Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2022

Geldend van 26-02-2022 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 2.11.2, tweede lid, onderdeel f van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat gedeputeerde staten het wenselijk vinden om zoveel mogelijk mensen te stimuleren en motiveren om te sporten en bewegen, gericht op achterblijvende groepen en dat evenementen hiervoor bij uitstek geschikt zijn;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  achterblijvende groepen: groepen die ondergemiddeld sportief en recreatief bewegen, waaronder de groep met een lage sociaaleconomische status, mensen met een beperking, kinderen in armoede en ouderen;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • c.

  side evenement: evenement als onderdeel van een overkoepelend sportevenement;

 • d.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor side evenementen die gericht zijn op het stimuleren, inspireren en motiveren van mensen om te bewegen, met specifieke aandacht voor een of meerdere achterblijvende groepen.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager beschikt over de benodigde vergunning of vergunningen;

 • b.

  het side evenement vindt plaats in de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  het side evenement vindt binnen een half jaar plaats;

 • d.

  het side evenement is gericht op een of meerdere achterblijvende groepen;

 • e.

  het side evenement is gericht op samenwerking met andere organisaties en verenigingen;

 • f.

  het side evenement is gericht op inclusiviteit, waarmee het evenement echt voor iedereen toegankelijk is.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Subsidieaanvragen worden ingediend van 14 maart 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in ieder geval vergezeld van:

 • a.

  een omschrijving van de verwachte bijdrage aan het stimuleren, inspireren en motiveren van mensen, gericht op een, of meerdere, achterblijvende groepen;

 • b.

  een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en een planning;

 • c.

  een specificatie van de totale projectkosten, waarbij arbeidskosten onderdeel kunnen zijn van de subsidieaanvraag met een maximum van € 90,00 per uur exclusief BTW;

 • d.

  een specificatie van het dekkingsplan, inclusief een kopie bewijs van eventuele toegezegde financiering indien het evenement wordt medegefinancierd door een organisatie niet zijnde de aanvrager;

 • e.

  de benodigde vergunning of vergunningen;

 • f.

  een omschrijving van de communicatieactiviteiten bij de uitvoering en hoe provincie en regio hierbij worden betrokken.

Artikel 7 Deelplafond

Gedeputeerde staten stellen het deelplafond voor de periode, genoemd in artikel 5, vast op € 50.000,00.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 12.500,00 per evenement.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 5.000,00, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor communicatie;

 • b.

  kosten voor de organisatie van het side evenement;

 • c.

  kosten voor de locatie.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Awb en artikel 11 van de Asv en in afwijking van artikel 2.11.5, onder a, wordt de subsidie geweigerd als:

 • a.

  met de uitvoering van het de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 5.000,00.

Artikel 11 Verplichtingen

In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 18 en 19 van de Asv en in afwijking van artikel 1.4 van de Srg heeft de subsidieontvanger in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  het side evenement vindt binnen een half jaar plaats na de bekendmaking van het besluit tot subsidieverstrekking;

 • b.

  als voor hetzelfde side evenement een aanvraag is gedaan op grond van het Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2022.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 13 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit besluit vervalt op 1 januari 2023, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2022.

Ondertekening

Den Haag, 15 februari 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TOELICHTING

Het doel van dit openstellingsbesluit is om zoveel mogelijk mensen te stimuleren en motiveren om te sporten en bewegen, waarvan specifiek achterblijvende groepen. De provincie wil via dit openstellingsbesluit bevorderen dat achterblijvende groepen deelnemen aan side evenementen als onderdeel van een overkoepelend evenement. Hierdoor krijgt men meer bekendheid van de mogelijkheden met betrekking tot sport, worden mensen geïnspireerd, gemotiveerd en gestimuleerd om in beweging te komen.

Dit openstellingsbesluit is een uitwerking van de doelstelling in de Startnotitie Sport & Recreatie met betrekking tot het bijdragen door de provincie aan sportevenementen.

Dit openstellingsbesluit is gericht op achterblijvende groepen, met uitzondering van mensen met een beperking. Voor mensen met een beperking is het openstellingsbesluit subsidie sportevenementen voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2022 vastgesteld.