting, verantwoording en vaststelling

Dit artikel geldt zowel voor de Coronasubsidies voor Leidse culturele organisaties als voor Leidse makers.

 • 18.1

  Het college bevoorschot de subsidie in zijn geheel. De uitbetaling vindt plaats op het moment van de verlening van de subsidie. Hierin wordt de eventuele huurkwijtschelding verrekend. Het bedrag wordt definitief vastgesteld na verantwoording.

 • 18.2

  De subsidie wordt door Leidse culturele organisaties die een reguliere jaarsubsidie ontvangen zichtbaar verantwoord in de eerstvolgende jaarrekening bij de verantwoording van die reguliere jaarsubsidie; andere organisatie verantwoorden de subsidie afzonderlijk en conform de in de beschikking inzake de subsidieverlening opgenomen vereisten

 • 18.3

  Gezien de onzekere en wisselende omstandigheden ten gevolge van de Coronacrisis, kunnen de financiële gegevens op basis waarvan deze ondersteuning aangevraagd wordt nog sterk wijzigen in de loop van 2021. Indien het uiteindelijke netto verlies lager is dan het verlies waarop de subsidieverlening is gebaseerd, kan de definitieve bijdrage lager vastgesteld worden.

Titel VI. Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 19. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking, en werkt terug tot 1 januari 2022.

Artikel 20. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling Coronasteun Cultuursector Leiden 2022 (TCCL 2022)

Ondertekening

TOELICHTING

ALGEMEEN

De gemeente Leiden wil ook in 2022 de lokale cultuursector ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dit was mogelijk dankzij het Coronasteunbudget dat de gemeente hiervoor in 2020 en 2021 van het Rijk ontving. Een deel hiervan zal ingezet worden voor Coronasteun in 2022. Of er daarnaast opnieuw budget van het Rijk komt, is onzeker op het moment van opstellen van de Coronasteunregeling 2022. Zie ook de toelichting bij de artikelen 12 en 16 hoe de gemeente Leiden hiermee om zal gaan.

NIEUW

Voor ondersteuning aan organisaties zijn nu drie sporen voor subsidies onderscheiden: overleven, overbruggen en transformeren.

Spoor Overleven kent een al bestaande subsidiecategorie: compensatie Coronaschade voor organisaties.

Spoor Overbruggen biedt een nieuwe subsidiemogelijkheid. Een aantal keer werd de afgelopen periode subsidie gevraagd door organisaties die hun cultuuraanbod door wilden laten gaan, maar tegen (extra) kosten aanliepen door de beperkende maatregelen of de onzekere situatie ten gevolge van de Coronacrisis.

Spoor Transformeren biedt een nieuwe, aparte subsidiemogelijkheid. Er kan subsidie aangevraagd worden voor maatregelen en voorzieningen die de Leidse culturele organisatie sterker, wendbaarder & weerbaarder maken en bijdragen aan de realisatie van de Cultuurvisie 2020. Tijdens en na de Coronacrisis.

Voor aanvragen van Leidse culturele organisaties onderscheidt de regeling steeds deze drie sporen, ieder met eigen criteria en maximale bedragen per organisatie per jaar.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel 1.f

Omschreven wordt wie er deel uitmaken van de C6: Gebr. de Nobel, Ins Blau, Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal, BplusC, De Lakenhal en De Pieterskerk. Oorspronkelijk sprak de Cultuurvisie 2020 over de C5, vanaf het begin van de Coronacrisis is daar De Pieterskerk bijgekomen zodat nu van C6 gesproken wordt.

Artikel 3. Doelgroep

Het gaat hier om twee groepen die een subsidie aan kunnen vragen: Leidse makers en Leidse Culturele organisaties. Zie artikel 1.f en 1.g voor omschrijving van beide begrippen

Artikel 10.a

Als een van de vereisten wordt genoemd dat de aanvragende organisatie in de afgelopen drie jaar al een subsidie van de gemeente ontving.

Dat betekent dat indien niet jaarlijks maar b.v. één maal cultuursubsidie is ontvangen in de afgelopen drie jaar, aan dit vereiste is voldaan.

Artikel 10.c

Dit artikellid is opgenomen zodat de aanvrager vroegtijdig met de gemeente overlegt over de afweging tussen het door laten gaan van de activiteit versus de (extra) kosten die het met zich mee zou brengen als deze activiteit in een laat stadium toch geannuleerd moet worden.

Artikel 12 en 16

In deze artikelen wordt aangegeven wat het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is. Belangrijk is dat ten tijde van het opstellen van deze regeling nog niet bekend is of het Rijk in 2022 opnieuw Coronabudget ter beschikking van de gemeente zal stellen om de lokale cultuursector te ondersteunen. Dat betekent dat vooralsnog moet worden uitgegaan van het beschikbaar budget dat resteert van het Coronasteunbudget 2021.

Als de raad instemt met het bestemmen van het budget 2021 voor 2022 en er geen rijkssteun in 2022 komt, is het beschikbare budget 1.125 miljoen euro. We gaan vooralsnog uit van de volgende verdeling:

Voor organisaties: Overleven € 800.000

Overbruggen € 75.000

Transformeren € 75.000

Voor Makers: Projecten € 175.000

Door de onzekerheid rond het verkrijgen van steunbudget van het Rijk in 2022, is ten tijde van het opstellen van deze regeling minder budget beschikbaar dan in 2020 en 2021. Dat heeft als gevolg dat de maximaal aan te vragen bedragen per aanvrager en per jaar verlaagd zijn, zowel voor organisaties als voor makers (zie art. 12.3 en 16.3).

Verder zijn er wel extra mogelijkheden gekomen om subsidie aan te vragen voor Transformatiekosten. Vorig jaar vielen dergelijke kosten incidenteel nog onder compensatie Coronaschade.

CONTACT GEMEENTE

Het is het meest efficiënt om de aanvraag met iemand van het Team Cultuur voor te bespreken voordat de aanvraag wordt ingediend. Hiervoor kan contact worden opgenomen met mw. R. van Zalen (R.van.Zalen@leiden.nl).