Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Eersel 2022

Geldend van 26-02-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Eersel 2022

het college van de gemeente Eersel

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 24 van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Eersel 2022;

overwegende dat:

 • 1.

  Vanuit de praktijk blijkt dat voormelde verordening op een aantal punten verduidelijking/inkadering behoeft;

 • 2.

  Deze beleidsregels zijn opgesteld om onderdelen van het leerlingenvervoer op een eenduidige manier te kunnen beoordelen

besluit vast te stellen:

“Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Eersel 2022”

Hoofdstuk 1: Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Eersel 2022

1. Onaanvaardbaar wangedrag

Indien de vervoerder, de school of de ouders een incident meldt dat mogelijk gevolgen kan hebben voor het vervoer van de leerling(en) start het college een onderzoek. Het incident wordt besproken met de ouders.

 • 1.

  Indien het incident terug te voeren is op de ernstige verstandelijke handicap van de leerling en dus aan de leerling niet kan worden toegerekend, dan wordt met vervoerder, ouders en eventueel school een passende oplossing gezocht (bijv. begeleiding vervoer door ouders, eigen vervoer).

 • 2.

  Indien het incident niet terug te voeren is op de handicap van de leerling, dan wordt het ongewenst gedrag aan de leerling toegerekend en treft het college sancties. Afhankelijk van de ernst van het incident ontvangen de ouders van het college een beschikking met:

  • a.

   een eerste waarschuwing, of

  • b.

   een tijdelijke uitsluiting, of

  • c.

   een (tijdelijke) uitsluiting zonder voorafgaande waarschuwing.

Het college koppelt de actie terug aan de vervoerder en de school.

 • 3.

  Voor het bepaalde in het vorige lid geldt het volgende:

  • a.

   eerste waarschuwing: ouders ontvangen een brief, waarin wordt medegedeeld dat bij herhaling van het ongewenste gedrag, de leerling voor een termijn van maximaal 4 weken wordt geschorst van leerlingenvervoer;

  • b.

   tijdelijke uitsluiting: wanneer er opnieuw ongewenst gedrag plaats vindt, dan ontvangen de ouders een brief waarin hen, onder verwijzing naar de waarschuwingsbrief, wordt medegedeeld dat de leerling voor een termijn van 1 dag tot maximaal 4 weken wordt uitgesloten van het leerlingenvervoer.

   Als de leerling zich na de schorsing opnieuw schuldig maakt aan ongewenst gedrag, dan wordt de leerling uitgesloten van het leerlingenvervoer met een maximum van 2 maanden (exclusief vakanties);

  • c.

   (tijdelijke) uitsluiting zonder voorafgaande waarschuwing: indien de leerling zich schuldig maakt aan een zeer ernstig incident, dan wordt de leerling, zonder waarschuwing vooraf, gedurende een periode van minimaal drie maanden uitgesloten van het leerlingenvervoer. Onder een zeer ernstig incident wordt verstaan: een situatie waarin een leerling dreigt met geweld of feitelijk geweld gebruikt tegen medeleerlingen en/of chauffeur (bijvoorbeeld: zwaaien met een mes of wapen dan wel het feitelijk gebruik ervan).

 • 4.

  Als uit het onderzoek blijkt dat het voorval moet worden toegerekend aan de chauffeur, dan treft het college met de vervoerder een gepaste maatregel tot oplossing van het probleem. Het college stelt de ouders en de school op de hoogte van het resultaat.

2. Individueel vervoer

Met individueel vervoer is bedoeld, dat een leerling vanwege een beperking niet samen met andere leerlingen kan worden vervoerd. Gemeente Eersel hanteert de beleidsregel dat individueel vervoer alleen wordt

toegewezen indien de leerling ook individueel onderwijs ontvangt. Om dit vast te kunnen stellen, wordt het individuele ondersteuningsplan bij de aanvraag bijgevoegd, dat door school is opgesteld en waaruit blijkt dat

de leerling aangewezen is op individueel onderwijs en dit ontvangt. Daarnaast geldt dat begeleiding in het aangepast vervoer voorliggend is aan individueel vervoer.

3. Tweede opstapplaats

Voor leerlingen, die gebruik maken van aangepast vervoer, is het mogelijk om gebruik te maken van een tweede opstapplaats, als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

er is één andere opstapplaats, naast de structurele opstapplaats, toegestaan;

de opstapplaats ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Eersel;

er dient sprake te zijn van een vast patroon, dat wil zeggen één vaste opstapplaats alsook op vaste dagen per week;

vervoer vanaf een opvangadres naar een woning, behoort in geen geval tot de mogelijkheden;

indien het vervoer naar een tweede opstapplaats leidt tot individueel vervoer, of om andere redenen leidt tot hogere kosten dan vervoer naar de structurele opstapplaats, dan wel langere reistijd voor de overige leerlingen, behoudt het college zich het recht om het vervoer niet toe te staan.

4. Afwijkende schooltijden

Aangepast vervoer op afwijkende tijden in verband met introductiedagen, verkorte lesdagen, proefwerkweken, studiedagen etc. is niet mogelijk. Uitzondering hierop is het vervoer tijdens de (eind)examenweken.

Hoofdstuk 2: intrekking oude beleidsregels

De “Beleidsregel Leerlingenvervoer buitenschoolse opvang gemeente Eersel 2014” en de “Aanvullende beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Eersel 2016” worden ingetrokken.

Hoofdstuk 3: inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Eersel 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel

op 22 februari 2022

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

de burgemeester, de heer drs. W.A.C.M. Wouters