Beleidsregels subsidie Gevelverfraaiing Centrum Holten 2022

Geldend van 28-02-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels subsidie Gevelverfraaiing Centrum Holten 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten

Besluit:

De beleidsregels Subsidie Gevelverfraaiing Centrum Holten 2022 vast te stellen.

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze beleidsregels bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: de eigenaar of eigenaar-bewoner die de subsidie aanvraagt. Bij twee of meer eigenaren gelden uitsluitend alle eigenaren gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Beleidsregels: Beleidsregels Subsidie Gevelverfraaiing Centrum Holten 2022.

 • c.

  Bouwplan: het totaal van de te treffen voorzieningen aan een pand gebaseerd op de visie.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten.

 • e.

  Eigenaar: eigenaar als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek; met de eigenaar wordt gelijkgesteld de opstaller, erfpachter, gerechtigde tot een appartementsrecht of degenen aan wie door een rechtspersoon een deelnemings- of lidmaatschapsrecht is verleend dat recht geeft op gebruik van een pand alsmede de toekomstige eigenaar die in het bezit is van een voorlopig koopcontract.

 • f.

  Erkend bedrijf: bedrijf dat ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en aantoonbare relevante ervaring heeft met pandverbetering c.q. verbouwingen.

 • g.

  Geaccepteerde subsidiabele kosten: de kosten voor de te treffen voorzieningen die in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage.

 • h.

  Gereedkomingsdatum: de dag waarop de werkzaamheden aan het bouwplan zijn voltooid.

 • i.

  Goedgekeurde kosten: de geaccepteerde subsidiabele kosten en de kosten van de te treffen voorzieningen op basis van het bouwplan, goedgekeurd door het college.

 • j.

  Kernwinkelgebied: gebied dat in de Structuurvisie Centrum Holten 2028 als zodanig is aangewezen

 • k.

  Omgevingsvergunning: Een vergunning als omschreven in de Omgevingswet, danwel Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

 • l.

  Pand: het gehele pand binnen het plangebied zoals beschreven in de visie.

 • m.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten.

 • n.

  Subsidie: Een bedrag ineens dat wordt toegekend ten behoeve van het treffen van voorzieningen als bedoeld in deze beleidsregels.

 • o.

  Subsidieplafond: het door de gemeenteraad vastgestelde bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van subsidie als bedoeld in deze beleidsregels.

 • p.

  Subsidieontvanger: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie subsidie is verleend.

 • q.

  Visie: Visie zoals beschreven in de vastgestelde Structuurvisie Centrum Holten 2028, danwel de rechtsopvolgers hiervan.

 • r.

  Voorzieningen: maatregelen tot verbouw, herstel, reparatie en vervanging als bedoeld in de visie.

 • s.

  Zelfwerkzaamheid: Arbeid die verricht wordt door privé personen, aan of rond het pand en die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) zou kunnen worden verricht.

HOOFDSTUK 2 DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

Artikel 2 - Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn uitsluitend van toepassing op de panden binnen het aangewezen Kernwinkelgebied, zoals beschreven in de visie.

Artikel 3 – Doel

Doel van de subsidie is het herstel van gevels binnen het aangewezen Kernwinkelgebied, binnen de randvoorwaarden van de visie.

HOOFDSTUK 3 BEVOEGDHEDEN EN OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 4 – Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd om in het belang van de kwaliteitsverbetering van de gevels van de bestaande bebouwing in het aangewezen plangebied als omschreven in de visie en met inachtneming van het bepaalde in deze beleidsregels gemeentelijke subsidies te verlenen, weigeren, vast te stellen en in te trekken.

 • 2. Voor panden binnen het plangebied zoals beschreven in de visie kunnen de betreffende eigenaren aan het college verzoeken een subsidie voor hun pand toe te kennen. Het college kan aan het verlenen van gemeentelijke subsidie nadere voorschriften en voorwaarden verbinden.

 • 3. Het college stelt bij nadere regels vast welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie, hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald.

Artikel 5 – Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 4, eerste lid bedraagt € 70.000,- en kan bij raadsbesluit worden verhoogt.

 • 2. Het college verdeelt het maximaal beschikbare subsidiebedrag in de volgorde van ontvangst van de geregistreerde, volledige aanvragen.

Artikel 6 – Beslistermijnen

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag over de toekenning van een voorlopige subsidie. Het college kan deze termijn eenmaal met ten hoogste 8 weken verdagen.

 • 2. Het college beslist binnen 8 weken na gereedmelding van herstelwerkzaamheden of voldaan is aan de randvoorwaarden van de visie. Het college neemt daarbij gelijktijdig een besluit over het definitief toekennen van de subsidie.

HOOFDSTUK 4 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 7 - Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze beleidsregels leidt tot een onbillijkheid van een overwegende aard dan wel tot ernstige afbreuk van het belang dat deze beleidsregels beoogt te beschermen, dan kan het college in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze beleidsregels.

Artikel 8 - Werkingsgebied en citeertitel

 • 1. Het werkingsgebied is het kernwinkelgebied zoals beschreven in de Structuurvisie Centrum Holten 2028.

 • 2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels Subsidie Gevelverfraaiing Centrum Holten 2022.

Artikel 9 - Inwerkingtreding en duur

Deze beleidsregels zijn vastgesteld op 12 februari 2022 en treden in werking op de dag na bekendmaking. De beleidsregels vervallen wanneer het subsidieplafond, als bedoeld in artikel 5 eerste lid, is bereikt. De beleidsregels blijven van toepassing op aanvragen die zijn gedaan voordat de beleidsregels vervallen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 12 februari 2022.

A.C. van Eck, A.C. Hofland

Secretaris, griffier