Regeling vervalt per 31-12-2025

Nadere regels Subsidie Innovatiefonds Cultuur Venray

Geldend van 01-03-2022 t/m 30-12-2025

Intitulé

Nadere regels Subsidie Innovatiefonds Cultuur Venray

Het College van burgemeester en wethouders van Venray;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Venray 2020;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Venray;

overwegende dat de gesubsidieerde activiteiten/projecten aansluiten bij de bouwstenen uit de kunst- en cultuurnota 2022-2025;

BESLUIT :

vast te stellen de volgende

Nadere regels Subsidie Innovatiefonds Cultuur Venray

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze Nadere regels Subsidie innovatiefonds wordt verstaan onder:

 • a.

  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

 • b.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Venray;

 • c.

  Activiteiten- en projectkosten: kosten die verband houden met de organisatie van de uit te voeren, gesubsidieerde activiteit;

 • d.

  Cofinanciering: een bijdrage in de kosten van de activiteit/project gegenereerd door de organiserende partij. Onder cofinanciering wordt verstaan een financiële bijdrage uit de eigen voorhanden middelen van de organisatie, het kosteloos ter beschikking stellen van ureninzet en/of materiaal (welke te kapitaliseren zijn), sponsoring en bijdragen vanuit fondsen. Opbrengsten uit entreegelden worden niet erkend als cofinanciering.

 • e.

  Activiteit/project: eenmalige unieke, innovatieve kunst- en cultuuractiviteit;

 • f.

  Unieke en innovatieve kunst- en cultuuractiviteit: het betreft een activiteit op het gebied van theater, muziek, dans, beeldende kunst, toegepaste kunst en/of erfgoed die van karakter iets nieuws brengt, enig is in zijn soort en niet vaker voorkomt;

 • g.

  Subsidieperiode: een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden na bekendmaking van het besluit tot verlening van subsidie of een andere door het College te bepalen datum.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op basis van deze regeling wordt eenmalig verstrekt voor een unieke, innovatieve kunst-/cultuuractiviteit of -project.

  Innovatie heeft betrekking op het innoverende karakter van het project of de activiteiten. Hierbij kan het gaan om vernieuwing binnen de eigen discipline (artistiek-inhoudelijk),maar ook om onderscheidende of vernieuwende activiteiten, samenwerkingsverbanden, visie, methodiek of artistiek resultaat. Daarnaast wordt gekeken naar de experimentele aspecten van het programma t.o.v. vorige producties, programma’s of werkwijzen.

 • 2. De activiteit/het project dient:

  • a.

   aan te sluiten bij de ambities van de kunst en cultuurnota gemeente Venray 2022-2025, te weten:

   • -

    Bloeiend cultuurklimaat;

   • -

    Doorlopende cultuurlijn;

   • -

    Cultuur als middel.

  • b.

   Een of meerdere samenwerkingspartners (organisaties) te hebben; een culturele of maatschappelijke instelling en/of een burgergroepering;

  • c.

   Op basis van cofinanciering gerealiseerd te worden.

  • d.

   Maximaal twee jaar te duren.

Artikel 3. Voorwaarden voor subsidieverlening voor een culturele innovatieve activiteit

 • 1. De subsidieaanvrager dient te voldoen aan Artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening Venray.

 • 2. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.000 per project of activiteit.

 • 3. Uitsluitend kosten die, naar het oordeel van het College, noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project of de activiteit en direct aan de betreffende activiteit zijn toe te rekenen kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De post onvoorzien wordt niet gesubsidieerd.

 • 4. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten van de activiteit. De overige 25% wordt via cofinanciering ingebracht.

 • 5. Per activiteit kan één aanvraag worden ingediend.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  Projecten/activiteiten gericht zijn op het geven van lessen en uitvoeringen voor familie en vrienden naar aanleiding van deze lessen;

 • 2.

  De activiteit deel uitmaakt van een bestaand regulier programma van een organisatie;

 • 3.

  Voor dezelfde activiteit/hetzelfde project al subsidie is verstrekt op basis van een andere gemeentelijke regeling;

 • 4.

  De aanvrager niet statutair gevestigd is in de gemeente Venray;

 • 5.

  De activiteiten ook zonder financiële steun van de gemeente kunnen plaatsvinden.

Artikel 5. De aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie moet uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bij het college ingediend worden.

 • 2. De aanvrager kan per kalenderjaar slechts één aanvraag indienen. Daarbij wordt ook aangeleverd:

  • -

   een activiteitenplan;

  • -

   uitleg waarom uw plan innovatief is en op welke wijze het een bijdrage levert aan de doelstellingen van de kunst- en cultuurnota 2022-2025;

  • -

   een begroting inclusief dekkingsplan.

 • 3. Een aanvraag wordt ingediend met het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 6. De verantwoording

Subsidies op basis van deze nadere regels worden bij de verlening direct vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft geen financiële verantwoording in te dienen, maar wel een kort (beeld)verslag na afloop van de activiteit.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2022 en eindigt 31 december 2025.

 • 2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Innovatiefonds Cultuur Venray.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 februari 2022.

de burgemeester,

L.A.M. Kompier

de secretaris,

E.G.J. Voorn