Nadere regel subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs 2022 gemeente Utrecht

Geldend van 01-03-2022 t/m 29-06-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Nadere regel subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs 2022 gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • de programmabegroting Sport;

 • de kaderbrief 2020;

 • de Utrechtse Sportnota 2017;

 • het Utrechts Sportakkoord 2019-2021;

 • de Utrechtse Sportagenda 2021-2022.

Overwegende dat:

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs 2022 gemeente Utrecht

 • De gemeente streeft naar een sterke sociale basis in de stad;

 • De impact van de COVID19 crisis groot is voor en daardoor de sportinfrastructuur onder druk staat.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Sportclub: een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die sportactiviteiten aanbiedt gericht op groepsactiviteiten die behalve gezondheidsbevordering ook ontmoeting stimuleert.

 • b.

  Verplichte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid19 virus: maatregelen zoals die zijn opgelegd door het Rijk of zijn opgenomen in de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en gemeente Utrecht;

 • c.

  Gemeentelijke bijdrage: de organisatie ontvangt via een of meerdere van de volgende mogelijkheden al een gemeentelijke bijdrage: gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie tegen een gereduceerd tarief, ontvangen van subsidie, ondersteuning door SportUtrecht, de inzet van een buursportcoach.

 • d.

  Maatschappelijke waarde; Deze wordt bepaald door te kijken naar:

  • a.

   Legitimiteit; in welke mate het aanbod onderscheidend is ten opzichte van wat in de buurt/wijk/stad beschikbaar is;

  • b.

   Betrokkenheid; in welke mate toont de aanvrager eigenaarschap om met het sportaanbod bij te dragen aan de maatschappelijke opgave om ook aanbod voor kwetsbare groepen te organiseren;

  • c.

   Rendement; de activiteiten wordt (voor kwetsbare groepen) onder de kostprijs aangeboden en/of de winst komt ten goede aan de kernactiviteiten van de aanvrager.

 • e.

  Kwetsbare groepen: mensen die gebruik maken van de U-pas, mensen met een chronische aandoening die het algemeen dagelijks functioneren belemmert, mensen met een stoornis in verstandelijke, zintuigelijke, psychische of motorische functies of een autisme spectrum stoornis.

 • f.

  Vitaliteitskenmerken: gezonde ledenontwikkeling, gezonde financiële positie, voldoende kader, een helder beleid.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel is gericht op sportclubs waarvan het voortbestaan in gevaar is door toepassing van de verplichte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid19 virus. Door deze sportclubs te ondersteunen dragen we bij aan het op peil houden van de sportinfrastructuur waardoor nu en in de toekomst Utrechters kunnen sporten en bewegen in de stad.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk- of rechtspersonen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel die aangemerkt kan worden als sportclub. Aanvrager is al (deels) afhankelijk van een gemeentelijke bijdrage.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Er kan subsidie worden aangevraagd indien aantoonbaar is dat de liquiditeit van de organisatie door de verplichte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid19 virus onder druk staat. Door de inzet van de maatregelen kunnen reguliere activiteiten niet of niet volledig uitgevoerd worden en vallen inkomsten weg. De organisatie kan door toepassing van deze maatregelen haar financiële verplichtingen binnen drie maanden na indienen aanvraag niet meer nakomen.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2022 worden ingediend met e-Herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen op elk moment ingediend worden. Alle subsidieaanvragen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

De aanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten:

 • 1.

  Een activiteitenplan met financiële onderbouwing, opgesteld met/volgens het format aanvraag noodsteun sportclubs zoals gepubliceerd op www.utrecht.nl/noodsteunsport;

 • 2.

  Een overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven voorde komende maanden bij voorkeur opgesteld met/volgens het format aanvraag noodsteun sportclubs zoals gepubliceerd op www.utrecht.nl/noodsteunsport.

Artikel 8 Subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de liquiditeitspositie van uw organisatie. Inzet is de liquiditeit te verbeteren voor de komende drie maanden.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag voor Noodsteun Covid19 voor sportclubs wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • De mate van bedreiging van het voortbestaan van de sportclub: er is sprake van acute liquiditeitsproblemen om de noodzakelijke vaste lasten te kunnen betalen;

 • De mate van inzet van de vereniging om de financiële problemen het hoofd te bieden zoals o.a. het gebruik maken van de beschikbare financiële steun op landelijk en lokaal niveau;

 • De mate waarin de sportclub kans heeft om in de toekomst weer vitaal te zijn. De vitaliteit wordt beoordeeld aan de hand van enkele vitaliteitskenmerken);

 • Rekening houdend met de context van de aanvraag en de actuele situatie beperkende maatregelen voor de betreffende sport;

 • De maatschappelijke waarde van de sportclub.

Artikel 10 Besluitvorming

Aanvragen die tijdig en volledig zijn ingediend worden op volgorde van binnenkomst getoetst aan de criteria zoals omschreven in de ASV en deze nadere regel.

Artikel 11 Verplichtingen aan subsidieverlening

Bij de besluitvorming kunnen verplichtingen gelden. In het besluit over uw aanvraag wordt omschreven binnen welke periode u dient te voldoen aan de verplichtingen en hoe u hierover verantwoording dient af te leggen.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid in welk kader de subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs 2022 wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022 en is van kracht tot en met 30 juni 2022. De regeling houdt na deze periode zijn werking bij vaststelling van de lopende subsidies.

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs 2022 gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 22 februari 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen