Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Harlingen

Geldend van 02-03-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Harlingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen

gelet op artikel 31, tweede lid, onderdeel m van de Participatiewet;

gezien de aangenomen motie van Jasper van Dijk c.s, van 25 februari 2021, 24515/ nr. 580;

overwegende dat het wenselijk is om vooruitlopend op de uitwerking van de motie in nadere wetgeving ruimere beleidsregels op te stellen rondom vrijlating van giften in het kader van de Participatiewet;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Harlingen

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht Awb.

 • 2. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: de Participatiewet;

  • b.

   gift: een betaling van geld of schenking in natura uit vrijgevigheid door een natuurlijke persoon of door een instelling waarbij geen sprake is van een tegenprestatie, wederdienst of verplichtend karakter, als bedoeld in artikel 31 tweede lid, onderdeel m van de wet.

Artikel 2. Giften

 • 1. Giften tot een totaalbedrag met een waarde van € 1.200,- in een periode van 12 maanden worden niet verrekend met de uitkering van de uitkeringsgerechtigde.

 • 2. Giften in de vorm van verstrekkingen van de voedselbank, kledingbank, speelgoedbank, kerken of charitatieve instellingen worden niet verrekend met de uitkering van de uitkeringsgerechtigde.

Artikel 3. Meldplicht

 • 1. Voor giften geldt een meldingsplicht.

Artikel 4. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van deze regeling, indien toepassing hiervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij worden geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet gemeente Harlingen

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 8 februari 2022.