Openstellingsbesluit subsidie programma Groen doet goed Zuid-Holland 2022, tweede openstelling

Geldend van 26-02-2022 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie programma Groen doet goed Zuid-Holland 2022, tweede openstelling

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 2.11.2, tweede lid, onderdeel i van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om het gebruik te stimuleren van bestaande groengebieden en recreatieve routes door het vergroten van natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving te stimuleren bij kinderen uit versteende wijken.

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie programma Groen doet goed Zuid-Holland 2022, tweede openstelling

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op natuureducatie, natuurbeleving of waterbeleving in de vorm van een uitvoeringsproject.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt bij:

  • a.

   aan het vergroten van de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen; of

  • b.

   aan het vergroten van de waterbeleving als uitwerking van het thema “Gezond en veilig Zuid-Holland” uit het coalitieakkoord en het Gezamenlijk uitvoeringsprogramma Waterrecreatie.

Artikel 3 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden ingediend van 1 maart 2022 tot en met 15 maart 2022.

Artikel 4 Deelplafond

Het deelplafond voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2 bedraagt € 14.388,00.

Artikel 5 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen, die binnen het netwerk van Groen doet goed de rol van Makelaar Groen doet goed hebben.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

 • 1. Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 vergezeld van:

  • a.

   een opgave van het aantal kinderen dat per activiteit wordt bereikt;

  • b.

   een beschrijving van de wijze waarop de kinderen uit versteende wijken worden bereikt en betrokken worden bij de activiteiten;

  • c.

   een opgave van de thema’s waaraan wordt bijgedragen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 2.11.5 van de Srg wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen;

 • b.

  voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie is gevraagd of verstrekt;

 • c.

  geen financiële bijdrage vanuit een gemeente is voor een aanvraag als bedoeld in artikel 2;

 • d.

  de aanvrager reeds op grond van het Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed Zuid-Holland 2021 subsidie heeft ontvangen voor het jaar 2022.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 komen de volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

 • a.

  personeelskosten;

 • b.

  vervoerskosten;

 • c.

  materiaalkosten.

Artikel 9 Niet-subsidiabele kosten

Geen subsidie wordt verstrekt voor de kosten voor aanleg van groen zoals speelnatuur of groenblauw schoolplein.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2 bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Artikel 11 Verdeling

Indien de binnen de aanvraagperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde deelplafond, genoemd in artikel 4 te boven gaan, verdelen Gedeputeerde Staten de subsidie naar evenredigheid onder de volledige subsidieaanvragen.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1. In afwijking van artikel 2.11.11 van de Srg wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd dat de activiteiten worden uitgevoerd in 2022.

 • 2. Indien wegens onvoorziene omstandigheden niet alle activiteiten in 2022 kunnen worden verricht en de subsidieontvanger verlenging van de termijn wenselijk acht kan hij, uiterlijk voor 1 december 2022, een gemotiveerd verzoek indienen tot verlenging van de termijn.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 14 Werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2023, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verstrekt.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie programma Groen doet goed Zuid-Holland 2022, tweede openstelling.

Ondertekening

Den Haag, 15 februari 2022

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

De startnotitie Sport en Recreatie vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid en richt zich op het stimuleren van onze bewoners om in hun vrije tijd meer naar buiten te gaan en te bewegen. Meer buiten zijn en bewegen bestrijdt bewegingsarmoede en overgewicht en draagt bij aan gezondheid, vitaliteit en geluk. Via subsidieregeling zet de Provincie zich in om de groene ruimte voor bewegen aantrekkelijker te maken door een kwaliteitsverbetering. Onderdeel hiervan is het actief informeren van en gebruik stimuleren door de inwoners van Zuid-Holland over de mogelijkheden van groene ruimte.

Eén van de vragen, die in de startnotitie wordt beantwoord, is: Hoe kunnen wij van meerwaarde zijn voor het bereiken van een kindvriendelijke (0-18 jaar) en beweegvriendelijke ruimte? Het programma Groen doet goed geeft invulling aan deze vraag door het verbinden van kinderen (4-12 jaar) met de groene ruimte. Daarbij ligt de focus op kinderen uit versteende wijken, omdat deze kinderen ondervertegenwoordigd zijn bij het bezoeken van recreatie- en natuurgebieden. Het programma Groen doet goed voor het jaar 2022 wordt door het netwerk van Groen doet goed opgesteld. Het programma bestaat uit diverse uitvoeringsprojecten en één koepelproject.

Programma Groen doet goed

Programma Groen doet goed is in 2012 gestart als maatschappelijk initiatief, waarin het gebruik van de provinciale buitengebieden door de verstedelijkte Zuid-Hollandse kinderen (4-12 jaar) gestimuleerd wordt.

Aan dit initiatief hebben in 2013 tien Zuid-Hollandse gemeenten, alle terreinbeherende organisaties in Zuid-Holland, IVN en de Provincie Zuid-Holland zich verbonden. Hieruit is het Groen doet goed-netwerk ontstaan.

Binnen het programma is er per gemeente één lokale trekker verantwoordelijk voor het bouwen van een sterk, lokaal netwerk, het werven van nieuwe partners en het schrijven en indienen van het plan voor het uitvoeringsproject. Een uitvoeringsproject is gericht op vergroten van de natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving door kinderen door het organiseren van activiteiten.

Binnen het programma verzorgt het IVN de afstemming en voert de onderdelen, die efficiënter zijn om gezamenlijk op te pakken zoals communicatiestrategie, opleiden vrijwilligers en de coördinatie van het programma uit. Deze overkoepelende activiteiten vallen onder het koepelproject.

In 2020 liep het impulsprogramma van de provincie af. Echter de wens om kinderen in contact te laten komen met de natuur en deze te laten beleven was nog steeds actueel. Na inspraak in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu is in 2020 een doorstart gemaakt met het programma. Bij de doorstart is besloten om met thema’s te werken. Hierdoor wordt het zichtbaarder dat de lokale uitvoeringsprojecten behoren tot het programma. Voor 2022 zijn de thema’s: Buitenles in de buurt, Het spettert! en Groen(te) doet goed!. Voor alle projecten geldt dat inzet van vrijwilligers gezien wordt als cofinanciering.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 11 Verdeling

Artikel 11 moet als volgt gelezen worden:

Binnen het programma Groen doet goed 2021 verdelen de aanvragers het bedrag genoemd in artikel 4 over de projecten. Hierbij komt het totale aangevraagde bedrag (A) niet hoger uit dan het bedrag genoemd in artikel 4. De formule voor de toekenning is bijvoorbeeld als volgt: A x (300.000/300.000) = A

Indien er andere bedragen worden aangevraagd wordt dezelfde formule gehanteerd. Hierbij geldt dat als er bijv. één partij meer aanvraagt, dan krijgt iedereen een beetje minder. Bijvoorbeeld A x (300.000/ 333.333) = 0,9 A. Als één partij niet of minder aanvraagt wordt het maximale aangevraagde bedrag toegekend.

Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren.