Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Geldend van 26-02-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Nijverdal, 22 februari 2022 Nr. 2022-004300

De burgemeester van Hellendoorn,

Overwegende, dat:

 • -

  op grond van artikel 2:66 Algemene Plaatselijke Verordening Hellendoorn 2020 (APV) onder handelaar wordt verstaan de handelaar aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht);

 • -

  op grond van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, onder handelaren worden verstaan: opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie;

 • -

  het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  artikel 2:67, eerste lid van de APV bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

 • -

  artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • -

  omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register;

 • -

  het Digitaal Opkopers Register kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • -

  het daarom wenselijk is het Digitaal Opkopers Register middels aanwijzing te waarmerken als register, zoals bedoeld in artikel 2:67, eerste lid van de APV (verkoopregister) en in artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

 • -

  handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het Digitaal Opkopers Register aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen; 

Gelet op artikel 2:67 van de APV, artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht;

B e s l u i t:

vast te stellen het

Aanstellingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Artikel 1

Het Digitaal Opkopers Register wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening Hellendoorn 2020.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

De burgemeester van de gemeente Hellendoorn,