Regeling vervallen per 01-03-2023

Openstellingsbesluit subsidie opvangen recreatiedrukte in groengebieden Zuid-Holland 2022

Geldend van 26-02-2022 t/m 28-02-2023

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie opvangen recreatiedrukte in groengebieden Zuid-Holland 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 2.11.2, tweede lid, onderdeel d van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om maatregelen in bestaande groengebieden uit te voeren om de toename van recreanten beter op te kunnen vangen, waarmee dit bijdraagt aan een beweegvriendelijke leefomgeving;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie opvangen recreatiedrukte in groengebieden Zuid-Holland 2022

Artikel 1 Begripsbepaling:

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  gebied: binnen de provincie gelegen grond, die als openbaar toegankelijk recreatie- of natuurgebied is ingericht inclusief stedelijk groen met een minimum aaneengesloten oppervlakte van 100 hectare;

 • c.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   maatregelen om een knelpunt door de toegenomen recreatiedrukte weg te nemen in een gebied;

  • b.

   maatregelen om spreiding van recreanten in een gebied te stimuleren;

  • c.

   voorlichting en communicatie aan de recreant.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen, die eigenaar of erfpachter zijn van een gebied.

Artikel 4 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  uit de planning blijkt dat binnen zes maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening met de uitvoering wordt begonnen;

 • b.

  per aanvrager wordt één aanvraag ingediend, waarbij de aanvraag meerdere gebieden mag bevatten.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 1 mei 2022 tot en met 1 juli 2022.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt niet behandeld indien deze na 1 juli 2022 wordt ontvangen.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, vergezeld van:

 • a.

  een omschrijving van de verwachte bijdrage van de maatregel in het opvangen en spreiding van de recreanten;

 • b.

  een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, inclusief een planning en waar van toepassing een kaartbeeld waar eventuele fysieke ingrepen worden gedaan;

 • c.

  een kaartbeeld met begrenzing van het gebied waar de aanvraag voor subsidie betrekking op heeft;

 • d.

  een omschrijving van de wijze waarop het beheer en onderhoud geregeld is;

 • e.

  een omschrijving van de wijze waarop gecommuniceerd wordt over de maatregel.

Artikel 7 Deelplafonds

Gedeputeerde staten stellen het deelplafond voor de periode, genoemd in artikel 5, vast op € 300.000,00.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,00.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid er toe leidt dat de subsidie minder dan € 10.000,00 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten van de fysieke investering;

 • b.

  de kosten van de voorlichting of communicatie tot maximaal 25% van de projectkosten;

 • c.

  personeelskosten tot maximaal € 90,- per uur exclusief BTW.

Artikel 10 Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, in aanmerking:

 • a.

  kosten voor achterstallig onderhoud;

 • b.

  kosten voor beheer en onderhoud;

 • c.

  kosten recreant-werende maatregelen;

 • d.

  kosten voor marketing en promotie.

Artikel 11 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 2.11.5 van de Srg wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de maatregel niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen;

 • b.

  de aanvrager niet de eigenaar of erfpachter van het gebied is of gemachtigd is door deze;

 • c.

  voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie is gevraagd of verstrekt;

 • d.

  voor het jaar 2022 een begrotingssubsidie voor beheer en onderhoud van het gebied is gevraagd of verstrekt;

 • e.

  de activiteit op provinciale grond wordt uitgevoerd.

Artikel 12 Verplichtingen

In afwijking van artikel 2.11.11, onder a, wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om binnen drie maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te starten met de uitvoering van de maatregel.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 14 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2023 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie opvangen recreatiedrukte in groengebieden Zuid-Holland 2022.

Ondertekening

Den Haag, 15 februari 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting behorende bij het Openstellingsbesluit subsidie opvangen recreatiedrukte groengebieden Zuid-Holland 2022

Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren.

We zien een toename in het gebruik van de bestaande groengebieden.

Inwoners gaan meer naar buiten om te bewegen en te sporten. Dit wordt deels veroorzaakt door de coronapandemie maar ook door het toenemende besef van het belang van bewegen voor de gezondheid. Hierdoor neemt de druk op deze groengebieden toe.

De huidige voorzieningen in de gebieden zijn niet overal toereikend om deze stroom recreanten op te vangen. Met dit openstellingsbesluit wil de provincie bijdragen aan uitvoering van maatregelen in 2022 om de toename van recreanten op te vangen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit eigenaren of erfpachters van een openbaar toegankelijk natuur- of recreatiegebied inclusief stedelijk groen met een omvang van minimaal 100 ha. In de praktijk kunnen deze gebieden beheerd worden door een derde. Deze derde kan via een machtiging voor de eigenaar of pachter een subsidie aanvragen, waarbij deze derde voor eigen gebieden een aparte aanvraag kan doen.

De gebieden waarvoor door de provincie in 2022 al een begrotingssubsidie voor beheer en onderhoud is of wordt verstrekt worden uitgesloten van deze regeling.

Maatregelen

De maatregelen zijn gericht op het opvangen van de toename van recreanten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld bezoekersmanagement, voorlichting over gedragsregels, aanvullende routes uitzetten, plaatsen van extra prullenbakken, maar ook kan gedacht worden aan maatregelen die gericht zijn op het prettiger maken van het verblijf van recreanten zoals het plaatsen van extra bankjes of plaatsen van natuur-kijkers. Tenslotte kunnen maatregelen ook gericht zijn op het opvangen van negatieve effecten van de toename van recreanten zoals door intensivering van de schoonmaak en verbeteren van wandelpaden/parkeerplaatsen. Maatregelen die recreanten weren door bijvoorbeeld gebieden af te sluiten, vallen nadrukkelijk niet onder deze regeling.

Gebieden

De gebieden, die in aanmerking komen hebben een minimale omvang van 100 ha, zijn openbaar toegankelijk en vervullen een rol voor recreatie. Hieronder vallen recreatie- en natuurgebieden maar ook grote stadsparken.