Openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Geldend van 01-03-2022 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 2.3 van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Artikel 1 Aanvraagperiode

Subsidie als bedoeld in Paragraaf 2. Te versterken, te optimaliseren en overige centra, van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland, kan worden aangevraagd van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2022 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 15 februari 2022,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

Drs. H.M.M. KOEK, secretaris

drs J. SMIT, voorzitter